Ewaluacja projekt w poddzia a 7 1 1 i 7 1 2 po kl w wojew dztwie lubuskim
Download
1 / 13

Ewaluacja projektów Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 PO KL w województwie lubuskim - PowerPoint PPT Presentation


 • 115 Views
 • Uploaded on

Ewaluacja projektów Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 PO KL w województwie lubuskim. Cele i założenia badania. 30 WRZESIEŃ 2013r. Kto i dla kogo realizuje badanie? . Zleceniodawca:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Ewaluacja projektów Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 PO KL w województwie lubuskim' - cameo


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ewaluacja projekt w poddzia a 7 1 1 i 7 1 2 po kl w wojew dztwie lubuskim

Ewaluacja projektów Poddziałań 7.1.1 i 7.1.2 PO KL w województwie lubuskim

Cele i założenia badania

30 WRZESIEŃ 2013r


Kto i dla kogo realizuje badanie
Kto i dla kogo realizuje badanie?

Zleceniodawca:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze, Wydział Obsługi Projektu 7.1.3. Al. Niepodległości 36, 65-042 Zielona Góra

Wykonawca:

GHK Polska Sp. z o. o.

Ul. Waliców 11

00-851 Warszawa, Polska

KIM JESTEŚMY?


W jakim celu prowadzone jest badanie
W jakim celu prowadzone jest badanie?

Ocena jakości wsparcia oraz osiągniętych wskaźników w projektach 7.1.1 i 7.1.2 oraz pozyskanie kompleksowej wiedzy na temat wpływu udzielonego wsparcia na klientów tych instytucji

Jaki był/jakie były:

…efekty realizowanych projektów?

…wpływ na poziom życia uczestników projektów?

…formy wsparcia o korzystnym wpływie na uczestników projektów?

…wpływ realizacji projektów systemowych na zmianę systemu pracy socjalnej wśród pracowników socjalnych lub asystentów rodzinnych?

…wpływ projektów systemowych na poprawę funkcjonowania systemu polityki społecznej w regionach?

…zmiany w postrzeganiu ośrodka pomocy społecznej i powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz pracowników merytorycznych tych instytucji?

…problemy podczas wdrażania projektów i zastosowane rozwiązania?


Kogo i co obejmie badanie
Kogo i co obejmie badanie?

Zakres przedmiotowy:

Wszystkie OPS-y i PCPR-y w województwie lubuskim, które na przestrzeni lat 2008-2012 były zaangażowane w realizację projektów systemowych w Poddziałaniu 7.1.1 i Poddziałaniu 7.1.2

Zakres przedmiotowy:

Wszystkie projekty zrealizowane w ramach Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 PO KL w województwie lubuskim przez OPS i PCPR w latach 2008 – 2012.


Badanie jako ciowe etap i analiza kontekstu
Badanie jakościowe – Etap I: analiza kontekstu

 • Analiza deskresearch

  • obejmie przegląd dokumentacji projektów realizowanych przez OPS/PCPR, badania ewaluacyjne dotyczące realizacji Podziałań 7.1.1 i 7.1.2, analizę sytuacji społeczno-ekonomicznej regionu.

 • IDI z przedstawicielami ROPS/UM

  • będą miały na celu ocenę wdrażania programu z perspektywy województwa, pozwolą na identyfikację zasadniczych barier we wdrażaniu, jakie wynikają z jednej strony ze specyfiki regionu i współpracy z OPS i PCPR, a z drugiej z wytycznych i współpracy z ośrodkami centralnymi odpowiedzialnymi za wdrażanie PO KL w Polsce.


Badanie jako ciowe etap ii studia przypadk w
Badanie jakościowe – Etap II: studia przypadków

 • Pozwolą na obszerną i dogłębną analizę wpływu projektów systemowych na sposób funkcjonowania instytucji pomocy społecznej, a także wpływu poszczególnych form wsparcia na klientów pomocy społecznej, uwzględniając kontekst społeczno-ekonomiczny.

