Kur an da bari ilik
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 43

KUR’AN’DA BARIŞÇILIK PowerPoint PPT Presentation


 • 170 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

KUR’AN’DA BARIŞÇILIK. Kur’an’da Barışçılık. İslam Nedir? İslam Nasıl Bir Dindir? İslam-Barış İlişkisi Barış Kur’an-ı Kerim’de Barış Kur’an-ı Kerim’deki Barış Ayetleri Kapanış. İslam Nedir?. İslam kelimesi ‘SLM’ kökünden türemiştir. Arapçada "barış" kelimesiyle aynı anlama gelir.

Download Presentation

KUR’AN’DA BARIŞÇILIK

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


KUR’AN’DA BARIŞÇILIK


Kur’an’da Barışçılık

 • İslam Nedir?

 • İslam Nasıl Bir Dindir?

 • İslam-Barış İlişkisi

 • Barış

 • Kur’an-ı Kerim’de Barış

 • Kur’an-ı Kerim’deki Barış Ayetleri

 • Kapanış


İslam Nedir?

 • İslam kelimesi ‘SLM’ kökünden türemiştir.

 • Arapçada "barış" kelimesiyle aynı anlama gelir.

 • İslam; barış ve huzur içinde yaşamak için Allah’ın kanunlarına ( K.Kerim’e) itaat etmektir.


İslam Nasıl Bir Dindir?

İslam; kan ve göz yaşının akmadığı,hak sahibinin hakkını aldığı,güçlünün zayıfı ezmediği,huzur ve barış dolu bir hayatı insanlara sunmak ve insanları her iki dünyada da mutlu kılmakiçin Allah tarafından gönderilmiş bir dindir.


‘‘Ey iman edenler!

Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (Silm'e, İslam'a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.’’

(Bakara Sûresi/208)


İslam-barış İlişkisi

Barış anlamına gelen ‘selam’ sözcüğünün

Allah'ın isimlerinden biri olması, İslam dininin barışa verdiği önemi göstermesi bakımından çok önemlidir.


Yüce Allah'ın bazı peygamberlerin isimlerini belirterek onlara ‘selam’ kelimesi ile hitap etmiş olması, peygamberlerin görevlerinin de insanları Allah'a imana çağırmakla barışa hizmet ettiklerine işaret etmektedir.


Yüce Allah, Kur'an'da Cennete ‘Barış Yurdu’ adını vermiştir.

‘‘Allah, kullarını barış yurduna çağırırve dilediğini de doğru yola iletir.’’ (Yunus Sûresi/25)


Yüce Allah'ın barış yurdu adını verdiği Cennete elbette barışa inananlar ve yeryüzünü de cennet gibi ‘Barış Yurdu’ haline getirenler girecektir…


Barışı beş ana başlıkta toplayabiliriz:

 • İnsanın kendi Yaratan’ı ile yani Allah ile barışa girmesi,

 • Müslüman’ın diğer Müslümanlarla barış içerisinde olması,

 • Bütün insanlarla barış içerisinde olması,

 • Doğa ile barışık olması; Ekolojik barış,

 • Ekonomik ve sosyal barış.


1. İnsanın Allah ile Barış’a Girmesi


İnsanın Allah (c.c) ile barışa girmesi, Allah'a ve Allah'ın Hz. Muhammed (S.A.V) ile gönderdiklerine iman etmesi ile olur. Bütün varlıkların yaratılışındaki gaye‘Allah'a

ibadet’ tir.


‘‘Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.’’

(Zâriyat Sûresi/56)


2. Müslüman’ın Diğer Müslümanlarla Barış İçerisinde Olması


‘‘Müslüman, diğer Müslümanların onun elinden ve dilinden sâlim olduğu (güven ve barış içinde olduğu) kimsedir.’’

(HADİS-i ŞERİF)


‘‘Eğer müminlerden iki grup birbirleriyle vuruşurlarsa aralarını düzeltin. Şayet biri ötekine saldırırsa, Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar saldıran tarafla savaşın. Eğer dönerse aralarını adaletle düzeltin ve (her işte) adaletli davranın. Şüphesiz ki Allah, adil davrananları sever.’’(Hucurat Sûresi/9)


‘‘Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz.’’

(Hucurat Sûresi/10)


3. Bütün İnsanlarla

Barış İçerisinde Olması


‘‘Allah, sizinle din konusunda savaşmayan, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkarmayanlara iyilik yapmanızdan ve onlara adaletli davranmanızdan sizi sakındırmaz. Çünkü Allah, adalet yapanları sever. Allah, ancak din konusunda sizinle savaşanları, sizi yurtlarınızdan sürüp-çıkaranları ve sürülüp-çıkarılmanız için arka çıkanları dost edinmenizden sakındırır.’’

(Mümtehine Sûresi/8-9)


Bir Müslüman’ın, Müslüman olmayan insanlara karşı bakış açısı şöyle olmalıdır:


 • Her insana karşı iyilikle davranmalıdır.


 • Sadece İslam'a düşmanlık besleyenleri dost edinmemelidir.


