Spillemiddels knader 2013
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Spillemiddelsøknader 2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Spillemiddelsøknader 2013. Nye Idrettens Hus, 24.09.13 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør. Tema:. Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Spillemiddelregnskap Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2013 (V-0732)

Download Presentation

Spillemiddelsøknader 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spillemiddels knader 2013

Spillemiddelsøknader 2013

Nye Idrettens Hus, 24.09.13

Terje Wist

Ass. revisjonsdirektør


Spillemiddels knader 2013

Tema:

 • Kompensasjon av merverdiavgift ved

 • bygging av idrettsanlegg

 • Spillemiddelregnskap

  • Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2013 (V-0732)

   • Kap 5 Regnskap og kontroll


Momskompensasjon p idrettsanleggsinvesteringer

Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer:

 • Ny ordning for momskompensasjon for idretten som trådte

 • i kraft 1.januar 2010.

 • Ordningen er en egen post i statsbudsjettet (rammestyrt ordning).

 • Ordningen er underlagt Kulturdepartementet. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen på vegne av departement.


Momskompensasjon p idrettsanleggsinvesteringer1

Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer:

 • Ordningen er søknadsbasert.

 • Gjelder idrettsanlegg ”hvor byggearbeidene er igangsatt fra og med 1. januar 2010”.

 • Anlegget må være ferdigstilt og revisorgodkjent regnskap skal foreligge før søknad om kompensasjon sendes.

 • Lag og foreninger som har fremmet søknad om spillemidler til idrettsanlegg, og hvor søknaden er godkjent av fylkeskommunen kan søke.


Momskompensasjon p idrettsanleggsinvesteringer2

Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer:

 • Søknadsfrist for 2014 er satt til 1. mai 2014.

 • Minstegrense for søknad er kr 15.000 i merverdiavgift.

 • Søknader som sendes etter dette vil bli behandlet i forbindelse med tildelingen av kompen i 2015.

 • Søknad om kompensasjon leveres elektronisk på: www.idrettsanlegg.no


Innspill fra kommunene

Spillemiddelkonferanse 14.09.11

Innspill fra kommunene:

 • Opptatt av at politikerne fortsatt skal få et forståelig bilde av hva de vedtar når de fatter vedtak om finansiering av et prosjekt.

  • Nå når budsjettmidlene kan overføres mellom prosjekt kan dette bildet forkludres noe.

  • Administrasjonen er også opptatt av at dette vil medfør betydelig merarbeid.

  • Ønsker gode eksempler på noter over investeringsprosjekter

 • Kjøp av næringsareal der dette skjer ved finansiering ved senere salg av areal. Det kan gå flere år mellom kjøp og salg. Hvordan skal dette håndteres?


Momskompensasjon 2010 2013

Momskompensasjon 2010 – 2013:


Forskjellige akt rer med forskjellige roller

Forskjellige aktører med forskjellige roller:

 • Søkeren” (Lag og foreninger m.v.)

 • ”Veilederen” (Kommunal instans)

 • ”Godkjenneren” (Fylkeskommunal instans)

 • ”Kontrolløren” (Kommunerevisjonen)


Krav til regnskap

Krav til regnskap:

 • Regnskapsplikt

  • Alle søkere som mottar tilskudd til spillemidler plikter å levere regnskap

  • Siste del av tilskuddet blir ikke utbetalt før revidert regnskap og revisoruttalelse er levert

 • Krav til regnskapsfører

  • Tilstrekkelig forutsetninger for å kunne utføre jobben

  • At vedkommende er kjent med retningslinjene


Krav til regnskapet

Krav til regnskapet:

 • Krav til eget anleggsregnskap

 • Krav om regnskap som er sammenlignbart med kostnadsoverslag

 • Krav til dokumentasjon av utbetalinger og innbetalinger

 • Dugnad, gaver (utenom pengegaver) og rabatt

 • Bokføring av finansiering

 • Innberetningsplikt, skattetrekk m.v.


Krav til bilagene

Krav til bilagene:

 • Original bilag

 • Hva utbetalingen/innbetalingen gjelder

 • Hvilken konto som er belastet

 • Hvem som har attestert og anvist

 • Nummereres forløpende og arkiveres etter stigende rekkefølge

 • Bilag og regnskapsbøker oppbevares i 10 år


Krav til revisor

Krav til revisor:

 • Regnskapet skal gjennomgås og kontrolleres av kommunerevisjonen

 • Unntak: Regnskap med tilskudd inntil kr 100.000 kan revideres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor


 • Login