Bankovní prostředí - PowerPoint PPT Presentation

Bankovn prost ed
Download
1 / 37

 • 141 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Bankovní prostředí. Prostředí, ve kterém podnikají banky, se v řadě charakteristik odlišuje od prostředí pro ostatní podnikatelské subjekty Přísnější a regulovanější prostředí Banky podléhají měnověpolitickým nástrojům CB Pravidlům regulatorních orgánů Systém povinného pojištění vkladů

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Bankovní prostředí

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Bankovn prost ed

Bankovní prostředí

 • Prostředí, ve kterém podnikají banky, se v řadě charakteristik odlišuje od prostředí pro ostatní podnikatelské subjekty

 • Přísnější a regulovanější prostředí

  • Banky podléhají měnověpolitickým nástrojům CB

  • Pravidlům regulatorních orgánů

  • Systém povinného pojištění vkladů

 • Základní legislativní rámec vymezuje Zákon o bankách (Zák. 21/1992 Sb.)

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Omezen majetkov ch ast

Omezení majetkových účastí

 • Banka nesmí vykonávat kontrolu nad jinou právnickou osobou, která není bankou…

 • Kvalifikovaná účast banky nesmí překročit

  • V jedné osobě 15 % kapitálu banky

  • V souhrnu vůči všem osobám 60 % kapitálu banky

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Kvalifikovan ast

Kvalifikovaná účast

 • Kvalifikovanou účastí se rozumí přímý nebo nepřímý podíl nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % na základním kapitálu (nebo hlasovacích právech) právnické osoby

 • Banka je povinna oznámit ČNB bez zbytečného odkladu nabytí kvalifikované účastí na právnické osobě

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Zk propojen podle z k o bank ch

Úzké propojení podle Zák. o bankách:

 • Alespoň 20 % podíl na základním kapitálu nebo na hlasovacích právech

 • Vztah dvou nebo více osob, které ovládá tatáž osoba

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Osoby maj c k bance zvl tn vztah 1

Osoby mající k bance zvláštní vztah (1)

 • Členové statutárního orgánu, dozorčí rady a vedoucí zaměstnanci banky

 • Osoby mající kontrolu nad bankou, osoby s kvalifikovanou účastí na těchto osobách a členové vedení těchto osob

 • Osoby blízké (§ 116 občanského zákoníku) členům statutárního orgánu, dozorčí rady, vedoucím zaměstnancům banky a osobám majícím kontrolu nad bankou

 • Právnické osoby, ve kterých některá z osob uvedených v předchozích bodech má kvalifikovanou účast

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Osoby maj c k bance zvl tn vztah 2

Osoby mající k bance zvláštní vztah (2)

 • Osoby s kvalifikovanou účastí na bance a jakákoliv osoba pod jejich kontrolou

 • Členové bankovní rady České národní banky

 • Osoby, nad kterými má banka kontrolu

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Z k o bank ch zakazuje

Zák. o bankách zakazuje

 • Provádět s osobami majícími k bance zvláštní vztah obchody, které by vzhledem ke své povaze, účelu nebo riziku nebyly provedeny s ostatními klienty

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Syst m nsk ch zd v bank ch

Systém „čínských zdí“ v bankách

 • Mezi úvěrovými a investičními obchody

  • Při provádění investičních obchodů zákaz využívat informace získané v souvislosti s úvěrovými obchody a naopak

  • Při provádění investičních obchodů na vlastní účet zákaz využívaní informací získaných v souvislosti s investičními obchody na účet klienta a naopak

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Fond poji t n vklad 1

Fond pojištění vkladů (1)

 • Je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku

 • Řízen pětičlennou správní radou – jmenuje a odvolává ministr financí

 • Roční příspěvek banky do fondu činí 0,1 % (v případě stavební spořitelny 0,05 %) z průměru objemu vkladů za předchozí rok, včetně úroků

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Fond poji t n vklad 2

Fond pojištění vkladů (2)

 • Musí být schopen vyplatit náhradu oprávněným osobám do 3 měsíců – v současnosti snahy o zkrácení této lhůty

 • Náhrada oprávněné osobě činí 90 % z vkladu, nejvýše však 25 tis. EUR – v současnosti 100 %, max. 50 tis. EUR

 • Fond má v současnosti k dispozici 10 mld. Kč většinou investovaných ve státních dluhopisech

  • S navýšením pojištěné částky nedošlo a ani se zatím neuvažuje o zvýšení odvodů do Fondu pojištění vkladů.

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Garance vklad v eu

Garance vkladů v EU

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Kapit lov p im enost 1

Kapitálová přiměřenost (1)

 • Základní nástroj bankovní regulace

 • Stanovuje minimální výši kapitálu, který banka musí vzhledem k objemu a rizikovosti svých obchodů udržovat

 • Proč kapitálová přiměřenost?

