Prawo do nauki os b niepe nosprawnych i obowi zki uczelni w tym zakresie
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 9

Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie. Robert Krawczyk. Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie. Prawo do nauki w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

Download Presentation

Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Prawo do nauki os b niepe nosprawnych i obowi zki uczelni w tym zakresie

Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie

Robert Krawczyk


Prawo do nauki os b niepe nosprawnych i obowi zki uczelni w tym zakresie1

Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie

Prawo do nauki w międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka:

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka

 • Konwencja ws. zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty

 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych

 • Protokół Nr 1 do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności


Prawo do nauki os b niepe nosprawnych i obowi zki uczelni w tym zakresie2

Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie

Międzynarodowe zobowiązania Polski w dziedzinie prawa do nauki:

 • Obowiązek praktycznej realizacji prawa jednostki do nauki (edukacji) ciążący na państwie i jego organach

 • Postulat powszechnego i zgodnego z zasadą równości dostępu do studiów wyższych

 • Obowiązek rozwoju szkół wszystkich stopni

 • Obowiązek stopniowego wprowadzania bezpłatnych studiów wyższych

 • Obowiązek ustanowienia odpowiedniego systemu stypendiów państwowych


Prawo do nauki os b niepe nosprawnych i obowi zki uczelni w tym zakresie3

Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie

Gwarancje prawa do nauki w Konstytucji RP (art. 70):

 • Obowiązek władz publicznych zapewnienia obywatelom powszechnego i równego dostępu do wykształcenia

 • Zasada bezpłatnej nauki w szkołach publicznych

 • Zasada autonomii szkół wyższych

 • Wolność zakładania przez obywateli i instytucje szkół niepublicznych


Prawo do nauki os b niepe nosprawnych i obowi zki uczelni w tym zakresie4

Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 8 listopada 2000 r.,

sygn. SK 18/99 (OTK 2000/7/258):

 • Państwo realizuje konstytucyjne gwarancje dostępu do studiów wyższych przede wszystkim za pośrednictwem uczelni publicznych

 • Na uczelniach publicznych ciąży prawny obowiązek zapewnienia wszystkim obywatelom równego dostępu do studiów wyższych


Prawo do nauki os b niepe nosprawnych i obowi zki uczelni w tym zakresie5

Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie

Prawo do nauki a osoby niepełnosprawne:

 • Prawo do nauki przysługuje osobom niepełnosprawnym na równi z wszystkimi innymi podmiotami i podlega ochronie przewidzianej w Konstytucji oraz prawie międzynarodowym

 • Obowiązkiem władz publicznych jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym realizacji prawa do nauki w zgodzie z zasadą równości wobec prawa oraz przeciwdziałanie wszelkiej ich dyskryminacji w tym obszarze


Prawo do nauki os b niepe nosprawnych i obowi zki uczelni w tym zakresie6

Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie

Instrumenty realizacji prawa osób niepełnosprawnych do nauki w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym:

 • Stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych

 • Dotacja z budżetu państwa na zadania związane z kształceniem i rehabilitacją leczniczą studentów niepełnosprawnych


Prawo do nauki os b niepe nosprawnych i obowi zki uczelni w tym zakresie7

Prawo do nauki osób niepełnosprawnych i obowiązki uczelni w tym zakresie

Gwarancje dostępności studiów wyższych dla osób niepełnosprawnych - postulaty de lege ferenda:

 • Ratyfikacja Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 13 grudnia 2006 r.

 • Możliwe kierunki nowelizacji ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym

 • Rozporządzenia wydane lub przewidywane do wydania na podstawie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym


Prawo do nauki os b niepe nosprawnych i obowi zki uczelni w tym zakresie

Dziękuję za uwagę


 • Login