Mykotoxiny
Download
1 / 37

Mykotoxiny - PowerPoint PPT Presentation


 • 108 Views
 • Uploaded on

Mykotoxiny. Sekundární m etabolity. organické sloučeniny bez přímé role v hlavních metabolických drahách (nemají přímý vliv na růst, vývoj a rozmnožování organismu) ochrana proti predátorům, parazitům a nemocem, mezidruhová kompetice, urychlení reprodukčního procesu

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Mykotoxiny' - cara


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Sekund rn m etabolity
Sekundární metabolity

 • organické sloučeniny bez přímé role v hlavních metabolických drahách (nemají přímý vliv na růst, vývoj a rozmnožování organismu)

 • ochrana proti predátorům, parazitům a nemocem, mezidruhová kompetice, urychlení reprodukčního procesu

 • tvorba dané látky často omezena na jeden druh či rod

 • zahrnují

  • alkaloidy – obsahují bazický dusík (nikotin, atropin, kofein, strychnin...)

  • terpenoidy – odvozeny od 2-methyl-1,3-butadienu (THC)

  • glykosidy – odvozeny od jednoduchých cukrů (amygdalin)

  • fenoly – aromatické alkoholy (kapsaicin)

  • polyketidy – polymerace acetylových a propionilových jednotek (tetracyklin)

  • mastné kyseliny

  • peptidy – rybosomální a nerybosomální (amanitin)

  • ...........


My k otoxin y
Mykotoxiny

 • toxiny produkované plísněmi

 • malé molekuly – nízká MW

 • substrát s vysokým obsahem vody + vysoká teplota

  • zemědělské plodiny – patogenní a saprobické (žijící na mrtvé biomase) houby

  • píce - patogenní houby a endofyti (endosymbioti)

  • potraviny nejčastěji kontaminovány v průběhu skladování, mykotoxiny prakticky nelze odstranit tepelnou úpravou

 • mykotoxiny jsou málo těkavé – expozice z ovzduší prostřednictvím spor


Toxick inky mykotoxin
Toxické účinky mykotoxinů

 • popsány akutní i chronické otravy hospodářských zvířat i lidí

 • několik mykotoxinů patří mezi prokázané karcinogeny

 • akutní otravy lidí často spojeny s konzumací kontaminované potravy

 • široké spektrum účinků – např: imunosupresivní, teratogenní, karcinogenní, estrogenní apod..

 • chronické obtíže často spojeny s nadechováním sporTurkey x disease
Turkey X Disease 2006

 • náhlé úmrtí více než 100,000 krůťatv roce 1960 v Anglii

 • zasažení jedinci přestali přijímat potravu, stali se letargičtí, krváceli přes kůži a uhynuli

 • autopsie odhalila masivní nekrózu jaterní tkáně a lese na ledvinách

 • mezi další zasažené živočichy patřili koroptve, bažanti a kachny

 • jediným společným faktorem pro všechny otravy bylo krmivo s obsahem brazilských arašídů

 • toxin izolovaný z krmiva byl spojen s plísní Aspergillus flavus


Aflatoxin y af
Aflatoxin 2006y (AF)

 • Aflatoxin: A (Aspergillus) - fla (flavus) - toxin

 • difurokumarolaktony

 • fluorescence pod UV světlem – AFB1 a AFB2 modře, AFG1 a AFG2 žluto-zeleně

 • plísně produkující aflatoxiny

  • Aspergillus flavus

  • Aspergillus parasiticus

  • Aspergillus nomius


furan 2006

kumarin

lakton


Toxick inky aflatoxin
Toxické účinky aflatoxinů 2006

 • toxické účinky závislé na typu aflatoxinu (LD50 orálně, káče = 0,36 ; 0,78; 1,70 a 3,44 mg/kg pro AFB1; AFG1; AFB2 a AFG2)

 • toxické účinky závislé na typu organismu – řádové rozdíly v LD50 proAFB1 (drůbež 0,35; opice 0,81; duhový pstruh 3,0; potkan 1,3; myš 9,0 a křeček 10,2 mg/kg), nejodolnější hospodářské zvíře je ovce (500 mg/kg?)

