Norrk ping 3 maj 2007 ing marie wieselgren@skl se
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 40

Norrköping 3 maj 2007 [email protected] PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Norrköping 3 maj 2007 [email protected] Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ing-Marie Wieselgren www.sou.gov.se/psykiatri.

Download Presentation

Norrköping 3 maj 2007 [email protected]

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Norrköping 3 maj [email protected]


Ambition och ansvarSOU 2006:100

Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder

Ing-Marie Wieselgren

www.sou.gov.se/psykiatri


Ambition och ansvar Nationell Strategi För Utveckling Av Samhällets Insatser Till Personer Med Psykiska Sjukdomar Och Funktionshinder (SOU 2006:100).

En ökad ambitionsnivå är hela samhällets ansvar och kräver förbättrad:

Tillgänglighet

Samordning

Kunskap och professionalism

Brukarinflytande


I ett sammanhang

Psykiskt funktionshinder

Allvarlig psykisk sjukdom

Psykisk hälsa

Psykisk ohälsa


Nationell nivå

Lagstiftning, Vårdgaranti

Myndigheter

Socialstyrelsen, Fk, AMS, SBU,

Kommun o Landsting

Prioritering av området, Samverkansavtal

Inom verksamheten

Psykiatrin, Socialtjänsten, Primärvården

Elevhälsan

På enheten

Arbetssätt, bemötande

I samhället, enskilda personer


Förslag:Nationell utvecklingsstrategi med mål som ska vara uppfyllda 2015

Alla människor med allvarlig psykisk sjukdom

eller psykiskt funktionshinder ska garanteras:

bostad och stöd i vardagen

arbete eller meningsfull sysselsättning

gemenskap och delaktighet i samhället

goda vård- och stödinsatser


Nationell nivå- samordning och tillgänglighet:

 • Handlingsplan för psykisk hälsa och utvecklingsstrategi med nationella mål

 • Ett politikområde och samordnande funktion inom Regeringskansliet

 • Särskilt riktat statsbidrag i 7 år:

  800 miljoner till kommuner och landsting

  100 miljoner till forskning

  100 miljoner till utveckling och metodstöd


Förslag:Särskilt riktat statsbidrag 800 miljoner till kommuner och landsting

Villkor:

 • Inrapportering av uppgifter till nationella register så att utvecklingen kan följas

 • Överenskommelser mellan kommun och landsting om samarbete kring personer med psykiskt funktionshinder

 • Brukarmedverkan – samråd om hur statsbidraget ska användas


Kommuner och landsting- ansvarsfördelning:

Inga förändringar kring huvudmannaskap

Tydliggörande av nuvarande ansvar

Överenskommelser om samarbete och ansvar

Skyldighet att upprätta individuella planer

Incitament för ökad ambitionsnivå kring tillgänglighet till kunskapsbaserad vård och stöd med god kvalitet


Kommuner - Landsting

 • Känna till behoven

 • Var och en tar sitt ansvar

 • Samordna sina insatser

 • Samarbeta

 • Gemensamma strategier

 • Känna till hur behoven motsvaras


Psykisk hälsa- vård på rätt nivå

Högspec

Specialis psyk

Första linjens vård

Tidiga insatser, riskgrupper

Hälsoarbete, primärprevention


Psykisk hälsa - stöd på rätt nivå

Specialinsatser omhändertagande, LVU, LVM

Socialtjänst insatser, beviljade insatser

Stödinsatser ex skola,

Tidigat stöd, råd , riskgrupper

Förebyggande stödinsatser


Psykisk hälsa- vård på rätt nivå

Rättspsykiatrin

Vuxenpsykiatrin

Barn och ungdomspsykiatrin

Högspec

Specialis psyk

Första linjens vård

Primärvården ++

Elevhälsan

Företagshälsovården

Tidiga insatser, riskgrupper

Hälsoarbete, primärprevention


Landstings

politiker

Kommun-

politiker

K

Kommunal verksamhet

Kommunal-

verksamhet

Landstings-

verksamhet


Förslag:Överenskommelser om samarbete kring personer med psykiska funktionshinder i HSL och SoL

Innehåll:

 • Gemensamma mål

 • Rutiner för samarbete

 • Ansvar för personer med psykisk störning och samtidigt missbruk

 • Ansvar för hjälpmedel

 • Ansvar för boende och sysselsättning för personer som våras enligt LPT och LRV

 • Ansvar i situationer och för grupper där särskild samverkan krävs

 • Former för hur tvister ska lösas


Förslag:Gemensam individuell planering

Införs i HSL och SoL

Landsting och kommuner ska vara skyldiga att tillsammans upprätta en individuell plan när det behövs eller om den enskilde begär det.

