6102 ve 6103 say l kanun
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 101

6102 ve 6103 Sayılı Kanun PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

6102 ve 6103 Sayılı Kanun. Yürürlük. TTK, 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. 14 Ağustos 2012 Sözleşme Değişiklikleri 1 Ocak 2013 Kayıtlar ve Finansal Tablolar TMS ye göre yapılacak 1 Mart 2013 Bağımsız Denetçi Seçimi Eylül 2013 İnternet Sitesi 14 Şubat 2014 Sermaye artışı

Download Presentation

6102 ve 6103 Sayılı Kanun

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6102 ve 6103 say l kanun

6102 ve 6103 Sayl Kanun


Y r rl k

Yrrlk

TTK, 01/07/2012 tarihinde yrrle girecektir.

14 Austos 2012 Szleme Deiiklikleri

1 Ocak 2013 Kaytlar ve Finansal Tablolar TMS ye gre yaplacak

1 Mart 2013 Bamsz Deneti Seimi

Eyll 2013 nternet Sitesi

14 ubat 2014 Sermaye art

1 Temmuz 2015 Ortak Borlarnn Kapatlmas

2


Ttk k nc l mevzuat alanlari g mr k ve ticaret bakanl 640 say l khk sorumlulu unda olan

TTK KNCL MEVZUAT ALANLARI [Gmrk ve Ticaret Bakanl (640 sayl KHK) Sorumluluunda olan]

TEBLLER

1- Kr Pay Avans Teblii (m.509)

2- zin Alacak Anonim irketler Teblii (m.333)

3- Kaytl Sermaye Teblii (m.332, 210)

4-Eski Tre Dn Teblii (Geici m.4, 210,)

5-irketler Topluluu Teblileri (m.210)

6- Birikimli Oy Teblii (m.434)

7-Defterlerin Onayna likin Tebli (m.64) (Yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri dnda tutulacak defterlere ilikin TMSK Teblii m.64)

8- Finansal Tablolarn lan Teblii (m.524, 210)

9- Uygulama Teblileri (m.210)

10- Kanma Gr esaslar Teblii (m.403)

11- Unvanda ltibas Teblii (m. 210)

12- Anonim irketlerde Toplant Bakanl Ynerge Esaslarnn Belirlenmesi Hakknda Tebli (m.419)

13- Ticaret irketleri in lgili Siciller Uyum Teblii (Tatbikat Kanunu m.17)

YNETMELKLER

1- Elektronik Ortamda Genel Kurul ve Ynetim Kurulu Ynetmelii (m.1527)

2- Bamsz Denetleme Ynetmelii (m.400)*

3- Denetinin Gzetimi Ynetmelii (Geici m.3)*

4-Genel Kurullarda Bulunacak Bakanlk temsilcisi Ynetmelii (m.407)

5- Tevdi Eden Temsilcisi Ynetmelii (m.429)

6- KOB Tanm Ynetmelii (m.1522)

7-nternet Sitesi Ynetmelii (m.1524)

8- Ticaret Sicili Mdrlklerinde Aranan artlar ve Odalar Aras birlii Ynetmelii (m.24)

9- Faaliyet Raporu Ynetmelii (m.516)

TZKLER

1- Denetleme Tz (m.210)

2- Ticaret Sicili Tz (m.26)

3- Elektronik Ortamda Genel Kurul Tz (m.1527)

3


660 say l khk n n getirdikleri

660 Sayl KHKnn Getirdikleri

Kamu Gzetimi, Muhasebe Ve Denetim Standartlar Kurumunun Tekilat Ve Grevleri Hakknda 660 sayl Kanun Hkmnde Kararname, 02.11.2011 tarihli, 28103 sayl Resm Gazetede yaymlanm ve yaymland tarih itibariyle yrrle girmitir.

Ksaca Kamu Gzetimi Kurumunun ilikili olduu bakan, Maliye Bakandr.

Bylelikle, TTKnn ilikili olduu Bakanlk, Gmrk ve Ticaret Bakanl iken, TTKnn effafla ve kurumsallamaya dair birok hkmnn ilgili olduu bakanlk, Maliye Bakanl olarak tayin edilmitir.

4


6102 ve 6103 say l kanun

TCAR LETME

HUKUKUNDAK YENLKLER

5


Ticari letme hukuku ticari letmenin devri

Ticari letme HukukuTicari letmenin Devri

Ticari iletmenin konu olabilecei ilemler arasnda, ticari iletmenin devri, kanunda dzenlenmitir. Ticari iletmenin devri, hem BK.m. 202 hem de TTK.m. 11/3 hkmlerinde yeniden dzenlendi.

Ticari iletmenin devrine ilikin hukuki sonular, aklkla dzenlendi.Devir szlemesi yazl yaplacak, sicile tescil edilecek ve Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilecek.

Devir nedeniyle devredenin ve devralann mteselsil sorumluluklar aka dzenlendi.

6


Ticari letme hukuku ticari letmenin devri1

Ticari letme Hukuku - Ticari letmenin Devri

Ticari iletmenin devri, tasarrufi ilem olarak nitelendirildi. Szkonusu szleme ticaret siciline tescil edildii anda, ticari iletmeye tahsis edilen malvarl unsurlar, devralana geecektir. Tanmazlar iin tescilsiz iktisap sistemini ngren bu dzenleme, tartmalara yol aabilir.

Kiraclk hakk, mal sahibinin izni olmadan kendiliinden devralana geecek.

7


6102 ve 6103 say l kanun

 • Tzel kiilerin tacir sfatna ilikin kuralda bir deiiklik yaplarak vakflarn tacir sfat dzenlenmitir. (TTK.m. 16). Bu hkm uyarnca, bir ticari iletmeyi iletseler dahi, Devlet, il zel idaresi, belediye ky ile dier kamu tzel kiileri, kamuya yararl dernekler ve gelirinin yarsndan fazlasn kamu grevi niteliindeki ilere harcayan vakflar, tacir sfatn kazanmaz


Ticari letme hukuku tacirler aras bildirimler

Ticari letme HukukuTacirler Aras Bildirimler

Tacirler arasnda dier taraf temerrde drmeye, szlemeyi feshetmeye ve szlemeden dnmeye ilikin ihbarlar veya ihtarlarn, klasik yntemler olan noter, taahhtl mektup ve telgraf yoluyla yaplabilecei gibi, KEP (kaytl elektronik posta sistemi) zerinden gvenli elektronik imza marifetiyle de yapabilecektir (TTK.m. 18/3).

Gvenli elektronik imza ile KEP zerinden yaplan bildirimler, gl bir delil vasfn kazanmaktadr.

9


Ticari letme hukuku tacirler aras bildirimler1

Ticari letme HukukuTacirler Aras Bildirimler

TTK.m. 1525/1 : Taraflarn aka anlamalar ve 18 inci maddenin nc fkras sakl kalmak artyla, ihbarlar, ihtarlar, itirazlar ve benzeri beyanlar; fatura, teyit mektubu, itirak taahhtnamesi, toplant arlar ve bu hkm uyarnca yaplan elektronik gnderme ve elektronik saklama szlemesi, elektronik ortamda dzenlenebilir, yollanabilir, itiraza urayabilir ve kabul edilmise hkm ifade eder.

