Vrijwilligerswerk - PowerPoint PPT Presentation

Vrijwilligerswerk
Download
1 / 24

 • 181 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Vrijwilligerswerk. De nieuwe wet. Historiek: een korte schets. Rapport over vrijwilligerswerk in opdracht K.B.S. (’96) Nieuw onderzoek K.B.S. :het statuut van de vrijwilliger: knelpunten & oplossingen (’98) Eerste wetsvoorstellen federaal parlement (vorige legislatuur)

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Vrijwilligerswerk

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk

De nieuwe wet


Historiek een korte schets

Historiek: een korte schets

 • Rapport over vrijwilligerswerk in opdracht K.B.S. (’96)

 • Nieuw onderzoek K.B.S. :het statuut van de vrijwilliger: knelpunten & oplossingen (’98)

 • Eerste wetsvoorstellen federaal parlement (vorige legislatuur)

 • 2001: internationaal jaar van de vrijwilliger


Historiek een korte schets1

Historiek: een korte schets

 • 2003: oprichting Hoge Raad voor de Vrijwilligers

 • Behandeling wetsvoorstellen onderbroken door verkiezingen 2003

 • Na verkiezingen werden opnieuw 2 wetsvoorstellen ingediend

 • Goedkeuring wet betreffende de rechten van de vrijwilligers:

  3 juli 2005, gewijzigd bij wet van 27/12/2005 en 19/07/2006


De wet inleiding

De wet: inleiding

 • Duidelijke regels voor het vrijwilligerswerk

  • Voor vrijwilligers (vanaf jaar dat men 16 wordt)

  • Voor vrijwilligerswerkingen

 • Nieuw: verplichte verzekering BA en informatieplicht


De wet definities 1

De wet: definities (1)

Vrijwilligerwerk =

 • Activiteit: iets doen voor iemand anders

 • Onbezoldigd

 • Onverplicht

 • Voor anderen: ten behoeve van personen, groep of organisatie, samen-leving; buiten privé- of familieverband


De wet definities 2

De wet: definities (2)

 • In een bepaald verband: vast verband (vzw,lokaal bestuur) of feitelijk verband (buurtcomité)

 •  nieuw: definitie feitelijke vereniging

 • Buiten kader arbeidsovereenkomst: men mag niet dezelfde activiteit uit-oefenen als werknemer en als vrijwilliger, voor dezelfde opdrachtgever


De wet informatieplicht 1

De wet: informatieplicht (1)

Voor activiteiten vrijwilliger starten, moet vrijwilliger minstens volgende informatie ontvangen:

 • Sociale doelstelling (statuten)

 • Juridisch statuut en voor feitelijke vereniging identiteit verantwoordelijke(n)

 • Afsluiting verzekering BA voor

  organisatie


De wet informatieplicht 2

De wet: informatieplicht (2)

 • Of er onkosten betaald worden, zo ja, wat en wanneer en op welke wijze: forfaitair of bewezen door documenten

 • Uitdrukkelijk wijzen op geheimhoudings-plicht


De wet informatieplicht 3

De wet: informatieplicht (3)

Opmerkingen:

geen vormvoorschriften: ledenblad, website, folder, aanplakking in lokaal, informatienota (mag voor ontvangst worden ondertekend)

 • organisatie moet bewijzen dat ze organisatieplicht heeft nageleefd


De wet aansprakelijkheid 1

De wet: aansprakelijkheid (1)

 • De organisatie is burgerlijk aansprakelijk voor schade die de vrijwilliger aan derden berokkent bij het verrichten van vrijwilligerswerk, behalve in geval van bedrog, zware fout of eerder gewoonlijk dan toevallig lichte fout van de vrijwilliger.

 • geldt enkel voor bepaalde verenigingen:

  • feitelijke verenigingen die personeel tewerkstellen

  • private of publieke rechtspersonen zonder winstoogmerk

  • feitelijke verenigingen die op grond van hun specifieke verbondenheid met voormelde feitelijke vereniging of rechtspersoon beschouwd kunnen worden als een afdeling ervan


De wet aansprakelijkheid 2

De wet: aansprakelijkheid (2)

 • verzekering verplicht voor deze verenigingen: dekking van tenminste BA; verzekering lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand niet verplicht maar wel raadzaam

 • Andere verenigingen: vrijwilliger blijft aansprakelijk (familiale polis),geen verplichte verzekering voor vereniging maar wel raadzaam

 • Collectieve polis voor alle organisaties

 • Vrijwilligerswerk mag niet uitgesloten worden van dekking in familiale polis.