Av planen ska framgå:

målen för insatserna,

vad respektive huvudman ansvarar för och

vem som ska samordna insatserna


Socialtjänstens ansvar för personer med psykiskt funktionshinder

Övergripande nivå:

 • samlad bild av behoven – inventera, uppsöka

 • se till att det finns ett varierat utbud för boende, boendestöd, fritid, sysselsättning m.m.

 • samverka med landstinget, andra samhällsorgan och organisationer

  Individnivå:

 • behovsstyrt och samordnat stöd


Landstinget har ansvar för

 • God och säker vård

 • Likvärdig vård

 • Utredning,

 • Behandling,

 • Rehabilitering


Lättillgänglig bedömning och rådgivning med hög kompetens

Information, rådgivning, bedömnings och behandlings-

program på Internet, självhjälpsgrupper, .

Närpsykiatri med kortare behandlingar, familje- och nätverksarbete, beviljade stödinsatser

Specialistpsykiatri, behandling i grupp,

kortare behandlingsprogram,

anpassning, hjälpmedel,

Boendestöd, sysselsättning

särskilda boenden

Individuell behandling

rehabilitering


Sjukhus

Samhället

Akutplatser

Hög säkerhet

Öppenvårdsteam

Mobila team

Krisenheter

Sviktplatser

Långtidsenheter

Landsting

Egen

bostad

Mellan former

Integrerade verksamheter

Kommunen

Boendestöd

Särskilt boende

med natt personal

Särskilt boende utan nattpersonal

Kris- och avlastnings-

platser


Slutenvård

 • tillräckligt antal sängplatser för god tillgänglighet – fler än idag

 • differentierat utbud: hög säkerhet – öppet och lättillgängligt

 • små enheter för att få bättre vårdmiljö och kunna specialisera

 • brett vårdinnehåll

 • kompetent personal


Bostad och stöd i vardagen Bostad och stöd i vardagen utifrån behov och önskemål ska tillförsäkras alla personer med ett psykiskt funktionshinder.Som för alla andra är smak och önskemål skiftande

Behövs ett differentierat utbud:

eget boende med eller utan boendestöd

bostad med särskild service med eller utan nattpersonal

vistelse för kortvariga svikttillstånd

Förslag att boendestöd införs i SoL

Boendestöd bör inte medföra några avgifter


Utmaningar

 • personer med stora och komplexa behov

 • personer som inte vill ha vård


Ökad tillgänglighet till attraktiv vård

 • Respektfullt bemötande

 • Inflytande på den egna vården

 • Ökad tillgänglighet till

  • slutenvård av differentierad typ

  • boende av differentierad typ

  • integrerade verksamheter

  • mobila verksamheter

  • kunskapsbaserade insatser i primärvård, specialistpsykiatri och socialtjänst

  • kontinuitet och långsiktiga lösningar


Riskkonsumtion och missbruk av alkohol och droger

 • riskkonsumtion och missbruk måste identifieras tidigt, ansvar för primärvård, psykiatri, socialtjänst

