Sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan dan islam
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 22

Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Dan Islam PowerPoint PPT Presentation


 • 174 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Dan Islam. Pendidikan Agama Islam. Oleh : Aisyah Zahrotul Ayunda Rizqa H Delly Ronny AD Faiz Suroyya Nurul Widadi Miftachul Hidayah. BAB 1. BAB 2. BAB 3. Latar Belakang Rumusan Masalah Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian. BAB 1.

Download Presentation

Sejarah Pertumbuhan Ilmu Pengetahuan Dan Islam

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


SejarahPertumbuhanIlmuPengetahuan Dan Islam

Pendidikan Agama Islam

Oleh :

AisyahZahrotul

AyundaRizqa H

Delly Ronny AD

FaizSuroyya

NurulWidadi

MiftachulHidayah


BAB 1

BAB 2

BAB 3


LatarBelakang

RumusanMasalah

TujuanPenelitian

ManfaatPenelitian

BAB 1


A. Latarbelakang

 • Sejarahtelahmencatatbahwasebelumbangsabarat (Eropa) mencapaikemajuandibidangIptek (IlmuPengetahuandanTeknologi) sepertisekarang, umatislamsudahmendahuluinyaselama 6 abad, sejaktahun 611 (ZamanNabi) s/d 1250 Masehi (ZamanAbbasiyahakhir). MasakejayaanperkembanganIptekdidunia Islam terjadiantaratahun 750 s/d 1100 M padamasakekhalifahanbaniUmayyahdi Andalusia – Spanyol (Cordova) danbaniAbbasiyahdi Baghdad (Irak).

 • PerhatiandanminatparaulamadanilmuwanmuslimterhadapIpteksangatbesar, karenadorongandariajaran Islam. Padasaatdunia Barat (Eropa) yang dipengaruhiajaranGerejamenyatakan anti danmenentangIptekpadazamanpertengahan, maka Islam justrumenyatakansebaliknya, bahwaIptektidakdapatdilepaskandariajaran Islam. Nabibersabda, “Barangsiapa yang inginhidupsejahteradidunia, sarananyaadalahilmu. Siapa yang inginhidupbahagiadiskhirat, sarananyaadalahIlmu. Dan barangsiapa yang menghendakikeduanya, sarananyaadalahIlmu”.


B. RumusanMasalah

Berdasarkanuraianlatarbelakangdiatasmakarumusanmasalahnyaadalahsebagaiberikut:

1. Bagaimanasejarahpertumbuhanilmupengetahuandanislam?

2. Apasajaperancendekiawan Islam dalamilmupengetahuan?


C. TujuanPenulisan

Adapuntujuanpenulisanmakalahini:

1. Untukmengetahuisejarahpertumbuhanilmupengetahuandanislam2. Untukmengetahuiperancendekiawan Islam dalamilmupengetahuan.


D. ManfaatPenulisan

Manfaat yang dapatdiperolehdaripenulisanmakalahiniadalah:

1. Menambahpengetahuanatauwawasantentangsejarah

pertumbuhanilmupengetahuandanislam

2. Menambahreverensiperpustakaan.


A.SejarahPertumbuhanIlmuPengetahuan Islam SejakMasaNabi

1. PertumbuhanIlmuPengetahuan Di MasaNabi Saw dankhulafaurRasyidin

2. PertumbuhanIlmuPengetahuan Di MasaDinastiUmaiyah Di Damakusdan Di Andalus – Spanyol

3.Pertumbuhan IlmuPengetahuan Di MasaDinastiAbbasiyah

B. Cendekiawan Muslim Dan Perannya

BAB 2


A. SejarahPertumbuhanIlmuPengetahuan Islam SejakMasaNabi

1. PertumbuhanIlmuPengetahuan Di MasaNabi Saw (571 s/d 632 M) dankhulafaurRasyidin (632 s/d 660 M)

Sebelumdatangnya Islam, mayoritasbangsaarabbutahuruf. BangsaarabHira’ yang menetapdiselatansungaiEupratmempelajariIlmupengetahuandanfalsafatmelaluiorangpersia, yang sebelumnyamerekabelajarkepadapengikutNasranifaham Nestorius dan Plato yang diusirdari Athena-YunaniolehkaisarJustinusdarikerajaanromawiBizanitum.

Untukmencapaitujuanitu, Rasulullah Saw memanfaatkansetiaptawaranperangbadardarikafirQuraisy yang pandaibacatulisdandantidakmampumembayartebusandirinya. Denganbegitu, makabanyakpemudamuslim yang pandaibacatulis, kemudianditugasinNabi Saw menjadipenulis – penuliswahyu. DiantaranyaZaid bin Tsabit, Ali bin AbiThalib, Usman bin Affan, Ubay bin ka’abdanlainnya.


