I parpolitika v zlat
Download
1 / 33

I parpolitika – vázlat - PowerPoint PPT Presentation


 • 93 Views
 • Uploaded on

I parpolitika – vázlat. Közgazdasági és jogi keretek Az európai ipart ért kihívások Az ipar versenyképessége és a közösségi politika KKV-k az egységes piacon Vállalatpolitika Vállalati jog Üzleti környezet Vállalatok finanszírozása Vállalatok közötti együttműködés

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' I parpolitika – vázlat' - carnig


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
I parpolitika v zlat
Iparpolitika – vázlat

 • Közgazdasági és jogi keretek

  • Az európai ipart ért kihívások

  • Az ipar versenyképessége és a közösségi politika

  • KKV-k az egységes piacon

 • Vállalatpolitika

  • Vállalati jog

  • Üzleti környezet

  • Vállalatok finanszírozása

  • Vállalatok közötti együttműködés

 • Szektorális politikák

  • Acélipar

  • Hajógyártás

  • Textil- és ruházati ipar

  • Információs ipar

  • Távközlés


K zgazdas gi s jogi keretek
Közgazdasági és jogi keretek

 • Az EGK-szerződés nem rendelkezett ipar-politikáról a liberalizáció és verseny önmagában megoldaná a szükséges szerkezeti változásokat

 • Miért volt (van) szükség közösségi iparpolitikára?

  • A közös piac sokáig nem alakult ki

  • Vö.: jogszabályok harmonizációja és szabványosítás

  • A tagállamoknak közös szerkezeti és szektorális gondjai voltak

 • Mi az iparpolitika lényege?

  • Vállalatpolitikanemcsak az iparral foglalkozik, hanem a többi szektorral is – kézműipar, turizmus, nagykereskedelem


K zgazdas gi s jogi keretek1
Közgazdasági és jogi keretek

 • Az ESZAK- és az Euratom-szerződések szektorális politikákat hívtak életre

 • EGK-szerződés:

  • elsősorban az iparral foglalkozott,

  • de leginkább az ipari termékek közös piacának létrehozására összpontosított

  • egy iparpolitika számtalan fontos elemét tartalmazta

   • versenyszabályok

   • adórendelkezések

   • jogharmonizáció

 • Kiinduló feltételezés: a protekcionista intézkedések eltörlése elegendő lendületet ad a vállalatoknak ahhoz, hogy leküzdjék strukturális gondjaikat

 • Különböző „gazdaságfilozófiai” megközelítés a tagállamokban 

 • A Közösség nem kapott hatáskört ezen a területen


Az eur pai ipart rt kih v sok
Az európai ipart ért kihívások

 • Egységes piac – előnyök a vállalatok számára:

  • méretgazdaságosság

  • alacsonyabb adminisztratív és pénzügyi költségek

  • Könnyebb hozzáférés más tagállamok közbeszerzéseihez

 • A gazdaságok és piacok globalizálódása

  • Erősödik a versenynagyobb figyelmet kell fordítani a termelékenység tényezőire:

   • műszaki fejlődés

   • K+F-beruházások

   • kapacitások kihasználása

   • a munkaerő képzettsége és költsége

   • vezetés és szervezés


Az eur pai ipart rt kih v sok 2
Az európai ipart ért kihívások – 2

 • Új ipari forradalom  információs és kommunikációs technikák fejlődése

  • Az elektronika, az IT, a távközlés és az audiovizuális szektor „konvergenciája“

  • Mélyreható változások a termelési struktúrákban és eljárásokban

  • Új módszerek a munkaszervezésben, új feladatok a menedzserek és munkások számára stb.

 • Szektorális alkalmazkodás

  • A gazdálkodó alanyoknak maguknak kell kezdeményezniük

  • A hatóságok „katalizátorok és az innovációk úttörői” (infrastruktúrát biztosítanak, és olyan rávezető intézkedéseket hoznak, amelyek elősegítik az innovációt)


Az ipar versenyk pess ge s a k z ss gi iparpolitika maastricht
Az ipar versenyképessége és a közösségi iparpolitika (Maastricht)

 • A Közösség tevékenysége … a következőket foglalja magában: m) a közösségi ipar versenyképességének erősítése (3. cikk l. bek.)

 • Új cím az iparról – (157. cikk) A Közösség és a tagállamok biztosítják a közösségi ipar versenyképességéhez szükséges feltételek meglétét.

