GİS KANAMALARI
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 33

GİS KANAMALARI PowerPoint PPT Presentation


 • 278 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

GİS KANAMALARI. GİRİŞ • GİS kanamaları acil serviste erken konsultasyon ve yatış gerektiren sık karşılaşılan problemlerden biridir. • Mortalite %10 civarında • üst GIS kanamaları 50-150 /100.000 • Alt GIS kanamaları daha nadir görülüyor ve daha az yatış gerektiriyor.

Download Presentation

GİS KANAMALARI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


G s kanamalari

GİS KANAMALARI


G s kanamalari

GİRİŞ

• GİS kanamaları acil serviste erken konsultasyon ve yatış gerektiren sık karşılaşılan problemlerden biridir.

• Mortalite %10 civarında

• üst GIS kanamaları 50-150 /100.000

• Alt GIS kanamaları daha nadir görülüyor ve daha az yatış gerektiriyor.

• Her yaş grubunda görülebilir.

• 40-70 yaş arası daha sık ( ortalama yaş 59)

• 60 yaş üzeri vakalarda ölüm daha sık görülüyor.

• Üst GIS kanamaları E/K: 2/1

• Alt GIS kanamaları kadınlarda daha sık

• Üst GIS kanamaları erişkinlerde alt GIS kanaması çocuklarda daha

sık yatış gerektiriyor.


G s kanamalari

GİRİŞ

 • • Treitz ligamanı’nın üstündeki kanamalar üst gis altından

 • kaynaklanan kanamalar alt gis kanamalardır

 • • alt gis kanamaları yılda 20 / 100.000 dir ve yaşla artar.

 • • Alt GİS kanamalarının % 85’i kolondan,

 • % 10’u Üst GİS’ den, % 5’i ince

 • barsaklardan kaynaklanır.

 • • Mortalitesi % 4 – 21 arasında değişir.

 • • Kanamalar hastaların % 25’inde

 • tekrarlayabilir.


Etyoloj

ETYOLOJİ

 • ÜST

 • PEPTİT ULKUS

 • GASTRİK EROZYON

 • VARİS

 • MALLORY WEİS YIRTIGI

 • ÖZEFAJİT

 • DUODENİT

 • ALT

 • DİVERTİKÜLOZİS

 • ANJİODİSPLAZİ

 • ÜST GİS KANAMALARI

 • KANSER/POLİP

 • REKTAL HASTALIK

 • İNFLAMATUAR BARSAK HASTALIĞI


G s kanamalari

• Erişkinlerde üst GIS kanaması nedenlerinin ¾’ünü

peptik ülser, gastrik erozyon ve varisler oluşturuyor

• Erişkinlerde alt GIS kanaması nedenlerinin %80’i ise

divertikülozis ve anjiodisplazidir.

• Tanı tekniklerinin gelişmesine rağmen GI kanamalı

hastaların %10’unda kanama kaynağı

bulunamamaktadır.


Anamnez

ANAMNEZ

– Salisilat, NSAİ ilaç, steroid, antikoagulan kullanımı sorgulanmalı

– Demir, bizmut kullanımı melenayla karışabiliyor

– Pancar yemek hematokezya görüntüsünü taklit edebiliyor


F z k muayene

FİZİK MUAYENE

– Hipotansiyon, taşikardi, angina, senkop, başdönmesi, konfüzyon ve kardiyak arrest !

– Derinleşmiş hipovolemide paradoksal bradikardiye dikkat

– Spider anjioma, palmar eritem, sarılık, jinekomasti------ KC hast

– Peteşi, purpura ------- koagulopati

– Dikkatli burun ve boğaz muayenesi kanama odaklarının

ekartasyonu için önemli

– Batın muayenesinde defans, kitle, asit ve organomegali

– REKTAL TUŞE !!!


Semptomlar ve bulgular

SEMPTOMLAR ve BULGULAR

i

Hematokezya % 90

Melena % 19

Abdominal ağrı % 12

Senkop % 10

Halsizlik % 14

Ortostatik Hipotansiyon % 30


Melena

MELENA

• Sindirilmiş kanın rektum yolu ile dışarı atılmasıdır.

• Katran gibi parlak siyah renkte.

• Çekumun proksimalinden kaynaklanır.

• % 90‐95 oranında treitz ligamanı’nın

proksimalinden kaynaklanır.

• 50‐100 ml’nin üzerindeki kanamalarda oluşur.

• Melena kanama durduktan sonra 3 gün daha

devam eder.

• Gaitada gizli kan ise 3 hafta daha pozitiftir.


Hematokezya

HEMATOKEZYA

• Anüsten gelen, değişmeden atılan taze kandır.

• Genelde alt gastrointestinal sistem (çoğunlukla

da kolon) kanaması anlamına gelir.

• Çok bol miktarda üst GİS kanaması rektal

kanama meydana getirebilir.


