Anal za koeficientu citlivosti v eso
Download
1 / 20

Analýza koeficientu citlivosti v ESO - PowerPoint PPT Presentation


 • 83 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Analýza koeficientu citlivosti v ESO. Ing. Katarína Tvrdá Assoc.Prof. Ing. Jozef Dický, PhD. Úvod. V konštrukčnej optimalizácii je konštruktér často čelí veľkej škále problémov.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Analýza koeficientu citlivosti v ESO

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Analza koeficientu citlivosti v ESO

 • Ing. Katarna Tvrd

 • Assoc.Prof. Ing. Jozef Dick, PhD.


vod

 • V kontruknej optimalizcii je kontruktr asto el vekej kle problmov.

 • Niektor kontrukcie, ktor maj by optimalizovan s asto komplikovan, pre zskanie dobrch vsledkov sa musia rozdeli na mnostvo malch elementov.

 • Naviac z nvrhu premennch vyplva niekoko obmedzujcich funkci.

 • V takchto podmienkach cena matematickch optimalizanch metd sa stva neprstupn, rastie s mnostvom nvrhovch parametrov.

 • Vypracovan menej drahie techniky sa preto pouvaj dlh as.

 • Technick optimalizcia nie je ist optimalizcia v matematickom chpan, postup aj napriek tomu dva dobr vsledky.

 • Zaiatok tejto metdy v 70-tich rokoch 20. storoia, spolu s inmi metdami kontruknej optimalizcie.

 • Namiesto optima funkcie hadme optimum hodnt mnostva parametrov pouitm novej numerickej metdy.


ESO - Evolun kontrukn optimalizcia

 • Predstavili ju v roku 1992 Z. M. Xie aG. P. Steven.

 • Ponka nov metdu kontruknej optimalizcie.

 • Dva odpove, ako jednotliv predmety zskavaj dan tvar i rozmer.

 • Prekonva mnostvo problmov spojench sklasickmi technikami.

 • Jednoduch princp postupnho vytvrania optimlneho tvaru arozmerov kontrukcie postupnm odstrnenm alebo presvanm neinnho materilu z kontrukcie.


Minimalizovanie hmotnosti doskyredukovanm hrbky

 • odstraovanie elementov

 • redukciou hrbky menej innch elementov

 • definovanie koeficientu citlivosti na urenie elementov

  • s redukovanou hrbkou


Mnohonsobn obmedzenie priehybu

 • MKP pre statick analzu v modernom ininierskom procese

 • KuP (1)

 • Ak hrbka i-tho elementu je redukovan zo starej hrbky h na nasledujcu meniu hrbku (h - h). Zmeny vmatici tuhosti kontrukcie

 • KKiKih-h- Kih )(2)

  kde Kih ) matica tuhosti prvku pvodnej hrbky

  Kih-h - matica tuhosti toho istho prvku pri redukovanej hrbke


 • Pre niektor kontrukcie sa vyaduje, e premiestnenie v niekokch bodoch bude do predpsanho limitu

 • uj uj*(j = 1, m)(3)

  kde m- celkov mnostvo predpsanch priehybov

 • Vemi jednoduch spsob je pouitie vhovho priemeru oakvanch zmien priehybov s obmedzenm v dsledku redukcie hrbky elementov

  (4)

 • Koeficient citlivosti ij |-ui jT K iu i (5)

 • Koeficient je pomer aktulneho priehybu k obmedzujcemu priehybu v danom bode

  (6)


Optimalizan postup

 • Rozdelenie kontrukcie nakonen poet elementov

 • Rieenie statickch rovnc rovnovhy (1) pre zadan zaaenie P avirtulne jednotkov zaaenie odpovedajce vetkm obmedzeniam premiestnen,

 • Vpoet koeficientu citlivosti (6) a vhovho priemeru (4) pre kad element

 • Redukcia hrbok elementov, ktor maj najniiu hodnotu vhovho priemeru

 • Opakovanie krokov 2-4, km nie je poruen platnos nerovnosti uj uj*

  Mnostvo elementov prislchajcich redukcii hrbky je uren dkou kroku zmeny hrbky h apredpsanm stupom redukcie (PSR), ktor definuje mnostvo (objemu alebo hmotnosti) materilu, ktor me by odstrnen vkadej iterci k celkovmu poiatonmu mnostvu materilu. Typick hodnota pre PSR je 1%.