 • E célból — összhangban a nyitott és versengő piacok rendszerével — fellépésük arra irányul, hogy:

  – felgyorsítsák az ipar alkalmazkodását a strukturális változásokhoz

  – ösztönözzék egy olyan környezet kialakítását, amely a Közösség egész területén kedvez a kezdeményezéseknek és a vállalkozások — különösen a kis- és középvállalkozások —fejlődésének;

  • ösztönözzék egy olyan környezet kialakítását, amely kedvez a vállalkozások közötti együttműködésnek

  • elősegítsék az innovációs, kutatási és technológiafejlesztési politikákban rejlő ipari lehetőségek jobb kihasználását.


Az ipar versenyk pess ge s a k z ss gi iparpolitika
Az ipar versenyképessége és a közösségi iparpolitika (Maastricht)

 • (2) Az említett célok elérésének eszközei:

  • A tagállamok a Bizottsággal kapcsolatot tartva

   • konzultálnak egymással, és amennyiben szükséges,

   • összehangolják fellépésüket.

  • A Bizottság megtehet minden hasznos kezdemé-nyezést az összehangolás előmozdítása érdekében.

 • (3) A Tanács … egyedi intézkedéseket hozhat a tag-államokban végrehajtott olyan fellépések támogatására, amelyek az (1) bekezdésben kitűzött célok megvaló-sítására irányulnak.

  E cím nem szolgáltat alapot ahhoz, hogy a Közösség bár-milyen olyan intézkedést vezessen be, amely a verseny torzulásához vezethet, vagy amely adórendelkezéseket vagy a munkavállalók jogait és érdekeit érintő rendelke-zéseket tartalmaz.


Az ipar versenyk pess ge s a k z ss gi iparpolitika1
Az ipar versenyképessége és a közösségi iparpolitika (Maastricht)

 • 1993: fehér könyv a versenyképesség erősödéséről és a foglalkoztatás növeléséről (Bangemann-jelentés) akcióprogram (1996)

 • Cél: kedvező környezetet teremteni olyan gyorsan növekvő területeknek, mint

  • a tudás és kultúra piaca

  • egészségipar

  • biotechnológia, környezetvédelem

  • élenjáró termékek előállítása (top-of-the-range products)

 • Eszközök:

  • immateriális beruházások elősegítése

  • ipari együttműködések fejlesztése

  • tisztességes verseny biztosítása

  • a bürokrácia csökkentése a közigazgatásban


Kkv k az egys ges piacon
Kkv-k az egységes piacon (Maastricht)

 • A kkv-k meghatározása:

  • 1996-ig:<500 foglalkoztatott

  • 1996 óta: 250 és független

 • Közepes vállalatok:

  • Foglalkoztatottak létszáma: <250,

  • Forgalom: <50millió EUR

  • Mérlegfőösszeg <43 millió EUR

 • Kisvállalat:

  • Foglalkoztatottak létszáma: <50,

  • Éves forgalom: < 7millió EUR,

  • Mérlegfőösszeg: < 5 millió EUR

 • Mikrovállalatok: a fenti határok alatt

 • 23 millió kkv az EU-ban, kb. 75 millió álláshely,

 • 3 Mrd EUR támogatás a 2007–13-as időszakban.


Kkv k az egys ges piacon1
Kkv-k az egységes piacon (Maastricht)

 • A kkv-k előnyei:

  • egyszerűbb és rugalmasabb vezetés

  • vállalaton belül jobb szociális kapcsolatok

  • a munkaerőpiac legveszélyeztetettebb kategóriáiból viszonylag sokat foglalkoztatnak: nőket és fiatalokat

  • új és gyorsan fejlődő piaci szegmensekben (niche-ekben) vannak jelen – kevésbé vannak kitéve a nemzetközi verseny hatásának

 • A kkv-k hátrányai:

  • kisebb adminisztratív kapacitás

  • képzett vezetők/munkatársak hiánya

  • nehezebben találnak finanszírozási forrásokat

 • Mi a teendő?

  • Szakítani kell a családi típusú vezetéssel.

  • Erősíteni kell az együttműködést.

  • Uniós, tagállami, regionális stb. támogatásra van szükség.


