Merenja u hidrotehnici Odre đivanje Q-H krive pumpe - PowerPoint PPT Presentation

Merenja u hidrotehnici odre ivanje q h krive pumpe
Download
1 / 11

 • 290 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Gra đevinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Merenja u hidrotehnici Odre đivanje Q-H krive pumpe. Student: Damnjanović Marijana 217/07. Cilj merenja:.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Merenja u hidrotehnici Odre đivanje Q-H krive pumpe

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Merenja u hidrotehnici odre ivanje q h krive pumpe

Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu

Merenja u hidrotehniciOdređivanje Q-H krive pumpe

Student:

Damnjanović Marijana

217/07


Cilj merenja

Cilj merenja:

 • Potrebnoje odrediti Q-H zavisnostikoeficijentkorisnogdejstvapumpestare višegodina.

 • Dobijene rezultate treba uporediti sa karakteristikama dobijenim pri kupovini pumpe.


Za to vr imo ova merenja

Zašto vršimo ova merenja?

 • Q-H kriva se menja usled:

  • propadanja mašinskih delova pumpe: radnog kola, ležajeva, vratila...

  • rada pumpe u kavitacionom režimu

  • neadekvatnog upravljanja

  • ....


Postupak izrade ve be

Postupak izrade vežbe:

 • Na pripremljenoj instalaciji se meri:

  • visina dizanja pumpe (H)

  • protok (Q)

  • snaga električne energije koju pumpa troši (P) ( iz napona -U i jačine struje-I)


Kako odre ujemo q h krivu pumpe

Kakoodređujemo Q-H krivu pumpe?

 • Izmerili smo visine dizanja pumpe i napon za nekoliko različitih položaja zatvarača

 • Iz kalibracione prave sonde (ΔH-U) dobijamo razlike visina pritisaka ΔH=A*U+B

 • Protok kroz cev određujemo pomoću Venturijeve cevi preko poznate relacije:


Rezultati merenja br 1

Rezultatimerenja br.1:


Rezultati merenja br 2

Rezultatimerenja br.2:


Rezultati merenja br 3

Rezultatimerenja br.3:


Snaga pumpe i koeficijent korisnog dejstva

Snaga pumpe i koeficijent korisnog dejstva:

 • Na otporniku merimo razliku potencijala (ΔU), pa jačinu struje računamo kao:

  I= ΔU/2.2 (A)

 • Zatim snagu pumpe računamo preko izraza:

  P= U*I (W)

 • Koeficijnt korisnog dejstva se može dalje izračunati preko izraza:


Zaklju ak

Zaključak:

 • Možemo zaključiti da su očitane visine dizanjainovodobijenikoeficijentikorisnogdejstvamanjiod onih koje nam je dao proizvođač, što je bilo i očekivano!


Merenja u hidrotehnici odre ivanje q h krive pumpe

Hvalana pažnji!


 • Login