Tehnologija obrade 5 K ARAKTERISTIKE REZNIH ALATA - PowerPoint PPT Presentation

Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata
Download
1 / 17

 • 122 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Tehnologija obrade 5 K ARAKTERISTIKE REZNIH ALATA. predmetni nastavnik: Miroslava Stevanović. Različite vrste reznih alata:. 1. strugarski nož2. glodalo3. burgija. 7. 4. 5. 6. 4. upuštač 5. provlakač 6. tocilo 7. razvrtač. Svi rezni alati sastoje se od dva dela:

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Tehnologija obrade 5 K ARAKTERISTIKE REZNIH ALATA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

Tehnologija obrade 5KARAKTERISTIKE REZNIH ALATA

predmetni nastavnik: Miroslava Stevanović


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

Različite vrste reznih alata:

1. strugarski nož2. glodalo3. burgija


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

7.

4.

5.

6.

4. upuštač

5. provlakač

6. tocilo

7. razvrtač


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

Svi rezni alati sastoje se od dva dela:

- tela alata na kome se nalazi rezni deo alata – rezni klin

- drške alata koja služi za postavljanje alata na mašinu.

Rezni klin obavlja rezanje viška materijala i postoji u sličnom obliku na svakom reznom alatu. Ovde će biti prikazan na primeru strugarskog noža.

Osnovne elemente reznih alata čine karakteristične površine, sečiva i uglovi.


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

Na reznom klinu alata postoje:

- grudna površina

- leđna površina

- pomoćna leđna površina.


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

Grudna površina reznog alata je ona površina po kojoj klizi strugotina.

Leđna površina je ona koja je okrenuta ka površini rezanja.

Pomoćna leđna površina je ona koja je okrenuta ka već obrađenoj površini obratka.

Presek grudne i leđne površine predstavlja glavno sečivo alata.

Presek grudne i pomoćne leđne površine je pomoćno sečivo alata.

Presek glavnog i pomoćnog sečiva predstavlja vrh alata.


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

Karakteristične površine i ivice reznog klina na primeru strugarskog noža


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

Površine i sečiva reznog klina različitih vrsta reznih alata


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

Prema broju sečiva alati se dele na .

- jednosečne – strugarski nož, nož za rendisanje

- višesečne – burgije, glodala, provlakači, list testere

- mnogosečni – tocila.


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

Sem karakterističnih površina, rezni klin alata je određen i sledećim uglovima:

- leđni ugao 

- ugao reznog klina β

- grudni ugao γ.

Leđni ugao se nalazi između leđne

površine alata i tangente na površinu

rezanja.

Ugao reznog klina je ugao između

grudnei leđne površine alata.

Grudni ugao je ugao između

grudnepovršine i normale na

površinurezanja.

Uglovi reznog klina

 – leđni ugao

β – ugao reznog klina

γ – grudni ugao

+β+γ=90


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

 • Materijal za izradu reznih alata treba da zadovolji sledeće zahteve:

 • da jedovoljno tvrd,

 • da u uslovima povišene temperature zadržava tu tvrdoću,

 • da je dovoljno žilav i

 • da se što manje haba.

 • Za izradu reznih alata koriste se materijali koji ispunjavaju te zahteve, a to su:

 • alatni čelici

 • brzorezni čelici

 • tvrdi metali

 • keramički materijali i

 • dijamanti (prirodni i sintetički).


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

Alatni čelici mogu biti ugljenični i legirani alatni čelici. Koriste se za izradu ručnih alata za rezanje metala, zbog manje tvrdoće, žilavosti i otpornosti na habanje u odnosu na brzorezne čelike i tvrde metale.

Brzorezni čelici se koriste za izradu alata koji rade u uslovima prekidnog rezanja: bušenje, glodanje, rendisanje, provlačenje. To su visokolegirani čelici sa visokim sadržajem volframa, hroma, molibdena, vanadijuma ili kobalta. Variranjem sadržaja legirajućih elemenata menjaju se tvrdoća i otpornost nahabanje, žilavost i otpornost na udarna - dinamička opterećenja, otpornost na povišenimtemperaturama i sl.


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

Tvrdi metali se koriste za izradu strugarskih noževa, čeonih glodala i sl., alata kojipretežno rade u uslovima neprekidnog rezanja. Tvrdi metali su karbidi (volframov, titanijumski...) spojeni vezivnim sredstvom (kobalt, nikl,...) u procesu sinterovanja. Variranjem sadržaja osnovnog i vezivnog materijala prilagođavaju se tvrdoća i žilavost tvrdih metala u širokom području primene. Tvrde metale odlikuju visoka postojanost i tvrdoća na povišenim temperaturama (i do 1250C), što obezbeđuje povećanje brzine rezanja i proizvodnosti. Međutim, manja žilavost dovodi do smanjenja otpornosti na udarna, dinamička opterećenja.


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

Keramički materijali se dobijaju procesom sinterovanja aluminijum oksida (najčešće) na jako visokim temperaturama. Prednosti rezne keramike u odnosu na tvrde metale su veća tvrdoća, otpornost nahabanje i otpornost na visokim temperaturama. Nedostaci su niska žilavost i visoka osetljivost na dinamička opterećenja i promenu termičkih naprezanja.

Dijamanti se koriste za izradu alata za preciznu i završnu obradu kada se zahteva visoki kvalitet obrađene površine. Odlikuju se vrlo visokom tvrdoćom i otpornošću na habanje, niskom žilavošću i otpornošću na dinamička opterećenja.


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

 • Oblici pripremaka koji se najčešće koriste pri obradi rezanjem su:

 • šipke – okrugle, kvadratne, pravougaone, šestougaone,..

 • limovi – tanki , debeli i ploče

 • profili – raznih oblika

 • cevi – okrugle i profilisane.

Polazni materijal može biti dobijen i postupcima livenja, kovanja, presovanja, istiskivanja, zavarivanja i dr.


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

 • Da bi se od pripremaka dobile željene dimenzije gotovog dela, neophodni su dodaci za obradu. Površine delova koje se ne obrađuju nemaju dodatke za obradu.

 • Veličina dodatka za obradu zavisi od:

 • oblika i dimenzija pripremka,

 • načina njegovog dobijanja,

 • tačnosti obrade i

 • kvaliteta obrade.

 • Na dimenzije izradka dodaju se dodaci za predviđene vrste obrada i na taj način se dobijaju dimenzije pripremka.


Tehnologija obrade 5 k arakteristike reznih alata

D0 – dimenzija pripremka

D – dimenzija gotovog dela

δ1 – dodatak za grubu

obradu na strugu

δ2– dodatak za finu obradu

na strugu

δ3 - dodatak za brušenje

δ4 - dodatak za glačanje

D0=D+δ1+ δ2+δ3+δ4


 • Login