V llalatpolitika
Vállalatpolitika (Maastricht)

 • 1986: közösségi program kkv-k számára

 • 1990: több éves kkv-program

 • 1992: Maastrichti Szerződés: vállalatpolitika

 • 1992. november: Tanácsi határozat (resolution!) a vállalatok, különösen a kkv-k verseny-képességének erősítéséről és a Közösségen belüli foglalkoztatás növeléséről

 • 1994: integrált program a kkv-k és a kézműves szektor fejlesztésére, hogy összekapcsolják a tagállamok és a Közösség intézkedéseit:

  • Közösségi támogatás a harmadik több éves program keretében (1997–2000)

  • Az egyéb közösségi politikák keretében hozott intézkedések összehangolása

 • 2007–2013 Entrepreneurship and Innovation Programme


V llalati jog 1
Vállalati jog – 1 (Maastricht)

 • A vállalati jog és a számvitel területén a fő célok:

  • a cégek mobilitásának elősegítése (hogy jobban élvezhessék a nagy egységes piac előnyeit)

  • a versenyfeltételek egyenlőségének biztosítása (a különböző tagállamokban bejegyzett cégek között)

  • a tagállamok közötti kereskedelmi kapcsolatok erősítése

  • a vállalatok határokon átnyúló kooperációinak ösztönzése

  • a határokon túlnyúló vállalatfelvásárlások megkönnyítése (M&A)

 • Létesítés szabadsága: elvileg nincsenek adminisztratív gátak 

  • A gyakorlatban: számos közgazdasági és jogi probléma

  • Több tanácsi irányelvet fogadtak el:

   • a „nyílt” részvénytársaságok egyesüléséről (1978),

   • működő vállalatok több részre darabolásáról (1982),

   • a mérlegbeszámolóval szembeni követelményekről (1978),

   • az összevont mérlegekről (1983)


V llalati jog 2
Vállalati jog (Maastricht) – 2

 • EurópaiGazdasági Érdekcsoportosulás (EEIG)

  • nem önálló jogi személy

  • szerződésen alapuló együttműködés kerete (1985), de

  • hibrid forma a szerződéses kapcsolat és az önálló vállalat között (jogi személy, áfaalany)

  • tagjai mind gazdaságilag, mind jogilag önállóak maradnak

  • a tagok teljesen egyenlők

  • nem saját profitját kívánja növelni (azt felosztják – nincs társasági nyereségadó)

 • Európai zártkörű társaság (societas europæa)

  • 1970-ben, majd 1989-ben kezdeményezte a Bizottság, 2004 októberétől alkalmazható

  • Egyetlen alapító okirat, amely közvetlenül érvényes minden tagállamban

  • Áttelepüléskor nem kell megszüntetni, majd újra megalapítani

  • Adózás szempontjából nem különbözik a többi vállalattól

  • Nem csak nyilvános (tőzsdén forgalmazott) cégek lehetnek


Zleti k rnyezet
Üzleti környezet (Maastricht)

 • Az uniós intézmények különös figyelemmel kísérik a kkv-k sajátos gondjait valamennyi közösségi politika alakításakor és végrehajtásakor

 • 1986 óta – valamennyi bizottsági javaslat mellé csatolni kell egy gazdasági hatáselemzést, amely bemutatja a tervezett intézkedés hatásait különösen

  • a kkv-kra és

  • a foglalkoztatásra

 • 1993 óta – részletesebb hatásvizsgálat + konzultáció szakmai (érdekvédelmi) szervezetekkel

  • A Bizottság jogszabály-alkotási programját megjelentetik az OJ-ben – előzetes konzultáció

  • Egy bizottságot állítottak fel az üzleti környezet javítására és egyszerűsítésére (pl.pénzügyi eszközök, jelentési kötelezettségek)


Zleti k rnyezet1
Üzleti környezet (Maastricht)

 • A Bizottság ajánlásai:

  • Fizetési határidőa kkv-k likviditási gondjainak enyhítésére

  • Az örökösödési illeték csökkentése, hogy a család könnyebben tudja folytatni a vállalkozást

 • Az információnyújtás javítása: Euro-Info-Centerek (250+) Enterprise Europe Network (2008 óta!)

  • Az egységes piaccal kapcsolatos mindenféle kérdésre választ adnak

  • Tanácsokat adnak kisvállalatoknak, hogyan vehetnek részt európai programokban

  • Segítenek az innovációban, a technológiatranszferben

 • Részvétel K+F-programokban

  • BRITE/Euram (anyagok és technológiák ipari alkalmazása) – segít a kkv-knak a partnerkeresésben

  • CRAFT: segíti a kkv-kat az egyetemekkel és a kutatóintézetekkel való műszaki fejlesztési együttműködésben


V llalatfinansz roz s
Vállalatfinanszírozás (Maastricht)

 • Az európai kkv-knak kisebb a tőkeerejük, mint az amerikaiaknak és a japánoknak

 • 1993: a Bizottság felhívja a figyelmet a tanácsadás és a garanciavállalás fontosságára

