VY_32_INOVACE_53_02
Download
1 / 12

zlinskedumy.cz - PowerPoint PPT Presentation


 • 60 Views
 • Uploaded on

VY_32_INOVACE_53_02. www.zlinskedumy.cz. Tvorba právních norem vychází ze zákonodárné moci. Lidé mají nezcizitelné právo rozhodovat o svém osudu. Toto právo, formuluje čl. 2 první hlavy naší ústavy. Naplněním tohoto práva můžeme hovořit o zákonodárné moci

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' zlinskedumy.cz' - cale


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

VY_32_INOVACE_53_02

www.zlinskedumy.cz


 • Tvorba právních norem vychází ze zákonodárné moci

 • Lidé mají nezcizitelné právo rozhodovat o svém osudu.

  Toto právo, formuluje čl. 2 první hlavy naší ústavy.

 • Naplněním tohoto práva můžeme hovořit o

  zákonodárné moci

 • Zvolení poslanci tak získají mandát provádět

  zákonodárnou moc (přijímat zákony, kontrolovat

  výkonnou moc atd.).


Vznik pr vn ch norem
Vznik právních norem

 • V počátcích lidské společnosti neexistovaly psané zákony.

 • Lidská společnost si postupně vytvářela zvykové normy,

  které se tradovaly ústně.

 • V další fázi dochází k sepsání právních norem,kdy hovoříme

  o normativním právu(Atény, Řím) .

  Existují dvě formy takového práva:

  • právo soudcovské (Anglosaské země)

  • právo kodexové(platí ve většině zemí)

   ( právní norma je sepsána v obecné rovině)


Postup při tvorbě zákonů a přijímání zákonů

Navrhnout zákon však může jen ten jednotlivec

nebo instituce, která má ze zákona tzv.

zákonodárnou iniciativu.

V naší ústavě to jsou:

 • poslanci Parlamentu

 • Senát ČR

 • Vláda ČR

 • Zastupitelstvo vyššího správního celku (viz čl. 41 Ústavy)


N vrh z kona m e b t p edlo en ve form z sad nebo paragrafovan ho zn n
Návrh zákona může být předložen ve formě zásad nebo paragrafovaného znění.

1) Návrh zákona se dostane nejprve do parlamentních komisí,

kde jsou poslanci, kteří se specializují na určitou oblast veřejného

života. Komise se k zákonu vyjádří a popřípadě navrhnou změny.

2) Po tomto procesu přichází návrh zákona na jednání

pléna Parlamentu.

3) Pokud je zákon schválen, je postoupen Senátu,pokud i ten

vyjádří souhlas.

4) Je předložen prezidentu republiky k podpisu.

(Prezident má právo nepodepsat, a tím vrátitzákonParlamentu).


Z kladn pojmy pro tvorbu pr va ve st t
Základní pojmy pro tvorbu práva ve státě: paragrafovaného znění.

 • Právo: Souhrn obecně závazných pravidel

  chování a zachování vynucuje.

 • Právní řád: Souhrn všech právních norem

  platných v určitém státě.

 • Právní norma:Všeobecně závazné pravidlo

  pro chování lidí, jehož

  dodržování je vynutitelné státní

  mocí.  


Pr vn s la
Právní síla: paragrafovaného znění.

 • Celý právní systém je tvořen pyramidou právních

  norem.

 • Jestliže existuje rozpor mezi dvěmiprávními normami,

  pak se bere za základ norma obecnější.

 • Mezinárodní normy jsou právně "silnější" než ústava

  a ústavní zákony.

 • Rozhodčím orgánem při případném porušení je

  Evropský soudní dvůr.


 • Právní vztahy: paragrafovaného znění.jsou společenské vztahy

  upravené právními normami.

 • Právní skutečnost:jeskutečnost,

  s níž právní norma spojuje vznik, změnu nebo

  zánik právního vztahu.

 • Právní úkon: je právní skutečnost,

  která je projevem vůle založit, změnit nebo

  zrušit právní vztah.


Obecn z vazn pr vn p edpisy
Obecně závazné právní předpisy paragrafovaného znění.

 • Ústava - schvaluje ji Parlament České

  republiky 3/5 většinou hlasů.

 • Zákony - schvaluje je Parlament prostou

  většinou hlasů.

 • Vládní nařízení - vydává vláda zmocněním

  ze zákona.

 • Vyhlášky- vydávají je jednotlivá ministerstva.

  - Samosprávné orgány (obce)

  = obecně závazné vyhlášky.


Manipulace se z konem
Manipulace se zákonem: paragrafovaného znění.

Přijetí zákona

 • Novelizace - změní se jen určité části zákona.

 • Derogace- zrušení některých ustanovení.

 • Zrušení zákona

 • Veškeré právní předpisy se musí zákonnou formou zveřejnit.

 • Zákony, vládní nařízení, vyhlášky a některé směrnice všeobecného

  rázu se zveřejňují ve Sbírce zákonů České republiky.

 • Teprve zveřejněním nabývají platnosti.


Pokus se odpov d t
Pokus se odpovědět paragrafovaného znění.

 • Co rozumíš pod pojmem právní síla?

 • Ve kterých zemí se uplatňuje soudcovské právo a pokus se ho charakterizovat.

 • Pokus se formulovat pojem zákonodárná iniciativa.

 • Dokážeš říci co znamená pojem – Derogace?

 • Co si představuješ pod pojmem zákonodárná moc ve státě?


Zdroje a prameny
Zdroje a prameny paragrafovaného znění.

Emmert, F. - Kotrňák, T. : Odmaturuj ze společenských věd, Didaktis Brno 2003 .

Zouhar J. : Základy teorie státu a práva, S &M 1993.

Knapp, V.: Teorie práva . 1 vyd. 5 dotisk, C.H. BECK, Praha 1995.

Tomancová, J. Schelle, K. a kol.: Právní nauka pro školy a praxi 6. vyd., Eurolex Bohemia, s.r.o., Praha 2004.

Šíma, A. – Suk, M. : Základy práva C.H.BECK, Praha 1997

http://cs.wikipedia.org/wiki/Právo


ad