Lasse Simonsen - PowerPoint PPT Presentation

Dag 5 Heving
Download
1 / 43

 • 171 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Dag 5 Heving. III Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd. Lasse Simonsen. Lasse Simonsen. 1 Innledning. Kontraktbrudd (mangel). Mangellæren. Dag 2. Risiko. Dag 3. Reklamasjon. Dag 4. Automatisk. Særskilt krav. Fastholdelse. Heving. Dag 5. Virkninger. Vilkår. Lasse Simonsen.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Lasse Simonsen

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Lasse simonsen

Dag 5 Heving

III

Reklamasjonsplikt ved kontraktbrudd

Lasse Simonsen

Lasse Simonsen


1 innledning

1 Innledning


Lasse simonsen

Kontraktbrudd

(mangel)

Mangellæren

Dag 2

Risiko

Dag 3

Reklamasjon

Dag 4

Automatisk

Særskilt krav

Fastholdelse

Heving

Dag 5

Virkninger

Vilkår

Lasse Simonsen


2 hevingsvilk ret hovedkriteriet

2 Hevingsvilkåret – hovedkriteriet


Lasse simonsen

 • 2.1 Total heving ved aktuelt mislighold av hovedforpliktelsen


Lasse simonsen

Disposisjon:

 • Hevingskriteriet

 • Hjemmel

 • Skjønnstemaet (rimelig grunn osv)

 • Den sammensatte vurderingen

  • Utgangspunktet (objektivt avvik)

  • Alternative sanksjoner

  • Osv

 • Konklusjon

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Rt-1998-408 Garasjedommen:

?

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

 • Rt 1999 side 408 Garasjedommen, se side 420 flg -(rimelig grunn)

 • Utgangspunktet for vurderingen - det objektive avviket:

  • Kjøperens økonomiske tap. Kostnadene ved å leie en annen parkeringsplass.

 • Alternative sanksjoner:

  • Økonomisk kompensasjon. Bare mulig å kompensere det økonomiske tapet, ikke den faktiske ulempen ved ikke å ha garasjeplass.

  • Faktisk kompensasjon. Spørsmålet om kjøper kunne skaffe seg en alternativ parkeringsplass gjennom leie.

 • Den faktiske betydningen for kreditor.

  • «Det er ikke noen konkrete forhold som tilsier at garasjeplassen betydde spesielt meget for kjøper.»

  • Kunne leie, men usikkert hvor lenge.

  • Gode parkeringsmuligheter på bakken, men ikke helt det samme.

  • Hadde for øyeblikket ikke egen bil. Kunne ikke tillegges særlig vekt.

  • Trolig bare synbare forhold. (Ikke nevnt i denne dommen.)

 • Kreditors opptreden:

  • «Etter min syn er det av betydning at kjøperen lenge syntes å ville nøye seg med å kreve prisavslag.»

 • Virkningen for debitor:

  • Synkende marked. Debitor blir sittende med tapet på grunn av fallende marked.

 • Årsaken til kontraktbruddet:

  • Ingen av partene kunne bebreides. Skyld, se Rt 1998 side 1510 Ekte hussopp, se side 1518 nederst.

 • Hvor lang tid som er gått. Syv måneder.


Lasse simonsen

Ulike modifikasjoner av hovedvilkåret:

Heving

Vesentlig

Modifiseringer

Hovedregelen

 • Rettsteknisk forenkling

 • Skjerpet vilkår

 • Lempet vilkår

 • Begrensninger

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Rettsteknisk forenkling av hevingsvilkåret:

Heving

Hovedregelen

Alternativ

Kvantifisering

Rimelig

grunn osv

- Nachfrist

Rimelig

Ubetinget hevingsrett

K

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Begrensninger i hevingsadgangen – kjl § 54 (4):

Vesentlig

betalingsmislighold

Heving

S

K

Y

Levert på kreditt

(ikke salgspant)

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

 • 2.2 Partiell heving


Lasse simonsen

Partiell heving – kjl § 43:

Leveransen

Partiell

heving

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Levering etter hvert – § 44 (1) og (3):

Tidligere

Senere

Y1

Y2

Y3

(3) Samlet heving

(1) Partiell heving

(2) Framtidig heving

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Rt 2005 side 257 Hårfjerningsapparatet, se avsnittene 45 og 46:

X

Y

Hårfjernings-

apparat

X

Y

Massasje-

apparat

”Nær indre sammenheng”

”Spørsmålet er om kjøpet av de to apparatene har en slik saklig sammenheng

at en vesentlig mangel ved (x) representerer en bristende forutsetning for kjøpet av (y).”

