kemahiran mikropengajaran
Download
Skip this Video
Download Presentation
KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 38

KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN - PowerPoint PPT Presentation


 • 239 Views
 • Uploaded on

KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN. Modul Kuliah Minggu Kelima dan Keenam. Hasil pembelajaran. Unit 1: Menghuraikan empat kemahiran mikropengajaran iaitu memulakan pengajaran ( termasuk mencungkil idea), menyoal , menerang , dan memperkukuh . Unit 2:

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' KEMAHIRAN MIKROPENGAJARAN' - cais


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hasil pembelajaran
Hasilpembelajaran

Unit 1:

 • Menghuraikanempatkemahiranmikropengajaraniaitumemulakanpengajaran (termasukmencungkil idea), menyoal, menerang, danmemperkukuh.

Unit 2:

 • Menghuraikan lima kemahiranmikropengajaraniaitumembuatdemonstrasi, mengendaliperbincangandaneksperimen, menutuppengajarandanmerefleksi

Unit 3:

 • Mengaplikasipengetahuantentangkemahiranmikropengajaransemasamembuatpersembahan.

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

unit 1 apa itu kemahiran mikropengajaran
Unit 1: Apaitukemahiranmikropengajaran?
 • Pengajaranmerupakansatuprosesrumit yang memerlukanpelbagaikemahiranmengajar yang diintegrasidandilaksanakansecarabersepadudanharmonibagimembantupembelajaranberlakusecaraberkesan.
 • Kemahiranmengajarbolehdibahagikankepadabeberapakemahiran yang lebihasas yang dipanggilkemahiranmikropengajaran.
 • Denganmengenalpastibeberapakemahiranasasini, guru pelatihlebihmudahdibantumenguasaikemahiranmengajarapabiladapatmenguasaisetiapsatukemahiranmikropengajarantersebut.

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

9 kemahiran mikropengajaran utama
9 kemahiranmikropengajaranutama
 • Memulakanpengajaran (termasukmencungkil idea)
 • Menyoal
 • Menerang
 • Memperkukuh
 • Membuatdemonstrasi
 • Mengendaliperbincangan
 • Mengendalikerjaamali
 • Menutuppengajaran
 • Membuatrefleksi

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

1 kemahiran memulakan pengajaran
1. Kemahiranmemulakanpengajaran

Tujuanfasapermulaanpengajaran

 • Menarikperhatianpelajar
 • Membantupelajarbersedia: sudutkognitifdanafektif
 • Memperkenalkanobjektifpembelajaran
 • Membinaaliranpemikiran
 • Mengetahuipengetahuansediaadadanmiskonsepsipelajar

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

komponen kemahiran memulakan pengajaran
Komponenkemahiranmemulakanpengajaran

Menarikperhatian

 • Melaluisuara, pergerakan, isyarat, & eye contact
 • Gunakanalatpandangdengar
 • Pelbagaikaninteraksi

Menimbulkanmotivasi

 • Wujudkanhubunganbaik
 • Tunjukkankeghairahan
 • Ransangsifatingintahu
 • Bercerita

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

komponen kemahiran memulakan pengajaran sambungan
Komponenkemahiranmemulakanpengajaran - sambungan

Menstruktur P&P

 • Tunjukkanhasilpembelajaran
 • Buatringkasankeseluruhanaktiviti P&P (overview)
 • Cungkil idea pelajartentangtajuk/konsep yang akandiajar

Membuatperkaitan

 • Banding danbezakan
 • Pengetahuansediaada
 • Pengalaman/kejadiansemasa yang berkaitdenganpelajar

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

mengapa perlu mencungkil idea pelajar
Mengapaperlumencungkil idea pelajar?

“If I had to reduce all of educational psychology to

just one principle, I would say this: The most important

single factor influencing learning is what the learner

already knows. Ascertain this and teach him accordingly."

