Innost jednotek po rn ochrany p i povodn ch
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Činnost jednotek požární ochrany při povodních PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Činnost jednotek požární ochrany při povodních. plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje. Bezpečnost komplexně.

Download Presentation

Činnost jednotek požární ochrany při povodních

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Činnost jednotek požární ochrany při povodních

plk. Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D.

Hasičský záchranný sbor

Jihočeského kraje


Bezpečnost komplexně

 • Úkolem vlády ČR a orgánů všech územních samosprávných celků je v příslušném rozsahu zajišťovat bezpečnost obyvatel, obranu svrchovanosti a územní celistvosti země a zachování náležitostí demokratického právního státu.

 • Bezpečnost ČR je založena na principu zajištění bezpečnosti jednotlivce, ochrany jeho života, zdraví a majetku. K úspěšnému uplatňování tohoto principu je nezbytné zajišťovat bezpečnost státních institucí včetně jejich plné funkčnosti a rozvíjet procesy a nástroje sloužící k posilování bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.


Záchranné práce

 • Záchranné práce - činnost k odvrácení nebo omezení bezprostředního působení rizik vzniklých mimořádnou událostí, zejména ve vztahu k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, a vedoucí k přerušení jejich příčin.

 • Záchranné práce jsou činnosti, které při zásahu jedné či více složek po oznámení vzniku nebo bezprostředně se blížící mimořádné události je nutné provést v místě nasazení nebo v místě předpokládaných účinků mimořádné události. Záchranné práce se provádí bezprostředně nebo nejpozději v okamžiku, kdy je to možné s ohledem na životy a zdraví zasahujících osob.

 • Za záchranné práce lze považovat i činnosti, které umožňují vytvoření přiměřených bezpečnostních podmínek pro ochranu zasahujících osob, např. vzájemné jištění záchranářů při povodních.


Záchranné práce při povodních

 • Povodňovými záchrannými pracemi jsou technická a organizační opatření prováděná při povodních v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytně nutnou dobu, záchrana majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území.

 • Povodňové záchranné práce v případech, kdy jsou ohroženy lidské životy, nebo hospodářské zájmy, jimiž jsou doprava, zásobování, spoje a zdravotnictví, zajišťují povodňové orgány ve spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému (taktická, operační a strategická úroveň řízení).


Dostupnost složek zabezpečujících záchranné práce

 • Systém zabezpečení plošného pokrytí území státu jednotkami požární ochrany (JPO) a zdravotnickou záchrannou službou (ZZS) limitují emergetnost provedení záchranných prací stanovenými maximálními dojezdovými časy sil a prostředků, které se musí dostavit na místo zásahu a jejich případným následným posilováním.

 • Činnosti prováděné po oznámení MU, uskutečnění samotného zásahu – především poskytnutí první pomoci, evakuace osob, zvířat a majetku, jsou součástí záchranných prací. Záchranné práce mají vždy prioritu před prováděním likvidačních, případně obnovovacích prací.


Provádění záchranných prací

 • Mimořádná událost - škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, a také havárie, které ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací (odstranění následků). Ne každý negativní jev, negativní působení musí být nutně mimořádnou událostí.

 • Krizová situace – taková mimořádná událost, při níž je vyhlášen stav nebezpečí nebo nouzový stav, stav ohrožení státu nebo válečný stav (= krizové stavy). Jedná se o takové stavy, kdy hrozící nebezpečí nelze odvrátit nebo způsobené následky odstranit běžnou činností správních orgánů a složek integrovaného záchranného systému.


Kategorizace mimořádných událostí ve vztahu k povodňovému nebezpečí

 • Živelní mimořádné události (přirozená či zvláštní povodeň, zemětřesení, rychlé tání sněhu)

 • Havárie (únik NL, ropné havárie, dopravní nehody, zřícení)

 • Ostatní (teroristické útoky,

  sabotáže, kombinace

  předchozího)


Specifika činností jednotek PO I.

Povodňové zabezpečovací práce

a) zajištění průchodnosti vodních toků,

b) výstavba protipovodňových hrází a mobilních hrazení;

c) provizorní oprava a utěsňování narušených hrází vodních děl a hrazení vodních toků,

d) zabránění zaplavení území zpětným vzdutím přes kanalizační vpusti,

e) opatření proti znečištění vod nebezpečnými látkami.


Specifika činností jednotek PO II.

Povodňové záchranné práce

 • a) záchrana ohrožených osob, zvířat nebo majetku,

 • b) plnění úkolů v oblasti ochrany obyvatelstva (varování, evakuace, nouzové přežití),

 • c) zabránění vzniku dalších nebezpečí v souvislosti se zaplavováním objektů vodou.


Specifika činností jednotek PO III.

Likvidační práce

 • Odčerpávání vody ze zatopených prostor,

 • Odstraňování naplavenin, především v obytných prostorech a v dalších prostorech,

 • Obnově zdrojů pitné vody,

 • ) Sběru uhynulých zvířat.


Specifika činností jednotek PO IV.

Další činnosti:

a) hlídkové činnosti v rámci povodňové hlásné služby,

b) stavba protipovodňových hrází z pytlů plněných pískem,

c) psychosociální pomoc osobám zasažených mimořádnou událostí.


Koordinace záchranných prací I.

 • Management záchranných prací, přijímaných opatření prováděných po vzniku mimořádné události je vázán na rozsah vzniklých následků. Zpravidla stačí k likvidaci rozsahem menších mimořádných událostí běžná činnost jednotlivých záchranných, bezpečnostních či havarijních služeb. V případě, že je potřebné záchranné práce při mimořádných událostech provádět dvěma nebo více složkami současně využívá se integrovaný záchranný systém.


Koordinace záchranných prací II.

 • Mimořádná událost však může nabýt takových rozměrů, že zmocnění daná zákonem o IZS a jinými zákony (např. zákon krajích, zákon o obcích, zákon o HZS ČR aj.) nestačí k řešení následků mimořádné události. Orgány, které řeší mimořádnou událost, mohou, za podmínek daných zákonem, zvýšit své pravomoci vyhlášením tzv. krizového stavu.


Předcházení MU (záchranným pracím)

 • Pro společnost je nezbytné si uvědomit a nepodceňovat mimořádné události!

 • V rámci preventivní činnosti se na mimořádné události připravit (např. stavba ochranných hrází, udržování retenční schopnosti krajiny, vzdělávání obyvatelstva, příprava

  záchranářů).


Příprava obyvatelstva

 • Připraveností obyvatelstva k svépomoci a vzájemné pomoci lze dosáhnout správné reakce a chování na mimořádnou událost, snáze překonávat strach a paniku, které při mimořádných událostech se mohou často vyskytovat.

 • Připravený člověk dokáže reálně posoudit vzniklou situaci, dokáže tak pomoci nejen sám sobě, ale rovněž svým blízký, sousedům a kamarádům.


DĚKUJI ZA POZORNOST

stepan.kavan@jck.izscr.cz


 • Login