Struktura p edn ky trh kapit lu
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 25

Struktura přednášky Trh kapitálu PowerPoint PPT Presentation


  • 116 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Struktura přednášky Trh kapitálu. A) Úvod B) Rozdělení spotřeby a výroby v čase B1) Spotřební rozhodnutí B2) Výrobní rozhodnutí B3) Spotřební a výrobní rozhodnutí C) Vliv rizika na investiční rozhodnutí

Download Presentation

Struktura přednášky Trh kapitálu

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Struktura přednáškyTrh kapitálu

A) Úvod

B) Rozdělení spotřeby a výroby v čase

B1) Spotřební rozhodnutí

B2) Výrobní rozhodnutí

B3) Spotřební a výrobní rozhodnutí

C) Vliv rizika na investiční rozhodnutí

D) Dodatek - vliv očekávané míry inflace a počtu období na investiční rozhodnutí


Spotřební rozhodnutí (formulace úlohy)

Max U = f (C0, C1)

při omezení I0 + I1 = P0 C0 + P1 C1


Indiferenční křivka (rozhodování v čase)


Spotřební rozhodnutí (MRSC a MRSE)

MRSC = dC1 / dC0 (při konstantním TU)

MRSC = (1 + t) / 1

MRSE = dC1 / dC0 (při daném I0, I1)

MRSE = (1 + r) / 1


Linie tržních příležitostí (tj. rozpočtové omezení)


Spotřební rozhodnutí: optimum (jedinec je věřitelem)


Spotřební rozhodnutí (podmínka optima)

MRSC = MRSE

(1 + t) / 1 = (1 + r) / 1

1 + t = 1 + r

t = r


Úlohy - spotřební rozhodnutí

1. Vyjděte z předcházejícího grafu, který zobrazoval optimum jedince, který je v pozici věřitele. Zobrazte situaci, kdy vzroste úrokové míra. Velikost úspor (S) se v tomto případě nutně zvýší nebo sníží nebo zůstane beze změny?

2. Na základě řešení úlohy 1 rozhodněte, zda se užitek jedince po zvýšení úrokové míry nutně zvýší nebo sníží nebo zůstane beze změny.


Graf: investiční rozhodnutí (bez možnosti využití finančního trhu)


Mezní míra transformace produktu (MRPT)

MRPT = dC1 / dC0 (při daných zdrojích)

MRPT = (1 + R) / 1


Optimum: investiční rozhodnutí (bez možnosti využití finančního trhu)

MRSC = MRPT

(1 + t) / 1 = (1 + R) / 1

1 + t = 1 + R

t = R


Graf: investiční rozhodnutí (s možností využít finanční trh)


Optimum: investiční rozhodnutí (s možností využít finanční trh)

MRSE = MRPT

(1 + r) / 1 = (1 + R) / 1

1 + r = 1 + R

r = R


Závěry: investiční rozhodnutí (s možností využít finanční trh)

Za daných předpokladů:

1. Optimální investiční rozhodnutí nezávisí na časových preferencích jedinců (t), ale rozhoduje mezní míra výnosu z investice (R) a úroková sazba (r).

2. Tři obvykle používaná investiční kritéria (čistá současná hodnota, čistá budoucí hodnota, vnitřní výnosové procento) mají stejnou vypovídací hodnotu.


Investiční rozhodnutí (s možností využít finanční trh) je též spojeno s nejvyšším užitkem jedince


Poznámka

Z předcházejícího grafu je patrné, že spotřební rozhodnutí (o velikosti půjčky či vkladu a výši spotřeby v obou obdobích) nadále závisí na časových preferencích jedince.

Investiční rozhodnutí však na časových preferencích jedince nezávisí (za daných předpokladů).


Úloha investiční a spotřební rozhodnutí

Na předcházejícím grafu jedinec hradil investici (v rozsahu I0 - I0´) z vlastních úspor (v rozsahu I0 - I0´´) a z půjčky (v rozsahu I0´´ - I0´). Nakreslete situaci, kdy jedinec hradí investici plně z vlastních úspor a navíc část svého současného příjmu uspoří a uloží na účet do banky.


Investiční rozhodování za rizika (formulace úlohy)

Max U = f (NP, σP)

NP = b NR + (1 - b) Nj

σP = b σR + (1 - b) σj


Indiferenční křivka při rozhodování za rizika

Udává kombinaci výnosu z portofolia a míry rizika, která jedinci přináší stejný užitek.

MRSC = dNP / dσP (při konstantním užitku)

MRSC = (δU/δσP) / (δU/δNP)


Indiferenční křivka při rozhodování za rizika - graf


Odvození linie rozpočtu I (rozhodování za rizika)

1. Neboť σj = 0, platí:

σP = b σR + (1 - b) σj = b σR

čili: b = σP / σR

2. Upravíme očekávaný výnos z portfolia:

NP = b NR + (1 - b) Nj

NP = b NR + Nj - b Nj

NP = Nj + b (NR - Nj)


Odvození linie rozpočtu II (rozhodování za rizika)

3. Dosadíme do očekávaného výnosu z portfolia za b poměr směrodatných odchylek:

NP = Nj + b (NR - Nj)

NP = Nj + (σP / σR) (NR - Nj)

což po úpravě lze zapsat jako:

NP = Nj + ((NR - Nj)/ σR) σP


Grafické určení optima jedince za rizika


Podmínka optima jedince - investiční rozhodnutí za rizika

MRSC = MRSE

(δU/δσP) / (δU/δNP) = (NR - Nj)/ σR

Pozor: za rizika mají na investiční rozhodnutí vliv časové preference jedince (tj. jedinec zvyšuje úrokovou sazbu o subjektivní ocenění míry rizika investice).


Úloha - rozhodování za rizika

Vraťte se ke grafu, který popisuje spotřební rozhodnutí jedince, který jedinec je věřitelem (obrázek 6 prezentace).

Jak se změní současná hodnota aktiv a budoucí hodnota aktiv jedince, pokud jedinec požaduje dodatečný výnos z vkladu do banky v důsledku existence rizika? Zdůvodněte své tvrzení pomocí úpravy grafu.


  • Login