درصد پیشرفت نسبت به سال 1384 : 326% - PowerPoint PPT Presentation

1384 326 l.jpg
Download
1 / 2

  • 101 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

اجرای دوره های آموزش عمومی و تخصصی نیروی کار و تلاش سطح کشور و بازرسان کار در زمینه ایمنی و بهداشت کاراز سال 1384 تا پایان سال 1388. واحد سنجش : نفر - ساعت. ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار و اجرای طرح های تحقیقاتی جهت بهینه سازی صنایع و بنگاه های اقتصادی.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

درصد پیشرفت نسبت به سال 1384 : 326%

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1384 326 l.jpg

اجرای دوره های آموزش عمومی و تخصصی نیروی کار و تلاش سطح کشور و بازرسان کار در زمینه ایمنی و بهداشت کاراز سال 1384 تا پایان سال 1388

واحد سنجش : نفر - ساعت

ارزیابی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی و شیمیایی محیط کار و اجرای طرح های تحقیقاتی جهت بهینه سازی صنایع و بنگاه های اقتصادی

درصد پیشرفت نسبت به سال 1384 : 326%

درصد پیشرفت نسبت به سال 1384: 88%

واحد سنجش : واحد صنعتی


1384 1 11 l.jpg

بررسی حفاظت فنی دستگاهها در بنگاههای اقتصادی و تولیدی برای تقلیل حوادث ناشی از کار

درصد پیشرفت نسبت به سال 1384: 111%

واحد سنجش : واحد صنعتی


  • Login