10


Ticari letme hukuku tacirler aras bildirimler2

Ticari letme HukukuTacirler Aras Bildirimler

TTK.m. 1525 hkmnde belirtilen KEP Ynetmelii, 25.08.2011 tarihli Resm Gazetede yaymland.

11


Ticari letme hukuku adi faiz

Ticari letme HukukuAdi Faiz

Ticari i olmayan ilerde (TTK.m. 3,19) faiz, YBK.m. 88 hkmne gre belirlenecek. Buna gre,

szlemeden kaynaklanmayan ilerde 3095 sayl Kanun m. 1 hkmnde belirlenen faiz oran (% 9)

Szlemelerde taraflar kararlatrmamsa % 9

Taraflar szlemede faiz orann belirleme yoluna giderlerse, azami % 13.5 (kanuni faiz orannn birbuuk kat) dzeyinde faiz oran

uygulama alan bulacaktr.

12


Ticari letme hukuku ticari faiz

Ticari letme Hukuku - Ticari Faiz

Ticari faizde (TTK.m. 8-10) temel prensipler korunuyor. TTK, faizin balangc ve oran konusunda bir dzenleme getirmiyor, ancak ticari faizin serbeste kararlatrlabilecei kuraln koruyor.

Bileik faizin uygulama alan daraltlyor: Eskisi gibi ancak cari hesap szlemelerinde ve ticari dn szlemelerinde uygulanabilecektir. Buna karn sadece borlu asndan ticari i olmas koulu yerine, her iki tarafn da tacir olmas koulu getirilmitir.

13


Ticari letme hukuku ticaret sicili

Ticari letme HukukuTicaret Sicili

Ticaret sicili kaytlarnn elektronik ortamda tutulmasna ilikin usul ve esaslar tzkle gsterilir. Bu kaytlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken ieriklerin dzenli olarak depoland ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak veri taban, Gmrk ve Ticaret Bakanl ile Trkiye Odalar ve Borsalar Birlii nezdinde oluturulacaktr (TTK.m. 24/2).

Ticaret sicilinin tutulmasndan doan btn zararlardan Devlet ve ilgili oda mteselsilen sorumlu tutulmutur (TTK.m. 25/2).

14


Ticari letme hukuku ticaret unvan

Ticari letme Hukuku- Ticaret Unvan

Tacirin iletmesiyle ilgili olarak kulland her trl kt ve belgede, tacirin sicil numaras, ticaret unvan, iletmesinin merkezi, tacir sermaye irketi ise taahht edilen ve denen sermaye, internet sitesinin adresi ve numaras gsterilir. Anonim, limited ve sermayesi paylara blnm komandit irketlerde, srasyla ynetim kurulu bakan ve yelerinin; mdrlerin ve yneticilerin adlar ile soyadlar gsterilir. Tm bu bilgiler irketin internet sitesinde de yaymlanr (TTK.m. 39/2).

15


Ticari letme hukuku ticari defterler

Ticari letme HukukuTicari Defterler

TTK.m. 82 ve 86. hkmleri, ticari defterlerin ve ticari kaytlarn sadece elektronik ortamda tutulmasna imkan tanyor.

16


6102 ve 6103 say l kanun

 • Pay defteri, ynetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplant ve mzakere defteri gibi iletmenin muhasebesiyle ilgili olmayan defterler de ticari defterlerdir.


Ticari letme l eklerine g re ticari letmeler

Ticari letmeleklerine Gre Ticari letmeler

leklerine gre ticari iletmeleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlnn Tekilat ve Grevleri Hakknda 635 sayl KHK uyarnca, bu Bakanlk belirleyecek (635 sayl KHK.m. 28).

18


Ticari letme mal ve hizmet tedariki

Ticari letmeMal ve Hizmet Tedariki

Mal ve Hizmet Tedariki TTK m.1530

Szlemede belirlenen vade veya deme sresi dolduunda, temerrt ihtara luzum kalmakszn gerekleecektir.

Mal veya hizmetin teslim edildii durumlarda, mal veya hizmet bedeli, teslimden itibaren belirli srelerde denmelidir.

Szlemede kararlatrlmamsa, bu sre 30 gndr. Szlemede ise azami 60 gnlk deme sresi kararlatrlabilir.

Maln veya hizmetin muayenesi kararlatrlyorsa, 30 ve 60 gnlk bu srelere, en ok 30 gn eklenebilir.

19


Rketler hukuku genel h k mler

RKETLER HUKUKU GENEL HKMLER

20

Ticaret irketlerinin Trleri, Ehliyeti ve ticaret irketlerine uygulanacak hkmler:

Ticaret irketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif irketlerden ibarettir. Kollektif ile komandit irket ahs; anonim, limited ve sermayesi paylara blnm komandit irket sermaye irketi saylr.

.

.


Ultra v res

ULTRA VRES

 • irketlerin hak ehliyetlerini esas szlemelerinde yazl olan iletme konusu ile snrlayan Ultra Vires yasa kaldrlmtr. Bylece Medeni Kanunun tzel kiilerin hak ehliyetlerine ilikin dzenlemesi ile uyumlu bir yap oluturulmutur


Rketler hukuku genel h k mler1

RKETLER HUKUKU GENEL HKMLER

22

Mlkiyet ve dier ayni haklarn tapu siciline tescili istemi ile dier sicillere yaplacak tescillerle ilgili bildirimler, ticaret sicili mdr tarafndan, ilgili sicile resen ve hemen yaplr. irketin tek tarafl istemde bulunabilme hakk sakldr.


Sermaye demes

SERMAYE DEMES

 • irket, her ortan sermaye koyma borcunu yerine getirmesini isteyebilecei ve dava edebilecei gibi, yerine getirmede gecikme sebebiyle urad zararn tazminini de isteyebilir. Tazminat istemi iin ihtar arttr. ahs irketlerinde bu davay ortaklar da aabilir (m. 128/7).


Rketler hukuku genel h k mler2

RKETLER HUKUKU GENEL HKMLER

24

Sermaye irketine ortak olan kimselerin kiisel alacakllar, alacaklarn o ortaa den kar ve tasfiye paylarndan alabilirler.

Bunun yansra, ortan kiisel alacakllarna borlu ortan senede balanm veya balanmam paylarn, cra ve flas Kanununun tanrlara ilikin hkmleri uyarnca haczettirmek ve paraya evrilmesini talep etmek olana da salanmtr.

Haciz, istek zerine, pay defterine ilenir.


Rketler hukuku genel h k mler3

RKETLER HUKUKU GENEL HKMLER

25

Mevcut TTKda, ayn tr irketlerin birleebileceklerini dzenleyen snrlayc kural ksmen kaldrlmtr. Buna gre, sermaye irketleri birbirleriyle ve kooperatiflerle ve ahs irketleri birbirleriyle ve devralnan irket olmalar kouluyla sermaye irketleri ve kooperatiflerle birleebilirler.


B rle me

BRLEME

 • TTK, birlemeye katlan irketlerin, birleme szlemesinde, ortaklara, devralan irkette, pay ve ortaklk haklarnn iktisab ile iktisap olunacak irket paylarnn gerek deerine denk gelen bir ayrlma akesi arasnda seim yapma hakk tanyabilecekleri gibi, sadece ayrlma akesinin verilmesini de ngrebileceklerini bir yenilik olarak dzenlemitir (m. 141).


6102 ve 6103 say l kanun

27

Tasfiye halindeki bir irketin birlemeye katlmas ile sermayesini kaybetmi veya borca batk durumda bulunan bir irketin birlemeye katlmasna olanak salanmtr.

