az eu t mogat si politik ja s p nz gyi alapjai
Download
Skip this Video
Download Presentation
Az EU támogatási politikája és pénzügyi alapjai

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

Az EU támogatási politikája és pénzügyi alapjai - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Az Európai Unió pénzügyei 2005/2006. tanév 1. félév. Az EU támogatási politikája és pénzügyi alapjai. Balogh Zoltán Nyíregyházi Főiskola – főiskolai tanársegéd [email protected] Célkitűzések 2000-2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Az EU támogatási politikája és pénzügyi alapjai' - caron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
c lkit z sek 2000 2006
Célkitűzések 2000-2006
 • 1. célkitűzés: a fejlődésben lemaradó régiók felzárkóztatásának és strukturális átalakulásának, alkalmazkodásának elősegítése. Azok a régiók részesülnek támogatásban, amelyekben az egy főre jutó GDP kevesebb, vagy megegyezik az EU átlag 75%-val. Az alapok 2/3-a 15 tagállamban kerül felhasználásra. A legtávolabbi régiókat 1. célterületű régiókként kell kezelni.
c lkit z sek 2000 20061
Célkitűzések 2000-2006
 • 2. célkitűzés: a struktúrális nehézségekkel küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakulásának támogatása, az iparilag hanyatló területeken a hanyatlás megállítása, a folyamatok visszafordítása. Ide tartoznak a gazdasági átalakulás alatt lévő régiók, hanyatló ipari régiók, fejlesztést igénylő rurális térségek, városok problémás területei, krízis helyzetben lévő halászati régiók.
c lkit z sek 2000 20062
Célkitűzések 2000-2006
 • 3. célkitűzés: az emberi erőforrásokkal való gazdálkodás fejlesztése, a hosszú távú munkanélküliség leküzdése, az ezzel kapcsolatos tréningek, szakmai képzések elősegítésének támogatása, továbbá az oktatási, képzési, foglalkoztatási politikák és rendszerek alkalmazásának valamint modernizálá-sának a támogatása. Támogatást kaphatnak azok a régiók, amelyek az első két célterületre meghatározott kritériumok hatókörén kívül esnek. A támogatás elsősorban nem regionális, hanem horizontális jellegű.
p nz gyi alapok
Pénzügyi alapok
 • Strukturális Alapok:
  • Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
  • Európai Szociális Alap (ESZA)
  • Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA)
  • Halászati Orientációs és Pénzügyi Eszköz (HOPE)
 • Kohéziós Alap (KA)
 • Közösségi Kezdeményezések
eur pai region lis fejleszt si alap erfa
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
 • Az Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) az elmaradott térségek fejlesztésének és gazdasági felzárkózásának elősegítésében és a nehézségekkel küzdő területek gazdasági és társadalmi átalakításának támogatásában játszik elsődleges szerepet.
eur pai region lis fejleszt si alap erfa1
Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA)
 • infrastrukturális és állandó munkahelyek teremtését vagy fenntartását lehetővé tevő termelési beruházásokat,
 • helyi fejlesztési projekteket, kis- és középvállalkozásokat,
 • fejlesztést elősegítő intézkedéseket a kutatás-fejlesztés területén,
 • termelő beruházásokat és a környezetvédelemre irányuló kisebb infrastrukturális beruházásokat,
 • regionális fejlesztéssel összefüggő közösségi kezdeményezésekhez kötődő intézkedéseket támogat.
eur pai szoci lis alap esza
Európai Szociális Alap (ESZA)
 • a hosszú távú tartós munkanélküliség veszélyének kitett személyek foglalkoztatása és hátrányos helyzetű csoportok álláshoz juttatása elsősorban a képzés és a munkaerő-toborzó segély-rendszerek pénzügyi támogatása révén,
 • megkönnyíteni a munkát kereső fiatalok munkába állását,
 • elősegíteni a munkaerőpiacról kiszoruló személyek foglalkoztatását,
 • a férfiak és nők számára azonos esélyeket biztosítani a munkaerőpiacokon,
 • a foglalkoztatás stabilitásának és növekedésének támogatása,
 • a kutatás-fejlesztési célokra fordítható emberi erőforrás kapacitások bővítése
eur pai mez gazdas gi orient ci s s garanciaalap emoga
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap (EMOGA)
 • a mezőgazdasági és erdészeti termékek termelési, feldolgozó és marketing-struktúráinak hatékonyság-növelését,
 • az agrár-környezetvédelmi intézkedéseket,
 • az újraparcellázást és társulások létrehozását,
 • a mezőgazdaság fejlesztéséhez nélkülözhetetlen infrastruktúra megteremtését,
 • erdőállomány megújítását,
 • vidékfejlesztést,
 • fiatal gazdálkodók munkába állásának előmozdítását.
hal szati orient ci s s p nz gyi eszk z hope
Halászati Orientációs és Pénzügyi Eszköz (HOPE)
 • a halászati ipar átalakítása,
 • korszerűsítése.
koh zi s alap ka
Kohéziós Alap (KA)
 • A kevésbé fejlett tagállamok környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúrára vonatkozó projektjeit támogatja.
 • 1993 - a Maastrichti Szerződés hívta életre
 • 1993-99 - 15 milliárd euró
 • Célja azon térségek felzárkózásának elősegítése, ahol az egy főre eső GDP a közösségi átlag 90 %-a alatt van (Spanyolország, Portugália, Görögország és Írország részesedik belőle környezetvédelmi és fejlesztési projektekkel).
k z ss gi kezdem nyez sek
Közösségi kezdeményezések
 • A közösségi kezdeményezésű programok a különböző európai régiók sajátos problémáinak megoldását hivatottak elősegíteni.
 • Az EU kezdeményezi őket, de a tagállamokra hárul a végrehajtás, amihez a Közösségtől 13.46 milliárd euró támogatást kapnak. (Ez a Strukturális Alapok 9%-a).
 • 1994-99 között 14.3 milliárd euró támogatást használtak fel.
k z ss gi kezdem nyez sek1
Közösségi kezdeményezések
 • határon átnyúló nemzetek közötti inter-regionális együttműködések (INTERREG),
 • vidékfejlesztés (LEADER),
 • humán erőforrás fejlesztés, esélyegyenlőség (EQUAL),
 • városok-energiaracionalizálás (URBAN).
c lkit z sek 2007 2013
Célkitűzések 2007-2013
 • Fenntarható fejlődés
  • versenyképesség
  • kohézió
  • természeti erőforrások fenntartható menedzsmentje és védelme
 • Európai állampolgárság
  • jogi
  • biztonsági
  • közszolgáltatások
 • Az EU mint globális partner
  • szomszédsági politika
  • globális szerepvállalás
eur pai beruh z si bank
Európai Beruházási Bank
 • Célja a tőkeberuhásáok finanszírozásával elősegíteni az Európai Unió gazdasági fejlődését
 • Székhelye: Luxembourg
 • Alaptőke: 62 milliárd euro
 • Alapítók: tagállamok
eur pai beruh z si bank feladata
Európai Beruházási Bank feladata
 • Fő feladata a kölcsönnyújtás
  • az alaptőke 250%-ig – 155 milliárd euro
  • Évente 20 milliárd euró hitelt nyújt, ezek 90%-a EU tagállamba irányul
 • Általában a projekteket az összes költség 50%-ig finanszírozhatja, és a projektek közül azokat részesíti előnyben, amelyek a beruházott összeget valamilyen tartós érték megteremtésére kívánják fordítani.
 • A hitelek finanszírozásához szükséges források többségét a tőkepiacokon szerzi kötvénykibocsátásokkal, és besorolása révén a legjobb feltételekkel tud hitelekhez jutni, így kölcsöneit is kedvező feltételekkel nyújtani.
eur pai beruh z si bank feladata1
Európai Beruházási Bank feladata

