Stru n curriculum vitae kto som a o m m za sebou
Download
1 / 23

Stručné curriculum vitae (kto som a čo mám za sebou) - PowerPoint PPT Presentation


 • 121 Views
 • Uploaded on

Stručné curriculum vitae (kto som a čo mám za sebou). 49 rokov ( *1957 ), ženatý, 2 deti 30 rokov na škole z toho 26 rokov ako ašpirant/učiteľ Rozličné pozície: od ašpiranta (1980) až po mimoriadneho profesora (2003-) 6 rokov vedúci Katedry informatiky

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Stručné curriculum vitae (kto som a čo mám za sebou)' - carnig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Stru n curriculum vitae kto som a o m m za sebou
Stručné curriculum vitae(kto som a čo mám za sebou)

 • 49 rokov (*1957), ženatý, 2 deti

 • 30 rokov na škole z toho 26 rokov ako ašpirant/učiteľ

 • Rozličné pozície: od ašpiranta (1980) až po mimoriadneho profesora (2003-)

 • 6 rokov vedúci Katedry informatiky

 • Senátor vo fakultnom aj univerzitnom senáte

 • odborne: kryptológia, informačná bezpečnosť, elektronický podpis; informatizácia spoločnosti

 • Pedagogické pôsobenie (cca 10 rôznych prednášok, 30 diplomantov, 1 skončený ašpirant, 6 ďalších v rozličnom štádiu, 2 skrípt, 2 zatiaľ elektronické učebnice, gestor, garant,...)

 • spolupráca s praxou (kryptológia, informačná bezpečnosť, ektronický podpis a PKI) cca 30 projektov, rozsiahla expertná činnosť


Poslanie fakulty
Poslanie fakulty

 • poslaním vysokej školy je rozvíjať harmonickú osobnosť, vedomosti, múdrosť a dobro v človeku a prispievať k rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti (§ 1, ods. 2 zákona 131/2002 z.z.)

 • hlavným poslaním fakulty je získavať, rozvíjať a rozširovať poznanie v matematike, fyzike a informatike, pomáhať riešiť spoločenské problémy, na ktoré má fakulta potrebné know-how a vytvárať podmienky pre prácu a rozvoj svojich členov – študentov aj zamestnancov.

 • Poslanie fakulty by sa malo napĺňať v jej každodennej činnosti v pedagogike, vede a celkovom živote fakulty


Pedagogika v zvy
Pedagogika - výzvy

 • Rýchle sa meniace požiadavky spoločenskej praxe na absolventov

 • Kreditový systém – zatiaľ nenaplnené očakávania

 • Narastajúca konkurencia domácich a zahraničných vysokých škôl

 • Kvalifikačná a veková štruktúra učiteľov


Pedagogika absolventi
Pedagogika – absolventi

 • V tomto školskom roku končia prví absolventi bakalárskeho štúdia – analyzovať obsah a organizáciu štúdia tak z hľadiska praxe, ako aj magisterského štúdia


Pedagogika syst m vzdel vania
Pedagogika – systém vzdelávania

 • Potenciál kreditového systému podporiť technologicky a organizačne (Študent II)

 • Rozšíriť ponuku vzdelávania – tak dovnútra, ako aj navonok (UK, absolventi, prax)

 • Zaviesť a/alebo rozšíriť iné formy vzdelávania

  • krátkodobé tématicky orientované kurzy

  • Intenzívne kurzy vedené odborníkmi z praxe (technológie, manažment, komunikačné stratégie, projektové riadenie)

  • e-learning

 • Zachovať výchovu spoločensky vyžadovaných odborníkov aj na „malých odboroch“


Pedagogika bud ci tudenti
Pedagogika – budúci študenti

 • Získať dobrých absolventov stredných škôl

  • Kontakty na stredné školy (aj cez ďalšie vzdelávanie učiteľov)

  • Korešpondenčné semináre

   • mimoriadny fenomén,

   • Budovanie vzťahu ku fakulte

   • Zdroj výborných, motivovaných študentov

   • Uznanie a vďaka všetkým tým, ktorí sa na nich podieľajú

   • podpora

  • Schola ludus

  • Médiá (Pod lampou – dobrý ohlas medzi inteligenciou)


Pedagogika tudenti
Pedagogika - študenti

 • Posilniť predmety projektového charakteru a zamerané na tímovú prácu

 • Využiť kontakty na prax na zavedenie prednášok a iných foriem výučby pripravujúcich študentov na konkrétne riešenia a zvládnutie aktuálnych technológií