  • Tržní mechanismus ve finanční sféře není sám o sobě schopen zabezpečit, aby banky udržovaly dostatečnou výši vlastního kapitálu

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Kapit lov p im enost 2

Kapitálová přiměřenost (2)

 • Metodika vypracovaná Bankou pro mezinárodní platby (BIS) se sídlem v Basileji (Basel I, Basel II) Cookova standarta

 • Banky mají povinnost dodržovat kapitálovou přiměřenost na konsolidovaném i na individuálním základě

 • Požadovaná minimální úroveň kapitálové přiměřenosti je 8 %

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Vymezen kapit lu banky

Vymezení kapitálu banky

 • Kapitál se pro potřeby propočtu skládá z Tier 1, Tier 2 a využitého Tier 3

  • Ve struktuře kapitálu českých bank převládá Tier 1, význam Tier 2 je relativně malý. Tier 3 nebyl v roce 2007 v bankovním sektoru ČR využíván.

  • Podřízený dluh

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Pod zen dluh

Podřízený dluh

 • Jde o emitovaný podřízený dluhopis, úvěr, půjčku nebo vklad poskytnutý věřitelem

  • Musí obsahovat podmínku podřízenosti

  • Částka podřízeného dluhu byla v plné výši převedena

  • Podřízený dluh je nezajištěn

  • Lhůta splatnosti je nejméně 5 let (jistina je jednorázově splatná)

  • Snižuje se o 20 % ročně během posledních 5 let

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Bankovn prost ed

 • Obchodní portfolio – finanční a komoditní nástroje držené za účelem obchodování a dosažení zisku

  • Denně se oceňuje reálnými hodnotami

 • Bankovní portfolio – úmysl a schopnost držet do splatnosti

  • Oceňuje se podle mezinárodních účetních standardů

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


V po et rizikov v en ch rozvahov ch aktiv

Výpočet rizikově vážených rozvahových aktiv

 (rozvahové aktivum – opravná položka)*riziková váha

 • Rizikové váhy jsou stanoveny v rozmezí od 0 do 1

  • Např. 0 pro pohledávky za centrálními bankami a vládami

  • 0,2 pro pohledávky za bankami

  • 0,5 pohledávky zajištěné zástavním právem k nemovitostem

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Basel ii

Basel II

 • Od ledna 2008 vystřídal v ČR předchozí Basel I

 • Základní změna je opuštění velmi hrubého stanovení rizikových vah položek aktiv a měření úvěrového rizika na základě individuální bonity jednotlivých subjektů

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Srovn n basilejsk ch dohod

1988: Basel I

2004: Basel II

Zaměření na jediné opatření (kapitál)

Tři pilíře

Jedna velikost pro všechny

Nabídka přístupů

Široký záběr

Větší citlivost k riziku

Srovnání basilejských dohod

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Zm n n po adavek na kapit l

Kapitál

Minimální předepsaný

kapitál

=

8%

Úvěrové

riziko

+

Provozní

riziko

+

Tržní

riziko

Změněný požadavek na kapitál

Basel I

Kapitál

Minimální předepsaný

kapitál

=

8%

(Úvěr a trh) Aktiva upravená o riziko

Basel II

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Basel ii je zalo en na t ech pil ch

Basel II je založen na třech pilířích:

 • Minimální kapitálové požadavky

 • Proces dohledu

 • Tržní disciplína

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Ad 1 minim ln kapit lov po adavky

Ad 1) Minimální kapitálové požadavky

 • Mění se způsob stanovení kapitálových požadavků vzhledem k úvěrovému riziku bankovního portfolia

 • Nově se do rizik, která musí být kryta kapitálem, zahrnuje i operační riziko banky

  • Dříve pouze úvěrové a tržní riziko

  • Z hlediska významu v kapitálových požadavcích bank jednoznačně převládá kapitálový požadavek k úvěrovému riziku bankovního portfolia

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Rizikov kategorie v programu basel ii

Rizikové kategorie v programu Basel II

 • Úvěrové rizikoriziko, že by žadatel o úvěr nebo protistrana nemuseli dostát svým smluvním závazkům (v roce 2007 tvořilo 90 % celkového kapitálového požadavku v ČR)

 • Tržní rizikoriziko nepříznivého pohybu cen, např. směnné kurzy, hodnota cenných papírů a úrokové sazby

 • Provozní rizikoriziko škod následkem nepřiměřenosti nebo selhání interního postupu, lidí a systémů, nebo vlivem vnějších událostí

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


V rov riziko

Úvěrové riziko

 • Zavádí se přesnější vyjádření úvěrového rizika na základě individuální bonity jednotlivých subjektů

 • Je možné použít standardizovanou metodu nebo postup na základě interních ratingů, a to buď v podobě základního nebo pokročilého postupu

  • Interní rating  některé klíčové charakteristiky pro kvantifikaci úvěrového rizika vycházejí z interního hodnocení banky, nikoliv z externích ratingů nebo závazně stanovených rizikových vah

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Extern ratingov agentury

Externí ratingové agentury

 • Pro výpočet kapitálových požadavků je banka oprávněna použít úvěrové hodnocení (rating) dlužníka vypracované osobou, která splňuje požadavky Zák. o bankách a která je zapsána do seznamu agentur pro úvěrové hodnocení vedeného ČNB

