Uri Bronfenbrenner - PowerPoint PPT Presentation

Uri bronfenbrenner
Download
1 / 16

 • 784 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Uri Bronfenbrenner. Utviklingsøkologisk modell 3 Fluflex 19. og 20. aug 2008. Utviklingsøkologi handler om hvordan mennesket vokser, utvikles og sosialiseres i et dynamisk vekselspill med de sosiale omgivelsene,

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Uri Bronfenbrenner

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Uri bronfenbrenner

Uri Bronfenbrenner

Utviklingsøkologisk modell

3 Fluflex 19. og 20. aug 2008

HH -LUH- BZ


Uri bronfenbrenner

 • Utviklingsøkologi handler om hvordan mennesket vokser, utvikles og sosialiseres i et dynamisk vekselspill med de sosiale omgivelsene,

 • og hvordan politikk og menneskers livsvilkår påvirker utviklingsmulighetene i et samfunn.

HH -LUH- BZ


Bronfenbrenners utviklings kologiske modell

Bronfenbrenners utviklingsøkologiske modell

Mikrosystemet

De settinger og arenaer barn og unge ferdes i/på

Mesosystemet

Bånd og samspill mellom ulike settinger og arenaer barnet/den unge ferdes i/på

Tid = forandring

Eksosystemet

Andre miljøer som barnet/den unge sjelden eller aldri besøker, men hvor det skjer ting av betydning for deres liv og utvikling

Makrosystemet

Kulturelle og subkulturelle mønstre i samfunnet omkring: etikk, tradisjoner, politikk, sosiale organisasjoner etc.

HH -LUH- BZ


Mikrosystemet de settinger og arenaer barn og unge ferdes i p

Mikrosystemet – De settinger og arenaer barn og unge ferdes i/på

Hovedarena/mikromiljø med del-settinger som kan være delvis overlappende

Den optimale situasjon i alle arenaer: samsvar mellom behov og egenskaper og krav og forvent-ninger (goodness of fit (jfr. Flyt-sonen)

Andre mikromiljøer/

hovedarenaer

Familie

Massemedia/

reklame

Venner

 • ”Byggeklosser” :

 • Aktiviteter (felles - læring)

 • Sosiale relasjoner

 • Roller (rolleforventning og varierte rollemodeller)

Eget nabolag

Lag/klubb

Klasse/

barnehage

Besteforeldres nabolag

Mesosystemet

HH -LUH- BZ


De viktigste byggeklossene for sosialiseringsforl pet i hver setting

De viktigste byggeklossene for sosialiseringsforløpet i hver setting:

 • Aktiviteter som barnet observerer og/eller deltar i

 • Sosiale relasjoner til andre mennesker.

 • NB: De følelsesmessige kvalitetene ved relasjonene

 • Roller som barnet går inn i og ut av, samt roller det eksponeres for

HH -LUH- BZ


Molare aktiviteter

Molare aktiviteter

 • En molar aktivitet er en kontinuerlig prosess som omfatter mer enn kun en begynnelse og en slutt. Det er en handling med et eget forløp. Molare aktiviteter har en tendens til å vedvare over tid og motsette seg avbrytelser. Aktiviteten styres av en intensjon. (Løhre Nielsen 1992).

 • Eks: Lek, å lære seg å sykle, hoppe strikk, spikke osv.

 • Molare aktiviteter kan både gjøres alene og sammen med andre.

 • Molare aktiviteter viser barnets utviklingsnivå og fremmer den samme utvikling.

 • Barnet kan være observatør til andres molare aktiviteter, også

  disse kan ha påvirkningskraft på barnet (jfr den indirekte oppdragelse).

HH -LUH- BZ


Relasjoner sosiale forhold og f lelser som utvikles i menneskelig samspill

Relasjoner –Sosiale forhold og følelser som utvikles i menneskelig samspill

 • Dyaden har i følge Bronf. stort potensial til å fremme barnets utvikling

 • Observasjonsdyaden – barnet observerer en annens aktivitet og den andre anerkjenner at barnet viser ham/henne interesse.

 • Samhandlingsdyaden – barnet gjør noe sammen med en annen. Følelser av positiv, negativ eller ambivalent grunntone preger forholdet.

 • Primærdyaden – er et sterkt bånd mellom to som også påvirker dem når de ikke er sammen. Viktig kilde til motivasjon og utvikling.

 • Trans-kontekstuelle dyader – en relasjon som

  varer og er i ulike settinger

 • Jfr. Mentor

HH -LUH- BZ


Psykologisk utvikling aktivitet relasjon

Psykologisk utvikling(aktivitet + relasjon)

Psykologisk utvikling fremmes først og fremst ved at barnet kontinuerlig engasjerer seg i aktiviteter som øker i vanskelighetsgrad sammen med personer som på den ene siden har kunnskaper og ferdigheter barnet ennå ikke har, og som det på den andre siden har utviklet et positivt forhold til.(jfr. Piaget, Vygotsky og Maslow/Involveringsped)

HH -LUH- BZ


Roller

Roller

 • En rolle er et sett av aktiviteter og relasjoner som forventes av en person som innehar en bestemt posisjon i samfunnet, (Bronfenbrenner 1979). Måten man utfører sin rolle på er preget av andres forventinger, egen rolleoppfatning og personlige egenskaper.