 • Jazyková príprava (druhý jazyk – asi nemčina, zdokonaľovacie kurzy vo vyšších ročníkoch)

 • Internacionalizácia štúdia (organizačná podpora študentskej mobility)

 • Štúdium v angličtine

 • Posilniť spätnú väzbu (študentská anketa a ďalšie formy)


Pedagogika u itelia
Pedagogika – učitelia

 • Vytvárať slušné pracovné podmienky pre učiteľov fakulty

 • Získať najschopnejších absolventov pre pôsobenie na fakulte

  • Doktorandské štúdium

  • Postdoc

 • Vytvárať podmienky pre návrat našich absolventov, ktorí získali skúsenosti v zahraničí

 • Vytvárať podmienky pre hosťujúcich profesorov a docentov

 • Korektný a rýchly kvalifikačný postup

  • Jasné pravidlá

  • Pri splnení podmienok – docenti do 35 rokov, profesori 40-45 roční


Veda

 • Aby sme mohli šíriť poznanie, musíme sa na jeho vytváraní sami podieľať

 • Fakulta má doteraz vynikajúce výsledky vo vede, za ktoré patrí vďaka všetkým, ktorí sa o ne zaslúžili (najmä kolegom z fyziky)

 • Vedecký výskum robia konkrétni ľudia a nie inštitúcia, úlohu vedenia fakulty vidím vo vytváraní podmienok pre vedeckú prácu jednotlivcov a kolektívov


Veda v zvy 1
Veda-výzvy (1)

 • Nové možnosti, treba sa pripraviť na ich využitie

  • Viac financií na základný výskum v EÚ (European Research Council, program IDEAS v 7RP – 7 mld EURO)

  • Výskum v ďalších tématických programoch 7RP

  • Štrukturálne fondy (podpora infraštruktúry vedy)

  • Príprava EIT

  • Centrá excelencie a kompetencie (v rámci SR, regiónu)

  • Prísľub zlepšenia financovania vedy na Slovensku


Veda v zvy 2
Veda-výzvy (2)

 • Zámery Univerzity Komenského

  • Veľké tímy, schopné úspešne sa uchádzať o veľké európske projekty

  • Regionálna spolupráca (Brno – Viedeň - Bratislava)

  • Silicon Valley v Mlynskej doline


Veda rie enia 1
Veda – riešenia (1)

 • Zachovať všetko pozitívne, čo sa podarilo v minulosti dosiahnuť

 • Zvýšiť vplyv fakulty na vytváranie pravidiel pre vedu (zastúpenie v poradných komisiách štátnych orgánov, grantových agentúrach, vo vedení Univerzity)

 • Presadzovať financovanie na základe kvality vedeckej práce (výskumné univerzity)

 • Zapojenie sa do budovania centier excelencie a kompetencie

 • Hľadať aj iné zdroje financovania (projekty z praxe)


Veda rie enia 2
Veda – riešenia (2)

 • Fakultná podpora riešiteľov pri získavaní a manažmente grantov (odbremeniť riešiteľov od administratívnej záťaže)

 • Poznať výskumný potenciál fakulty a pomáhať hľadať príležitosti pre jeho lepšie uplatnenie

 • Získavanie prístupu k e-fondom literatúry

 • Spolupráca s praxou – prepojenie aplikačného a základného výskumu, využitie vedeckých výsledkov v pedagogickom procese


Tudenti tudijn prostredie
Študenti – študijné prostredie

 • Skvalitňovanie podmienok na štúdium (informačné zdroje, učebnice, výpočtová technika, laboratóriá)

 • V spolupráci so študentami vytvoriť podmienky pre príjemné trávenie času na fakulte (napríklad, stravovanie, oddychové a debatné kútiky)

 • Snažiť sa o zlepšenie podmienok bývania, stravovania a trávenia voľného času študentov na internátoch


U itelia a zamestnanci
Učitelia a zamestnanci

 • Ľudia sú najcennejším aktívom fakulty

 • Usilovať sa o adekvátne odmeňovanie pracovníkov fakulty

  • Usilovať o zlepšenie financovania vysokých škôl (výskumné univerzity)

  • Vytvárať motivačný fond pre mladých pracovníkov

  • Cez zmluvnú spoluprácu s komerčnými firmami riešiť ekonomickú situáciu začínajúcich zamestnancov


