Slutbet nkande r tt information p r tt plats i r tt tid
Download
1 / 14

Slutbetänkande – Rätt information på rätt plats i rätt tid - PowerPoint PPT Presentation


 • 126 Views
 • Uploaded on

Slutbetänkande – Rätt information på rätt plats i rätt tid. Utredningen om rätt information i vård och omsorg. Uppdraget. Lämna förslag till en mer ändamålsenlig och sammanhållen informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Kort om problembilden.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Slutbetänkande – Rätt information på rätt plats i rätt tid' - cara-cardenas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Slutbet nkande r tt information p r tt plats i r tt tid

Slutbetänkande – Rätt information på rätt plats i rätt tid

Utredningen om rätt information i vård och omsorg


Uppdraget
Uppdraget

 • Lämna förslag till en mer ändamålsenlig och sammanhållen informationshantering inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten


Kort om problembilden
Kort om problembilden

 • Lagstiftningens organisatoriska fokus ger ojämlika villkor i olika delar av landet, negativ påverkan på möjligheterna bl.a. att

  • se till att info finns tillgänglig där patienten möter sjukvården

  • kvalitetssäkra processer över vårdgivargränser

  • arbeta förebyggande m.m. (t.ex. aktiv hälsostyrning)

  • ta ansvar för hälso- och sjukvården som huvudman

  • säkra informationstillgång vid verksamhetsövergångar

 • Försvårande möjligheter att bedriva integrerade verksamheter HSL + SoL = risker för individen

 • Risker för personer med nedsatt beslutsförmåga


Forts problembilden
forts. problembilden

 • Dubbeldokumentation i integrerade verksamheter

 • Dokumentationsosäkerhet; HSL eller SoL?

 • Osäkerhet och okunskap om lagstiftningen

 • Avsaknad av en aktiv tillämpning av lagstiftningen

 • Bristande implementering i IT-system


Leveranser
Leveranser

 • Delbetänkande

  • Juni 2012 – Bättre behörighetskontroll

  • Maj 2013 – Rätt information – Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga

 • Delredovisning – Tillämpningsstöd för gällande rätt

  • December 2013 – Att ta del av, använda och utbyta uppgifter i hälso- och sjukvård och socialtjänst

 • Slutbetänkande 30 april 2014


Delredovisning med till mpningsst d
Delredovisning med tillämpningsstöd

 • Frågor och svar

 • PM

 • Systematiskt kvalitetsarbete - att följa upp förbättra resultatet för patienterna

 • Studentens möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter

 • Att ta del av patientuppgifter i system för sammanhållen journalföring http://www.sou.gov.se/sb/d/18347


Får patienten bidra med uppgifter till journalen t.ex. genom att fylla i elektroniska formulär?

Ja. Vårdgivaren ansvarar för patientjournalens innehåll och utformning. Vårdgivaren kan bestämma att patienten själv kan fylla i vissa uppgifter och under vilka former det ska ske.


Får den som deltagit i vården av en patient gå in i journalen för att följa upp hur det gick?

Ja, med stöd av uppdrag och riktlinjer. Det ingår normalt sett i arbetsuppgifterna att följa upp resultatet för patienterna. Vårdgivaren ska närmare beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet ska gå till.


Slutbet nkandet v ra f rslag
Slutbetänkandet - våra förslag journalen för att följa upp hur det gick?

 • Två nya lagar; hälso- och sjukvårdsdatalag och socialtjänstdatalag

 • En informationshantering

  • med individen i centrum

  • för jämlik vård och omsorg oavsett organisation

  • som stödjer säkerhet och främjar kvalitetsutveckling

  • som stödjer yrkesutövare i vård och omsorg

  • med modern teknik

  • som säkrar integritetsskyddet


H lso och sjukv rden bl a
Hälso- och sjukvården, bl.a. journalen för att följa upp hur det gick?

 • Samma förutsättningar för alla vårdgivare som finansieras av samma huvudman

 • Ökade möjligheter för huvudmannen att följa upp m.m. offentligfinansierad hälso- och sjukvård

 • Regler som säkrar informationstillgång vid verksamhetsövergångar

 • Säker tillgång till varningsinformation och uppgifter om ordinerade läkemedel (inga spärrar)

 • Regler för personer med nedsatt beslutsförmåga


H lso och sjukv rden forts
Hälso- och sjukvården, forts journalen för att följa upp hur det gick?

 • Möjligheter att använda kvalitetsregister för att säkra och utveckla processer över vårdgivargränser

 • Förtydligade och förenklade regler genomgående

  • t.ex. samtycke till vård = samtycke till informationsinhämtning

 • Förändrat signeringskrav – inget krav på ”kvittens”

 • Tydligare krav på IT-systemens utformning

 • Stärkt ställning för patienten – sekretessen gentemot patienten själv tas bort

 • Patienten kan låta anhöriga ta del av journaler på nätet


Informationsutbyte mellan sjukv rden och socialtj nsten
Informationsutbyte mellan sjukvården och socialtjänsten journalen för att följa upp hur det gick?

 • Två olika möjligheter tillhandahålls när en person har sammansatta behov av både sjukvård och socialtjänst

  • Direktåtkomst mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst

   • Ger t.ex. primärvården möjlighet att titta in i dokumentationen på SÄBO vid läkemedelsutvärderingar

  • En gemensam vård- och omsorgsjournal

   • Ger t.ex. möjligheter i äldreomsorgen att ha en gemensam bild av individens hälsosituation

   • Ersätter patientjournalen och den sociala journalen

   • Ska innehålla både det som ska dokumenteras i en patientjournal och det som ska finnas i en social journal


Socialtj nsten generella f rslag
Socialtjänsten, generella förslag journalen för att följa upp hur det gick?

 • Slopade sekretessgränser mellan nämnder i samma kommun

 • Ökade möjligheter för kommunen att följa upp m.m. all socialtjänst oavsett utförare

 • Bättre möjligheter till kvalitetssäkring


Socialtj nstdatalag bl a
Socialtjänstdatalag, bl.a. journalen för att följa upp hur det gick?

 • En lag som är harmoniserad med sjukvårdens regelverk:

  • Gäller för kärnverksamheten i socialtjänsten

  • Tydligt fokus på tillgänglighet och integritet

  • Krav på informationssystemens utformning

  • Möjlighet till direktåtkomst mellan kommunala nämnder

  • Möjlighet till direktåtkomst mellan utförare – om den enskilde samtycker

  • En tydlig reglering med krav på inre sekretess, behörighetsstyrning, loggkontroll, riskanalyser

  • Möjlighet för enskilda att få ta del av egna uppgifter över Internet och dela dem med anhöriga


ad