2. PertumbuhanIlmuPengetahuan Di MasaDinastiUmaiyah Di Damakus (661 s/d 750) dan Di Andalus – Spanyol (755s/d1013 M)

KekhalifahanBaniUmaiyah yang berpusatdiDamakusdidirikanolehMu’awiyah bin Abu Sufyan (661 – 680 M), laludibangundandibinaoleh Abdul Malik bin Marwan (685 – 705 M), danmengalamijamankeemasanpadamasalah Al-Walid bin Abdul Malik (705 – 715 M), kemudianberakhirpadatahun 750 M, sewaktudiperintahMarwan II bin Muhammad.

PerkembanganIlmuPengetahuandiDamakus. Lembaga-lembagapendidikantradisional (kuttabdanHalaqoh) tumbuhdanberkembangdenganpesat. Padamasaini, MasjidBasrahmenjadipusatberkumpulsekelompokulamaTauhid (teolog) dibawahasuhanHasan al-Basri. PadamasakholifahUmar bin Abdul Aziz (717-720 M), pertama kali diadakanpengumpulandanpembukuanhadis-hadisNabi, yang dikerjakanolehIbnuSyihabaz-zuhri.

BaniUmayyahberjasadalammeletakkandasar-dasarilmukimia, farmasidankedokteran, denganusahamenterjemahkanbuku-bukuasingkedalambahasaarab, sertailmuAstrologi (perbintangan) danpenulisansejarah, biografiNabi Muhammad SAW.

PerkembanganilmupengetahuanpadamasaBaniUmayyahdiAndalus. Selainilmu-ilmu agama, padamasainiilmupengetahuanumumsepertifilsafat, kedokteran, astronomi, matematika, kimia, farmasi, seni, bahasadansastradapatberkembangpesat.


3. PertumbuhanIlmuPengetahuan Di MasaDinastiAbbasiyah (750s/d1258 M)

DinastiAbbasiyahdidirikanoleh Abdul Abbas As-Saffah (750-754 M), dibangundandibinaoleh Abu Ja’far Al-Manshur (754-775 M), danmengalamijamankeemasanpadamasaHarun Al-Rasyid (786-809 M) danputranya Al-Makmun (813-833 M). kemudian “gulungtikar” padamasakholifah Al-Musta’shimtahun 1258, akibatserangantentara Mongol pimpinanHulagu Khan.

PerkembangIlmuPengetahuan. Padamasainikebudayaan Islam, pemikiran Islam danIlmupengetahuanmengalamipuncakperkembangannyadikota Baghdad. Lembagapendidikantradisional yang sudahadaditingkatkanlagikualitasnyadenganberdirinyaperpustakaandanuniversitas.


B. Cendekiawan Muslim Dan Perannya (SejakMasaDinastiUmayyahsampaiDinastiAbbasiyah)

1. Cendekiawan Muslim Di BidangIlmuPengetahuan Agama

a. Di BidangIlmuTauhid (Kalam/Teologi)

1) Hasan Al-Basri (wafat 110H/728 M)IalahirdiMadinah, menetapdanwafatdiBasrah. IapeletakdasarpahamAhlussunnahwalJamaahdibidangilmukalam yang sebelumnyatelahdirintisAbdulloh bin UmardanAbdulloh bin Abbas.

2) Abu Hasan Al-Asy’ari (872-913 M)IapembangunpahamAhlussunnahwaljamaahdibidangilmukalam. Iamenghadapiduapahampemikirankeagamaan yang salingbertentangan. Iaterkenaldenganrumusannyabahwasifatwajibbagi Allah ada 13 sifat, mulaidariwujud, qidambaqo’, sampaikalam. Pengaruhajarannyasangatbesardalampengembanganilmupengetahuankalam/tauhid. Diantarapengikutnyaadalah Al-Baqilani, imam Haramaindan Imam Ghazali.

3) Abu Manshur Al-Maturidi (875-944 M)

Sepertihalnya Al-Asy’ari, IapembangunpahamAhlussunnahwaljamaahbidangilmukalam. Iaberpendapatbahwamanusiahanyabisaberikhtiyarsekuattenaga, sedangkanketentuanakhirnyaadapada Allah.


b. Di BidangIlmuFiqih (Hukum Islam)

Para MujtahidmutlakdanUlamabesarbidangfiqihbermunculandimasaAbbasiyah, diantaranyaada 4 orang yang dikenaldenganImam Madzhabempat, yaitu:

1. Imam Abu Hanifah (700-767 M)

IadikenalsebagaipembangunmadzabHanafidalamilmufiqih yang lebihcenderungmenggunakanpemikirannasional (dalilaqli) daripadadalilnaqli.

