Vůle, motivace - PowerPoint PPT Presentation

Vůle, motivace
Download
1 / 21

 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vůle, motivace. Vůle. proces volní samoregulace chování člověka, jednání, záměrné, cílevědomé úsilí směřující k dosažení vytčeného cíle , vlastní jen člověku (volní akt); psychická dispozice, komplex vlastností osobnosti , způsobilost sebekontroly v nejširším smyslu;. Vůle. proces

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vůle, motivace

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


V le motivace

Vůle, motivace


V le motivace

Vůle

 • proces volní samoregulace chování člověka, jednání, záměrné, cílevědomé úsilí směřující k dosažení vytčeného cíle, vlastní jen člověku (volní akt);

 • psychická dispozice, komplex vlastností osobnosti, způsobilost sebekontroly v nejširším smyslu;


V le motivace

Vůle

 • proces

 • volní samoregulace chování člověka, jednání,

 • záměrné, cílevědomé úsilí směřující k dosažení vytčeného cíle, vlastní jen člověku;

 • psychická dispozice, komplex vlastností osobnosti,

 • způsobilost sebekontroly v nejširším smyslu;


V le motivace

Vůle

 • vůle – volní akt, proces

 • vůle – vlastnost osobnosti


A v le voln akt proces

A) vůle – volní akt, proces

podstatné znaky:

 • 1) vědomí vlastního rozhodnutí;

 • 2) aktivní akce (tedy nikoli reakce, nýbrž operace);

 • 3) vědomí cíle, resp. i prostředků k jeho dosažení;

  utváří se v závislosti na individuálním vývoji 1) rozumovém (inteligenci) 2) morálním;


V le motivace

fáze:

 • 1) rozhodovací; komplexnost jednání: intelekt – zvažování, hodnocení; emoce – blokující, stimulující;

 • 2) volba prostředků;

 • 3) realizace + kontrolní aktivita;


Srovn n impulzivn ho a voln ho jedn n impulzivn chov n zkratkovit voln regulace chov n jedn n

srovnání impulzivního a volního jednání: impulzivní chování (zkratkovité); volní regulace chování (jednání);

 • impulz →

 • impulz →

  rozvaha založená na interakci emoční reflexe a rozumového přístupu; stanovené cíle a prostředky nemusí být vždy rozumné;

akce

rozvažování o cílech, prostředcích, důsledcích →

akce


B v le vlastnost osobnosti

B) vůle – vlastnost osobnosti

osobnost jedince charakterizuje také komplex volních vlastností

 • rozhodnost,

 • vytrvalost,

 • sebeovládání,

 • rozvážnost,

 • zásadovost,

 • houževnatost atd.;


V le vlastnost osobnosti

vůle – vlastnost osobnosti

vyjadřuje schopnost sebekontroly, projevující se

 • v potlačování nežádoucích tendencí,

 • v úsilí při překonávání překážek,

 • při dosahování časově vzdálených cílů,

 • při jejich vytyčování – aspirace;

 • vzniká interakcí vrozených vlastností a zkušeností, nevytváří jen útlumy, zábrany, klade i cíle;


Motivace

Motivace

 • proces usměrňování, udržování a energetizace chování vycházející z biologických zdrojů, souhrn hybných momentů v činnostech, prožívání, chování a osobnosti jedince; intrapsychický proces zvýšení nebo poklesu aktivity, mobilizace sil, energizace organismu, projevuje se napětím, neklidem, činností směřující k porušení rovnováhy;


Motivace1

Motivace

 • proces

 • usměrňování,

 • udržování a

 • energetizace chování

 • vycházející z biologických zdrojů,

 • souhrn hybných momentů v činnostech, prožívání, chování a osobnosti jedince;

 • intrapsychický proces zvýšení nebo poklesu aktivity, mobilizace sil, energizace organismu,

 • projevuje se napětím, neklidem, činností směřující k porušení rovnováhy;


V le motivace

v motivaci působí:

 • a) vnější pobídky (incentivy);

 • b) vnitřní pohnutky, motivy;


V le motivace

 • motivace – aktivizuje a směruje;

 • v zaměření motivace se uplatňuje osobnost jedince, jeho hierarchie hodnot i dosavadní zkušenosti, schopnosti a naučené dovednosti;


V le motivace

 • vnější motivace – vyvolávají ji podněty z okolí (denní a roční doba, přítomnost či nepřítomnost lidí);

 • vnitřní motivace – přicházející z jedince (hlad, žízeň, hladina hormonů, cíl, plán, představa, tužba);


Motivy

motivy

 • psychologické příčiny činností, jednání člověka zaměřené na uspokojování určitých potřeb;


Motiv m

motiv má

 • cíl;

 • směr;

 • intenzitu;

 • trvalost;

 • pramení z podnětů vnitřních, vědomých, bezděčných, podvědomých, a vnějších;

 • má významnou úlohu při emoční, myšlenkové a fantazijní činnosti člověka;


Ot zky

otázky???

 • jaká je první fáze volního aktu?

 • se kterými jevy souvisí?

 • proč?

 • co potom následuje?

 • rozhodovací

 • kognitivní procesy, emoce

 • vnímám situaci, přemýšlím jak ji řešit, představuji si řešení, chce se mi nebo nechce

 • zvolím nejlepší prostředek k dosažení cíle


Ot zky1

otázky???

 • která motivace je účinnější ?

 • proč je motivace důležitá pro jednání?

 • jak souvisí motivace s vůlí?

 • ve které fázi činnosti je motivace podstatná?

 • vnitřní, vycházející z jedince

 • dodává energii, směr činnosti, udržuje ji

 • volní proces využívá motivaci jako energii

 • na začátku, ale i v průběhu a pro další činnost i na konci


Za a psychick jev motivace do syst mu

zařaď psychický jev motivacedo systému

 • proces

  • probíhá v čase

 • stav

  • je udržován

 • vlastnost

  • stálá součást psychiky


 • Za a psychick jev v le do syst mu

  zařaď psychický jev vůledo systému

  • proces

   • probíhá v čase

 • stav

  • je udržován

 • vlastnost

  • stálá součást psychiky


 • Pou it zdroje

  Použité zdroje

  PLHÁKOVÁ, A.: Učebnice obecné psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3

  VÁGNEROVÁ, M.: Základy psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3

  osobní poznámky ze studia Psychologie na FSS MU Brno

  Pokudneníuvedenojinak, jsoupoužitéobjektyvlastníoriginálnítvorbouautora.


 • Login