 • missbruk ofta en komplicerande faktor vid psykisk sjukdom

 • psykisk sjukdom vanlig vid missbruk

 • diagnostik och medicinsk behandling ett hälso- och sjukvårds ansvar

 • krävs både medicinska och sociala insatser


Ansvarsgaranti till personer med psykisk sjukdom och samtidigt missbruk

 • Den som får kännedom kallar till möte inom 1 vecka

  • gemensam bedömning av behov,

  • planering av insatser startar

  • utser ansvariga i kommun och landsting, vid behov en case manager

 • Vård inom en månad

  • medicinska insatser, landstinget förkortad vårdgaranti

  • sociala insatser, kommunen ge eller betala annan


Psykisk sjukdom och missbruk

 • Psykiatrisk vård + missbruksvård + sociala insatser i öppenvård

 • DD-team

 • Behandlingshem

 • Slutenvård med abstinensbehandling, utredning, psykiatrisk behandling

 • Integrerad DD-boende och behandling


Noll-visionför personer kända av psykiatri

eller socialtjänstIngen människa med psykisk sjukdomska skada sig själv eller annan pgaatt han/hon tappats bort av vården eller inte fått de insatser han/hon borde.


Självmord bland unga

 • nollvision

 • oberoende kommission som kan göra en utvidgad händelseanalys i samband med självmord eller allvarliga självmordsförsök

  • hjälp för alla inblandade att förstå

  • lärande för att förbättra insatserna

 • stöd till närstående


Psykisk hälsa - stöd på rätt nivå

Specialinsatser omhändertagande, LVU, LVM

Socialtjänst insatser, beviljade insatser

Stödinsatser ex skola,

Tidigat stöd, råd , riskgrupper

Förebyggande stödinsatser


Tidiga insatser till barn- och ungdomar med psykosocial problematikSpecialiserade insatser vid behov En väg in i systemet


MVC, BVC, Primärvård, Socialtjänsten, BUP

Elevhälsan, öppna förskolan, Habilitering

Ungdomsmott, Primärvård,

BUP, Vuxen psyk, Socialtjänsten,

Barn- och familjehälsaUngdomshälsa

0-15 år16-25 år

Gemensam arena

Lokala

helhetslösningar

exempelvis:

eller

Sammanhållen del i Närsjukvårdsorganistion


MVC, BVC, Primärvård, Socialtjänsten, BUP

Elevhälsan, öppna förskolan, Habilitering

Ungdomsmott, Primärvård,

BUP, Vuxen psyk, Socialtjänsten,

Barn- och familjehälsaUngdomshälsa

Gemensamma lösningar

SiS

HVB

Gemensamma utredningar vid t.ex. ADHD

Gemensam utrednings- och

behandlingsverksamhet för

barn o. ungdomar med stora

och sammansatta problem

BUP,

Socialtjänst

Skola

BUP,

Socialtjänst


MVC, BVC, Primärvård, Socialtjänsten, BUP

Elevhälsan, öppna förskolan, Habilitering

Ungdomsmott, Primärvård,

BUP, Vuxen psyk, Socialtjänsten,

FamiljecentralerUngdomscentraler

Social

styrelsen

SIS

Nationellt Kunskapscentrum

för tidiga insatser till barn och ungdomar

IMS

utbildning,

metodstöd

handledning

utvärdering

Gemensam utrednings och

behandlingsverksamhet för

barn o ungdomar med stora

och sammansatta problem

Lokala

helhetslösningar

exempelvis

BUP,

Soc

eller

Sammanhållen del i Närsjukvårdsorganistion


Ungdomar med komplexa och omfattande behov

 • sociala och psykiatriska problem ofta samtidigt

 • gemensamt ansvar kommun och landsting

 • störst behov – största insatserna

 • ska erbjudas psykiatrisk specialistvård även när personen är placerad i dygnsvård på SiS eller HVB

  • förtydligande i HSL och SoL

  • förtydligande i Riksavtalet

  • lokala riktlinjer samarbete BUP och SiS

 • individuella planer – gemensam uppföljning


Sjukhus

Samhället

Akutplatser

Hög säkerhet

Öppenvårdsteam

Mobila team

Krisenheter

Sviktplatser

Långtidsenheter

Landsting

Egen

bostad

Mellan former

Integrerade verksamheter

Kommunen

Boendestöd

Särskilt boende

med natt personal

Särskilt boende utan nattpersonal

Kris- och avlastnings-

platser


HOPP


Lite länkar

www.skl.se

www.sou.gov.se/psykiatri

www.psyksam.sebilderna

www.inflytandeguiden.se


 • Login