Szablon planu strategicznego - PowerPoint PPT Presentation

Szablon
Download
1 / 18

 • 97 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Szablon planu strategicznego.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Szablon planu strategicznego

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Szablon planu strategicznego

Szablonplanustrategicznego


Szablon planu strategicznego

Niniejszy szablon pomoże Ci zaplanować swoją aktywację usługi Yammer. Gdy zostanie ukończony, będzie służyć jako Twój plan strategiczny - od tworzenia wizji wyższego szczebla po kwestie logistyczne związane z aktywacją. Pomoże Ci utrzymać kurs, usprawnić koordynację z kluczowymi interesariuszami i w jasny sposób zaprezentować Twojej organizacji wartość usługi Yammer.


Program

Program

Plan strategiczny

Zdefiniuj swoją wizję

 • Zidentyfikuj kluczowych interesariuszy

 • Zidentyfikuj wyniki biznesowe

Określ przypadki użycia

 • Przygotuj listę kontrolną aktywacji


Szablon planu strategicznego

Zdefiniuj swoją wizję


Czym jest wizja

Czym jest wizja?

Wizjaopisuje w 1-4 zdaniach to, co definiujewartośćusługi Yammer dlaTwojejfirmy i jejpracowników. WizjaułatwiTwoimwspółpracownikom i kierownictwuzrozumieniekorzyścipłynących z usługi Yammer, co jest kluczowe, abyuzyskaćichaprobatę i wsparcie.

Przykłady wizji

Przekształceniesposobu, w jakinaszedziałykomunikująsięzesobąorazpracująwspólnienadzadaniamilubprojektami, komunikująsię z kierownictwem i usprawniająprocesydlawiększejefektywności i klarowności.

Tworzeniebezpiecznej i otwartejplatformywspółpracy, aby w łatwiejszysposóbwymieniaćsięfirmowymiinformacjami i aktualnościami, co wpłynienabardziejefektywnewykonywaniestrategii w ramachnaszejkulturypracy.


Opisz swoj wizj

Opisz swoją wizję

Opiszswojąwizjęzwiązaną z usługą Yammer w 1-4 zdaniach, najlepiejwspólnie z członkamikadrykierowniczej, kierownikamidziałóworazinnymiinteresariuszami.


Szablon planu strategicznego

Zidentyfikuj wyniki biznesowe


Po co identyfikowa wyniki biznesowe

Po co identyfikować wyniki biznesowe?

Zdefiniowaniejasnychwynikówbiznesowychpomagaskoncentrowaćwysiłkinapotencjalnychcelach, któremożnaosiągnąćzapomocąusługi Yammer. Opisującwynikibiznesowe, weźpod uwagęzaproszenie do współpracykierownikówfirmyorazczłonkówdziałówo wysokimpriorytecie.

Przykładowe wyniki biznesowe

Zasoby ludzkie

Przyspieszenie procesu wdrażania.

Zmniejszenie rotacji personelu.

Tworzenie zjednoczonej kultury.

 • Sprzedaż

 • Tworzenie ujednoliconego poziomu satysfakcji klientów w ramach różnych linii produktowych i lokacji.

 • Przyspieszenie cyklu sprzedaży.

 • Szybsze dzielenie się informacjami o konkurencji.

 • Marketing

 • Bycie na bieżąco z opiniami i potrzebami klientów.

 • Szybsze przygotowywanie kampanii i materiałów reklamowych.

 • Bliska współpraca z agencjami poprzez bezpieczne kanały.


Opisz wyniki biznesowe

Opisz wyniki biznesowe

Pamiętając o swojej wizji, sporządź listę wyników biznesowych, które usługa Yammer pomoże zrealizować Twojej firmie.

 • Dział 1

 • Wynik

 • Wynik

 • Wynik

 • Dział 2

 • Wynik

 • Wynik

 • Wynik

 • Dział 3

 • Wynik

 • Wynik

 • Wynik


Szablon planu strategicznego

Zidentyfikuj kluczowych interesariuszy


Kim s kluczowi interesariusze

Kim są kluczowi interesariusze?

