Az eu t mogat si politik ja s p nz gyi alapjai
Download
1 / 23

- PowerPoint PPT Presentation


 • 74 Views
 • Uploaded on

Az Európai Unió pénzügyei 2005/2006. tanév 1. félév. Az EU támogatási politikája és pénzügyi alapjai. Balogh Zoltán Nyíregyházi Főiskola – főiskolai tanársegéd balogh_nyf@yahoo.com. Célkitűzések 2000-2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - caron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az eu t mogat si politik ja s p nz gyi alapjai

Az Európai Unió pénzügyei 2005/2006. tanév 1. félév

Az EU támogatási politikája és pénzügyi alapjai

Balogh Zoltán

Nyíregyházi Főiskola – főiskolai tanársegéd

balogh_nyf@yahoo.com


C lkit z sek 2000 2006
Célkitűzések 2000-2006

 • 1. célkitűzés: a fejlődésben lemaradó régiók felzárkóztatásának és strukturális átalakulásának, alkalmazkodásának elősegítése. Azok a régiók részesülnek támogatásban, amelyekben az egy főre jutó GDP kevesebb, vagy megegyezik az EU átlag 75%-val. Az alapok 2/3-a 15 tagállamban kerül felhasználásra. A legtávolabbi régiókat 1. célterületű régiókként kell kezelni.


C lkit z sek 2000 20061
Célkitűzések 2000-2006

 • 2. célkitűzés: a struktúrális nehézségekkel küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása, az iparilag hanyatló területeken a hanyatlás megállítása, a folyamatok visszafordítása. Ide tartoznak a gazdasági átalakulás alatt lévő régiók, hanyatló ipari régiók, fejlesztést igénylő rurális térségek, városok problémás területei, krízis helyzetben lévő halászati régiók.


C lkit z sek 2000 20062
Célkitűzések 2000-2006

 • 3. célkitűzés: az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás fejlesztése, a hosszú távú munkanélküliség leküzdése, az ezzel kapcsolatos tréningek, szakmai képzések elősegítésének támogatása, továbbá az oktatási, képzési, foglalkoztatási politikák és rendszerek alkalmazásának valamint modernizálá-sának a támogatása. Támogatást kaphatnak azok a régiók, amelyek az első két célterületre meghatározott kritériumok hatókörén kívül esnek. A támogatás elsősorban nem regionális, hanem horizontális jellegű.


P nz gyi alapok
Pénzügyi alapok

 • Strukturális Alapok:

  • Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)

  • Európai Szociális Alap (ESZA)

  • Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA)

  • Halászati Orientációs és Pénzügyi Eszköz (HOPE)

 • Kohéziós Alap (KA)

 • Közösségi Kezdeményezések


Eur pai region lis fejleszt si alap erfa
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)

 • Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) az elmaradott térségek fejlesztésének és gazdasági felzárkózásának elősegítésében és a nehézségekkel küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakításának támogatásában játszik elsődleges szerepet.


Eur pai region lis fejleszt si alap erfa1
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)

 • infrastrukturális és állandó munkahelyek teremtését vagy fenntartását lehetővé tevő termelési beruházásokat,

 • helyi fejlesztési projekteket, kis- és középvállalkozásokat,

 • fejlesztést elősegítő intézkedéseket a kutatás-fejlesztés területén,

 • termelő beruházásokat és a környezetvédelemre irányuló kisebb infrastrukturális beruházásokat,

 • regionális fejlesztéssel összefüggő közösségi kezdeményezésekhez kötődő intézkedéseket támogat.


Eur pai szoci lis alap esza
Európai Szociális Alap (ESZA)

 • a hosszú távú tartós munkanélküliség veszélyének kitett személyek foglalkoztatása és hátrányos helyzetű csoportok álláshoz juttatása elsősorban a képzés és a munkaerő-toborzó segély-rendszerek pénzügyi támogatása révén,

 • megkönnyíteni a munkát kereső fiatalok munkába állását,

 • elősegíteni a munkaerőpiacról kiszoruló személyek foglalkoztatását,

 • a férfiak és nők számára azonos esélyeket biztosítani a munkaerőpiacokon,

 • a foglalkoztatás stabilitásának és növekedésének támogatása,

 • a kutatás-fejlesztési célokra fordítható emberi erőforrás kapacitások bővítése


Eur pai mez gazdas gi orient ci s s garanciaalap emoga
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA)

 • a mezőgazdasági és erdészeti termékek termelési, feldolgozó és marketing-struktúráinak hatékonyság-növelését,

 • az agrár-környezetvédelmi intézkedéseket,

 • az újraparcellázást és társulások létrehozását,

 • a mezőgazdaság fejlesztéséhez nélkülözhetetlen infrastruktúra megteremtését,

 • erdőállomány megújítását,

 • vidékfejlesztést,

 • fiatal gazdálkodók munkába állásának előmozdítását.