Blnme tam veya ksmi olmak zere iki ekilde gerekletirilebilir.


6102 ve 6103 say l kanun

28

Sermaye irketleri ve kooperatifler, sermaye irketlerine ve kooperatifler blnebilirler.

Birlemede olduu gibi, blnme ilemi de bir ilem denetisi tarafndan denetlenir. Denetlemede, birlemenin denetlenmesine ilikin 148. madde kyas yoluyla uygulanr (m. 170).


6102 ve 6103 say l kanun

29

Tr Deitirme:

Ticaret irketi hukuki eklini deitirerek tr deitirebilir. Yeni tre dntrlen irket eskisinin devam niteliindedir (m. 180).

Sermaye irketleri ancak bir baka sermaye irketine ve kooperatife dntrlrken, kii irketleri her tre evrilebilir. Kooperatif ise sadece bir sermaye irketine dntrlebilir. Buna gre, sermaye irketleri kii irketlerine dntrlemez (m. 181).


Rketler hukuku genel h k mler4

RKETLER HUKUKU GENEL HKMLER

30

Ticari letmenin ticaret irketiyle birlemesi ve ticaret irketinin ticari iletmeye dntrlmesi:

irketlerin yeniden yaplanmas kapsamnda TTK, ilk kez ticari iletmenin bir ticaret irketiyle birlemesini ve ticaret irketinin ticari iletmeye dntrlmesini dzenlemitir (m. 194).


Rketler hukuku genel h k mler5

RKETLER HUKUKU GENEL HKMLER

31

Sermaye irketlerinin nternet Sitesi Kurma Ykmll

Yeni TTK. m. 1524:

(1)Her sermaye irketi, bir internet sitesi amak, irketin internet sitesi zaten mevcutsa bu sitenin belli bir blmn aadaki hususlarn yaymlanmasna zglemek zorundadr. Yaymlanacak ieriklerin balcalar unlardr:


Anonim irketler kurulu

Anonim irketlerKurulu

TTK.m. 329 : Anonim irket, sermayesi belirli ve paylara blnm olan, borlarndan dolay yalnz malvarlyla sorumlu bulunan irkettir

Ortak Says ve Tek Kiilik Ortaklklar

TTK.m. 338 uyarnca, anonim ortaklk en az bir ortakla kurulabilecek, ok sayda pay sahibi bulunan anonim ortaklk, tek ortakl anonim ortakla dntrlebilecektir. Artk pay sahibi saysnn azalmas ve bein altna dmesi, bir sona erme sebebi olmaktan kmtr.

32


Anonim irketler kurulu1

Anonim irketlerKurulu

Kapal anonim irketler de, esas sermaye veya kaytl sermaye sistemini seebilirler (TTK.m. 332). Esas sermaye sisteminde, asgari sermaye 50.000 TL iken, kaytl sermaye sisteminde balang sermayesi 100.000 TLdir.

Sermaye artrmn, kaytl sermaye sisteminde ynetim kurulu karara balar (TTK.m. 456/2).

33


Anonim irketler kurulu taki a amalar ve yenilikler

Anonim irketler Kurulutaki Aamalar ve Yenilikler

Ayni sermayenin konulmasnda, sicile tabi haklarn ve malvarl unsurlaryla ilgili olarak sicile erh dlmesi (TTK.m. 128) ve deerlemeye ilikin yeni kurallar (TTK.m. 342-343) hkmlerinde dzenlenmitir.

Pay bedellerinin denmesinde bankaya zel grevler yklenmektedir (TTK.m. 344). Sermayenin %25inin ileride kurulacak irket adna alacak bir banka hesabna tescilden nce kurucular tarafndan denmesi gerekmektedir.

34


Anonim irketler kurulu2

Anonim irketlerKurulu

n irket ve Anonim irketin Tzel Kiilik Kazanmas

TTK.m. 335 uyarnca irket, kurucularn, kanuna uygun olarak dzenlenmi bulunan, sermayenin tamamn demeyi, artsz taahht ettikleri, imzalarnn noterce onayland esas szlemede, anonim irket kurma iradelerini aklamalaryla kurulur. Kurulua ilikin sorumluluk, bu aamada balar.

Tzel kiilik ise, TTK.m. 355 uyarnca ticaret siciline tescil ile kazanlr.

35


Anonim irketler kurulu3

Anonim irketlerKurulu

irketin tescilinden itibaren iki yl iinde bir iletme veya aynn, sermayenin onda birini aan bir bedel karlnda devralnmasna veya kiralanmasna ilikin szlemeler, genel kurulca onaylanp ticaret siciline tescil edilmedike geerli olmaz.

TTK.m. 356/5 hkmnde, irketin iletme konusunu oluturan veya cebr icra yoluyla iktisap edilen ayn ve iletmeler hakknda bu madde hkmnn uygulanmayaca dzenlenerek, hkmn uygulama alan akla kavuturulmutur.

36


Anonim irketler y netim kurulu

Anonim irketlerYnetim Kurulu

ye Says

TTK m. 359 uyarnca, ynetim kurulu en az bir yeden oluur. TTK sisteminde de, mevcut sistemde olduu gibi, ynetim kurulunun asgari saynn zerinde yeden olumasna ve ynetim kurulunun deien sayda yeden olumasna ilikin kurallar getirilmesi mmkndr.

37


Anonim irketler y netim kurulu1

Anonim irketlerYnetim Kurulu

TTKda, ynetim kurulu yesinin pay sahibi olmas zorunlu deildir.

Ynetim kurulu yeleri, gerek kii veya tzel kii olabilir (TTK.m. 359/1). Ynetim kurulu yelerinin ve tzel kii adna tescil edilecek gerek kiinin tam ehliyetli olmalar arttr. Ynetim kurulu yelerinin en az drtte birinin yksek renim grm olmas zorunludur. Tek yeli ynetim kurulunda bu zorunluluk aranmaz (TTK.m. 359/3). yelii sona erdiren sebepler (TTK.m. 363/2) seilmeye de engeldir (TTK.m. 359/4).

38


Anonim irketler y netim kurulu2

Anonim irketlerYnetim Kurulu

yelerin Nitelikleri

Bir tzel kii ynetim kuruluna ye seildii takdirde, tzel kiiyle birlikte, tzel kii adna, tzel kii tarafndan belirlenen, sadece bir gerek kii de tescil ve ilan olunur; ayrca, tescil ve ilann yaplm olduu, irketin internet sitesinde hemen aklanr. Tzel kii adna sadece, bu tescil edilmi kii toplantlara katlp oy kullanabilir (TTK.m. 359/2).

Esas szlemede ngrlmek kaydyla, belirli pay veya pay sahibi gruplarnn yahut azln ynetim kurulunda temsili (ynetime katlmada imtiyaz) kanunda aka dzenlenmitir (TTK.m. 360).

39


Anonim irketler y netim kurulu3

Anonim irketlerYnetim Kurulu

yeliin Kazanlmas ve Kaybedilmesi

Yksek okul mezunu olma art 1/4

Ynetim kurulu yeleri en ok yl sreyle grev yapmak zere seilir. Esas szlemede aksine hkm yoksa, ayn kii yeniden seilebilir (TTK.m. 362).