2. Imam Mlik bin Anas (711-786 M)

IaterkenalsebagaiahlihadisdanpembangunanMadzhabMalikidalamilmufiqih, yang lebihcenderungmenggunakandalilnaqli (nash Qur’an danhadis) daripadadalilaqli (rasional) dalammerumuskanpemikiranfiqihnya.

3. Imam Syafi’iy (767-819 M)

Iapernahhidupdi Baghdad-Irak, dnwafatdiMesir. Sejakkeciliaterkenalsangatcerdas. Padausia 9 tahunsudahhafal Al-Qur’an 30 juz; padausia 13 tahunsudahhafalkitabhadisAl-Muwattho’tulisangurunya, Imam Malik; danpadausia 15 diberiijinolehparagurunyauntukmemberi fatwa dibidanghukum Islam kepadamasyarakatluas.

CorakpemikiranMadzhabiniadalahberusahamemadukanantaraMadzhabHanafi yang rasionalisdanMlaliki yang ortodoks (salafi). PerkembanganmadzhabSyafi’iytersebardinegaraMesir, Irak, Pakistan, Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, Thailand dansekitar).

4. Imam Hanbali (779-855 M)

Ialahirdi Baghdad dengannamalengkap Ahmad bin Hanbal. Iatebilangmurid Imam Syafi’I, yang berusia 16 tahunsudahmenguasaiilmu Al-Qur’an, hadis, fiqih, dantauhid.


c. Di BidangIlmuAkhlak – Tasawuf (Ethika)

1. Imam IbnuMiskawaih (932-1030 M).

Iaseorangfilsufmuslim yang ahlidibidangethika. Karenakeahliannyadiahlibidangfilsafat, iamendapatjulukan “Al-Mu’allimusTsalist” (guru ketiga. Guru pertamanyaadalahAristoteles, sedangkan guru keduanyaadalah Al-Farabi.

2. Imam Mawrdi (975 – 1058 M)

Karyatulisnyapuluhanjudul yang sebagianbesarmembahasfiqihdanpolitik, antara lain berjudul : Al-AhkamusSulthaniyyah (berisipolitik / tatanegara). Di bidangakhlak, iamenulisbuku yang terkenalsampaisaatiniberjudul : Adabud-Dunya wad-Din.

3. Imam Ghozali (1058-1111 M)

Di bidangfilsafatketuhanan (teologi), Imam Ghozalidiakuiparaserjanabarat modern dansarjana Islam sebagaipemikirulungdanpalinorisinalsepanjangsejarah, disebabkanusahanyamengkritikhabis-habisanpemikiranketuhanan (teologi) yang didasarkanpadafilsafatYunani, yang menurutnyadapatmenyesatkanaqidahumatislam.

d. Di bidangilmuhadis

Sejakjamannabisampaiawalpemerintahanbaniumayyah, hadis-hadisnabidilaranguntukditulis, karenaakandikhawatirkanbercampurbaurdengantulisanayatAl-Qur’an.


2. Cendekiawan Muslim diBidangIlmuPengetahuanUmum

Selamadalamkurunmasakekuasaandinastiumayyahdanabbsiyah , paracendekiwanmuslimbidangilmupengetahuanumummampumenelorkanhasilpenelitianilmiahnya yang abadi, absahdandapatdiambilmanfaatnyasampaisekarang. Padaumunyamerekaadalahparaulama (ahli agama) yang menguasaiberbagaidisiplinilmu (multidisipliner), namunadasatuataubeberapailmu yang menjadispesialisasinya.

a. Di bidangilmu-ilmupastialam (kimia, biologi, fisika, farmasi, matematika)

1. Jabir ibnuhayyan.

Ahlikimia, terkenalsebagaibapakilmukimiadalamislam. Iaberpendapatbahwalogamsepertitima, besidantembagadapatdiubahmenjadiemasatauperakdenganmencampurkansuatuzattertentu.

2. Al-farabi (870-950 M)

Ahlikimia, wafatdialeppoandalus. Namalengkap: abunasrmuhammad bin turkham al-farabi. Iajugaterkenalsebagaiahlifilsafataristoteles, sehinggaiadijulukial-mu’allimustsani, guru kedua. Guru pertamanyaadalaharistoteles.

3. Al-ashaamiy

Ahlibiologi,botani. Bukunya yang berjudulkitabunnabatiwasy-syujjar, yang membahastentangtumbuh-tumbuhandanpepohonan.