De wet aansprakelijkheid 3

De wet: aansprakelijkheid (3)

Kostprijs

 • Verzekering BA meestal geen dure polissen

 • Clausule rechtsbijstand in polis BA: niet zo duur

 • Lichamelijke ongevallen: wel duur (afhankelijk van risico en reikwijdte dekking)

   kosten drukken door bvb hogere franchise of systeem collectieve verzekeringen


De wet onkosten 1

De wet: onkosten (1)

Uitgangspunt:

 • Vrijwilligerswerk wordt niet betaald, geen vergoedingen voor prestaties

  • Vrijwilligersregister bijhouden nog steeds verplicht

  • Vergoedingen moeten geboekt worden als uitgaven

  • Organisatie is vrij al dan niet onkostenvergoedingen te betalen, geen recht van de vrijwilliger

 • Onkosten die vrijwilliger maakt, kunnen wél vergoed worden.


De wet onkosten 2

De wet: onkosten (2)

2 systemen:

 • Vaste of forfaitaire kosten

 • Bewezen of reële kosten


De wet onkosten 3

De wet: onkosten (3)

2 systemen:

 • Forfaitaire vergoeding: vastgelegde maxima:

  • 27,92 €/dag

  • 1116,71€/jaar

 • Geen bewijsstukken nodig. Niet aangeven in belastingen.

 • Als vergoedingen deze maxima overschrijden, zullen deze belast worden.

 • Vrijwilliger kan als maximum bereikt is, nergens anders nogonkosten ontvangen.


De wet onkosten 4

De wet: onkosten (4)

2 systemen:

 • Reële kostenvergoeding:

  • Onbegrensd, buitensporige bedragen worden echter niet aanvaard

  • Onkosten moeten bewezen worden

  • Organisatie bewaart bewijsstukken


De wet onkosten 5

De wet: onkosten (5)

Kiezen of delen:

 • Onkostensystemen mogen niet gemengd worden in hoofde van één vrijwilliger, per kalenderjaar.

 • Vrijwilliger moet zelf waken over niet mengen van beide systemen en van de maxima die hij mag ontvangen.


De wet uitkeringen 1

De wet: uitkeringen (1)

Uitgangspunt:

Werklozen, (brug)gepensioneerden, arbeidsongeschikten of mensen met een ander vervangingsinkomen kunnen wél vrijwilligerswerk verrichten.


De wet uitkeringen 2

De wet: uitkeringen (2)

Werklozen & bruggepensioneerden:

 • Vooraf melden aan RVA, meteen aan de slag

 • RVA heeft 14d. om te weigeren, alleen als:

  • Activiteit geen vrijwilligerswerk is zoals in wet

  • Activiteit die normaal niet door vrijwilliger verricht wordt

  • Beschikbaarheid vrijwilliger op arbeidsmarkt vermindert (knelpuntberoepen)

   = stilzwijgend akkoord

 • Event. weigering geldt enkel voor

  toekomst


De wet uitkeringen 3

De wet: uitkeringen (3)

Arbeidsongeschikten:

 • Wet herbevestigt: adviserend geneesheer beoordeelt of vrijwilligerwerk verenigbaar is met gezondheidstoestand

 • Vrijwilliger moet jaarlijks toestemming vragen en meldingsplicht nakomen.


De wet uitkeringen 4

De wet: uitkeringen (4)

Andere uitkeringen:

 • Geen beperkingen: onkostenvergoeding is verenigbaar met uitkeringen zoals leefloon, hulp aan bejaarden, pensioen, gezinsbijslag, loopbaanonderbreking…


De wet wanneer van kracht

De wet: wanneer van kracht?

 • Sedert 1 augustus 2006 is de wet van kracht.

 • Uitzondering: de bepalingen mbt aansprakelijkheid en verplichte verzekering treden in werking op 1 januari 2007.

 • Uitvoeringsbesluiten


Vrijwilligerswerk

Info?

Provinciaal steunpunt vrijwilligerswerk

09/267.75.44

vrijwilliger@oost-vlaanderen.be

www.vrijwilligersweb.be

www.vrijwilligerswerk.be

www.vvsg.be


Vrijwilligerswerk

Info?

Annelies Storms

Volksvertegenwoordiger spirit

Ondervoorzitter spirit

T 02/549 88 79 – F 02/549 85 21

annelies.storms@spirit.be

www.anneliesstorms.be


 • Login