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

 • 2.3 Forventet (antesipert) mislighold


Lasse simonsen

Forventet kontraktbrudd:

Sannsynlighet = klart

L

Forventet

vesentlig kontraktbrudd

Heving

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

 • 2.4 Heving ved mislighold av sideplikter


Lasse simonsen

Sideplikter:

Betaling

D

K

Y

Medvirkning

Sideplikter

 • - Forsikring

 • Garantier

 • Osv

Lasse Simonsen


3 tilleggsvilk r

3 Tilleggsvilkår


Lasse simonsen

Spesifisert reklamasjon – avhl § 4-13 (2):

Kunnskap

om mangelen

Innen rimelig tid

Utløp av frister

etter § 4-10/11

Innen rimelig tid

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Restitusjon som betingelse for heving:

D

K

Tilbakelevering

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Kjl § 66 (1) (a) – Heving, risikoen forblir hos selger:

L

TL

Skade

Lasse Simonsen


4 hevingsoppgj ret

4 Hevingsoppgjøret


Lasse simonsen

 • 4.1 Innledning

  - Heving kontra ugyldighet

  - Heving ex tunc

  - Heving ex nunc


Lasse simonsen

Heving

(pliktbortfall)

Y

Avtalen

Ugyldighet

(bortfall av avtalen)

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Heving av restituerbare ytelser:

Heving ex tunc

D

K

Y

Heving ex tunc

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Heving ved ikke-restituerbare ytelser:

(”avbestilling” av framtidige ytelser)

Heving ex nunc

Utført

Står igjen

Heving ex tunc?

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

 • 4.2 Heving ved kjøp (hvor restitusjon er mulig)


Lasse simonsen

Heving av restituerbare ytelser:

Heving ex tunc

D

K

Y

Heving ex tunc

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Heving ex tunc

Forsinkelsesrente

Rt 2002 side 173

D

K

Vesentlig nytte

Rt 2002 side 173

Y

Heving ex tunc

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Kjl § 65 andre ledd:

Betaling av forsinkelsesrente

1 mnd etter skriftlig osv

BT

HT

Forsinkelsesrenter

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Kjl § 65 første ledd:

Beregning av nytteverdien

Varens verdi (kjøpesummen)

fordelt på antatt brukstid

Forventet brukstid

Nytteverdien i

den aktuelle

bruksperioden

Heving

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Kjl § 65 første ledd:

Beregning av nytteverdien

Verdi

Kjøpesummen

Faktisk verdi

Tid

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Kjl § 65 første ledd:

Beregning av nytteverdien

Kr

Nyttevederlaget

Faktisk verdifall

Tid

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Rt 2002 side 178 A-møbler - utregning av nyttevederlaget:

Verdien = Normalt kjøpesummen = 15 000 kroner

Årlige nyttevederlag = 1 500 kroner

Gjennomsnittelig brukstid = 10 år

Samlede nyttevederlag 3 ½ år x 1 500 kroner = 5 250 kroner

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

4.3 Heving ved entreprise (hvor restitusjon ikke er mulig)


Lasse simonsen

Entreprise (arbeid på fast eiendom)

:

B

E

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Heving ex nunc i entrepriseretten, se buofl:

Heving ex nunc

Utført

Står igjen

Avtale

kr 1.000

Buofl § 21,1:

Betaling for utført arbeid

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Hvtjl § 16:

Heving ex nunc og ex tunc ved håndverkertjenester

Hvtjl § 16,2 (ex nunc)

Utført

Står igjen

Hvtjl § 16,1 (ex tunc)

Rimelig vederlag inntil

den verdi dette har for forbrukeren

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Erstatning:

Kjøp

Entreprise

Heving

Buofl § 20

Vesentleg

Heving

Erstatning

Kjl § 25

Vesentlig

Kjl § 17

Kontroll/culpa

Erstatning

 • Buofl § 22

 • Merkostnader

 • Annet økonomisk tap

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Den praktiske gjennomføringen, se buofl § 21:

H

R

Sikring

Bruksrett

Heving

Registrerings-

forretning

Lasse Simonsen


Lasse simonsen

Dagmulkt

(valg eller tvungne alternativer)

Y2

Alt 3 – stopper ved dekningsanskaffelsen

Alt 2 – stopper ved heving

F

H

D

Heving

Deknings-

anskaffelse

Avtalt

levering

Y1

Hevings-

erklæring

Alt 1 – Erstatning i stedet for dagmulkt

Lasse Simonsen


 • Login