40


Anonim irketler y netim kurulu4

Anonim irketlerYnetim Kurulu

YK Toplantlar

Ynetim kurulunda toplant yetersays hafifletilmi, irketin kolayca karar almas salanmtr. Buna gre anaszlemede aksine arlatrc bir hkm bulunmad takdirde, ynetim kurulu ye tam saysnn ounluu ile toplanr ve kararlarn toplantda hazr bulunan yelerin ounluu ile alr. Bu kural ynetim kurulunun elektronik ortamda yaplmas hlinde de uygulanr (TTK.m. 390/1).

41


Anonim irketler y netim kurulu5

Anonim irketlerYnetim Kurulu

ynetim kurulu kararlar, kurul yelerinden birinin belirli bir konuda yapt, karar eklinde yazlm nerisine, en az ye tam saysnn ounluunun yazl onay alnmak suretiyle de verilebilir.

Onaylarn ayn ktta bulunmas art deildir; ancak onay imzalarnn bulunduu ktlarn tmnn ynetim kurulu karar defterine yaptrlmas veya kabul edenlerin imzalarn ieren bir karara dntrlp karar defterine geirilmesi kararn geerlilii iin gereklidir (TTK.m. 390/4).

42


Anonim irketler y netim kurulu6

Anonim irketlerYnetim Kurulu

Kararlarn geerlilii yazlp imza edilmi olmalarna baldr (TTK.m. 390/5).

43


Anonim irketler y netim kurulu7

Anonim irketlerYnetim Kurulu

Ynetim Kurulunun Grevleri

Ynetim kurulu, irketi idare ve temsil eder (TTK.m. 365). Ynetim kurulu iinde grev dalm ngrlmesi (TTK.m. 366) ve ynetim yetkilerinin ye olmayan kimselere devri kanunda aka dzenlenmitir (TTK.m. 367).

Ynetimin ksmen veya tamamen bir veya birka ynetim kurulu yesine veya nc kiiye devredilmesi halinde, tekilat ynergesi olarak da adlandrlan i ynerge (TTK.m. 367) dzenlenecektir. Szkonusu ynerge, tescil ve ilan edilecektir.

44


Anonim irketler y netim kurulu8

Anonim irketlerYnetim Kurulu

Anonim irketin Temsili

Ynetim kurulunu kimlerin temsil edecei anaszleme ve i ynergeden hareketle, genel kurul tarafndan seilen ynetim kurulu yelerinin temsil yetkilerinin dalm konusunda ald karara ve bu karara istinaden dzenlenen imza sirklerine gre belirlenir.

Temsil yetkisinin verildii kiiler arasnda mutlaka en az bir ynetim kurulu yesi bulunmal; bu ye, Trk vatanda olmal ve Trkiyede ikamet etmelidir (TTK.m. 359/1).

45


Anonim irketler y netim kurulu9

Anonim irketlerYnetim Kurulu

Anonim irketin Temsili

letme konusu dnda ilem yapma yasa kaldrlm ise de, anonim ortaklklarda temsile yetkili olanlarn, nc kiilerle, iletme konusu dnda yapt ilemler de irketi balar; meer ki, nc kiinin, ilemin iletme konusu nda bulunduunu bildii veya durumun gereinden, bilebilecek durumda bulunduu ispat edilsin.

irket esas szlemesinin ilan edilmi olmas, bu hususun ispat asndan, tek bana yeterli delil deildir(TTK.m. 371/2).

46


Anonim irketler y netim kurulu10

Anonim irketlerYnetim Kurulu

YK yelerinin Hak ve Borlar

Ynetim kurulu yelerinin irketle ilem yapmalar (TTK.m. 395/1) ve irketle rekabet etmeleri (TTK.m. 396) yasaktr ve ancak irket anaszlemesinde buna izin verilmesi veya genel kurulun bu ynde karar almas halinde mmkndr.

TTK, yneticiler asndan bir yasaa daha yer vermekte; ynetim kurulu yesinin, onun 393 nc maddede saylan yaknlarnn, kendisinin ve sz konusu yaknlarnn orta olduklar ahs irketlerinin ve en az yzde yirmisine katldklar sermaye irketlerinin, irketten dn almasn, irketin bu kiiler lehine teminat ykmllkleri altna girmesini yasaklamaktadr (TTK.m. 395/2).

47


Anonim irketler y netim kurulu11

Anonim irketlerYnetim Kurulu

YKnn borca batklk halinde grevleri

TTK.m. 376, mali durumun bozulmas ve borca batklk hallerini, mevcut TTK.m. 324 hkmne paralel olarak dzenlemektedir. Buna gre, sermayenin yarsnn ve 2/3 nn karlksz kalmas, genel kurulun toplantya arlmasn ve duruma gre nlem alnmasn zorunlu klmaktadr. irketin borca batk hale gelmesi olaslnda ise, ynetim kurulu yelerinin irketin dorudan doruya iflasn isteme ykmll devam etmektedir (TTK.m. 376/3).

48


Anonim irketler y netim kurulu sorumluluk

Anonim irketlerYnetim Kurulu/ Sorumluluk

ynetim kurulu olduu gibi istisnasz ve mutlak olarak zincirleme sorumluluk altnda olmayacak; yetki devirleri (TTK.m. 367) ve somut olayn zellikleri dikkate alnarak hakim, gerek sorumlular ve bunlarn kusur oranlarn tayin edecektir (TTK.m. 557).

49


Anonim irketler y netim kurulu sorumluluk1

Anonim irketlerYnetim Kurulu/ Sorumluluk

Sorumluluk davas, zararn ve sorumlunun renilmesinden itibaren 2 yl, herhalde zararn domasndan itibaren 5 yl iinde zamanamna urayaca aka dzenlenmitir (TTK.m. 560).

Alacakllar ancak dorudan uradklar zararlar dava edebilirler. irketin urad zarar, irket veya ortaklar dava edebilir. Alacakllar dolayl sorumluluk davasn ancak iflas halinde aabilir (TTK.m. 555-556).

50


Anonim irket genel kurul

Anonim irketGenel Kurul

Rhan Hakk Uygulamada kolaylkla bertaraf edilmekte olan rhan hakk, yeni sistemde olduka glendirilmitir. Rhan hakk, ancak hakl sebeplerin varlnda ve esas sermayenin en az % 60nn oyuyla kstlanabilecektir. Halka arz, iletmenin devralnmas, iilerin irkete katlm, hakl sebebe rnek olarak kanunda saylmtr (TTK.m. 461).

51


Anonim irket genel kurul1

Anonim irketGenel Kurul

Kr Pay Avans Alma Hakk Finansal effaflamann, ortaklarn ve yneticilerin borlanma yasann, bamsz denetimin ve dolayl olarak hakl sebeple fesih davasnn pay sahibinin daha ok kr elde etmesine hizmet edecei deerlendirilmektedir. Bunun tesinde kanunun getirdii yeniliklerden biri de, kr pay avansdr (TTK.m. 509/3).

Azlk Haklarna Bak TTK azlk haklarna zel bir nem izafe etmektedir. Finansal tablolarn grmesini erteletme hakk, TTKda da yer bulmakta; ilk toplantda ertelemeye yol aan hususlar ikinci toplantda drst resim verme ilkesine uygun bir biimde aydnla kavuturulmazsa, ikinci kez erteleme gndeme gelmektedir (TTK.m. 420).

