Struktura přednášky Trh kapitálu - PowerPoint PPT Presentation

Struktura p edn ky trh kapit lu
Download
1 / 25

  • 133 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Struktura přednášky Trh kapitálu. A) Úvod B) Rozdělení spotřeby a výroby v čase B1) Spotřební rozhodnutí B2) Výrobní rozhodnutí B3) Spotřební a výrobní rozhodnutí C) Vliv rizika na investiční rozhodnutí

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Struktura přednášky Trh kapitálu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Struktura p edn ky trh kapit lu

Struktura přednáškyTrh kapitálu

A) Úvod

B) Rozdělení spotřeby a výroby v čase

B1) Spotřební rozhodnutí

B2) Výrobní rozhodnutí

B3) Spotřební a výrobní rozhodnutí

C) Vliv rizika na investiční rozhodnutí

D) Dodatek - vliv očekávané míry inflace a počtu období na investiční rozhodnutí


Spot ebn rozhodnut formulace lohy

Spotřební rozhodnutí (formulace úlohy)

Max U = f (C0, C1)

při omezení I0 + I1 = P0 C0 + P1 C1


Indiferen n k ivka rozhodov n v ase

Indiferenční křivka (rozhodování v čase)


Spot ebn rozhodnut mrs c a mrs e

Spotřební rozhodnutí (MRSC a MRSE)

MRSC = dC1 / dC0 (při konstantním TU)

MRSC = (1 + t) / 1

MRSE = dC1 / dC0 (při daném I0, I1)

MRSE = (1 + r) / 1


Linie tr n ch p le itost tj rozpo tov omezen

Linie tržních příležitostí (tj. rozpočtové omezení)


Spot ebn rozhodnut optimum jedinec je v itelem

Spotřební rozhodnutí: optimum (jedinec je věřitelem)


Spot ebn rozhodnut podm nka optima

Spotřební rozhodnutí (podmínka optima)

MRSC = MRSE

(1 + t) / 1 = (1 + r) / 1

1 + t = 1 + r

t = r


Lohy spot ebn rozhodnut

Úlohy - spotřební rozhodnutí

1. Vyjděte z předcházejícího grafu, který zobrazoval optimum jedince, který je v pozici věřitele. Zobrazte situaci, kdy vzroste úrokové míra. Velikost úspor (S) se v tomto případě nutně zvýší nebo sníží nebo zůstane beze změny?

2. Na základě řešení úlohy 1 rozhodněte, zda se užitek jedince po zvýšení úrokové míry nutně zvýší nebo sníží nebo zůstane beze změny.


Graf investi n rozhodnut bez mo nosti vyu it finan n ho trhu

Graf: investiční rozhodnutí (bez možnosti využití finančního trhu)


Mezn m ra transformace produktu mrpt

Mezní míra transformace produktu (MRPT)

MRPT = dC1 / dC0 (při daných zdrojích)

MRPT = (1 + R) / 1


Optimum investi n rozhodnut bez mo nosti vyu it finan n ho trhu

Optimum: investiční rozhodnutí (bez možnosti využití finančního trhu)

MRSC = MRPT

(1 + t) / 1 = (1 + R) / 1

1 + t = 1 + R

t = R


Graf investi n rozhodnut s mo nost vyu t finan n trh

Graf: investiční rozhodnutí (s možností využít finanční trh)


Optimum investi n rozhodnut s mo nost vyu t finan n trh

Optimum: investiční rozhodnutí (s možností využít finanční trh)

MRSE = MRPT

(1 + r) / 1 = (1 + R) / 1

1 + r = 1 + R

r = R


Z v ry investi n rozhodnut s mo nost vyu t finan n trh

Závěry: investiční rozhodnutí (s možností využít finanční trh)

Za daných předpokladů:

1. Optimální investiční rozhodnutí nezávisí na časových preferencích jedinců (t), ale rozhoduje mezní míra výnosu z investice (R) a úroková sazba (r).

2. Tři obvykle používaná investiční kritéria (čistá současná hodnota, čistá budoucí hodnota, vnitřní výnosové procento) mají stejnou vypovídací hodnotu.


Investi n rozhodnut s mo nost vyu t finan n trh je t spojeno s nejvy m u itkem jedince

Investiční rozhodnutí (s možností využít finanční trh) je též spojeno s nejvyšším užitkem jedince


Pozn mka

Poznámka

Z předcházejícího grafu je patrné, že spotřební rozhodnutí (o velikosti půjčky či vkladu a výši spotřeby v obou obdobích) nadále závisí na časových preferencích jedince.

Investiční rozhodnutí však na časových preferencích jedince nezávisí (za daných předpokladů).


Loha investi n a spot ebn rozhodnut

Úloha investiční a spotřební rozhodnutí

Na předcházejícím grafu jedinec hradil investici (v rozsahu I0 - I0´) z vlastních úspor (v rozsahu I0 - I0´´) a z půjčky (v rozsahu I0´´ - I0´). Nakreslete situaci, kdy jedinec hradí investici plně z vlastních úspor a navíc část svého současného příjmu uspoří a uloží na účet do banky.


Investi n rozhodov n za rizika formulace lohy

Investiční rozhodování za rizika (formulace úlohy)

Max U = f (NP, σP)

NP = b NR + (1 - b) Nj

σP = b σR + (1 - b) σj


Indiferen n k ivka p i rozhodov n za rizika

Indiferenční křivka při rozhodování za rizika

Udává kombinaci výnosu z portofolia a míry rizika, která jedinci přináší stejný užitek.

MRSC = dNP / dσP (při konstantním užitku)

MRSC = (δU/δσP) / (δU/δNP)


Indiferen n k ivka p i rozhodov n za rizika graf

Indiferenční křivka při rozhodování za rizika - graf


Odvozen linie rozpo tu i rozhodov n za rizika

Odvození linie rozpočtu I (rozhodování za rizika)

1. Neboť σj = 0, platí:

σP = b σR + (1 - b) σj = b σR

čili: b = σP / σR

2. Upravíme očekávaný výnos z portfolia:

NP = b NR + (1 - b) Nj

NP = b NR + Nj - b Nj

NP = Nj + b (NR - Nj)


Odvozen linie rozpo tu ii rozhodov n za rizika

Odvození linie rozpočtu II (rozhodování za rizika)

3. Dosadíme do očekávaného výnosu z portfolia za b poměr směrodatných odchylek:

NP = Nj + b (NR - Nj)

NP = Nj + (σP / σR) (NR - Nj)

což po úpravě lze zapsat jako:

NP = Nj + ((NR - Nj)/ σR) σP


Grafick ur en optima jedince za rizika

Grafické určení optima jedince za rizika


Podm nka optima jedince investi n rozhodnut za rizika

Podmínka optima jedince - investiční rozhodnutí za rizika

MRSC = MRSE

(δU/δσP) / (δU/δNP) = (NR - Nj)/ σR

Pozor: za rizika mají na investiční rozhodnutí vliv časové preference jedince (tj. jedinec zvyšuje úrokovou sazbu o subjektivní ocenění míry rizika investice).


Loha rozhodov n za rizika

Úloha - rozhodování za rizika

Vraťte se ke grafu, který popisuje spotřební rozhodnutí jedince, který jedinec je věřitelem (obrázek 6 prezentace).

Jak se změní současná hodnota aktiv a budoucí hodnota aktiv jedince, pokud jedinec požaduje dodatečný výnos z vkladu do banky v důsledku existence rizika? Zdůvodněte své tvrzení pomocí úpravy grafu.


  • Login