  Barns roller:

 • Både reelle og fiktive roller gir læring (kunnskaper, holdninger, og ferdigheter):

  • Gutt, jente, sønn, datter, bror, søster, barnebarn, barnehagebarn, lekekamerat, ballettskoleelev

  • Sjørøverkaptein, mor, hund, Edderkoppen osv.

 • Rollemodeller i barns liv: mor, far, søsken, lekekamerat, lærer, mediehelter o.a.

  Menneskelig utvikling fremmes gjennom samhandling med mennesker som innehar et variert utvalg av roller og ved deltakelse i et stadig ekspanderende rollerepertoar.

HH -LUH- BZ


Rollepleksitet eller fibring

Rollepleksitet eller ”fibring”

 • Refererer til hvor mange roller eller egenskaper barnet kjenner hver kontaktperson i, eller hvilket forhold hun/han står i til dem.

  • I samme bhg.-gruppe/klassekamerat, venn, søsken, nabo, slektning, foreningsmedlem, klubb o.a.

  • Flerfibrethet

  • Enfibrethet

HH -LUH- BZ


Uri bronfenbrenner

MesosystemetBånd og samspill mellom ulike settinger og arenaer barnet ferdes i/på, kan komme til uttrykk som:

 • Overlapping

  • Familien besøker bhg./sk

  • Bhg.- kamerater besøker hjem

 • (Geografisk) nærhet

  • Kontakt naboer imellom

  • Far trener for fotballaget som sønnen spiller i

 • Ikke-fysisk kontakt

  • Kontaktbok mellom foreldre og de voksne i bhg.

  • Telefonkontakt mellom ulike foreldre, eller mellom kjerne-

   familie og storfamilie eller mellom skilt far og mor

 • Pendling

  • Barna pendler mellom hjem og bhg,/skole

  • Foreldre binder sammen hjem og arbeidsplass

  • Alle kan binde sammen ulike vennegrupper

HH -LUH- BZ


Krysspress og manglende kontakt mellom mikrosystemer

Krysspress og manglende kontakt mellom mikrosystemer

 • Krysspress = når ulike mikrosystemer som barnet deltar i representerer svært ulike verdisyn

 • Manglende kontakt mellom mikrosystemer:

  • Det er av grunnleggende betydning for barns utvikling og vekst at det finnes forbindelseslinjer mellom viktige settinger – (og at disse er kvalitativt forenelige) (jfr. foreldresamarbeid).

HH -LUH- BZ


Uri bronfenbrenner

EksosystemetAndre miljøer som personen sjelden eller aldri besøker, men hvor det skjer ting av betydning for vedkommendes liv og utvikling

 • Foreldres arbeidsplasser

  • (sosiale forhold, lønnsforhold, fleksibilitet, arbeidsbyrde)

 • Foreninger foreldrene er med i (kor, syklubb, friunderv., fagforbund o.a.)

 • Venner av foreldrene som barna har liten eller ingen kontakt med

 • Klassen til eller venner av søsken som en selv har liten kontakt med.

 • Familie og venner til de voksne i bhg

 • Barnehagens styre, kommunestyret, barnevernet, parkvesen, dep

HH -LUH- BZ


Uri bronfenbrenner

MakrosystemetKulturelle og subkulturelle mønstre i samfunnet omkring barnet: etikk, tradisjoner, politikk, sosiale organisasjoner etc.

 • Kultur: kunnskaper og vurderinger ei gruppe mennesker har sammen

  • (Verdier, ritualer, tradisjoner, klassestrukturer, nasjonal stil, ideologier, økonomiske forhold)

 • Kulturpåvirkning:

  • Sentralkultur, lokalkultur, kulturindustri

  • Filtreres av våre mikrosystemer

  • Blir vår forståelseshorisont = de briller vi ser verden igjennom

 • HH -LUH- BZ


  Kologiske overganger

  Økologiske overganger

  Økologiske overganger finner sted når en persons posisjon i det økologiske miljø endres som resultat av en forandring i rolle, setting eller begge deler, (Bronfenbrenner 1979:26).

  1. Daglige overganger (trivielle)

  2. Mer varige overganger (dramatiske)

  • Overgangsritualer (religiøse og verdslige)

  • Mulighet for vekst eller stagnasjon

  HH -LUH- BZ


  Dynamisk utvikling

  Dynamisk utvikling

  Mikrosystemet

  Mesosystemet

  Tid = forandring

  Eksosystemet

  Makrosystemet

  HH -LUH- BZ


 • Login