(Ausubel, 1978, p.v)

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

mengapa perlu mencungkil idea pelajar1
Mengapaperlumencungkil idea pelajar?
 • Langkahpertamakearahmemurni, menstruktursemula, dan/ataumengatasisebarangprakonsepsi/miskonsepsi yang pelajarkemungkinanada
 • Pelajarlebihmenyedari idea asalmerekadanolehitulebihmudahmembuatperkaitandenganmaklumatbaruataumenstruktursemula idea tersebutjikadidapatiadapercanggahan
 • Guru mengetahui status idea ataupengetahuansediaadapelajardandapatmerancangtindakansusulan yang bersesuaian

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

beberapa cara mencungkil idea pelajar
Beberapacaramencungkil idea pelajar
 • Soaljawabkeseluruhankelas
 • Perbincangankumpulan
 • Demonstrasi guru
 • Kuizpendekataupraujian
 • Ramal-Perhati-Terang (Predict-Observe-Explain, POE)
 • Petakonsep (Concept map)
 • Kartunkonsep (Concept Cartoon)
 • Peristiwabercanggah (Discrepant event)
 • Interview about events
 • Interview about instances

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

aktiviti kumpulan
Aktivitikumpulan
  • Gunakanenjinpencarian internet untukmencarimaklumattentangsatudaripadacaramencungkil idea berikut:
  • Ramal-Perhati-Terang (POE)
  • Petakonsep
  • Kartunkonsep
  • Peristiwabercanggah
 • Nyatakansecararingkascaramencungkil idea tersebut, berikansatucontohdalamtajukfizik, danhuraikanbagaimanacaratersebutdigunakanuntukmencungkil idea pelajar. Gunakan PowerPoint untukmencatathasilkerja.
 • Bentangkanhasilkerjakumpulankepadakelas

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

2 kemahiran menyoal
2. Kemahiranmenyoal

Tujuanmenyoal

 • Memulakaninkuiri
 • Melibatkanpelajarsecaraaktifdalamprosespembelajaran
 • Menarikperhatianpelajardanmenimbulkansifatingintahu
 • Menumpukanperhatianpelajarkepadasesuatu idea ataukonsep
 • Menggalakkanpelajarbertanyasoalan
 • Membinakemahiranberfikir
 • Memintapenjelasan idea pelajar
 • Mengenalpastidanmenanganimiskonsepsi
 • Mentaksirkefahamanpelajar

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

langkah 1
Langkah 1
 • Ajukansoalankepadaseluruhkelas
  • Dahuluilontaransoalandenganisyaratataupemberitahuanperaturanmenjawab (jikaperlu)
  • Tujukansoalankepadakeseluruhanpelajar, baikpelajar yang inginmenjawabsecarasukarelamahupunsebaliknya
  • Nyatakansoalandengantepatdanseberapabolehmenggunakanayat yang pendek
  • Elakkansoalanretorik
  • Seimbangkanpenggunaanpelbagaijenissoalan
  • Setarakansoalanmengikutkebolehanpelajar
  • Ajukansoalandengancara yang tidakmengancam

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

langkah 2
Langkah 2
 • Memberimasaberfikir yang sesuai (wait-time)
  • Masaberfikirseharusnyadiberiselepassoalandiajukandansebelum guru memberiresponkepadajawapanpelajar
  • Masaberfikir yang sesuaiadalahbergantungkepadajenisdantahapsoalan yang diaju (3-5 saatuntuksoalanbiasa yang diaju guru, danlebihpanjanguntuksoalan yang lebihmencabar)

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

langkah 3
Langkah 3
 • Memilihpelajaruntukmenjawab
  • Pilihpelajar yang hendakmenjawabsecarasukareladansebaliknya. Pemilihanpelajarsecararawakberupayamengekalkanperhatianpelajarsepanjangsesisoal-jawab
  • Panggilnamapelajartertentuwalaupunkebanyakanpelajarmenjawabsecaraberamai-ramai
  • Ingatkanpelajartentangperaturanmenjawabsoalansepertimengangkattangan, dansebagainya (jikaperlu)

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

langkah 4
Langkah 4
 • Memberiresponataureaksikepadajawapanpelajar
  • Pastikanpelajar lain memberiperhatiankepadajawapanpelajar
  • Beriresponataureaksitanpamengadilijawapanpelajar (tidakmengatakansalahataubetul) dengancaramengolahjawapanpelajarmenggunakanayat yang berbeza, jika guru inginmeneruskanperbincangandansoal-jawabberdasarkansoalantersebut. Jikasebaliknya, hargaijawapanpelajardenganpeneguhanpositif
  • Jikajawapannyasalah, kenalpastibahagian yang betul (jikaada) sertatanyalebihlanjutuntukmendapatkanpenjelasanataumintajawapanalternatifdaripadapelajar lain

