”Den grenseløse regionen”
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 27

www.osloregionen.no PowerPoint PPT Presentation


 • 107 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

”Den grenseløse regionen”. Prosjektplan for pilotprosjekt 2008-2010. www.osloregionen.no. ”Den grenseløse regionen” - pilotprosjekt 2008-09. Bakgrunn Hensikt Mandat Mål Deltagere Organisering Prosjektorganisering, grunnmodell Styringsgruppe

Download Presentation

www.osloregionen.no

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


”Den grenseløse regionen”

Prosjektplan for pilotprosjekt 2008-2010

www.osloregionen.no


”Den grenseløse regionen” - pilotprosjekt 2008-09

 • Bakgrunn

 • Hensikt

 • Mandat

 • Mål

 • Deltagere

 • Organisering

  • Prosjektorganisering, grunnmodell

  • Styringsgruppe

  • Rollefordeling prosjektledelse Bærum kommune og pilotprosjekt

 • Rammevilkår

 • Milepæler

 • Punkter til pilotprosjektenes implementeringsplan


Bakgrunn

 • Prosjektet ”Den grenseløse regionen” ble igangsatt i oktober 2006.

 • Mål: utrede og prøve ut en ordning hvor innbyggerne kan velge hvor i regionen de ønsker å bruke bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester.

 • Rapport med kriterier for valg av tjenester og aktuelle tjenesteområder ferdigstilt desember 2007.

 • Politisk vedtak i de ulike kommunestyrene vedr. grenseløst tjenestetilbud

 • Rigget pilotprosjekt for utprøving av ordningen på bestemte områder, våren 2008

 • Pilotprosjektet igangsettes offisielt 1. desember 2008


Hensikt

 • Pilotprosjektet skal gi erfaringer tilknyttet fritt kommunalt tjenestevalg, og danne beslutningsgrunnlag for en eventuell fremtidig innføring av ordningen i regionen.

 • Rapport til Fylkesmann i Akershus vedrørende erfaringer


Mandat

 • Kommuner og fylkeskommuner som deltar i pilotprosjektet skal innføre fritt kommunalt tjenestevalg for bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester.

 • Rammebetingelsene for ordningen er regulert i forprosjektet, samt politiske vedtak i den enkelte kommune og fylkeskommunene.


Mål

 • Kommuner og fylkeskommuner som deltar i pilotprosjektet skal innføre en ordning hvor innbyggerne etter egne preferanser velger hvor i regionen de ønsker å bruke bestemte lovpålagte kommunale- og fylkeskommunale tjenester.

 • Gi erfaringsgrunnlag i forhold til fritt brukervalg.

 • Danne beslutningsgrunnlag for en eventuell fremtidig innføring av ordningen i regionen.

 • Rapport til Fylkesmannen i Akershus vedrørende erfaringer


Kommuner

Vestregionen

Asker kommune

Bærum kommune

Hole kommune

Ringerike kommune

Øvre Romerike Utvikling

Nes kommune

Eidsvoll kommune

Hurdal kommune

Nannestad kommune

Gjerdrum kommune

Ullensaker kommune

Fylkeskommuner

Oslo fylkeskommune

Akershus fylkeskommune

Østfold fylkeskommune

Deltakere p.t.


Prosjektorganisering, grunnmodell

 • BESTILLER/PROSJEKTEIER: Vedtar igangsetting

 • ADMINISTRATIV STYRINGSGRUPPE: Medlemmer fra de deltagende regioner/kommuner

 • PROSJEKTLEDER: Ansvar for fremdrift, prosess og resultater, rapporterer til styringsgruppens leder

 • PROSJEKTGRUPPER: Delleveranser til prosjektet


Prosjektorganisering, grunnmodell

Bestiller/prosjekteier (vedtar igangsetting)

(pilotprosjektgruppe)


Organisering pilotforsøk, suksesskriterier

 • Forankring på rådmannsnivå i pilotkommunene

 • Innflytelse og styring fra deltakende pilotkommuner

 • Kontinuitet i prosjektadministrasjonen

 • Kontinuitet i det strategiske utviklingsarbeidet som prosjektet og pilotforsøket er en del av