4. Ibnuhaitsam (965-1039)

Selainseorangdokteristana, iajugaahlifisikadanmatematika. Teorinyainidigunakanselama 6 abadsebelumditemukanhukum sinus ciptaandescartes. Teorinyatentangoptikmempengaruhiteorisanjanabaratsepertiissacnewton, john kepler, roger bacon.

5. Al-jahiz (775-868 M)

Ahlibiologidanzoologi. Bukunyaberjudulal-hayawan (hewan-hewan)

6. Ibnubaitar (wafat 1248 M).

Ahlibiologi, botani. Iamengembangkannyakedalamobat-obatan (fasmasi). Bukunyaal-jami’ al-mufrodat al-‘adawiyahwalaghziyahmembahaskoleksiobat-obatansederhana yang diramuidariberbagaijenishewandantumbuh-tumbuhan.

7. Al-khawarizmi (780-850 M)

Iaahlimatematika. Iamemperkenalkanangkaarab (numenalarabic: 1,2,3,4,5,6,7,8,9) danpenemuilmualjabar. Kataaljabardiambildarijudulbukunya: al-jabruwalmuqobalah. Bukuinidipakaisebagailiteraturwajibdibeberapauniversitaseropasampaiabad 16, sehinggaiamempengaruhiteoriilmuwanomarkhayam, leonardo de pisa, dll

8. Omar khayam (1038-1123 M). Iabintangnyamatematikapadaabadpertengahan, yang mengembangkanrumus-rumusmatematikanya al-khawarizma.


b. BidangIlmuKesehatandanKedokteran

IbnuSina (980 – 1037 M)IaterkenalAhlikedokteran. Di duniakedokteran, iadinobatkansebagai Father of Doctors (Bapakkedokteran). Dan selamadinastihandiCina, bukuinistandarkarya-karyamedisCina. Bukuiniditerjemahkankeberbagaibahasa, antara lain kedalambahasaInggrisdenganjudul Canon of Medicine.

IbnuRusyd (1126 – 1198 M)IadikenalsebagaiPerintisIlmu/KedokteranumumdanHistologi (Ilmujaringantubuh). Jugaberjasabidangpenelitianpembuluhdarahdanpenyakitcacar. DemikianbesarpengaruhnyadiEropa, makadiEropatimbulgerakanAverroisme yang menuntutkebebasanberfikirdanmemproteskekuasaan yang memonopolipemikirankeagamaan.


c. BidangIlmuKosmologidanAstronomi/Perbintangan

1) Al-FazariDiaseorangastronom Islam pertama yang menyusun Astrolabe. Iamenulispenggunaanlingkaranbundardanmenyiapkan table yang berhubungandengantahun-tahunarab

2)Al-FarghaniIaseorangastronomterkemukadimasanyadanterkenaldi Barat padaabadpertengahan. Iamenetapkan diameter bumisepanjang 6500 mil danmenemukanjarak yang paling jauh, sertamenemukan diameter planet-planet

3) Abu Raihan al-Biruni (973 – 1048 M) Diaseorangahliastronomi, astrologi, matematikadanfisika. Karyanya ± 180 judul, diantaranyaberjudul At-Tafhimli-awa-ilishina’atitTanjim, yang menjelaskanfenomenaalamsepertisinar zodiac dan air pasangdimusimbungadalamkaitannyadengantekananhidrostatika

4)Al-Battani (858 – 929 M) Iaberhasilmenentukangarislengkungataukemiringanekliptik (orbit dimanamataharikelihatannyabergerak), panjangnyatahuntropis, lamanyamusim, sertatepatnya orbit mataharidan orbit utama planet-planet


Simpulan

Saran

BAB 3


A. Simpulan

 • Sebelumdatangnyaislam, mayoritasbangsa Arab butahuruf, ilmupengetahuanbelumdikuasaipadamasaitu

 • SetelahmasakebangkitanislamIptekmulaidikenal, haliniterbuktidariNabi Muhammad yang memilikiminatkuatuntukmendidikbangsa Arab, terutamakaummuslim

 • PadamasakekhalifahanBaniUmayyah yang berpusatdiDamaskusilmupengetahuantumbuhdanberkembangdenganpesat.

 • PadamasaDinastiAbbasiyahkebudayaan Islam, pemikiran Islam danIlmupengetahuanmengalamipuncakperkembangannyadikota Baghdad.

 • Banyakcendekiawanmuslim yang memilikikemampuanmengembangkanIptek.


B. Saran

1. SebagaiseorangmuslimperlumengetahuidanmemahamiperkembanganIlmupengetahuandalam Islam.

2. PelajarmuslimhendaknyarajinmempelajariIlmuPengetahuankhususnyatentangpemahaman agama Islam.

3.Setelahmemahamiajaran Islam hendaknyadilaksanakandenganbenar.


 • Login