52


Temel kurallar ttk m 473

Temel Kurallar (TTK.m. 473)

53

53

ESAS SERMAYE AZALTIMI

Esas szleme deiikliini gerektirir. irketin zvarlnn, azltma elverili olmas gerekir.

Genel kurul toplantsna ilikin ar ilanlarnda, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, sermaye azaltlmasna gidilmesinin sebepleri ile azaltmann amac ve azaltmann ne ekilde yaplaca ayrntl bir ekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak aklanr. Ayrca ynetim kurulu bu hususlar ieren bir raporu genel kurula sunar, genel kurulca onaylanm rapor tescil ve ilan edilir.


Temel kurallar ttk m 4731

Temel Kurallar (TTK.m. 473)

54

54

ESAS SERMAYE AZALTIMI

lem denetisinin raporuyla, sermayenin azaltlmasna ramen irket alacakllarnn haklarn tamamen karlayacak miktarda aktifin irkette varl belirlenmi olmadka sermayenin azaltlmasna karar verilmez.

Genel kurulun kararna 421 inci maddenin nc fkrasnn birinci cmlesi uygulanr. Kararda ilem denetisi raporunun sonucu aklanarak sermayenin azaltlmasnn ne tarzda yaplaca gsterilir.


Sermaye azalt m karar n n yerine getirilmesi

Sermaye Azaltm Kararnn Yerine Getirilmesi

Alacakllara gereken duyuru yaplmadka ve tannan sre gemedike sermaye azaltlamaz.

Aksi takdirde alacakllar azaltm kararnn tescilinin ilan edilmesinden itibaren 2 yl iinde sermaye azaltmnn iptali davas alabilir.

Alacakllarn dava amalarna yol aabilecek bir baka sebep, teminatn yetersizliidir.

Ortaklara, itfa edilecek olan pay senetlerinin iade edilmesi ynnde duyuruda bulunulur. Buna ramen iade edilmeyen pay senetleri, iptal edilir.

Esas sermaye azaltm, TTK.m. 473 ve 474 hkmleri yerine getirilmedike tescil olunamaz.

55

55


Anonim irket finansal tablolar

Anonim irketFinansal Tablolar

TTK, yllk faaliyet raporu zerinde nemle durmakta, yllk faaliyet raporunun ierdii finansal bilgilerin finansal tablolarla rtmesi gerektiini ortaya koymaktadr. Yllk faaliyet raporunun ieriinde u hususlar yer almaldr (TTK.m. 516):

1. irketin, o yla ait faaliyetlerinin ak ile her ynyle finansal durumunun, doru, eksiksiz, dolambasz, geree uygun ve drst bir ekilde yanstlmas

56


6102 ve 6103 say l kanun

LMTED ORTAKLIKLAR

57


6102 ve 6103 say l kanun

58

I. TANIM VE KURULU:

Tanm (m. 573):

Limited irket, bir veya daha ok gerek veya tzel kii tarafndan bir ticaret unvan altnda kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarnn toplamndan oluur.

Ortaklar, irket borlarndan sorumlu olmayp, sadece taahht ettikleri esas sermaye paylarn demekle ve irket szlemesinde ngrlen ek deme ve yan edim ykmllklerini yerine getirmekle ykmldrler.


L m ted ortakliklar

LMTED ORTAKLIKLAR

59

irket tek ortakl olabilir. Ortak saysnn en fazla 50 olmas art korunmutur (m. 574).

irket. sonradan da tek ortakl limited irkete dnebilir. Bu takdirde, bu olgunun irket mdrlerine 7 gn iinde bildirilmesi, irket mdrlerinin de bu bildirimden itibaren irketin tek kiilik ortakla dnt olgusunu, tescil ve ilan ettirmeleri gerekir.

irket tek orta kendisinin olaca bir irkete dnecek ekilde kendi payn iktisap edemez (m. 574/3).


L m ted ortakliklar1

LMTED ORTAKLIKLAR

60

Esas sermaye paylarnn devrinin snrlandrlmasna ilikin kanuni hkmlerden ayrlan dzenlemeler.

Ortaklara veya irkete, esas sermaye paylar ile ilgili olarak nerilmeye muhatap olma, nalm, geri alm ve alm haklar tannmas.

Ek deme ykmllklerinin ngrlmesi, bunlarn ekli ve kapsam.

Yan edim ykmllklerinin ngrlmesi, bunlarn ekli ve kapsam.


L m ted ortaklik ortakl k s zle mesinin eri i

LMTED ORTAKLIK- Ortaklk Szlemesinin erii

61

Esas Sermaye:

Asgari sermaye en az 10.000 TLdr (m. 580). Hizmet edimleri, kiisel emek, vadesi gelmemi alacaklar sermaye olarak konulamaz (m. 581). Ayni sermaye, aynlarn ve iletmenin devralnmas ve zel menfaatler hakknda A..ye ilikin hkmler uygulanr (m. 578).


L m ted ortaklik

LMTEDORTAKLIK

62

Esas sermaye pay (m. 583).

irket szlemesinde esas sermaye paylarnn itibar deerleri en az yirmibe Trk Liras olarak belirlenebilir. irketin durumunun iyiletirilmesi amacyla bu deerin altna inilebilir.

Esas sermaye paylarnn itibar deerleri farkl olabilir. Ancak, esas sermaye paylarnn deerlerinin yirmibe Trk Liras veya bunun katlar olmas arttr. Bir esas sermaye paynn verecei oyun, 618 inci madde uyarnca itibar deere gre hesaplanmas, esas sermaye paynn blnmesi deildir. Ayn hkm bir hakkn veya ykmlln itibar deere gre belirlendii durumlar iin de geerlidir.

yoluyla denir.

Esas sermaye pay ispat arac olan bir senede ya da nama yazl senede balanabilir (m. 593/2)


Pay n ge i i ve di er lemler

Payn Geii ve Dier lemler

63

Esas sermaye paynn devri ve devir borcunu douran ilemler yazl ekilde yaplr ve taraflarn imzalar noterce onanr. Ayrca devir szlemesinde, ek deme ve yan edim ykmllkleri; rekabet yasa arlatrlm veya tm ortaklar kapsayacak biimde geniletilmi ise, bu husus, nerilmeye muhatap olma, nalm, geri alm ve alm haklar ile szleme cezasna ilikin koullara da belirtilir.

irket szlemesinde aksi ngrlmemise, esas sermaye paynn devri iin, ortaklar genel kurulunun onay arttr. Devir bu onayla geerli olur.


Pay n ge i i ve di er lemler1

Payn geii ve Dier lemler

64

4. Tescil:

Pay geiinin ticaret siciline tescili gerekir. 30 gn iinde bu tescil gereklemez ise, ayrlan ortak sicile bavurabilir. Bunun zerine sicil mdr iktisap edenin bildirilmesi iin irkete sre tanr. Sicil kaydna gvenen iyiniyetli kiinin bu gveni korunur (m. 598).

5. ntifa ve rehin hakk (m. 600):

Pay zerinde intifa hakk kurulmasna payn geiine ilikin hkmler uygulanr. Esas szlemede hkm bulunmak kayd ile pay zerinde rehin hakk kurulmasnda genel kurulun onay aranabilir.