Kölcsönnyújtás fő területei

 • Gazdasági és szociális kohézió a kibővített EU-ban
 • Az Innováció 2010 program megvalósulásának elősegítése
 • A Transz-Európai hálózatok fejlesztése
 • Az EU fejlesztési és együttműködési politikájának támogatása a partner országokban
 • Környezetvédelem és fejlesztés, beleértve a klímaváltozást és a megújuló energiákat

Egyéb területek

 • KKV-k támogatása
 • A humántőke fejlesztésének támogatása
az eur pai beruh z si bank szervezete
Az Európai Beruházási Bank szervezete
 • Legfőbb testülete: Kormányzótanács – a tagállamok egy-egy miniszteréből (legtöbbször pénzügyminiszter) áll.
 • Feladata:
  • Meghatározza a fejlesztési politika általános irányelveit
  • Jóváhagyja a mérleget
  • Kijelölje a bank vezető tisztségviselőit 5 évre
az eur pai beruh z si bank szervezete1
Az Európai Beruházási Bank szervezete
 • Igazgatótanács
  • Tagok: 25 igazgató + 13 helyettes
  • Feladata: a kölcsönfelvételről, a hitelnyújtásokról, és a garanciavállalásokról szóló fontosabb döntések meghozása
 • Menedzsment bizottság
  • Tagok: egy elnök és hét helyettes (6 éves időszak)
  • Felelősek:
   • a bank mindennapi ügyeinek vezetéséért,
   • javaslatok tervezetének elkészítéséért,
   • Igazgatótanács határozatainak végrehajtásáért.
ad