Skorzystaj z dokumentuRole w sieci - przewodnikizdecyduj, które role wybraćdlaswojegozespołuaktywacyjnego. Wypisz, którzypracownicyobejmąwybrane role podczasaktywacjisieci. Najbardziejpomyślneaktywacjeusługi Yammer przeprowadzanesązawszeprzezzaangażowanągrupęosób, którereprezentująprzekrójprzedsiębiorstwai rozumiejąswojerole i obowiązki.


Zidentyfikuj kluczowych interesariuszy

Zidentyfikuj kluczowych interesariuszy

Wypełnij poniższą tabelkę, wpisując dane dotyczące Twojego zespołu aktywacyjnego.


Szablon planu strategicznego

Określ przypadki użycia


Czym jest przypadek u ycia

Czym jest przypadek użycia?

Przypadekużyciaokreśla, jakwybranafunkcjausługi Yammer możeusprawnićaktywnośćzwiązaną z pracąorazpomócosiągnąćwynikibiznesowe. Opracujprzypadekużyciawedługnastępującegowzorca: dlakażdegowynikuokreśldziałaniepotrzebne, abyosiągnąć ten wynik. Następniezdecyduj, którafunkcjausługi Yammer możepomócwykonać to działanie.

Przykładowe przypadki użycia

Sprzedaż

Wynikbiznesowy. Tworzenieujednoliconegopoziomusatysfakcjiklientów w ramachróżnychliniiproduktowychilokacji.

Praktycznedziałanie. Szybkieikonsekwentneodpowiadanienapytaniaklientów.

Funkcja Yammer. Utwórzpublicznegrupydlazespołówsprzedażyiobsługiklientów, abymoglidzielićsięnajnowszymidecyzjamiiopracowaniami, którebędąwidocznedlawszystkich.

 • Marketing

 • Wynik biznesowy. Bycie na bieżąco z opiniami i potrzebami klientów.

 • Praktyczne działanie. Zrozumienie potrzeb klientów, gdy tylko się pojawiają i zmieniają.

 • Funkcja Yammer. Utwórz grupę i zachęć zespoły bezpośredniej obsługi klienta, aby publikowały opinie klientów. Wykorzystaj je, aby podejmować świadome decyzje marketingowe.

Zasoby ludzkie

Wynik biznesowy. Przyspieszenie procesu wdrażania pracowników.

Praktyczne działanie. Szybsze odpowiadanie na pytania i analizowanie dokumentacji.

Funkcja Yammer. Utwórz sieć zewnętrzną, aby umożliwić nowym pracownikom kontakt ze współpracownikami o dłuższym stażu i uzyskanie informacji na temat firmy. Wykorzystaj tę grupę, by publikować kluczowe dokumenty i odpowiadać na pytania.


Zidentyfikuj przypadki u ycia dla yammer

Zidentyfikuj przypadki użycia dla Yammer

Spotkaj się z zespołami funkcjonalnymi w Twojej organizacji, aby zidentyfikować sposoby, w jakie usługa Yammer może praktycznie usprawnić aktywności związane z pracą, aby osiągnąć kluczowe wyniki biznesowe.

 • Dział 1

 • Wynikbiznesowy.

 • Praktycznedziałanie.

 • Funkcja Yammer.

 • Dział 2

 • Wynikbiznesowy.

 • Praktycznedziałanie.

 • Funkcja Yammer.

 • Dział 3

 • Wynikbiznesowy.

 • Praktycznedziałanie.

 • Funkcja Yammer.


Szablon planu strategicznego

Przygotuj listę kontrolną aktywacji


Czym jest lista kontrolna aktywacji

Czym jest lista kontrolna aktywacji?

Lista kontrolna pomoże Ci zorganizować kluczowe aspekty aktywacji, takie jak komunikaty i wydarzenia, aby trzymać się wytyczonego kursu.


Przygotuj list kontroln swojej aktywacji

Przygotujlistękontrolnąswojejaktywacji

Wybierzkomunikatyorazwydarzeniaiuporządkujje w kolejnościchronologicznej.


 • Login