Iv ek ve yan ed m y k mler ek deme y k ml l

IV. EK VE YAN EDM YKMLER:Ek deme Ykmll

65

Szleme ile pay sahiplerine ek demede bulunma ykm ngrlebilir. Bu ykmllk ancak esas sermaye payn temel alan bir tutar olarak ngrlebilir ve esas sermaye paynn itibari deerinin iki katn aamaz. Bu ykmlln ifas mdrler tarafndan, irketin finansal durumunun bozulmas halinde istenebilir (m. 603)

Yerine getirilen ek deme ykmllnn ksmen veya tamamen geri verilebilmesi iin ek demeye ilikin tutarn, serbeste kullanlabilecek yedek akeler ile fonlardan karlanabilir olmas ve bu durumun ilem denetisi tarafndan dorulanm bulunmas arttr (m. 605).


Genel kurul

Genel Kurul

66

Oy hakknn hesaplanmas (m. 618) ve oy hakkndan yoksunluk (m.619), 6762 s. Kanuna oranla farkl ve ayrntl olarak dzenlenmitir.

Genel kurul toplantda temsil edilen oylarn ounluu ile karar alr (m. 620) nemli konularda bu yetersay, temsil edilen oylarn en az te ikisinin ve oy hakk bulunan esas sermayenin tamamnn salt ounluunun bir arada bulunmas eklinde dzenlenmitir (m. 621). Hangi konulara ilikin kararlarn bu yetersay ile alnaca maddede saylmtr.

Genel kurul kararlarnn butlanna ve iptaline A. hkmleri kyas yolu ile uygulanr.


Y net m ve tems l

YNETM VE TEMSL

67

zden organ ilkesi kaldrlmtr. Szleme ile ynetim ve temsil, mdr sfatn tayan bir veya birden fazla ortaa veya tm ortaklara braklabilir. En azndan bir ortan ynetim ve temsil hakknn bulunmas zorunludur. Tzel kii de mdr atanabilir (m. 623).

Birden fazla mdr olmas halinde aralarndan biri genel kurul tarafndan mdrler kurulu bakan atanr. Birden fazla mdr olmas halinde ounlukla karar alnr ve eitlik halinde bakann oyu stndr. Szleme ile deiik bir dzenleme getirilebilir (m. 624)


6102 ve 6103 say l kanun

68

Mdrlerin zen, ballk ve rekabet etmeme ykm m. 626da dzenlenmitir.

irket mdrlerinden en az birinin yerleim yerinin Trkiyede bulunmas ve bu mdrn irketi tek bana temsile yetkili olmas gerekir. Aksine durum bir fesih nedenidir (m. 628).

Mdrlerin temsil yetkilerinin kapsamna, yetkinin snrlandrlmasna, imzaya yetkili olanlarn belirlenmesine, imza ekli ile bunlarn tescil ve ilanna bu Kanunun anonim irketlere ilikin ilgili hkmleri kyas yolu ile uygulanr (m. 629).


Denetim sona erme ve ayr lma

Denetim/ Sona Erme ve Ayrlma

69

X. DENETM

Anonim irketin denetiye ve ilem denetileriyle denetime ve zel denetime ilikin hkmleri limited irkete de uygulanr (m. 635).

XI.SONA ERME VE AYRILMA

irketin sona erme halleri m. 636da saylmtr. Sona erme, iflastan ve mahkeme kararndan baka bir sebepten ileri gelmise mdr, birden fazla mdrn bulunmas hlinde en az iki mdr, bunu ticaret siciline tescil ve ilan ettirir (m. 637)


Orta n irketten kar lmas

Ortan irketten karlmas

70

irket szlemesinde, bir ortan genel kurul karar ile irketten karlabilecei sebepler ngrlebilir. karma kararna kar ortak, kararn noter araclyla kendisine bildirilmesinden itibaren ay iinde iptal davas aabilir. irketin istemi zerine ortan mahkeme kararyla hakl sebebe dayanlarak irketten karlmas hli sakldr (m. 640).

Ortak irketten ayrld takdirde esas sermaye paynn gerek deerine uyan ayrlma akesini isteme hakkna sahiptir (m. 641). Ayrlma akesinin ne ekilde denecei m. 642de dzenlenmitir.


6102 ve 6103 say l kanun

6103 SAYILI KANUN


Zamana m s releri ve hak d r c s reler

Zamanam sreleri ve hak drc sreler

 • MADDE 6 (1) Trk Ticaret Kanununun yrrle girmesinden nce ilemeye balam bulunan zamanam sreleri ile hak drc sreler eski hukuka tbidir.

 • (2) Zamanam ile hak drc srelere ilikin dier hususlar, yrrle girdii tarihten itibaren Trk Ticaret Kanununa tbidir.


Bile ik faiz

Bileik faiz

 • MADDE 9 (1) 6762 sayl Kanunun 8 inci maddesinin ikinci fkras uyarnca, faizin ana paraya eklenerek birlikte tekrar faiz yrtlmesini ngrm bulunan ve her iki taraf da tacir olmayan cari hesap szlemeleri, bu Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren ay iinde deitirilir ve faize faiz yrtlmesine ilikin hkmler ile bu sonucu douran dzenlemeler szlemeden karlr; aksi hlde anlan srenin sonunda sz konusu hkmler yazlmam saylr.


6102 ve 6103 say l kanun

 • (2) Bileik faize ilikin dzenleme szlemeden karlncaya kadar, karlmamsa birinci fkrada belirtilen aylk srede ilemi bulunan bileik faiz borludan istenebilir.

 • (3) Yalnz bu maddede ngrlm bulunan deiikliklerin yaplmas damga resmi dourmaz


6102 ve 6103 say l kanun

I Asgar sermaye

MADDE 20 (1) Anonim ve limited irketler, Trk Ticaret Kanununun yaym tarihinden itibaren yl iinde sermayelerini, anlan Kanunun 332 ve 580 inci maddelerinde ngrlen tutarlara ykseltirler; aksi hlde mezkr srenin sonunda infisah etmi saylrlar.


6102 ve 6103 say l kanun

Sermayenin Trk Ticaret Kanununda ngrlen tutara ykseltilmesi iin yaplacak genel kurullarda toplant nisab aranmaz, kararlar toplantda mevcut oylarn ounluu ile alnr ve artlar bulunsa bile 6762 sayl Kanunun 389 uncu ve Trk Ticaret Kanununun 454 nc maddeleri uygulanmaz. Bu fkra hkmleri, bu Kanunun 26 ve 28 inci maddeleri uyarnca yaplacak esas szleme deiiklikleri iin toplanacak genel kurullara da uygulanr.


6102 ve 6103 say l kanun

II Kurulu

MADDE 21 (1) Trk Ticaret Kanununun anonim ve limited irketlerin kuruluuna ilikin hkmleri, anlan Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren hemen uygulanr. Ancak, Trk Ticaret Kanununun yrrle girdii tarihte, kurulu hlinde bulunan anonim irketlerde esas szleme, limited irketlerde irket szlemesi yaplm ve kurucularn imzalar noter tarafndan onaylanmsa, bu onay tarihinden itibaren bir ay iinde irketin tescili iin ticaret siciline bavurulduu takdirde, kurulua 6762 sayl Kanun hkmleri uygulanr.


6102 ve 6103 say l kanun

III Esas szleme

MADDE 22 (1) Anonim irketler esas szlemelerini ve limitedirketler irket szlemelerini, yaym tarihinden itibaren onsekiz ay iinde Trk Ticaret Kanunuyla uyumlu hle getirirler. Bu sre iinde gerekli deiikliklerin yaplmamas hlinde, esas szlemedeki ve irket szlemesindeki dzenleme yerine Trk Ticaret Kanununun ilgili hkmleri uygulanr.