 • Európai Regionális Fejlesztési Alap: támogatja a helyi fejlesztési kezdeményezéseket és a kkv-k tevékenységét

  • Segítség a vállalatnak nyújtott szolgáltatásoknál

  • A technológiatranszfer támogatása

  • A kkv-k tőkepiaci megjelenésének támogatása

  • Kisebb volumenű infrastrukturális fejlesztések támogatása

 • Business and Innovation Centres (BICs) – 1994

  • A vállalkozásindítást támogatják, átfogó szolgáltatási programmal (képzés, finanszírozás, marketing stb.)olyan kkv-k esetében, amelyek innovatív technológiára épülő projekteket valósítanak meg


V llalatfinansz roz s1
Vállalatfinanszírozás (Maastricht)

 • Az „Edinburgh-alap”(facility) (1992)

  • A Közösség 3%-os kamattámogatást nyújt az EBB által garantált olyan kkv-hitelekhez, amelyek munkahely-teremtést szolgálnak

 • Kkv-kezdeményezés (a regionális politika keretében)

  • 1 milliárd ECU

  • 800 millió a leszakadó térségekbe

  • a kkv-k nemzetközi megjelenésének támogatására

  • segíteni a kkv-kat az egységes piac dinamikájából való részesülésben

   • A kkv-k termelési rendszereinek és vezetésének javítása

   • A kkv-k és a kutatóközpontok közötti együttműködés erősítése

   • Új piacokra való bejutás elősegítése

   • A kkv-k és beszállítóik, valamint vevőik közötti kapcsolatok fejlesztése

   • A finanszírozási forrásokhoz, köztük hitelekhez való hozzájutás segítése


V llalatok k z tti egy ttm k d s
Vállalatok közötti együttműködés (Maastricht)

 • Business Cooperation Centre (BCC)

  • Kooperációs lehetőségekről tájékoztató hálózat

  • ~300 levelező 70 országban

 • Business Cooperation Network (BC-Net)

  • 600 üzleti tanácsadó hálózata

  • Business Co-operation Database (2004)

 • „Europartenariat” – 2000-ig működött

  • Kevésbé fejlett régiók vállalkozói számára segített a partnerkeresésben, „vásárok” formájában

 • InterpRISe

  • Inter-regional co-operation for promoting Regional Innovation Strategies inEurope (1999–2002)


Small business act 2008
Small Business Act – 2008 (Maastricht)

 • 2000: Kis- és Középvállalkozások Európai Chartája (Feira – PT)*

 • A kkv-k szükségletei a lisszaboni stratégia középpontjában, különösen 2005 óta

  • „Modern kkv-politika a növekedésért és a foglalkoztatásért” **

 • Jobb szabályozásra irányuló stratégia

  • a hatályos EU-s jogszabályok megújítása és egyszerűsítése

  • ambiciózus program a közösségi jogszabályokból fakadó adminisztratív teher 2012-ig 25%-kal csökkenjen.

 • Nemzeti Reformprogramok – vállalkozási fejezet


Kis s k z pv llalkoz sok eur pai chart ja 2000
*Kis- és Középvállalkozások Európai Chartája (2000) (Maastricht)

 • Vállalkozási szemlélet oktatása

 • Olcsóbb és gyorsabb vállalkozásindítás

 • Jobb jogi szabályozási keret (better regulation)

 • A piaci igényeknek megfelelő szakképzési szerkezet

 • A hatóságok on-line elérhetőségének javítása

 • Több előny jusson a kkv-knak az egységes piacból

 • Kedvező adózási és pénzügyi következmények

 • E-business fejlesztése

 • A kkv-k érdekképviseletének erősítése tagállami és közösségi szinten


Az eur pai bizotts g modern kkv politik ja
** Az Európai Bizottság „modern kkv-politikája” (Maastricht)

(2005)

 • A vállalkozó szellem és a képzettség terjesztése

 • A kkv-k piacra jutásának javítása

 • A bürokrácia csökkentése

 • A kkv-k növekedési potenciáljának javítása

 • A kkv-k stakeholdereivel folytatott dialógus és konzultáció erősítése


Az sba elfogad s nak f oka
Az SBA elfogadásának fő oka (Maastricht)

 • Az EU-ban a kkv-k még mindig

  • alacsonyabb termelékenységgel rendelkeznek és

  • lassabban növekednek, mint az Egyesült Államokban.