G s kanamalari

TANI

Tanısal yaklaşım

• Laboratuar tetkikleri

• Nazogastrik sonda

• Ultrasonografi

• Baryumlu grafiler

• Sintigrafi ve anjiyografi

• BT ve MR

• Proktoskopi & Kolonoskopi

• Anoskopi/Sigmoidoskopi

• Radyonüklid kanama çalışması

• Kapsül Endoskopi

• Puch & Sonda Enteroskopi


Laboratuar testler

LABORATUAR TESTLERİ

Kan grubu tayini

• Cros‐match

• Tam kan sayımı (hematokrit, hemoglobin

trombosit sayısı)

• Koagülasyon testleri

• Biyokimyasal testler (Üre, kreatinin, Karaciğer

fonksiyon testleri) yapılır

Üst GIS kanamalarında Hb ’in sindirilip emilmesine bağlı BUN artar.

– EKG --- sessiz iskemi

• 50 yaş üzeri

• Bilinen KAH

• Belirgin anemi

• Nefes darlığı, göğüs ağrısı, hipotansiyonu olanlara çekilmeli


Laboratuar

LABORATUAR

• Gaitada guaiac testi

– Major üst GIS kanamasından 14 gün sonra dahi pozitif olabilir

– Kavun, greyfurt, incir, pişmemiş turp, karnabahar, brokoli, kırmızı et ve bizmut preparatları yalancı pozitifliğe neden olabiliyor

– Magnesium içeren antiasitler ve askorbik asit ise yalancı negatifliğe neden oluyor


G s kanamalari

Nazogastrik sonda

• Temiz gastrik mayii büyük ölçüde üst

gastrointestinal sistem kanamasını ihtimalini

dışlar.

• Ancak Duodenal kanaması olan bazı hastalarda,kanama devam etmesine karşın aspirat mayi temiz gelebilir.

• Hematokezya ile gelen şiddetli üst

Gastrointestinal sistem kanaması olduğu halde rektal kanama ile karşımıza gelen vakalarla alt gastrointestinal sistem kanamalı hastaların ayırımının yapılmasını sağlar.


G r nt leme

GÖRÜNTÜLEME

Üst GIS kanaması

• Nazogastrik uygulaması

• Endoskopi

– Kanamayı takiben 12-24 saat içinde yapılırsa %78- %95

oranında lezyonu belirliyor


G r nt leme1

GÖRÜNTÜLEME

Ultrasonografi

• Kronik karaciğer hastalığı ve malignite

olgularının tanısında


G s kanamalari

Baryumlu grafiler

• Nadiren kullanılır.

• Üst gastrointestinal sistemin baryumlu

radyografisi akut hallerde ve potansiyel olarak

stabil olmayan hastalarda uygulanmaz


G s kanamalari

Sintigrafi

• Hızı 0,1 ml/dak. olan

kanamaları gösterebilir.

• İşaretli eritrositler ile kanama

yeri 24 saat boyunca

araştırılabilir.

• Hassasiyeti % 80‐98 dir

• Yanlış pozitif oranı % 0‐48

arasıdır.

• Noninvaziv bir yöntemdir.

Anjiografi

• Hızı 0,5 ml/dak.’dan fazla

arteriel kanamaları gösterebilir.

• Duyarlılığı % 27‐86 olmasına

karşın;

• Klinik başarı % 86‐91 dir.

• Vazopressin enfüzyonu, otolog

pıhtı, metal coil, jel köpük coil

ve doku yapıştırıcısı ile

embolizasyon yapılabilir.

• Komplikasyon oranı % 2 dir.


G s kanamalari

Anjiografi ve sintigrafi endikasyonu

– Endoskopinin uygulanamadığı

– Kanama endoskopik olarak görüntülemeye izin vermeyecek kadar yoğun ise

– Endoskopi ile tanının konulamadığı kanama yerinin

saptanamadığı olgularda

• Anjiyografi

– Vasküler ektazileri de tespit edebilir.

– Hemobilia veya hemosuccus pankreatikus tanısında

(peripankreatik bir arterin pankreatik kanal içine fistülize

olması)


G s kanamalari

BT ve MR

• Aorto‐enterik fistüllerin tanısında yararlıdır.

• endoskopi ile diğer kanama kaynaklarını

ekarte ettikten sonra yapılmalıdır.


G s kanamalari

Proktoskopi & Kolonoskopi

• Hematokeziyalı hastalarda kanama yerini

belirlemede başarı oranı % 48‐90.

• Aktif kanama sırasında kolonoskopi riskli ve zordur.

(Perforasyon oranı % 1‐6 dır.)

• Masif alt GİS kanamalarında başarı oranı % 20‐76

arasındadır.

• Kanama yerine argon beam ablasyon, elektrokoter,

lazer ablasyon, bant ligasyonu ve skleroterapi

uygulanmasını sağlar.