Hal szati orient ci s s p nz gyi eszk z hope
Halászati Orientációs és Pénzügyi Eszköz (EMOGA) (HOPE)

 • a halászati ipar átalakítása,

 • korszerűsítése.


Koh zi s alap ka
Kohéziós Alap (EMOGA) (KA)

 • A kevésbé fejlett tagállamok környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrára vonatkozó projektjeit támogatja.

 • 1993 - a Maastrichti Szerződés hívta életre

 • 1993-99 - 15 milliárd euró

 • Célja azon térségek felzárkózásának elősegítése, ahol az egy főre eső GDP a közösségi átlag 90 %-a alatt van (Spanyolország, Portugália, Görögország és Írország részesedik belőle környezetvédelmi és fejlesztési projektekkel).


K z ss gi kezdem nyez sek
Közösségi kezdeményezések (EMOGA)

 • A közösségi kezdeményezésű programok a különböző európai régiók sajátos problémáinak megoldását hivatottak elősegíteni.

 • Az EU kezdeményezi őket, de a tagállamokra hárul a végrehajtás, amihez a Közösségtől 13.46 milliárd euró támogatást kapnak. (Ez a Strukturális Alapok 9%-a).

 • 1994-99 között 14.3 milliárd euró támogatást használtak fel.


K z ss gi kezdem nyez sek1
Közösségi kezdeményezések (EMOGA)

 • határon átnyúló nemzetek közötti inter-regionális együttműködések (INTERREG),

 • vidékfejlesztés (LEADER),

 • humán erőforrás fejlesztés, esélyegyenlőség (EQUAL),

 • városok-energiaracionalizálás (URBAN).


C lkit z sek 2007 2013
Célkitűzések 2007-2013 (EMOGA)

 • Fenntarható fejlődés

  • versenyképesség

  • kohézió

  • természeti erőforrások fenntartható menedzsmentje és védelme

 • Európai állampolgárság

  • jogi

  • biztonsági

  • közszolgáltatások

 • Az EU mint globális partner

  • szomszédsági politika

  • globális szerepvállalásEur pai beruh z si bank
Európai Beruházási Bank (EMOGA)

 • Célja a tőkeberuhásáok finanszírozásával elősegíteni az Európai Unió gazdasági fejlődését

 • Székhelye: Luxembourg

 • Alaptőke: 62 milliárd euro

 • Alapítók: tagállamok


Eur pai beruh z si bank feladata
Európai Beruházási Bank feladata (EMOGA)

 • Fő feladata a kölcsönnyújtás

  • az alaptőke 250%-ig – 155 milliárd euro

  • Évente 20 milliárd euró hitelt nyújt, ezek 90%-a EU tagállamba irányul

 • Általában a projekteket az összes költség 50%-ig finanszírozhatja, és a projektek közül azokat részesíti előnyben, amelyek a beruházott összeget valamilyen tartós érték megteremtésére kívánják fordítani.

 • A hitelek finanszírozásához szükséges források többségét a tőkepiacokon szerzi kötvénykibocsátásokkal, és besorolása révén a legjobb feltételekkel tud hitelekhez jutni, így kölcsöneit is kedvező feltételekkel nyújtani.


Eur pai beruh z si bank feladata1
Európai Beruházási Bank feladata (EMOGA)

Kölcsönnyújtás fő területei

 • Gazdasági és szociális kohézió a kibővített EU-ban

 • Az Innováció 2010 program megvalósulásának elősegítése

 • A Transz-Európai hálózatok fejlesztése

 • Az EU fejlesztési és együttműködési politikájának támogatása a partner országokban

 • Környezetvédelem és fejlesztés, beleértve a klímaváltozást és a megújuló energiákat

  Egyéb területek

 • KKV-k támogatása

 • A humántőke fejlesztésének támogatása


Az eur pai beruh z si bank szervezete
Az Európai Beruházási Bank szervezete (EMOGA)

 • Legfőbb testülete: Kormányzótanács – a tagállamok egy-egy miniszteréből (legtöbbször pénzügyminiszter) áll.

 • Feladata:

  • Meghatározza a fejlesztési politika általános irányelveit

  • Jóváhagyja a mérleget

  • Kijelölje a bank vezető tisztségviselőit 5 évre


Az eur pai beruh z si bank szervezete1
Az Európai Beruházási Bank szervezete (EMOGA)

 • Igazgatótanács

  • Tagok: 25 igazgató + 13 helyettes

  • Feladata: a kölcsönfelvételről, a hitelnyújtásokról, és a garanciavállalásokról szóló fontosabb döntések meghozása

 • Menedzsment bizottság

  • Tagok: egy elnök és hét helyettes (6 éves időszak)

  • Felelősek:

   • a bank mindennapi ügyeinek vezetéséért,

   • javaslatok tervezetének elkészítéséért,

   • Igazgatótanács határozatainak végrehajtásáért.