Pohled pracovn ch konzultant a asistent
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Pohled pracovních konzultantů a asistentů PowerPoint PPT Presentation


  • 58 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Pohled pracovních konzultantů a asistentů. Mgr. Eliška Škrancová Bc. Lucie Jurniklová. Charakteristika pracovních pozic v podporovaném zaměstnávání ZP. Pracovní konzultant

Download Presentation

Pohled pracovních konzultantů a asistentů

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Pohled pracovních konzultantů a asistentů

Mgr. Eliška Škrancová

Bc. Lucie Jurniklová


Charakteristika pracovních pozic v podporovaném zaměstnávání ZP

Pracovní konzultant

pracovník poskytovatele služeb PZ, který je dobře seznámený s problematikou zaměstnávání lidí se ZP,který je schopen samostatně vést případy jednotlivých uživatelů.


Náplň práce konzultanta v PZ

Funkční diagnostika

Sestavení individuálního plánu

Pomoc při vyhledávání vhodných pracovních míst

Vzdělávání

Pomoc při sestavování CV a MD pro konkrétní pracovní pozice

Podpora při jednání s potenciálními zaměstnavateli a úřady práce

Osvěta zaměstnavatelů a informování o možnostech zaměstnávání ZP


Semináře pro pracovníky ÚP

Rychnov Brno

nad Kněžnou


Charakteristika pracovních pozic v podporovaném zaměstnávání ZP

Pracovní asistent

pracovník poskytovatele služeb PZ, který doprovází ZP do zaměstnání i přímo na pracovišti. Pod vedením konzultanta pomáhá uživateli naučit se všechny potřebné dovednosti a poskytuje podporu zaměstnavateli.


Charakteristika pracovních pozic v podporovaném zaměstnávání ZP

V mnoha případech se pozice pracovního konzultanta a pracovního asistenta doplňují a prolínají. Často obě funkce zastává jeden zaměstnanec.

Společným cílem je dovést klienta k nalezení a udržení placeného pracovního místa.


Pracovní asistence na pracovišti

podpora při jednání se zaměstnavatelem (kontakt telefonický či osobní, pomoc při přijímacím pohovoru, předjednání specifik),

doprovod;

seznámení zaměstnanců se zásadami kontaktu se zrakově postiženým;

zácvik na pracovišti (pomoc při orientaci,pomoc při úpravě pracovního místa,navazování sociálních kontaktů);

nácvik trasy.


Zácvik na pracovišti


Orientace na pracovišti


Pracovní asistence na pracovišti

Není příliš často žádaná ze strany zaměstnavatelů ani klientů.

Avšak v případě poskytnutí služby obě

strany ocení její přínos.


Překážky při zaměstnávání ZP

Na straně zaměstnavatele:

neznalost problematiky zrakového postižení,

nedostatečná informovanost o zaměstnávání lidí se ZP,

obavy z dlouhodobých pracovních neschopností,

obavy z nízké produktivity,

neochota investovat prostředky a čas do zaškolení pracovníka se ZP včetně přizpůsobení pracovních podmínek;

nereálná očekávání podpory z prostředků aktivní politiky zaměstnanosti ÚP,

nedodržení dohod, nedostatečně specifikovaná pracovní činnost (rozsah),

obava, že člověk se ZP nemůže pracovat s moderní technikou,

nedostatečná informovanost o tom, jak se člověk se ZP vzdělává a získává informace.


Snižování negativních faktorů

Tyto překážky se snažíme do určité míry eliminovat:

pomocí osvěty a zvyšováním informovanosti zaměstnavatelů (propagační materiály),

osobním jednáním zaměstnavatele a konzultanta o konkrétní pracovní pozici pro konkrétního klienta,

příprava člověka se ZP na samostatné jednání se zaměstnavatelem (životopis, motivační dopis, telefonická a elektronická komunikace, pracovní pohovory, specifikace potřeb ZP),

využitím služby pracovní asistence zaměstnavateli


Setkání klientů s potenciálním zaměstnavatelem


Překážky při zaměstnávání ZP

Na straně klienta:

nízká úroveň samostatnosti a sebevědomí,

snížení až ztráta schopnosti čtení a psaní,

nízká úroveň vzdělání,

omezená možnost získávání informací,

syndrom dlouhodobé nezaměstnanosti,

nedostatečné pracovní návyky,

invalidní důchod podle písmene „A“ (po stabilizaci zdravotního stavu potřeba změnit).


Snižování negativních faktorů

Tyto překážky se snažíme do určité míry eliminovat:

vzdělávání a rekvalifikace

prvky pracovní rehabilitace,

motivační a sebepoznávací kurzy,

pomoc s vyhledáváním informací,

sociálně a pracovně právní poradenství,

odborně technické poradenství,

aktivní zapojení klientů do hledání práce.


Děkujeme za pozornostMgr. Eliška Škarncová TyfloCentrum Brno, o.p.s.Bc. Lucie Jurniklová TyfloCentrum Hradec Králové, o.p.s.březen 2008


  • Login