6102 ve 6103 say l kanun

(2) Esas szleme ve limitedirket szlemesini birinci fkra uyarnca uyumlu hle getirmek iin yaplacak genel kurullara bu Kanunun 20 nci maddesinin ikinci fkras uygulanr.

(3) Sanayi ve Ticaret Bakanl bu maddede ngrlen sreyi ancak bir yla kadar uzatabilir.


6102 ve 6103 say l kanun

V Pay sahiplerinin ve limited irket ortaklarnn irkete borlanma yasa

MADDE 24 (1) Trk Ticaret Kanununun 358 inci maddesine aykr ekilde, anonim veya limited irkete borlu olan pay sahipleri ve ortaklar, borlarn, anlan Kanunun yrrle girdii tarihten itibaren yl iinde, nakd deme yaparak tamamen tasfiye etmek zorundadr. Borcun ksmen veya tamamen bakas tarafndan stlenilmesi, bor iin kambiyo senedi verilmesi, deme plan yaplmas veya benzeri yollara bavurulmas bu madde anlamnda tasfiye saylmaz.


6102 ve 6103 say l kanun

(2) Birinci fkrada belirtilen sre iinde tasfiye gereklememise, Trk Ticaret Kanununun 562 nci maddesinin beinci fkras hkm uygulanr.

(3) Tasfiye sresinin gemesinden sonra, irketin alacakllar, alacaklar iin, irkete borlu olan pay sahibini veya limited irket ortan takip edebilir.


6102 ve 6103 say l kanun

VII Esas szleme deiikliklerinde toplant ve karar nisaplar

MADDE 26 (1) Bir anonim irketin esas szlemesinde veya bir limitedirketin irket szlemesinde genel kurulun toplant ve karar nisaplarna, madde numaras belirtilerek veya belirtilmeksizin 6762 sayl Kanun hkmlerinin uygulanaca ngrlmse, bu irketler Trk Ticaret Kanununun yrrle girmesinden itibaren alt ay iinde anonim irketlerde esas szlemelerini ve limited irketlerde irket szlemesini deitirerek, anlan Kanuna uygun dzenleme yaparlar. Aksi hlde, bu srenin gemesiyle Trk Ticaret Kanununun genel kurulun toplant ve karar nisaplarna ilikin hkmleri uygulanr. Sadece bu alt ay iinde yaplan genel kurullarda 6762 sayl Kanunun genel kurullarn toplant ve karar nisaplar hakkndaki hkmleri uygulanr.


6102 ve 6103 say l kanun

(3) Bir esas szlemede esas szleme deiikliklerine ilikin olarak 6762 sayl Kanunun 388 inci maddesindekinden daha ar nisaplar ngrlm olup da bunlar Trk Ticaret Kanununun 421 inci maddesinin birinci fkrasnda ngrlen nisaplardan arsa, bunlarn uygulanmasna devam olunabilir. Arlatrlm nisaplara dair esas szlemedeki veya herhangi bir szleme veya hukuk metindeki zel dzenleme Trk Ticaret Kanununun 421 inci maddesine gre daha hafifse 421 inci madde uygulanr.

(4) Bu maddenin ikinci ve nc fkralar hkmleri uyarlanarak limited irketlere de uygulanr.


6102 ve 6103 say l kanun

VIII zel deneti

MADDE 27 (1) Trk Ticaret Kanununun yrrle girmesinden nce atanm bulunan zel deneti, anlan Kanunun yrrle girdii tarihte henz raporunu vermemise, grevini Trk Ticaret Kanunu hkmlerine gre yerine getirir. Ancak, bu hlde zel deneti isterse, tazminat demeksizin veya herhangi bir yaptrma uramakszn, grevinden ayrlabilir.


6102 ve 6103 say l kanun

IX Oy hakk ve oyda imtiyazl paylar ile nama yazl paylarn devredilmelerinin snrlanmas

MADDE 28 (1) Trk Ticaret Kanununun 434 ve 435 inci maddeleri, anlan Kanunun yaym tarihinden itibaren onsekiz ay sonra yrrle girer.

(2) 6762 sayl eski Kanun zamannda ve Trk Ticaret Kanununun kabul edilmesinden en az bir yl nce esas szleme hkm ile baz pay gruplarna tannm olan ynetim kurulu yelii iin aday gsterme hakk, Trk Ticaret Kanununun 360 nc maddesinin birinci fkrasndaki snr asa bile mktesep hak saylr.


6102 ve 6103 say l kanun

(3) Trk Ticaret Kanununun 479 uncu maddesinin birinci fkrasna aykr esas szlemeler, anlan Kanunun yaym tarihinden itibaren yl iinde, anlan fkra hkmne uygun hle getirilir. (OYDA MTYAZ)

(4) Trk Ticaret Kanununun 479 uncu maddesinin ikinci fkrasnda belirtilen snr aan sayda oyda imtiyaz ngren esas szleme hkmleri, Trk Ticaret Kanununun yaym tarihinden itibaren yl iinde, anlan fkraya uyarlanr veya mahkemeden anlan fkrada ngrlen karar alnr. (EN FAZLA 15 OY)


6102 ve 6103 say l kanun

(5) Trk Ticaret Kanununun 479 uncu maddesinin nc fkras, anlan Kanunun yaym tarihinden itibaren bir yl sonra uygulanr.(ESAS SZLEME, LEM DENETS BRA)

(6) Bu maddenin birinci ve nc fkralarnda yaplmas art koulan srede gerekli esas szleme deiikliklerinin ve uyarlamalarn gerekletirilmemesi hlinde, oyda imtiyaz dzenleyen esas szleme hkmleri, birinci ve nc fkralarda belirtilen srenin dolduu tarihte kendiliinden geersiz hle gelir ve esas szlemede ngrlen oya ilikin imtiyazlarn tm kanunen sona erer.


Ba imsiz kurulu un denetc olarak sec lmes

BAIMSIZ KURULUUN DENETC OLARAK SECLMES

(2) Kk ve orta lekli olsalar dahi, aadaki irketler byk sermaye irketi saylrlar:

a) Borlanma aralar veya zkaynaa dayal finansal aralar kamuya ak bir piyasada (yerel ve blgesel piyasalar da dhil olmak zere, yerli veya yabanc bir sermaye piyasasnda veya tezgh st piyasada) ilem gren veya bu tr bir piyasada ilem grmek zere sz konusu aralar ihra edilme aamasnda bulunan sermaye irketleri.

b) Esas faaliyet konularndan biri, varlklar gvenilir kii sfatyla geni bir kitle adna muhafaza etmek olan bankalar, yatrm bankalar, sigorta irketleri, emeklilik irketleri ve benzerleri.


6102 ve 6103 say l kanun

(3) Birinci fkraya gre belirlenen byklk ltleri, bilano gn itibaryla, birbirini izleyen iki faaliyet dneminde almsa veya bu ltlerin altnda kalnmsa irketin byklk ynnden konumu deiir.

(4) Tr deitirme hlinde ve yeni kurulu eklindeki birlemelerde, irketin konumu, tr deitirmenin veya birlemenin gereklemesinden sonraki ilk bilano gnnde, birinci ve ikinci fkralarda yer alan artlara gre belirlenir.

