SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 1 kwietnia 2014 - PowerPoint PPT Presentation

Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014
Download
1 / 30

 • 103 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 1 kwietnia 2014. Standardy wymagań. Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej: 1. Czytanie 2. Pisanie 3. Rozumowanie 4. Korzystanie z informacji 5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 1 kwietnia 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

SPRAWDZIANSZÓSTOKLASISTY 1 kwietnia 2014


Standardy wymaga

Standardy wymagań

Standardy wymagań będące podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

1. Czytanie

2. Pisanie

3. Rozumowanie

4. Korzystanie z informacji

5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

w sumie40 punktów


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

wypełnia

uczeń

wypełnia

uczeń


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

zadanie

zamknięte

Zawsze jest

20 zadań

zamkniętych.


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

zadania

matematyczne


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

zadanie

otwarte


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

zadanie

matematyczne

zadanie

z języka polskiego


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

wypracowanie


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

przykład oceniania wypracowania


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

zadanie banalne

zadanie z luką

zadania z diagramem


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

zadania z przyrody

zadanie z luką

zadanie z mapą


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

kłopotliwe zadania


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

Często powtarzające się zagadnienia to…

Skala

Znaki rzymskie

Określanie wieku

Pola figur

List

Opowiadanie z dialogiem

Środki stylistyczne

Ułożenie alfabetyczne


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

wypełnia

uczeń

Tu uczeń

zaznacza

odpowiedzi

do zadań

zamkniętych.


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

Brudnopis NIE JEST

sprawdzany!


Dzia ania szko y

Działania szkoły

1.Zajęcia dodatkowe z języka polskiego i matematyki dla każdej klasy VI (jedna godzina tygodniowo), na których kształcone są standardy wymagań w oparciu o „Kalendarz szóstoklasisty”

2.Próbne sprawdziany – w listopadzie i lutym

3.Każda lekcja jest przygotowaniem do sprawdzianu


Informacja dla rodzica na temat procedury przeprowadzania sprawdzianu

Informacja dla rodzica na temat procedury przeprowadzania sprawdzianu

1.Uczeń zgłasza się na sprawdzian do szkoły w stroju galowym i z legitymacją o określonej godzinie.

2.Przed sekretariatem zostaje sprawdzona lista obecności i zostaje podany przydział sal.

3.Telefony zostają zebrane do depozytu w sekretariacie.


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

4. Zdający wchodzą do sali pojedynczo, według

kolejności na liście i zajmują wyznaczone im miejsca.

5.Na sprawdzian uczeń wchodzi wyłącznie z przyborami do pisania i rysowania:

piórem lub długopisem z czarnym tuszem/atramentem, ołówkiem przeznaczonym jedynie do rysowania,

gumką, linijką, ekierką, cyrklem i kątomierzem.

Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

6. Przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności przedstawicieli zdających odbiera pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali egzaminacyjnej.

7. Sprawdzian rozpoczyna się od rozdania zestawów egzaminacyjnych punktualnie o godzinie ustalonej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

8. Po otrzymaniu zestawu na polecenie przewodniczącego zespołu nadzorującego zdający ma obowiązek:

a) zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego,

b) sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny,

c) zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL w wyznaczonych miejscach zestawu egzaminacyjnego

(w przypadku uczniów korzystających z dostosowanych zestawów egzaminacyjnych oraz uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się zestawy egzaminacyjne kodują członkowie zespołu nadzorującego).


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

9. Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych. Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań.


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

10. Zdający rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonuje ołówkiem).

11. Zdający zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi

(nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, którzy zaznaczają odpowiedź bezpośrednio pod treścią zadań).


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

12. W czasie trwania sprawdzianu zdający pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu.

13. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań uczniowie kończą pracę z zestawem zadań i stosują się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego.


Informacja o wynikach sprawdzianu

Informacja o wynikach sprawdzianu

 • Wyniki sprawdzianu odpowiednia okręgowa komisja egzaminacyjna prześle do szkół nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno wychowawczych, w przypadku dodatkowych terminów do 31 sierpnia danego roku.

 • Wyniki będzie można znaleźć na stronie CKE po zalogowaniu się.

 • Wyniki sprawdzianu nie będą miały wpływu na ukończenie szkoły podstawowej.


Dodatkowe uprawnienia uczni w

Dodatkowe uprawnienia uczniów

 • Uczniowie, którzy nie mogli przystąpić do sprawdzianu w pierwszym terminie, będą mogli przystąpić do niego w terminie dodatkowym.

 • Uczeń może, w terminie dwóch dni od daty sprawdzianu, zgłosić do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej zastrzeżenia, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania. Dyrektor rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w ciągu siedmiu dni od ich otrzymania.

 • W szczególnych przypadkach losowych bądź zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, dyrektor odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu.


Dobre rady

Dobre rady

 • Większa kontrola przygotowania się uczniów do zajęć dydaktycznych.

 • Rozwiązywanie testów w domu w wyznaczonym czasie (np. jeden na tydzień).


Sprawdzian sz stoklasisty 1 kwietnia 2014

Dziękujemy

za uwagę 

Opracowanie:

Nina Bruderek

Wioletta Jóźwik


 • Login