 • hlavním cílovým orgánem v případě akutní i chronické otravy jsou játra (nekróza, akumulace tuků, poškození žlučovodů)

 • imunosupresivní účinek – snížení tělesné teploty (potlačení horečky), snížená tvorba protilátek, snížená oddolnost patogenním MO (salmonela)

 • dlouhodobá expozice nízkým koncentracím vede ke zvýšenému riziku vzniku hepatocelulárního karcinomu (HCC)

 • prokázány mutagenní účinky


Mutagenn inek afb 1
Mutagenní účinek AFB 20061

 • inhibice syntézy DNA a RNA byla pozorována u potkanů po 6 týdnech přijímání potravy s koncentrací AF 5 mg/kg krmiva

 • metabolit AFB1 (AFB1-8-9 epoxid) tvoří kovalentní vazbu s N7 guaninu

 • tvorba AFB1-N7-guaninových aduktů vede ke GT posunu, chybnému přepisu poškozené DNA a formování tumoru

 • nejčastější příčinou karcinomu jater u lidí spojenou s expozicí AF je poškození kodonu 249 na p53 tumor supresorovém genu

 • hlavní detoxikační cestou je glutathionová konjugace za katalýzy GST


Toxick inky af lov k
Toxick 2006é účinky AF - člověk

 • epidemické otravy v Číně a Africe spojené s úmrtím na akutní hepatitidu (popsaná úmrtnost 10 - 60%)

 • pokus o sebevraždu pomocí AF – mladá žena požila během dvou dnů 5,5 mg purifikovaného AF a pak po šesti měsících dalších 35 mg během 2 týdnů, trpěla nevolností, bolestí hlavy a vyrážkou, po 14 letech nebyly nalezeny žádné známky poškození jater

 • největším rizikem pro člověka je chronická otrava spojená s vysokým rizikem vzniku hepatocelulárního karcinomu (synergie s hepatitidou B)

 • nejčastější výskyt v obilovinách (kukuřice, ječmen, proso, oves, rýže, čirok a pšenice), oříšky (arašídy, pistácie, mandle), sojové boby a mléko (AFM)


Alimentar n toxic k aleuki e
Alimentar 2006ní Toxická Aleukie

 • v roce1931 na Ukrajině popsáno neznámé onemocnění koní spojené s otoky pysků, zánětem dásni, nekrózou ústní dutiny, zánět nozder a očí, následovala pancytopenie, koagulopatie,neurologické poruchy, super-infekce a smrt, při pitvě zjištěna masivní krvácení a nekróza trávícího traktu

 • v letech 1932-1947 bylo 10 % obyvatel Oremburské oblasti v SSSR (Sibiř) zasaženo těžkou potravinovou otravou spojenou s konzumací mouky připravené z přes zimu skladované pšenice a ječmene

 • mezi symptomy patří nausea, zvracení, vnitřní krvácení do celé řady orgánů, krvácení z nosu a hrdla, krvavý průjem,nízký počet leukocytů, poškození kostní dřeně

 • mnoho zasažených zemřelo zadušením v důsledku otoku jícnu

 • podobné symptomy vyvolány experimentálně u koček po podání T-2 toxinu

 • produkt plísně rodu Fusarium


Trychotheceny
Trychotheceny 2006

 • netěkavé nízkomolekulární sequiterpenové epoxidy (více než 150 zástupců)

 • nejznámější jsou T-2, DON (deoxynivalenol), NIV (nivalenol) a DAS (diacetoxyscirpenol)

 • látky chemicky i tepelně stálé - stabilní v autoklávu (inaktivace při 500 °F za 30 min), odolné UV záření, nehydrolyzují v žaludku (kromě přežvýkavců)

 • T-2 a DAS – rozpustné v nepolárních rozpouštědlech, NIV a DON v alkoholu

 • produkty plísní rodu Fusarium (F.sporotrichoides, F. graminearum, F. poae, F. culmorum), dále rody Myrothecium a Trichothecium


Trychotheceny toxick inky
Trychotheceny – toxické účinky 2006

 • hospodářská zvířata – zpomalení růstu, poškození pohlavních orgánů, poruchy reprodukce, imunotoxicita, odmítání potravy a zvracení

 • nejčastěji důsledek inhibice syntézy proteinů a buněčného dělení

 • reprodukční a vývojová toxicita – myši: T-2 toxin embriotoxický a fetotoxický, DON – zvýšená postnatální mortalita, NIV – zastavení nitroděložního vývoje

 • imunotoxicita – lymfocyty velice citlivé na účinek T-2

 • emetický účinek – DON (alt. jméno – vomitoxin) – aktivace serotoninových receptorů v CNS

