Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518
Download
1 / 137

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA) - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA). Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie ID grupy: 97/5_P_G2 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: AS_TP119 „Etyczna firma” Semestr/rok szkolny: semestr III 2010/2011.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPEŁNIENIA)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

DANE INFORMACYJNE (DO UZUPENIENIA)

 • Nazwa szkoy:

 • Zesp Szk Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Karola F. Libelta w Krotoszynie

 • ID grupy:

 • 97/5_P_G2

 • Kompetencja:

  Przedsibiorczo

 • Temat projektowy:

 • AS_TP119 Etyczna firma

 • Semestr/rok szkolny:

  semestr III 2010/2011Spis tre ci
Spis treci

 • Przedstawienie tematu.

 • Cele projektu.

 • Podzia pracy.

 • Podstawowe pojcie zwizane z etyk.

 • Historia etyki biznesu.

 • Sprawiedliwo spoeczna.

 • Kodeks etyczny- wstp.

 • Kodeks etyczny- zasady oglne.

 • 9. Etyczne i nieetyczne dziaania firm w dziedzinie wsppracy z pracownikami.

 • 9.1.Historia myli ekonomicznej- Frank i Lilian Gilbreth.

 • 9.2. Podstawowe pojcia zwizane z pracownikami.

 • 9.3. Obowizki pracownika i pracodawcy.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

 • 9.4. Rady dla pracownikw.

 • 9.5. Kodeks etyczny- stosunki z pracownikami.

 • 9.6. Spotkani z Pani Katarzyn Nowack- pracownic krotoszyskiego Klubu Pracy

 • 10. Reklamacja w wybranych pastwach Unii Europejskiej

 • 11. Etyczne i nieetyczne dziaania firm w dziedzinie wsppracy z konsumentami.

 • 11.1. Historia myli ekonomicznej- Ralph Nader

 • 11.2. Podstawowe pojcia zwizane z konsumentem.

 • 11.3. Reklama.

 • 11.4. Kodeks etyczny- stosunki z konsumentami.

 • 11.5. Przykady zachowa nieetycznych.

 • 11.6. Przykady zachowa etycznych.

 • 11.7. Produkty przyjazne rodowisku- ECOLABEL


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

 • 11.8. Spotkanie z Rzecznikiem Praw Konsumenta.

 • 12. Etyczne i nieetyczne dziaania firm w dziedzinie wsppracy z kontrahentami.

 • 12.1. Historia myli ekonomicznej- Adam Smith

 • 12.2. Podstawowe pojcia zwizane z konkurencj

 • 12.3. Kodeks etyczny- stosunki z kontrahentami.

 • 12.4. Przykady zachowa etycznych.

 • 12.5. Przykady zachowa nieetycznych.

 • 12.6. Spotkanie z Panem Grzegorzem Komidrem.

 • 13. Etyczne i nieetyczne dziaania firm a dziedzinie wsppracy z pastwem.

 • 13.3. Historia myli ekonomicznej- John Keynes.

 • 13.4. Podstawowe pojcia zwizane z prawem podatkowym.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

 • 13.5. Rady dla firm.

 • 13.6. Kodeks etyczny- stosunki z pastwem.

 • 13.7. Przykady zachowa etycznych.

 • 13.8. Spotkanie z Panem Stefanem Kosiskim- pracownikiem krotoszyskiego Urzdu Skarbowego.

 • 14. Jan Pawe II- Fragment przemwienia dotyczcy pracy

 • 15. Sonda.

 • 16. wiczenia dla uczniw.

 • 17. Podsumowanie

 • 18. Bibliografia.


Przedstawienie tematu
PRZEDSTAWIENIE TEMATU

Kady podmiot prowadzcy dziaalno gospodarcz kieruje si w swoim postpowaniu okrelonymi zasadami. Problemem, ktrym badaa nasza grupa projektowa byo szukanie odpowiedzi na ile te zasady s w zgodzie z etyk? Jakie zasadami etycznymi kieruj si przedsibiorcy w relacjach z pracownikami, klientami, kontrahentami czy pastwem? Relacjom z poszczeglnymi podmiotami powicone s okrelone czci prezentacji.

Trudno analizowa problem nie odwoujc si do historii, dlatego przedstawilimy histori etyki oraz rne stanowiska na temat sprawiedliwoci spoecznej. Wskazalimy obowizujce akty prawne, zwizane z realizowanym tematem, instytucje suce pomoc przy rozwizywaniu okrelonych problemw, przykady zachowa etycznych i nieetycznych z praktyki gospodarczej. Uczestniczylimy w spotkaniach zwizanych z naszym tematem projektowym pragnc w ten sposb uzyska jak najwicej informacji z praktyki dnia codziennego.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Podjlimy prb stworzenia kodeksu etycznego firmy.

Przeprowadzilimy badanie sondaowe na temat wizerunku przedsibiorcy wrd uczniw naszej szkoy i porwnalimy uzyskane wyniki z wynikami profesjonalnej firmy.

