Spillemiddels knader 2013
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 12

Spillemiddelsøknader 2013 PowerPoint PPT Presentation


 • 86 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Spillemiddelsøknader 2013. Nye Idrettens Hus, 24.09.13 Terje Wist Ass. revisjonsdirektør. Tema:. Kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg Spillemiddelregnskap Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2013 (V-0732)

Download Presentation

Spillemiddelsøknader 2013

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Spillemiddelsøknader 2013

Nye Idrettens Hus, 24.09.13

Terje Wist

Ass. revisjonsdirektør


Tema:

 • Kompensasjon av merverdiavgift ved

 • bygging av idrettsanlegg

 • Spillemiddelregnskap

  • Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2013 (V-0732)

   • Kap 5 Regnskap og kontroll


Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer:

 • Ny ordning for momskompensasjon for idretten som trådte

 • i kraft 1.januar 2010.

 • Ordningen er en egen post i statsbudsjettet (rammestyrt ordning).

 • Ordningen er underlagt Kulturdepartementet. Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen på vegne av departement.


Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer:

 • Ordningen er søknadsbasert.

 • Gjelder idrettsanlegg ”hvor byggearbeidene er igangsatt fra og med 1. januar 2010”.

 • Anlegget må være ferdigstilt og revisorgodkjent regnskap skal foreligge før søknad om kompensasjon sendes.

 • Lag og foreninger som har fremmet søknad om spillemidler til idrettsanlegg, og hvor søknaden er godkjent av fylkeskommunen kan søke.


Momskompensasjon på idrettsanleggsinvesteringer:

 • Søknadsfrist for 2014 er satt til 1. mai 2014.

 • Minstegrense for søknad er kr 15.000 i merverdiavgift.

 • Søknader som sendes etter dette vil bli behandlet i forbindelse med tildelingen av kompen i 2015.

 • Søknad om kompensasjon leveres elektronisk på: www.idrettsanlegg.no


Spillemiddelkonferanse 14.09.11

Innspill fra kommunene:

 • Opptatt av at politikerne fortsatt skal få et forståelig bilde av hva de vedtar når de fatter vedtak om finansiering av et prosjekt.

  • Nå når budsjettmidlene kan overføres mellom prosjekt kan dette bildet forkludres noe.

  • Administrasjonen er også opptatt av at dette vil medfør betydelig merarbeid.

  • Ønsker gode eksempler på noter over investeringsprosjekter

 • Kjøp av næringsareal der dette skjer ved finansiering ved senere salg av areal. Det kan gå flere år mellom kjøp og salg. Hvordan skal dette håndteres?


Momskompensasjon 2010 – 2013:


Forskjellige aktører med forskjellige roller:

 • Søkeren” (Lag og foreninger m.v.)

 • ”Veilederen” (Kommunal instans)

 • ”Godkjenneren” (Fylkeskommunal instans)

 • ”Kontrolløren” (Kommunerevisjonen)


Krav til regnskap:

 • Regnskapsplikt

  • Alle søkere som mottar tilskudd til spillemidler plikter å levere regnskap

  • Siste del av tilskuddet blir ikke utbetalt før revidert regnskap og revisoruttalelse er levert

 • Krav til regnskapsfører

  • Tilstrekkelig forutsetninger for å kunne utføre jobben

  • At vedkommende er kjent med retningslinjene


Krav til regnskapet:

 • Krav til eget anleggsregnskap

 • Krav om regnskap som er sammenlignbart med kostnadsoverslag

 • Krav til dokumentasjon av utbetalinger og innbetalinger

 • Dugnad, gaver (utenom pengegaver) og rabatt

 • Bokføring av finansiering

 • Innberetningsplikt, skattetrekk m.v.


Krav til bilagene:

 • Original bilag

 • Hva utbetalingen/innbetalingen gjelder

 • Hvilken konto som er belastet

 • Hvem som har attestert og anvist

 • Nummereres forløpende og arkiveres etter stigende rekkefølge

 • Bilag og regnskapsbøker oppbevares i 10 år


Krav til revisor:

 • Regnskapet skal gjennomgås og kontrolleres av kommunerevisjonen

 • Unntak: Regnskap med tilskudd inntil kr 100.000 kan revideres av annen revisor, for eksempel organisasjonens tillitsvalgte revisor


 • Login