 • T-2 – potencionální biochemická zbraň

  • „yellow rain“ – 6000 obětí Laos (1971-1985), 1000 Kambodža a 3000 Afganistan (1979-1981)

  • aktivní kožní iritant, po průniku kůží systémové účinky

  • LD50 = 1 mg/kg


Fumonisiny fb
Fumonisiny (FB) 2006

 • toxiny plísní Fusarium verticillioides a Fusarium proliferatum

 • nejčastější kontaminovanou komoditou kukuřice (až 117 ppm)

 • celkem 15 známých analogů – nejčastější výskyt FB1; FB2 aFB3

 • stereoisomery jednotlivých fumonisinů mají podobnou toxicitu

 • toxické účinky FB1

  • leukoencefalomalacie u koní (nekróza bílé mozkové hmoty, lese na játrech) – mezi projevy patří ataxie, paresis, apatie spojená s hypersenzitivitou apod.)

  • plicní edém u prasat (hypertrofie pulmonálních artérií)

  • hepatotoxický a nefrotoxický pro celou řadu organismů, karcinom jater a ledvin u potkanů

  • atherosklerosa u prasat, imunosuprese u drůbeže, krvácení do mozku u králíků

  • kontaminovaná kukuřice – korelace s výskytem karcinomu jícnu (Afrika, severní Itálie, Irán a jihovýchod USA

  • kukuřice – korelace s výskytem rakoviny jater v Číně

  • WHO IARC – karcinogen 2A

 • tepelná úprava snižuje toxicitu FB, podobně jako extruze (rozklad, vazba na matrici?)


Fusarium verticillioides 2006

Fusarium proliferatum


Zearalenon zen
Zearalenon 2006 (ZEN)

 • toxinFusarium graminearum a Fusarium sporotrichiodes

 • kontaminant kukuřice, pšenice, ječmene, ovsa, čiroku a sena

 • vysoká produkce toxinu při vysoké vlhkosti a nízké teplotě

 • hyperestrogenní účinek

  • prasata nejvíce náchylná (účinky typicky při 1ppm v potravě, ojediněle i při 0,1 ppm), vliv na ovulaci a délku cyklu, samci vykazují symptomy „feminizace“ – hypertrofie struků, atrofie varlat

  • u novorozených myších samic ZEN vyvolává trvalé poškození vaječníků

 • Mechanismem účinku zejména vazba ZEN na cytosolický receptor 17  - estradiolu v děloze a vaječnících

  • afinita ZEN k danému receptoru je asi 0,1 afinity 17  - estradiolu

  • afinita stoupá v pořadí prase, potkan kuřeOchratoxin y ota
Ochratoxin 2006y (OTA)

 • V tropických oblastechrod Aspergillus(A. ochraceus), v chladnějším klimatu Penicillium verrucosum který parazituje na obilovinách (produkce OTA i při teplotě kolem 5°C)

 • nejčastěji kontaminované potraviny: obiloviny, citrusy, vinná réva a víno, pivo, luštěniny, fíky, káva, kakao, ořechy a koření – vliv skladovacích podmínek

 • denní příjem v EU je 0,7 – 4,6 ng/kg, více než polovina z obilovin

 • náhle úmrtí několika egyptologů po otevření hrobky na selhání ledvin – spory s OTA?

 • Ochratoxin A

  • WHO IARC – karcinogen 2B

  • akutní nefrotoxický účinek – drůbež, prasata

  • eliminace OTA u lidí pomalejší než u jiných živočichů

  • chronická onemocnění BEN (Balkan Endemic Nephropaty) a chronická intersticiální nefropatie v severní Africe

  • teorie o vztahu časné expozice OTA a testikulární rakovinou (Dánsko)

  • OTA v rýži a diabetes?Patulin pat
Patulin 2006 (PAT)

 • Penicillium, AspergillusaByssochlamys, nejvíce Penicilliumexpansum.

 • jablka, jablkový džus

 • pasterizace snižuje koncentraci PAT v potravinách jen částečně

 • v 1943 výzkum antibiotických vlastností – nepokračuje

 • na buněčné úrovni

  • poškození buněčné membrány

  • inhibice syntézy proteinů

  • inhibice DNA syntézy, transkripce a translace

 • chronické účinky

  • neurotoxické, imunotoxické

  • genotoxické

 • akutní účinky málo specifické


Patulin 2006

Penicillium expansum


ad