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

langkah 4 sambungan
Langkah 4 - sambungan
 • Berigalakanjikapelajartidakbolehmenjawab (prompting). Misalnyadenganmemberikluatauisyaratataumengolahsemulasoalandalambentuk yang lebihmudahdifahami.
 • Tanya lebihlanjut (probing) bagimendapatkanpenjelasantentang idea pelajar, mencabarpelajardanseterusnyamenggalakkanpemikirantahaptinggi
 • Tujukansoalan yang samakepadapelajar lain (asking around) sebelummenerimasesuatujawapanatautujukansoalan lain yang dibangkitkanpelajarkepadapelajar lain (redirect)
 • Kaitkansemuajawapandan idea pelajaruntukmembantupelajarmembuatsatukesimpulan (interrelating)

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

langkah 5
Langkah 5
 • Memberipenekananataumembuatringkasanjawapantepat/yang bolehditerima
  • Nyatakansemulatujuanatausoalanutamaselepassesisoaljawab yang panjangdiikutidenganjawapantepatatau yang bolehditerimadenganseboleh-bolehnyamenggunakanjawapanpelajar yang bertepatan
  • Gunakanalatpandangdengardimanasesuai
  • Bagipenyoalandengantujuanmencungkil idea padafasapermulaanpengajaran, langkah 5 initidakperludilakukan. Sebaliknyaajakpelajarmenjalankanpenyiasatanbagimendapatkanjawapannya, jikasoalanbersifatinkuiri

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

ringkasan langkah menyoal
Ringkasanlangkahmenyoal

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

3 kemahiran menerang
3. Kemahiranmenerang

Tujuanmenerang

 • Menyampaikanmaklumatdengancara yang berkesan
 • Membinapengetahuandankefahamanpelajar
 • Pelajardapatmengikutarahan

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

jenis jenis penerangan
Jenis-jenispenerangan
 • Penaakulan
  • Menggunakanproseslogikuntukmenjawabsoalan
  • Menstruktursemulakonsepatau idea
 • Interpretatif
  • Menghuraikanmaksudsesuatuistilahataupenyataan
  • Idea, konsep, prinsip, atauteori
 • Diskriptif
  • Menghuraikanproses, struktur, danprosedur
  • Arahanjelaslangkah-langkahmenjalankansesuatu

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

komponen menerang
Komponenmenerang
 • Ayatpembukaan: Mewujudkankesediaandanmenarikperhatian, cthnyadenganbertanyasoalan
 • Isikandungan: Intipatitentangapa yang hendakditerangkan
 • Penghubung: Perkataandanfrasa yang digunakanuntukmenjadikanpeneranganberkesan, iaitupenandawacana (cth: olehitu, adalahdisebabkanoleh, Inilahsebabnya)
 • Ayatpenutup: Ringkasanisikandunganpenerangan
 • Soalanbagimenaksirkefahaman: soalanpendekuntukmenilaikefahamanpelajar

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

4 prinsip utama kemahiran menerang
4 prinsiputamakemahiranmenerang

Gunakankejelasan

 • Tumpukankepadaaspek yang spesifik
 • Gunakancontoh, illustrasidan media yang relevandanmenarik
 • Fokussemuladenganmembuatringkasan
 • Gunakanbahasamudahdansesuaidenganpelajar
 • Elakkekaburandanayattidakrelevan

Gunakanpenegasan

 • Intonasiberbeza
 • Penunjuk/penyerlah
 • Pergerakan, gerakisyarat

Urutan/Kesinambungan

 • Induktif/deduktif
 • Bantu ingat (prompts)
 • Variasidankatapenghubung
 • Pelbagaikankelajuanpenyampaian

Dapatkanmaklumbalas

 • Libatkanpelajar
 • Wujudkanpeluangpelajarmenunjukkankefahaman, minatdansikap

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

4 kemahiran memperkukuh secara positif
4. Kemahiranmemperkukuh (secarapositif)

