N. meningitidis - PowerPoint PPT Presentation

Ciprofloxacin resistens hos Neisseria
Download
1 / 13

 • 124 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Ciprofloxacin resistens hos Neisseria Magnus Unemo RAF-M, Nation ella r ef l ab f ö r p atoge na Neisseria Klin mikrobiol kliniken Universitetssjukhuset Örebro. N. meningitidis.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

N. meningitidis

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


N meningitidis

Ciprofloxacin resistens hos NeisseriaMagnus UnemoRAF-M, Nationellaref labför patogena NeisseriaKlin mikrobiol klinikenUniversitetssjukhusetÖrebro


N meningitidis

N. meningitidis

 • Antibiotikakänslighets undersökning: internationellt stora variationer mellan använda metoder, speciellt gällande medium. Agarspädnings metod och Etest i hög grad överensstämmande för flesta antibiotika (Vázquez et al. 2003. Antimicrob Agents Chemother. 47:3430-3434).

 • Hög känslighet för ciprofloxacin som så gott som uteslutande används för profylax.

 • Endast enstaka isolat med nedsatt känslighet för ciprofloxacin (ingen resistens) har identifierats (Alcalá et al. 2004. J of Antimicrob Chemother. 53:409).


N meningitidis

CiprofloxacinSvenska invasivaN. meningitidis isolat 1994-2004 (tom. 1 juni)

I

R


N meningitidis

N. gonorrhoeae

 • Antibiotikakänslighets undersökning: internationellt stora variationer mellan använda metoder. Agarspädnings metod och Etest liksom SIR-indelningen ändå i hög grad överensstämmande mellan olika N. gonorrhoeae referenslaboratorier (Ison et al. För ESSTI [European Surveillance of Sexually Transmitted Infections]. I manuskript).

 • Sedan mitten av 1990-talet har resistensen mot ciprofloxacin ökat hastigt och är numera hög i många länder. Ej längre rekommenderat förstahandsmedel mot gonorré i flera länder.


N meningitidis

Nedsatt känslighet eller resistens i WHO

Western Pacific Region 2000 (Tapsall, WHO)


N meningitidis

Antibiotikakänslighet i Sverige


N meningitidis

R S

Screening för resistens mot ciprofloxacin

I överensstämmelse med data från Svenska ref. lab. för

patogena Neisseria och från Trevor Winstanley, Sheffield, England!


N meningitidis

Vildtyp population (EUCAST)

S

I

R

CiprofloxacinSvenskaN. gonorrhoeae isolat 1998, 2000-2004 (tom. 1 juni)


N meningitidis

(Ison et al. För ESSTI [European Surveillance of Sexually Transmitted Infections]. I manuskript)


N meningitidis

SI R

 • Referenslaboratorier (n=14) för N. gonorrhoeae i Europa analyserade en identisk panel av N. gonorrhoeae stammar.

 • Stora variationer mellan använda metoder för antibiotikakänslighets undersökning. Agarspädnings metod och Etest (högst konkordans) liksom SIR-indelningen ändå i hög grad överensstämmande.

 • Ciprofloxacin brytpunkter för 13 europeiska GC-referenslaboratorier


N meningitidis

Slutsatser:

 • Ciprofloxacin bör ej längre användas som förstahandsmedel mot gonorré om känsligheten ej analyserats!

 • Nalidixinsyra disk (30 g) på NAD-medium fungerar utmärkt som screening för att identifiera resistens mot ciprofloxacin.

 • SIR-brytpunkterna bör harmoniseras internationellt i samarbete med N. gonorrhoeae referenslaboratorierna!En N. gonorrhoeae stam bör tillhöra samma SIR-kategori oberoende av var den analyseras!


N meningitidis

Förstahandsmedel mot gonorréOral behandlingCiprofloxacin? Ej till ”Asien infekterade”!Azitromycin? Biverkningar!Resistens?Cefixim? Parenteral behandlingSpectinomycinCeftriaxonCefotaxim


 • Login