U itelia a zamestnanci1
Učitelia a zamestnanci

 • Peniaze nie sú všetko

  • Poskytovať istoty, ktoré sú základom pre pracovnú pohodu

  • Vytvárať priaznivú klímu pre spoluprácu všetkých vekových kategórií

  • úcta k súčasným aj bývalým kolegom a ich práci

  • zveľaďovať pracovné prostredie (priestory, budovy, technické vybavenie)

  • Podporovať odborný rast


Financovanie doteraz
Financovanie doteraz

 • Finančné toky neboli transparentné

 • Hlavný zdroj financovania tvorila dotácia Ministerstva školstva

 • Časť prostriedkov získala fakulta z vlastných rezerv (redukcia počtu pracovníkov, optimalizácia spotreby)

 • Významnú časť financií na rozvoj fakulty poskytli riešitelia výskumných projektov

 • Podarilo sa získať aj prostriedky z Rozvojových projektov MŠ SR

 • Ďalšie prostriedky získala fakulta z prenájmu priestorov


Financovanie v bud cnosti
Financovanie v budúcnosti

 • Dotácia MŠ SR

 • Rozvojové projekty

 • Náhradiť vnútorné zdroje

  • Štrukturálne fondy

  • Spolupráca s praxou

  • Poskytovanie plateného vzdelávania

  • Prehodnotiť potrebu prenájmu priestorov a zvážiť možnosť zníženia príspevku od riešiteľov projektov


Riadenie fakulty 1
Riadenie fakulty (1)

 • V minulosti sme si mali možnosť vyskúšať manažérsky model riadenia

 • To je riešenie použiteľné v mladej komerčnej firme a hoci objektívne pomohlo vyriešiť nejeden problém fakulty,

 • akademické prostredie nereaguje dobre na direktívny spôsob riadenia


Riadenie fakulty 2
Riadenie fakulty (2)

 • Riadenie akademickej inštitúcie by malo vychádzať z iných predpokladov

  • Peniaze sú dôležitým predpokladom fungovania fakulty, ale nemôžu byť určujúcim faktorom

  • Mnohé z aktivít, ktoré prispievajú k naplneniu poslania fakulty sú dlho stratové a prinášajú ovocie až v dlhodobej perspektíve

  • Problémy, ktoré fakulta musí riešiť, sú často zložité a riešenie sa nehľadá ľahko

  • Ľudia pôsobiaci na fakulte sú rozumní, dokážu pochopiť podstatu problémov, posúdiť navrhované riešenia a väčšinou sú ochotní podporiť rozumné riešenia


Riadenie fakulty 21
Riadenie fakulty (2)

 • Alternatíva - mäkké (soft) riadenie založené na nasledujúcich princípoch

  • Transparentnosť (jasné definovanie a dodržiavanie pravidiel a zverejňovanie rozhodnutí)

  • Prístup k informáciám (nie fámy ale fakty)

  • Využitie kolektívneho rozumu (zapojenie širšieho okruhu ľudí do analýzy problémov a hľadania riešení; vedecká rada, kolégium dekana, odborné sekcie)

  • posilnenie akademickej samosprávy (AS sa vyjadruje ku všetkým zásadným otázkam a má kontrolné právomoci)

  • Aktívny prístup voči Univerzite a iným nadriadeným inštitúciám (Sofia, Študent II,..)


Riadenie fakulty 3
Riadenie fakulty (3)

 • Dlhodobá vízia a z nej odvodené akčné plány

 • Uplatňovanie kontrolovanej evolúcie namiesto nepripravených revolučných zmien

 • Projektový prístup k riešeniu zložitých problémov(analýza problému, žiadaný stav, možné riešenia a analýza ich uskutočniteľnosti, postupnosť krokov, havarijný plán, realizácia)

 • Nie divide et impera, ale hľadanie porozumenia a priestoru na spoluprácu medzi jednotlivými časťami fakulty


P r slov na z ver
Pár slov na záver

 • Problémov je veľa a obávam sa, že jednoduché a bezbolestné riešenia neexistujú

 • Dnes sa uchádzam nielen o vašu podporu pri voľbe dekana, ale o podporu a spoluprácu pri riešení problémov, ktoré pred fakultou stoja

 • Ak vo voľbách získam dôveru akademického senátu, spravím všetko, čo bude v mojich silách, aby fakulta v nasledujúcich rokoch dobre prosperovala ako celok


ad