درخت کاوی فازی بر پایه شمول نسبی Fuzzy Tree Mining Based On Partial Inclusion - PowerPoint PPT Presentation

Fuzzy tree mining based on partial inclusion
Download
1 / 31

 • 118 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

درخت کاوی فازی بر پایه شمول نسبی Fuzzy Tree Mining Based On Partial Inclusion. استاد راهنما : دکتر رهگذر سبحان موسوی نژاد مرداد 89. مراجع. فهرست مطالب. مقدمه اصول درخت کاوی فازی گذری بر درخت کاوی غیر فازی نمایش درخت به روش RSF ایده بنیادی : Partial Inclusion الگوریتم پیشنهادی

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

درخت کاوی فازی بر پایه شمول نسبی Fuzzy Tree Mining Based On Partial Inclusion

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

درخت کاوی فازی بر پایه شمول نسبیFuzzy Tree Mining Based On Partial Inclusion

استاد راهنما : دکتر رهگذر

سبحان موسوی نژاد

مرداد89


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

مراجع


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

فهرست مطالب

 • مقدمه

 • اصول درخت کاوی فازی

 • گذری بر درخت کاوی غیر فازی

 • نمایش درخت به روش RSF

 • ایده بنیادی : Partial Inclusion

 • الگوریتم پیشنهادی

 • نتایج تجربی

 • مراجع


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

مقدمه

 • زیر درخت x در درخت y وجود دارد اگر و تنها اگر

  • تمامی نودهای آن در y موجود باشند

  • ترتیب پدر و فرزندی حفظ شود

  • ترتیب همزادی رعایت گردد


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

اصول درخت کاوی فازی

 • درجه پدر و فرزندی Ancestor – Descendant Degree

 • درجه ترتیب همزادی Sibling Ordering Degree

 • شمول نسبی Partial Inclusion

 • شباهت نودها Node Similarity


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

گذری بر درخت کاوی غیر فازی

 • درخت کاوی در 2 فاز :

  • تولید زیر درخت های کاندید

  • انتخاب زیر درخت های مکرر

 • الگوریتم های Level Wise

 • استفاده از خاصیت Apriori

 • محدودیت ها


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

گذری بر درخت کاوی غیر فازی (ادامه)

 • مفهوم Supportدر اینجا :

 • تعریف فرمال رابطه زیر درختی :


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نمایش درخت به روشRSF

 • نمایش هر درخت با استفاده از بردار:

  • بردار موقعیت نود پیشین Predecessor Position Vector

  • بردار برچسب Label Vector

  • ساختن بردار ها با استفاده از DFS

 • مزایای این شیوه نمایش

  • استفاده بهینه از حافظه


Partial inclusion

ایده بنیادیPartial Inclusion

 • شمول نسبی

  • تعریف فرمال :


Partial inclusion1

ایده بنیادی Partial Inclusion(ادامه)


Support

بحث Support


Support1

بحث Support (ادامه)

 • تعریف : برای یک پایگاه داده D، و برای آستانه τ و یک درخت S، مقدار Support برای S در D به صورت زیر تعریف می شود:

 • که در آن :


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

الگوریتم پیشنهادی

 • در ابتدا دقت شود :

  • حالت های متعددی برای منطبق شدن یک الگو بر اساس رویکرد جدید وجود دارد

   برای پوشانیدن تمامی این حالات، راه سختی در پیش است : Scalability Problem


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

الگوریتم پیشنهادی (ادامه)

 • به ازای هر درخت Tموجود در D

 • به ازای هر نود n در الگوی S

  • تمام نودهای موجود در Tرا تا هنگام تطابق یک نود با n، اسکن کن

  • در صورت پیدا کردن یک مورد تطابق، به دنبال تطابقات بیشتر بگرد

  • در صورت عدم تطابق با هیچ یک از نودهای T

   • به سراغ نود بعدی در S برو

   • یکی به تعداد Mismatch ها اضافه کن

   • اگر تعداد Mismatch ها از τ بیشتر شد، به سراغ درخت بعدی برو.


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نتایج تجربی

 • پارامتر های تولید پایگاه داده درختی :


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نتایج تجربی (ادامه)


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نتایج تجربی (ادامه)


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نتایج تجربی (ادامه)


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نتایج تجربی (ادامه)


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نتایج تجربی (ادامه)


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نتایج تجربی (ادامه)


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نتایج تجربی (ادامه)


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نتایج تجربی (ادامه)


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نتایج تجربی (ادامه)


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نتایج تجربی (ادامه)


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نتایج تجربی (ادامه)


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نتایج تجربی (ادامه)


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نتایج تجربی (ادامه)


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

نتایج تجربی (ادامه)


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

مراجع

 • F. DelRazoLopez, A .Laurent, P .Poncelet, M .Teisseire. FTMnodes: Fuzzy tree mining based on partial inclusion. Fuzzy Sets and Systems 160(15): 2224-2240 (2009)

 • F.D.R. López, A. Laurent, P. Poncelet, M. Teisseire, Fuzzy tree mining: go soft on your nodes, in: Proc. Internat. Fuzzy Systems Association World Congress (IFSA 07), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 4529, Springer, Berlin, Heidelberg, 2007, pp. 145–154.

 • S. Sanchez, A. Laurent, P. Poncelet, M. Teisseire, Fuzbt: a binary approach for fuzzy tree mining, in: Proc. 11th IPMU Internat. Conf. on Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-Based Systems (IPMU 2006), 2006.


Fuzzy tree mining based on partial inclusion

با سپاس از توجه شما

سبحان موسوی نژاد

مرداد89


 • Login