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Extern ratingov agentury zapsan v seznamu nb

Externí ratingové agentury zapsané v seznamu ČNB

bez IČFitch, INCOne State Street Plaza, New York, New York 10004, USAINC.8.2.2008

1316230Fitch Ratings LTD101 Finsbury Pavement, Londýn, EC2A 1RS, Velká BritánieLTD8.2.2008

25645749Moody´s Central Europe a.s.Washingtonova 17, 110 00 Praha 1, Česká republikaakciová společnost16.4.2008

bez IČMoody´s Investors Service, Inc.1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware, USAInc.14.5.2008

1950192Moody´s Investors Service Limited2 Minster Court, Mincing Lane, Londýn EC3R 7XB, Velká BritánieLimited14.5.2008

344 765 961 R.C.S. ParisMoody´s France SAS92 à 96 bis, boulevard Haussmann – 74 à 80, rue d´Anjou, 75008, Paříž, Francouzská republikaSAS14.5.2008

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


P stupy k v rov mu riziku

Přístupy k úvěrovému riziku

U každého portfolia si banky musí vybrat jedenpřístup ze souboru obsahujícíhotři:

 • Typizovaný přístup

 • Základní přístup na základě vnitřní klasifikace (ratingu)

 • Pokročilý přístup na základě vnitřní klasifikace (ratingu)

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Typizovan p stup

Typizovaný přístup

 • Podobný jako stávající metoda Basel I

 • Použití nových rizikových vah (0%, 20%, 50%, 100%, 150%) pro posouzení požadovaného kapitálu.

 • Využívá externí klasifikace (ratingu), pokud je k dispozici

 • Váha 35% u nároků zajištěných hypotékou obytného domu

 • Váha 100% u nároků zajištěných hypotékou komerčních prostor

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Z kladn p stup zalo en na vnit n klasifikaci

Základní přístup založený na vnitřní klasifikaci

 • Vnitřní klasifikace

  • pravděpodobnost nesplácení  vyžaduje propracovanou databázi

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Pokro il p stup zalo en na vnit n klasifikaci

Pokročilý přístup založený na vnitřní klasifikaci

 • Stejné zásady jako u základního přístupu, ale všechny položky si zadává sama banka na základě interně vypracovaných modelů

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Provozn opera n riziko

Provozní (operační) riziko

 • Riziko ztráty vyplývající z neadekvátních nebo chybných interních procesů, chyb lidí a systémů nebo z vnějších událostí

 • Zaveden kapitálový požadavek na provozní riziko

 • Modely provozního rizika bank nejsou tak vypracované jako u úvěrového rizika

 • Provozní riziko zvýší požadavky na předepsaný kapitál bank

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Ad 2 proces dohledu

Ad 2) Proces dohledu

 • Klade důraz nejen na hodnocení dostatečnosti kapitálu, ale rovněž se snaží podněcovat banky ke zdokonalování metod a technik v rámci měření, řízení a monitoringu rizik

  • Význam roste s tím, jak banky při stanovení kapitálových požadavků začínají využívat vlastních rizikových parametrů a modelů měření rizik

  • Regulátor by měl aktivně bankám pomáhat při vytváření odpovídajícího systému risk managementu

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Ad 3 tr n discipl na

Ad 3) Tržní disciplína

 • Komplex informací, které by o sobě banka měla zveřejňovat

 • Lepší přehled o rizikovém profilu banky, adekvátnosti kapitálu a metod využívaných pro měření rizik a stanovení kapitálových požadavků

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


V voj kapit lov p im enosti bankovn ho sektoru r

Vývoj kapitálové přiměřenosti bankovního sektoru ČR

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Opat en proti legalizaci v nos z trestn innosti pran pinav ch pen z

Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (praní špinavých peněz)

 • V roce 1989 založena mezivládní organizace Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

 • Money laundering  zakrytí nezákonného původu výnosu s cílem vzbudit zdání, že jde o příjem nabytý v souladu se zákonem

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Z kladn principy proti pran pen z

Základní principy proti praní peněz:

 • Identifikace klientů bank při provádění bankovních obchodů

 • Neprovedení podezřelého obchodu a jeho oznámení příslušné instituci  Finanční analytický útvar Ministerstva financí

 • Zachování mlčenlivosti o podniknutých opatřeních

 • Vytváření účinných kontrolních systémů (zejména v bankách)

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


Banka je povinna identifikovat klienta kter

Banka je povinna identifikovat klienta, který:

 • Uzavírá obchod přesahující 15 tis. EUR (cca 360 tis. Kč)

 • Jedná-li se o podezřelý obchod

 • Uzavření smlouvy o účtu nebo vkladu

 • Uzavření smlouvy o nájmu bezpečnostní schránky nebo smlouvy o úschově

Komerční bankovnictví 1 / VŠFS ZS 2008/09


 • Login