Tujuanmemperkukuh

 • Meningkatkaninteraksibilikdarjah
 • Memperbaikidisiplinbilikdarjah
 • Memotivasipelajar
 • Meningkatkankeyakinanpelajar
 • Mengubahataumengubahsuaikelakuanpelajarsecarapositif
 • Meningkatkankefahamanpelajar

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

komponen kemahiran memperkukuh secara positif
Komponenkemahiranmemperkukuh(secarapositif)

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

prinsip memperkukuh secara positif
Prinsipmemperkukuh (secarapositif)
 • Tunjukkankemesraan, keghairahan/semangatkesungguhan, danmasukkanunsur kecindan
 • Berfikiranterbukaterhadapkelakuanpelajar
 • Pelbagaikankaedah, media, teknologidanaktiviti
 • Bersifatikhlas

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

5 kemahiran membuat demonstrasi
5. Kemahiranmembuatdemonstrasi

Tujuanmembuatdemonstrasi

 • Mengajakpelajarmenjalankaninkuiriterbimbing
 • Membantupelajarmembinakefahaman
 • Merangsangpemikirankritisdankreatif

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

komponen membuat demonstrasi
Komponenmembuatdemonstrasi
 • Membuatpersediaanawal
  • Tentukankonsep, prinsip, proses, yang hendakdiajar
  • Tentukanaktivitidanbahansertaperalatan yang sesuai
  • Jana beberapasoalanpenting yang akandigunakan
  • Lakukanlatihansekurang-kurangnyasekalisebelumkelasbagimemastikandemonstrasiberjaya
 • Menjalankandemonstrasi – jenis-jenisdemonstrasi
  • Demonstrasi guru
  • Demonstrasi guru-pelajar
  • Demonstrasipelajar
  • Demonstrasitetamujemputan

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

prinsip menjalankan demonstrasi
Prinsipmenjalankandemonstrasi
 • Seboleh-bolehnyalibatkanpelajardenganmenjalankandemonstrasiinteraktif (cth. Teknikdemonstrasi POE)
 • Utamakanprosesinduktifberbandingdeduktif – mulakandengansoalan
 • Tunjukkanketerujaansupaya demo kelihatan ‘hidup’
 • Pastikansemuapelajarbolehdengardanlihatdenganjelas
 • Sentiasabertanyasoalanberorientasiinkuiri
 • Dengansatusirisoalan, bantu pelajarmenemuikonsep yang hendakdiajar
 • Beripengukuhanpositif
 • Lakukanpenilaiandemonstrasiuntukpenambahbaikan

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

6 kemahiran mengendali perbincangan
6. Kemahiranmengendaliperbincangan

Tujuanmengadakanperbincangan

 • Melibatkanpelajarsecaraaktifdalampembelajaran
 • Melibatkanpelajardalamprosesmenyelesaikanmasalahsaintifikberbandingmengajarisikandungan
 • Memperkukuhkanpembelajaran
 • Meransangkemahiranberfikirsecarakritisdankreatif
 • Memberimaklumbalaspantaskepada guru tentangkefahamanpelajar

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

langkah langkah mengendali perbincangan
Langkah-langkahmengendaliperbincangan

Perancangan

 • Tetapkantujuandanobjektif
 • Senaraikansoalanutama yang bolehmembawakepadapencapaianobjektif
 • Rancangpenggunaandemonstrasi yang menarikuntukmemotivasidanmerangsangsifatingintahupelajar (jikasesuai)

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

langkah langkah mengendali perbincangan1
Langkah-langkahmengendaliperbincangan

Pelaksanaan

 • Mulakandengansatupersoalansaintifik
 • Galakkanpelajarmenjanahipotesisdanmenyatakanbukti
 • Gunakanpendekatanpembelajaran yang menekankanpersoalan “Apapendapatkamu?”
 • Aplikasilangkah-langkahmenyoal
 • Akhiriperbincangandenganmemintapelajarmembuatrefleksitentangapa yang telahdibincangkandanmeringkaskanisi-isipenting
 • Gunakansoalanreflektifsekerap yang mungkin