A

B

C

P

P

P

 • Rozmery: 4 x 2 m

 • Singulrna sila: P = 20 k N

 • Youngov modul prunosti: E = 30 GPa

 • Poissonovo slo: = 0,2

 • h0 : 0,2 m

 • hmin: 0,1 m

 • w0 : 2,22 mm

 • wmax: 3,00 mm

Prklad

 • P = 20 kN


Body optimalizanho postupu

Polovica dosky v dsledku symetrie

w1max =3,00 mm

w2max =3,00 mm

Rozdelenie kontrukcie nakonen poet elementov


A. Rieenie statickch rovnc rovnovhyKuPpre zadan zaaenie P

P = 20 kN

u i i =1, 800 prvkov

u1

u2

P = 20 kN

P = 10 kN


1

B. Rieenie rovnc rovnovhy KujPprevirtulne 1 zaaenie odpovedajce vetkm obmedzeniam premiestnen (priehybu)

1

u i1

u i2

i1 |-u i1TK iu i

i2 |-u i2TK iu i

Vpoet koeficientu citlivosti pre kad element i


Vpoet vhovho priemerukoeficientu citlivosti oakvanch zmien priehybov v dsledku redukcie hrbky elementov.

i = 1 - 800 prvkov

m = 2 poet obmedzujcich podmienok

i1 |-u i1TK iu i

i2 |-u i2TK iu i

 • koeficient citlivosti indukuje vplyv redukcie hrbky elementu na u i

K iK ih-h - K ih )


Redukcia hrbky elementu s najnim slom vhovho priemeru koeficientu citlivosti.

Mnostvo elementov prislchajcich redukcii hrbky je uren:

 • dkou kroku zmeny hrbky h

 • predpsanm stupom redukcie (PSR),

  ktor definuje mnostvo objemu materilu, ktor me by

  odstrnen vkadej itercii k celkovmupoiatonmuh = 0,05

  mnostvu materilu.

 • Typick hodnota pre PSR je 1%.

  Ak h = 0,1m 16 elementov zniuje hrbku

 • Iteran krok h = 0,1

 • 152,154,156,158,160

 • 112,114,116,118,120,

 • 74, 76, 78

 • 34, 36, 38,


Opakovanie krokov 2-4

km nie je poruen platnos nerovnosti

u j u j*

 • w j* = wjmax j = 2 - poet obmedz. podmienok


Typolgia 2 hrbok

h = 0,1m

h1 = 0,2m

h2 = 0,1m

 • Objem: 81 % 19-iter.

 • Objem: 79 % 21-iter.

 • V = 79 % V0

  h = 0,1 m

  w121 =2,96 mm

  1

  w121 = 2,965 mm< w1max=3,00mm


  Typolgia 3 vslednch hrbok

  h = 0,05m

  w119 =2,9415 mm

  h0 = 0,20m

  h1 = 0,15m

  h2 = 0,10m

  V = 81% V0

  h = 0,1 m

  w121 =2,96 mm

  1

  w119< w1max w1max=3,00mm


  Typolgia 5 a 6 vslednch hrbok

  h = 0,025m 82 % V0

  w118 =2,975 mm

  h = 0,02 m 83% V0

  w117 =2,9244 mm

  w1< w1max w1max=3,00mm


  Typolgia 11 hrbok

  h = 0,01m

  w116 =2,9306 mm

  h0 = 0,2 m

  h min = 0,1m

  V = 84% V0

  1

  w116< w1max w1max=3,00mm


  Histria zmeny priehybu v bode 1

  • PSR = 1%,

  • w0: 2,22 mm

  • wmax: 3,00 mm


  Zver

  • Z prezentovanch obrzkov je vidie, e od zvolench hodnt h zvis, koko hrbok dostaneme.

  • Ak h mal, priebeh hrbok je u skoro spojit (11 hrbok).

  • V prpade voby hrubho kroku h = 10 cm je potrebnch 21 itercii na dosiahnutie konenho obmedzenia (16 prvkov).

  • Pre jemnej krok h = 1 cm je potrebnch u iba 16 iteranch krokov (160 prvkov).

  • Je to ovplyvnen tm, e pri malom kroku v poet prvkov men hrbku, hoci pri kadej lohe, iba 1% z pvodnho objemu me by zredukovan. Pri h = 2 cm 80 prvkov redukuje hrbku v jednom iteranom kroku.


  ad
 • Login