G s kanamalari

Anoskopi & Sigmoidoskopi

• Sigmoidoskopi hem tanı, hem de tedavi amaçlı

kullanılabilir. Bu sayede, kalın bağırsağın makata

yakın olan sol yarısında yer alan polipler,

hemoroid, anal fissür, yabancı cisim,

rektum ve rektum bölgesi tümörleri görülebilir ve

bunlardan patolojik tanı için biopsi alınabilir.

• Ayrıca, hastaya bu yolla hemoroid için bant

ligasyon, skleroterapi, infrared koagülasyon, polip

ve yabancı cisimlerin çıkartılması, sigmoid

volvulus’un düzeltilmesi gibi tedavi edici

girişimler de uygulanabilir


G s kanamalari

Radyonüklid kanama çalışması

• Radyonüklid sintigrafi, non‐invasiv tarama

tekniklerinden biridir.

• Gastrointestinal sistemin radyonüklid çalışmaları

özellikle endoskopik incelemenin çok zor olduğu

ince bağırsak kanamalarında faydalıdır.

• Bu teknik ile az miktarda radioaktif madde damar

içine verilir ve kanama olan yer araştırılır.

• Radyonüklid görüntüleme için kanama 0,1 ml/dk

dan fazla olmalı.


Kaps l endoskopi

Kapsül Endoskopi

 • • Akut alt GİS kanamalarında

 • yaygın kullanılmaz.

 • • Kolonoskopi ve gastroskopi ile

 • belirlenemeyen minör

 • kanamalarda kullanılabilir.

 • • Başarı oranı %55‐66 dır.

 • • Kanayan odak belirlenince

 • puch‐endoskopi ile koterize

 • edilebilir.


Puch sonda enteroskopi

Puch & Sonda Enteroskopi

 • Puch Enteroskopi: Proksimal

 • jejunum transoral, ileum

 • transanal incelenebilir.

 • Kanama kontrolü yapılabilir.

 • Sonda Enteroskopi: Ucunda

 • balonu olup peristaltik

 • hareketler ile ilerler İnceleme

 • uzun sürer. Kanama kontrolu

 • yapılabilir.


G s kanamalari

Skorlama

• GİS kanamalarında ciddiyeti belirlemek çok önemli

• Çeşitli skorlama sistemleri kullanılmış

– Forrest sınıflaması

– Rockall risk sınıflaması

– Glasgow-Blatchford sınıflaması


G s kanamalari

• 72 saat içinde tekrar kanama riski

– Forrest 1a -----%90-100

– Forrest 1b -----%80

– Forrest 2a -----%40-60

– Forrest 2b -----%20-25


Glasgow blatchford s n flamas

Glasgow-Blatchford sınıflaması


G s kanamalari

TEDAVİ

Havayolu denetimi:Kan aspirasyonunu önle

02 ver, monitorize et,yakın vital takibi

Volüm replasmanı:

Geniş damaryolundan kristalloidler sıvılar..20ml/kg %0.9SF

Kan Transfüzyonu- Volüm kaybı, klinik bulgular ve devam eden kanamaya göre....4-6U ES HAZIR EDİLMELİ

-hastanın ilk hematokrit hg değerleri önemli

-cbc takibi ...hedef htc 10g/dl üzerinde tutmak

PPI tedavisi...iv bolus+infüzyon


G s kanamalari

İlaç Tedavisi:

Somatostatin- uzun etkili/sentetik türevi:Octreotide: Peptik ülsere ve varislere bağlı kanamayı azaltmada ve Octreotidin akut varis kanamasında skleroterapi kadar etkin olduğu gösterilmiştir.

Vazopressin; ancak somatostatinin yan etki profili daha düşük; endoskopiden önce, endoskopi başarısız olursa/kontraendikeyse kullanılıyorlar.

Octreotid:50 μg iv bolus….50 μg 8-24 saat

Somatostatin: 250-500 μg iv bolus…250-500 μg/saat


G s kanamalari

Vazopressin:Daha çok varis kaynaklı kanmalarda etkin

Yan etkileri çok sık: HT, disritmi, miyokard iskemisi, azalmış kardiyak output vs..

Beraberinde nitrogliserin de verilerek bu yan etkilerin azaldığı gösterilmiş olsa da genelde vazopressin yerine diğer ilaçlar kullanılıyor.

Omeprazol: Yeniden kanama sıklığını, transfüzyon ihtiyacını ve kanayan peptik ülserler için cerrahi girişim gereksinimini azaltmaktadır.

Diğer:Beta-blokörler, H.Pylori eradikasyon/antibx

H2 Antagonistler: Kanıtlanmış etkileri yok.


G s kanamalari

Cerrahi:

Medikal tedavi ve endoskopik girişimlere yanıt vermeyen hastalarda; acil cerrahi müdahale endikasyonu vardır.


 • Login