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

prinsip mengendali perbincangan kumpulan besar
Prinsipmengendaliperbincangankumpulanbesar
 • Wujudkanpersekitaranpembelajarandimanasoalanbukansahajadialu-alukanbahkandiharapkan
 • Sentiasagunakanpengukuhanpositifapabiladiperlukan
 • Pujipelajar yang memberiperhatiansehinggamampumengenalpastikesilapan guru ataupelajar lain
 • Cuba ingatsemua idea yang dilontarpelajardangabungkandimanasesuaidenganmenyebutnamapelajar yang menyumbang idea tersebut
 • Tunjukkansikappositifdanterbuka
 • Ingatkanpelajarperaturanberbincangsepertimendengarapabilapelajar lain sedangmemberi idea, danmengelakdaripadamemburukkan idea atausoalanpelajar lain
 • Pastikansemuapelajardilibatkandenganmemerhatisemuapelajardanmengelakdaripadaseolah-olahbercakapdenganpelajar yang bertanyasahaja

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

7 kemahiran mengendali kerja amali
7. Kemahiranmengendalikerjaamali

Tujuanmenjalankanamali

 • Meningkatkanpenguasaanisikandungan
 • Memberipeluangpelajarmengalamitabii, kaedah, dansemangatsains
 • Membinakemahirandansikapsaintifik
 • Membinakemahiranberfikirkritisdankreatif
 • Membinakemahiranpraktik yang generik
 • Membinapengetahuansainssecaraempirik
 • Membinakemahiranbekerjadalamkumpulan

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

prinsip mengendali kerja amali
Prinsipmengendalikerjaamali
 • Tentukanobjektifkerjaamali
 • Tumpukankepadasebilangankecilkemahiransahajabagisatu-satupengajaran
 • Sediakanbahan, peralatan, dansumbersecukupnyasebelumamalihendakdijalankan
 • Sebaiknyabahagikanpelajarsecaraberpasanganataubertiga (kumpulankecil)
 • Seimbangkanamalitradisionaldenganamaliberbentukinkuirimengikutkebolehanpelajar
 • Wujudkanpersekitaran yang mengujakan, meransangsifatingintahu, danbersemangatsainsdimakmal
 • Beriperingatantentangperaturankeselamatandimakmal
 • Ajar terlebihdahulukemahiranasaskerjaamalibagimengelakkemalangandancarabertindakapabilaberlakukemalangan

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

8 kemahiran menutup pengajaran
8. Kemahiranmenutuppengajaran
 • AspekKognitif

Melihatsemula/meperkukuhdanmeringkaskanhasilpembelajaran

Menaksirkefahamanpelajar. Cuba jadikanpengakhiranpelajaransesuatu yang tidakdapatdilupakan

Pelajarmembuatrefleksikeatasapadanbagaimanamerekabelajardanmembuatkesimpulan

Membuatperkaitandenganpelajaranakandatang

Memberikerjarumah/pembacaan yang sesuai

 • AspekSosial

Nilaiafektif: Perasaanmencapaikejayaandankeseronokanpengalamanbelajar. Cuba jadikanpelajarberasaapa yang merekapelajariitupentingdanistimewa

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

9 kemahiran membuat refleksi
9. Kemahiranmembuatrefleksi

Tujuanmembuatrefleksi

 • Mengenalpastiisu/masalah yang mungkindihadapibagitujuanpenambahbaikan
 • Mengenalpastikekuatan yang bolehdimanfaatkan
 • Merangkatindakanpenambahbaikandarisudutperibadidanprofesionalisme

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

komponen kemahiran membuat refleksi
Komponenkemahiranmembuatrefleksi
 • Mengenalpastiisu/masalah yang signifikan
 • Mengenalpastisumbermasalah
 • Melihatmasalahdarisudutberbezadanmengambilkira/mengaplikasiteoridanprinsippendidikanbagimenerangkanmasalah yang dihadapi
 • Mengenalpastikekuatan yang bolehdimanfaatkan
 • Menyatakanpengajaran yang diperolehataukesedaranbaru yang timbul
 • Menyatakanlangkah-langkahatautindakan yang bolehdiambiluntukmenyelesaikanmasalahataumenambahbaikamalan

KPD3016 Pengajaran, Teknologi, dan Penaksiran 1

ad