 • Kryteria wyboru (2 OPS, 2 PCPR)

  • stopień osiągnięcia wskaźników projektu

  • liczba i wartość zrealizowanych projektów

  • sytuacja społeczno-ekonomiczna mieszkańców powiatu/gminy

 • Metody

  • analiza deskresearch(dokumentacja projektu, materiały pomocnicze, strategie lokalne, dane społeczno-ekonomiczne)

  • IDI z pracownikami (dyrektorzy, koordynatorzy projektów, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni)

  • FGI z klientami pomocy społecznej


Badanie jako ciowe etap ii realizacja
Badanie jakościowe – Etap II: realizacja

 • Zgoda dyrektora placówki

 • Kontakt z pracownikami

 • Rekrutacja uczestników FGI

  • ogłoszenie o rekrutacji

  • formularz rekrutacyjny

  • dane uczestników projektów

 • Poufność i anonimowość uczestników badania

  • poufność wypowiedzi pracowników

  • poufność wypowiedzi uczestników FGI

  • „placówka X” – anonimowość placówki w raporcie końcowym

 • Okres realizacji studium przypadku – listopad 2013 (1 tydzień)

 • Panel ekspertów + konsultacja wyników badania


Badanie ilościowe pracowników OPS i PCPR

 • Badaniem ilościowym pracowników OPS i PCPR zostaną objęci wszyscy pracownicy tych instytucji.

 • Stopa zwrotu ankiet będzie zależeć od:

  • Przygotowanie listu zapowiedniego rozesłanego e-mailem do pracowników OPS i PCPR

  • Przekazywanie na prośbę Wykonawcy konkretnym ośrodkom informacji o aktualnej stopie zwrotu, z prośbą o zmotywowanie swoich pracowników do wypełnienia ankiety

  • Monitoringu spływających ankiet

  • Wysyłania e-maili z przypomnieniem i prośbą o wypełnienie ankiety

  • Monitów telefonicznych do osób, które jeszcze nie wypełniły ankiety


Badanie ilościowe klientów pomocy społecznej

 • Badaniem ilościowym klientów pomocy społecznej zostanie objętych 1000 osób. Dane zostaną zebrane metodą PAPI.

  • Pracownicy OPS będą prosić badanych o wypełnienie krótkiej ankiety podczas wizyt domowych.

  • Pracownicy PCPR będą prosili o wypełnienie ankiet audytoryjnych.

 • W przypadku klientów OPS zrealizowanych zostanie 800 wywiadów według poniższej tabeli:

 • W przypadku ankiet audytoryjnych realizowanych przez PCPR zostanie zrealizowanych kolejnych 200 ankiet.


Badanie ilościowe – szczegóły

 • W przypadku badania klientów OPS zrealizowanych 800 wywiadów posłuży do dalszych analiz statystycznych. Analizy te będą bazowały na tzw. podejściu kontrfaktycznym, które pozwala na rzeczywiste oszacowanie wpływu projektów systemowych.

 • Dane z niniejszego badania zostaną ponadto zestawione z wynikami badań wcześniejszych, również przeprowadzanych na grupie klientów OPS i PCPR.

 • W przypadku badania pracowników OPS i PCPR zebrane dane będą całkowicie anonimowe. Oznacza to, że nie będzie możliwości powiązania danych osobowych respondenta z udzielonymi odpowiedziami.

 • W przypadku badania klientów opieki społecznej w ogóle nie będą zbierane dane osobowe


Pozostałe informacje dotyczące badań ilościowych

 • Narzędzia do obu planowanych badań ilościowych zostaną poddane pilotażowi.

 • Proponujemy, by badaniem pilotażowym narzędzia CAWI do badania pracowników OPS i PCPR została objęta niewielka liczba pracowników lubuskiego ROPS.

 • Badanie pilotażowe narzędzia PAPI służącego do badania klientów pomocy społecznej zostanie przeprowadzone w Warszawie.

 • Wyniki obu badań pilotażowych zostaną poddane testowi statystyki α-Cronbacha służącej do badania spoistości wewnętrznej kwestionariuszy.


Dziękujemy za uwagę

ICF GHK Polska

ul Waliców 11,

00-851 Warszawa

+ 48 22 583 95 34

Dr Aleksandra Duda – kierownik badania, [email protected]

Mateusz Trochymiak – koordynator części jakościowej badania, [email protected]

Łukasz Widła- Domoradzki – koordynator części ilościowej badania, [email protected]


ad