 • Enkel organisering og korte kommandolinjer


Osloregionen v/prosjektledelsen (Bærum kommune)

Utredning, rapportskriving

Rådgivning

Koordinering av pilotprosjektene

Kommuner/fylkeskommuner

Vedtak om deltagelse

Prosjektstyring egen pilot

Implementering

Rapportering til prosjektledelsen

Organisering pilot, rollefordeling


Rådmannsnivå fra deltakende kommuner/fylkeskommuner

Rapporterer til styringsgruppens leder.

Eksempelvis:

En prosjektgruppe pr. pilotforsøk. Representasjon på enhetsleder-nivå. Leder av gruppen rapporterer til prosjektledelsen.


Styringsgruppe

 • Akershus FylkeskommuneIngunn O. Nordvold

 • Østfold FylkeskommuneJan Petter Olsen

 • Oslo kommuneTone Skodvin

 • VestregionenWenche Grinderud

 • Øvre Romerike UtviklingTrine ChristensenHanne Espeseth


Rammevilkår

 • Tid

  • Pilotprosjektet starter 01.12.2008 og avsluttes 31.12.2010

 • Økonomi

  • Forslag til budsjett for pilotprosjektet fremlegges av prosjektledelsen i styringsgruppemøte 21. oktober 2008.

  • Arbeidet finansieres av fylkesmannen i Akershus og Osloregionen. Ansvar for budsjettet ligger hos Osloregionen. Bærum kommune stiller med prosjektledelse. Utgiftene tilsvarende en 100 % stilling dekkes av Osloregionen, ihht. egen avtale.

 • Avgrensning

  • Pilotprosjektet omfatter de tjenestene og de forutsetningene som er beskrevet i forprosjektet.

  • Eventuelle avvik fra beskrivelsene i forprosjektet avklares med prosjektledelsen før implementering.


Milepæler


Milepæler forts.


Punkter til pilotenes implementeringsplan

 • Etablere kontakt med de aktuelle fagmiljøene i egen kommune

 • Informere og motivere internt

  • Nøkkelord: Brukerfokus

  • Målsetting: Tilgjengelighet

  • Metode: Rådmannsnivå og tjenesteledere må ”selge inn” prosjektet og sørge for fokus på brukere og tilgjengelighet i miljøene. Må etterspørre erfaringer og informasjon. Tema i møter. Rapportere til politisk nivå.

 • Etablere samarbeid med fagmiljøene i samarbeidende kommuner (regionen)

 • Etablere regionale arbeidsgrupper for de ulike tjenestene, med ledere


Punkter til implementeringsplan, forts.

 • Avklare kapasitet i de ulike kommunene, innenfor de ulike tjenesteområdene. Start med de områdene der det er best kapasitet.

 • Etablere ordning med utveksling av informasjon vedr. kapasitet på tvers i regionen, dersom det ikke finnes fra før. Publiseres til innbyggerne?

 • Utarbeide felles rutiner for ny ordning, med utgangspunkt i beskrivelsene i forprosjektet

  • Metode: Prosessmodellere tjenesten? Prosjektledelsen kan bistå

 • Markedsføre eksternt: lokalavis(er), nettsider. Politikerne må spre budskapet: ”Større utvalg, bedre kapasitet, fritt brukervalg, vi tar innbyggerbehov på alvor - uten at det går ut over ”egne innbyggere””.


Eksempel

Søknad om barnehageplass

Beste praksis


Finner informasjon på nettet


Har ønsket kommune ledige plasser?


Eks: ventelistelukning i Danmark

Resultat: Viser hvilke kommuner som er åpne, helt lukket og delvis lukket for søknader fra andre kommuner, i perioden fra 1.1.09 – 31.12.09, for barn fra 3-5 år


Sender søknad om barnehageplass til ønsket kommune


Ønsket kommune mottar søknad


Tildelingsbrev/avslag


Ordinære plasseringsrutiner


 • Login