 • Savaşmak zorunda kalmışlarsa (son çare olarak) bile, bu savaşı en adaletli şekilde ve insanî sınırları gözeterek (Hz. Peygamber’in savaşma hukukuna riayet ederek) yürütmelidirler.


4. Doğa İle Barışık Olmak


‘‘İnsanların kendi elleri ile yaptıkları işler yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu.’’

(Rum Sûresi /41)


Ayette geçtiği üzere, kainatta bir düzen vardır ve bu düzenin korunması gerekir. Bütün varlıklar bu ilahi denge ve ahenge muhtaçtırlar. Bunun temini içinde birbirleriyle uyumlu yaşamak,işbirliği yapmak zorundadırlar. Buna ‘ekolojik barış’ denilebilir.


5.Ekonomik ve Sosyal Barış


Bugün dünya barışını engelleyen en önemli faktörlerden birisi de, dünyadaki gelir dağılımındaki adaletsizliktir. Dünyada açlık çeken insanların yarısının, dünyanın en zengin ülkelerinde yaşıyor olması da dünyanın zulüm düzeniyle yönetildiğini göstermektedir.

İslam ise bir beldede bir insan açlıktan hayatını kaybederse, o beldedeki bütün insanları ölen o insanın katili olarak kabul eder ve onları sorumlu tutar.İslam, bu gelir dengesini kurduğu ‘‘zekat’’ müessesiyle sağlar.


KUR’AN-I KERİM’DE BARIŞ


Kur'an-ı Kerim'de, barışa, din ve vicdan özgürlüğüne, fikir özgürlüğüne büyük önem verilmiş ve bunları teminat altına alacak temel ilkeler önerilmiştir. Bu konudaki ayetler, iniş gerekçeleri dikkate alınarak incelendiğinde, korunması gereken temel ilkenin barış olduğu, savaşın ise insan temel hak ve hürriyetlerinin tehlikeye düştüğü zorunlu ve kaçınılmaz durumlarda veya savunmak amacıyla yapılması gerektiği görülecektir.


Kur’an’da barışla ilgili temel prensipler şunlardır:

 • Barış esastır, asıl amaçtır ve daima hayırlıdır.

 • İnsanların canı, malı, dini, nesli ve aklı dokunulmazdır ve bunlar korunmalıdır.

 • Barış teklif edenlerle veya barış yaptıktan sonra taahhütlerini yerine getirenlerle savaşılmaz.

 • Savaş, saldıranlara karşı savunmak için açılır ve  savaş  hali dışında insanlar öldürülmez.


Kur’an’da barışla ilgili temel prensipler şunlardır: (Devamı)

 • Savaşı durduran ve tecavüzden vazgeçenlerle savaşılmaz.

 • Sulh dönemlerinde şiddetin her çeşidi yasaktır. Hatta savaşta dahi, aşırılıklardan kaçınılması istenmiştir.

 • Savaş, zorunlu durumlarda kafirlere karşı yapılır.

 • Sulh zamanlarında, düşmanlarla en güzel yollarla mücadele edilmesi gerekir.


KUR’AN-I KERİM’DEKİ BARIŞ AYETLERİ


‘‘Ey iman edenler!

Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (Silm'e, İslam'a) girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o, size apaçık bir düşmandır.’’

(Bakara Sûresi/208)


‘‘… Ancak sizinle aralarında antlaşma olan bir topluma sığınmış bulunanlar, yahut ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmayı içlerine sığdıramayıp(tarafsız olarak) size gelenler başka. Eğer Allah dileseydi, onları size musallat kılardı da sizinle savaşırlardı. Eğer onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmayıp size barış teklif ederlerse; Allah, onlara saldırmak için size bir yol (yetki) vermemiştir.’’

(Nisa Sûresi/90)


‘‘Diğer bir takım kimselerinde hem sizden emin olmak, hem de kavimlerinden emin olmak istediklerini göreceksin. Bunlar küfre her döndürüldüklerinde ona atılır. Eğer bunlar sizden uzak durmazlar, sizinle barış içinde yaşamak istemezler, ellerini savaştan çekmezlerse, onları yakalayın ve onları nerede bulursanız öldürün. İşte bunlara karşı size apaçık bir yetki verdik.’’

(Nisa Sûresi/91)


‘‘Onlar için Rableri katında barış yurdu vardır. Allah, yapmakta oldukları şeylerden dolayı onların dostudur.’’

(En’am Sûresi/127)


‘‘Eğer onlar barışa yanaşırlarsa sende ona yanaş ve Allah’a tevekkül et. Çünkü o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.’’

(Enfal Sûresi/61)


‘‘Allah esenlik yurduna (barış yurduna) çağırır ve dilediğini doğru yola iletir.’’

(Yunus Sûresi/25)


‘‘Oraya esinlik ve barışla (selamla) girin. İşte bu, ebedilik günüdür.’’

(Kaf Sûresi/34)


‘‘Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki rahmete eresiniz.’’

(Hucurat Sûresi/10)


TEŞEKKÜR

EDERİM…


MUSTAFA SAİD DİLEK

DKAB-2/1090710179


 • Login