   • USA: a fennmaradó cégek átlagosan 60%-kal emelik meg létszámukat működésük 7. évére

   • EU: 10–20%.

 • A közfelfogásnak ösztönöznie kell az egyéneket saját vállalkozás elindítására.

 • A társadalomnak méltányolnia kell, hogy a kkv-k jelentős mértékben hozzájárulnak a foglalkoz-tatás bővítéséhez és a gazdasági jóléthez.


Az sba l nyege
Az SBA lényege (Maastricht)

„Gondolkozz előbb kicsiben!” elv.

 • Tíz elv*

 • Új jogszabály-alkotási javaslatok:

  • Az állami támogatásokra vonatkozó általános csoportmentességi rendelet

  • Az európai zártkörű társaság (Societas Privata Europæa, SPE) statútumáról szóló rendelet

  • A csökkentett áfakulcsokról szóló irányelv

  • A késedelmes fizetésekről szóló 2000/35/EK irányelv módosítása azért, hogy a kkv-knak a kereskedelmi ügyletek kapcsán járó fizetések időben teljesüljenek.

 • Új szakpolitikai intézkedések, amelyek mind közösségi, mind tagállami szinten a kkv-k szükségleteinek megfelelően biztosítják a tíz elv végrehajtását.


A sba 10 alapelve 1 5
A SBA 10 alapelve (1–5) (Maastricht)

1. Olyan környezetet* kell teremteni, amelyben a vállalkozók és a családi vállalkozások boldogulhatnak, és amely díjazza a vállalkozói készséget.

2. Biztosítani kell azt, hogy a csődbe jutott becsületes vállalkozók gyorsan megkapják a lehetőséget az újrakezdéshez. (Évente 700.000!)

3. A „Gondolkozz előbb kicsiben!” elvnek megfelelő szabályokat kell alkotni.

4. A közigazgatási rendszereknek meg kell felelniük a kkv-k szükségleteinek.

5. A szakpolitikai eszköztárat hozzá kell igazítani a kkv-k szükségleteihez: meg kell könnyíteni a kkv-k részvételét a közbeszerzési eljárásokban, és jobban ki kell használni a kkv-k állami támogatásának lehetőségeit.


A sba 10 alapelve 6 10
A SBA 10 alapelve (6–10) (Maastricht)

6. Meg kell könnyíteni a kkv-k finanszírozáshoz jutását, továbbá olyan jogi és üzleti környezetet kell teremteni, amely támogatja a kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó fizetések időben történő teljesülését.

7. Segíteni kell a kkv-kat abban, hogy nagyobb mértékben élvezhessék az egységes piac nyújtotta előnyöket.

8. Elő kell segíteni a kkv-k szaktudásának fejlesztését és az innováció valamennyi formáját.

9. Lehetővé kell tenni a kkv-k számára, hogy a környezetvédelmi kihívásokat üzleti lehetőségekké alakítsák.

10. Ösztönözni és támogatni kell a kkv-kat, hogy részesüljenek a növekvő piacok előnyeiből.


1 alapelv v llalkoz i k rnyezet illusztr ci
1. alapelv: vállalkozói környezet (Maastricht)(Illusztráció)

 • EU: 45%, USA: 61% akar önfoglalkoztató lenni

 • Oktatás és képzés

 • 10 éven belül 6 millió kkv-tulajdonos megy nyugdíjba

 • Női vállalkozók támogatása

 • Vállalkozói készségek: kulcskompetencia legyen a tananyagokban, már az általános iskolában!

 • Adók ne gátolják az üzlet átadását.


Versenyk pess gi s innov ci s keretprogram 2007 2013
Versenyképességi és Innovációs Keretprogram (2007–2013)

 • 3,6 milliárd euró (7 évre)

 • Alprogramjai:

  • Vállalkozási és Innovációs Program

   • a több éves akcióprogramok utóda

   • 2,17 milliárd euró

  • IKT Támogatásának Programja

   • 730 millió euró

  • Intelligens Energia – Európa Program

   • 730 millió euró


Szektor lis politik k
Szektorális politikák (2007–2013)

 • Mik azok a szektorális intézkedések?