(5) i sendikalarnn ve dier kanunlarda ngrlm bulunan yetkililerin ve kiilerin bu konuda bilgi alma haklar sakldr.


Elektron k belge

ELEKTRONK BELGE

V - Grnt ve veri tayclara aktarlm belgelerin ibraz

MADDE 86- (1) Saklanmas zorunlu olan belgeleri, sadece grnt veya bakaca bir veri taycs araclyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak zere, o belgelerin okunabilmesi iin gerekli olan yardmc aralar kullanma hazr bulundurmakla ykmldr; icap ettii takdirde belgeleri, giderleri kendisine ait olmak zere bastrmal ve yardmc aralara ihtiya duyulmadan okunabilen kopyalarn sunabilmelidir.


Defter brazi

DEFTER BRAZI

II - Hukuki uyumazlklarda ibraz

MADDE 83- (1) Ticari uyumazlklarda mahkeme, yabanc gerek veya tzel kii bile olsalar, taraflarn ticari defterlerinin ibrazna, resen veya taraflardan birinin istemi zerine karar verebilir.

(2) Hukuk Usul Muhakemeleri Kanununun, yarglamay gerektiren davalarda hazrlk ilemlerine ilikin hkmleriyle senetlerin ibraz zorunluluuna dair olan hkmleri ticari ilerde de uygulanr.


6102 ve 6103 say l kanun

III - Uyumazlklarda suret alnmas

MADDE 84- (1) Bir hukuki uyumazlkta ticari defterler ibraz edilmise, defterlerin uyumazlkla ilgili ksmlar taraflarn katlm ile incelenir. Gerekli grlrse, defterlerin ilgili yapraklarndan suret alnr. Defterlerin geri kalan ierikleri, onlarn Trkiye Muhasebe Standartlarna uygunluklarnn denetimi iin gerekliyse mahkemeye aklanr.


Envanter

ENVANTER

III Envanter

MADDE 66- (1) Her tacir, ticari iletmesinin alnda, tanmazlarn, alacaklarn, borlarn, nakit parasnn tutarn ve dier varlklarn eksiksiz ve doru bir ekilde gsteren ve varlklar ile borlarnn deerlerini teker teker belirten bir envanter karr.

(2) Tacir altan sonra her faaliyet dneminin sonunda da byle bir envanter dzenler. Faaliyet dnemi veya baka bir kanuni terimle hesap yl oniki ay geemez. Envanter, dzenli bir iletme faaliyetinin akna uygun den sre iinde karlr.


6102 ve 6103 say l kanun

(3) Maddi duran malvarlna dhil varlklarla, ham ve yardmc maddeler ve iletme malzemeleri dzenli olarak ikame ediliyor ve toplam deerleri iletme iin ikinci derecede nem tayorsa, deimeyen miktar ve deerle envantere alnrlar; u artla ki, bunlarn mevcutlar miktar, deer ve bileim olarak sadece kk deiikliklere uram olsunlar. Ancak, kural olarak ylda bir fiziksel saym yaplmas zorunludur.

(4) Ayn trdeki stok malvarl kalemleri, dier ayn nitelikteki veya yaklak ayn deerdeki tanabilir malvarl unsurlar ve borlar ayr ayr gruplar hlinde toplanabilir ve ortalama arlkl deer ile envantere konulabilir.


6102 ve 6103 say l kanun

IV - Envanteri kolaylatrc yntemler

MADDE 67- (1) Envanter karlrken, malvarl mevcudu, sondaj yntemine gre ve genel kabul gren matematiksel-istatistiksel yntemler yardm ile eit, miktar ve deer olarak belirlenir. Kullanlan yntem, Trkiye Muhasebe Standartlarna uygun olmaldr. Bu ekilde dzenlenen envanterin vard sonular, fiziksel saym yaplm olsayd elde edilecek olan envanterin sonularna e dmelidir


6102 ve 6103 say l kanun

(2) Bir faaliyet dneminin kapan envanteri dzenlenmesinde Trkiye Muhasebe Standartlarna uygun baka bir yntemin uygulanmas suretiyle, cins, miktar ve deer olarak malvarl mevcudunun gvenle tespiti salanabiliyorsa fizik envanter gerekli deildir.


6102 ve 6103 say l kanun

 • (3) Faaliyet dneminin kapannda, fizik saym veya ikinci fkraya gre izin verilen dier bir usul kullanlarak malvarl kalemlerinin cins, miktar ve deerine gre faaliyet dneminin kapanndan nceki veya sonraki iki ay iinde bulunan bir gn itibaryla dzenlenmi zel bir envanterde gsterilmise, ayrca bu zel envantere dayal olarak ve Trkiye Muhasebe Standartlarna uygun bir ekilde ileriye dnk tahmin yntemiyle, faaliyet dneminin sonunda mevcut varlklarn o faaliyet dneminin sonu itibaryla deerlemesi doru yaplyorsa, varlklara ilikin envanterin yaplmasnagerek yoktur.


6102 ve 6103 say l kanun

 • (4) irket adna imza yetkisini haiz kiiler irket namna kendi adlarna retilen gvenli elektronik imzayla imza atabilirler. Bu durumda, kullanlacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alan ierisine, sertifika sahibinin ismiyle birlikte temsil ettii tzel kiinin de ismi yazlr. Bu husus tescil ve ilan edilir.


6102 ve 6103 say l kanun

(3) Ticari defterler, al ve kapanlarnda noter tarafndan onaylanr. Kapan onaylar, izleyen faaliyet dneminin altnc aynn sonuna kadar yaplr. irketlerin kuruluunda defterlerin al ticaret sicili mdrlkleri tarafndan da onaylanabilir. Al onaynn noter tarafndan yapld hllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadr. Trkiye Muhasebe Standartlarna gre elektronik ortamda veya dosyalama suretiyle tutulan defterlerin al ve kapan onaylarnn ekli ve esaslar ile bu defterlerin nasl tutulaca Sanayi ve Ticaret Bakanlnca bir teblile belirlenir.


6102 ve 6103 say l kanun

III - Gvenli elektronik imza

MADDE 1526- (1) Polie, bono, ek, makbuz senedi, varant ve kambiyo senetlerine benzeyen senetler gvenli elektronik imza ile dzenlenemez. Bu senetlere ilikin kabul, aval ve ciro gibi senet zerinde gerekletirilen ilemler gvenli elektronik imza ile yaplamaz.

(2) Konimentonun, tama senedinin ve sigorta poliesinin imzas elle, faksimile bask, zmba, stampa, sembol eklinde mekanik veya elektronik herhangi bir arala da atlabilir. Dzenlendikleri lke kanunlarnn izin verdii lde bu senetlerde yer alacak kaytlar el yazs, telgraf, teleks, faks ve elektronik dier aralarla yazlabilir, oluturulabilir, gnderilebilir.


6102 ve 6103 say l kanun

(3) Ticaret irketleri ile gerek ve tzel kii dier tacirlere ilikin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuu btn ilemler elektronik ortamda gvenli elektronik imza ile de yaplabilir. Bu ilemlerin dayana olan belgeler de ayn usulle elektronik ortamda dzenlenebilir. Zaman unsurunun belirlenmesi gereken ve tzkte dzenlenen hllerde gvenli elektronik imzaya eklenen zaman damgasnn tarihi, dier hllerde merkez veri taban sistemindeki tarih esas alnr.


 • Login