  • A kormányok által alkalmazott olyan ösztönzők, amelyek segítik és orientálják a nemzeti ipar modernizálását

   • kutatóintézeteknek, dokumentációs központoknak nyújtott támogatások

   • szakképzési intézményeknek, ismeretterjesztő központoknak és termelékenységi központoknak nyújtott támogatások

  • Kereskedelempolitikai intézkedések

   • Vámok, dömpingellenes intézkedések, kereskedelmi megállapodások, exportösztönzők – némelyikük még mindig a tagállamok kezében van

  • Különféle állami támogatások

   • formái: adományok, kölcsönök, kamattámogatások

   • céljai: foglalkoztatás, regionális fejlesztés, nemzeti büszkeség – „zászlóshajó” cégek (champions nationaux)


Ac lipar
Acélipar (2007–2013)

 • A kezdetektől (1952) az ESZAK irányította

  • közös szabályok

  • közös hatóság

 • 1975: súlyos válság

 • A Közösség reakciója:

  • a piac stabilizálása

  • az alkalmazkodás ösztönzése

  • közösségi keretmegállapodás az acéliparnak nyújtott tagállami támogatásokról

 • Az irányítás fő eszközei:

  • a vállalati beruházásokról gyűjtött információk

  • hat hónapra szóló piaci előrejelzések

  • „az acélipar társadalmi aspektusa” – közösségi program a szerkezeti átalakulásra

  • „az acélipar külpiaci aspektusa” – vámkvóták és az import nyomon követése


Haj gy rt s
Hajógyártás (2007–2013)

 • A Közösség részesedése az 1960-as évek óta folyamatosan és drasztikusan csökkent

 • Nem volt jogalap a közösségi beavatkozás számára –csak „koordinálhatták” a tagállami támogatásokat (hét irányelv)

 • Közösségi keretmegállapodás a hajógyártás támogatására – sikerült a szektor versenyképességét javítani

 • 1989–1994: tárgyalások a fő hajógyártó országok között, az OECD égisze alatt

 • Megállapodás: 1998-tól helyreállítják a normális piaci viszonyokat

 • 1996: bizottsági közlemény a „tengeri iparokról” – a szektor fejlesztése és a rendszer átláthatóbbá tétele


Textil s ruh zati ipar
Textil- és ruházati ipar (2007–2013)

 • A Közösségben a textil- és ruházati ágazat az 1960-as évek vége óta visszafejlődőben

 • Az 1980-as évek óta: közösségi textilpolitika

  • A Közösség szintjén:

   • Tagállami támogatások jegyzéke – a támogatási verseny megelőzésére

   • 1977 óta: a szintetikus szálak előállításának nyomon követése

   • R&TD (BRITE) – új anyagok

   • 1993–1999 RETEX (az 1., 2. és 5b regionális politikai célok keretébe tartozó régiókban)

  • Külső szinten:

   • Kettős erőfeszítés: támogatni a közösségi termelőket + megnyugtatni a fejlődő országokat

   • Textilegyezmény (Multifibre Agreement)a GATT keretében

   • Uruguay-forduló (1986–1994): a szektor fokozatos liberalizálása

   • 1992: a Közösségen kívüli piacok megnyitása, a dömping és a támogatások elleni harc


Inform ci s ipar gak
Információs iparágak (2007–2013)

 • Információs társadalom program

 • Program az információs technológiák területén

  • informatikai infrastruktúra

  • a felhasználók és a piac igényei

  • a szolgáltatásokhoz és a technológiákhoz való hozzáférés

  • Európa képességeinek javítása a szoftverfejlesztés terén

  • információtechnológiaialkatrészek és alrendszerek

 • INFO 2000 – közösségi több éves program

  • Az európai multimédiás tartalmak előállításának támogatása

  • Európa nyelvi sokfélesége és az információs társadalom

 • 1996: a Bizottság „gördülő terve” az információs társadalom vonatkozásában


T vk zl s
Távközlés (2007–2013)

 • Négy elem az 1980-as évek óta:

  • Egységes piac a távközlési berendezésekre (szabványosítás)

   • Annak garantálása, hogy terminálok köthetők a nyilvános távközlési hálózatokhoz

  • A távközlési szolgáltatások liberalizációja

   • 1998. január 1.: a telefonszolgáltatás teljes liberalizációja

   • Több más liberalizációs lépés:

    • Nyitott távközlési hálózatok: páneurópai public radio paging system, egységes európai segélyhívó szám (112), közös nemzetközi hívószám (00), egységes előhívószám-rendszer, ISDN, mobil telefon

  • A Közösség támogatta a műszaki fejlesztést megalapozó kutatásokathogy fenntartsa Európa vezető szerepét a digitális széles sávú távközlésben

  • Kiegyenlítettebb regionális fejlődés a transzeurópai távközlési hálózatok segítségével a tagállamok digitális hálózatainak összekötése