Realizujc temat projektowy staralimy si korzysta z wiedzy z rnych dziedzin oraz patrze na badane problemy z rnych aspektw.

Przygotowane przez nas wiczenia maja na celu uwraliwienie odbiorcy na potrzeb uksztatowania w sobie krytycznej refleksji w oparciu o posiadan wiedz i dowiadczenie.


Cele projektu
CELE PROJEKTU

Opracowanie prezentacji multimedialnej na temat etycznej firmy.

Poszerzenie wiedzy na temat etyki, funkcjonowania firmy w gospodarce, marketingu, zarzdzania zasobami ludzkimi, konkurencj, relacji firmy z otoczeniem uwzgldniajc korelacje midzyprzedmiotowe w ramach wiedzy o spoeczestwie, j. polskiego, j. angielskiego, etyki i edukacji filozoficznej.

Analiza etyki w biznesie z uwzgldnieniem rnych aspektw sytuacji problemowych wystpujcych w praktyce.

Udostpnienie przygotowanej prezentacji nauczycielom szkoy, przekazanie jej do biblioteki szkolnej oraz udostpnienie innym szkoom w ramach realizowanego projektu.

Doskonalenie umiejtnoci czytania ze zrozumieniem przepisw prawa.

Wzrost zainteresowania zagadnieniami zwizanymi z etyk.

Zwikszenie kompetencji posugiwania si programem Power Point.

Poznanie nowych metod uczenia si z wykorzystaniem technologii informacyjnej.

Doskonalenie sporzdzania bibliografii.

Doskonalenie umiejtnoci gromadzenia i korzystania informacji z rnych rde oraz samodzielne wyciganie wnioskw.


Podzia pracy
Podzia pracy

Pracowalimy z grupach zadaniowych realizujc zadania wynikajce z ustalone podziau pracy. Poszczeglne grupy pracoway nad etyk w firmie analizujc ten problem z punktu widzenia klienta, pracownika, kontrahenta czy pastwa.

W kadym zespole wyznaczone byy dwie osoby do koordynowania wsppracy z przedstawicielami rodowiska lokalnego.

Dwie nasze koleanki byy specjalistkami od poprawnego opisywania materiaw rdowych, z ktrych korzystalimy oraz koordynoway wspprac ze szkoln bibliotek.

Wojtek to nasz pracownik techniczny, ktry czuwa nad rezerwacj sali na zajcia i zapewnieniem potrzebnego wyposaenia.

Zdjcia, e-kronika oraz przygotowanie do wysyki prezentacji to zakres zada dwch naszych koleanek, ktre maj bajkowe imi Katarzyna.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Podstawowe pojcia zwizane z etyk

Etyka

Etyka spoeczna

Sprawiedliwo

Dylemat etyczny

Etyka biznesu

Etyka zawodowa

Norma moralna

Norma prawna

Przedsibiorczo

Kodeks etyczny

Audyt etyczny

Firma


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Najwaniejsze dyscypliny filozoficzne

Ontologia

Akjologia

Epistemologia

Nauka zajmuje si istot

bytu i jego

waciwociami

Nauka o wartociach,

o tym,

co cenne

Nauka analizuje przedmiot

i proces poznania,

starajc si

ustali, czym

jest prawda

ETYKA

Nauka o tym, co dobre, a co ze.

Zajmuje si zakresem norm moralnych,

ocen i wartoci

ESTETYKA

Nauka o piknie i szpetocie,

bada wartoci artystyczne,

ustala ich oceny i kryteria


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Etyka- Dzia filozofii, zajmujcy si badaniem moralnoci i tworzeniemsystemw mylowych, z ktrych mona wyprowadzi zasady moralne. Etyka bywa nazywana etyk moraln.

Etyka spoeczna-nauk filozoficzn, ktra zmierza do sformuowania podstawowych zasad i na nich opartych ocen i norm moralnych wanych w sferze stosunkw zachodzcych midzy podmiotami spoecznymi oraz dziaa podejmowanych przez te podmioty, nie za przez jednostki wystpujce w charakterze prywatnych osb.

Sprawiedliwo- prawo w postpowaniu, osdzaniu i odnoszeniu si do otaczajcej rzeczywistoci. Czowiek sprawiedliwy stara si kierowa zasadami etycznymi oraz by uczciwym, obiektywnym i bezstronnym w sdach. Take sd, wymiar sprawiedliwoci.

Dylemat etyczny- sytuacja, w ktrej zachodzi konieczno wyboru pomidzy dwoma niezadowalajcymi alternatywami (np. ograniczona ilo lekw; powiedzie, czy nie powiedzie ciko choremu czowiekowi lub jego rodzinie o bardzo zym rokowaniu).


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Etyka biznesu - normy postpowania przedsibiorcw w relacji z klientami, pracownikami, wsplnikami i innymi podmiotami, zgodne z obowizujcym prawem i normami moralnymi. Postpowanie etyczne jest jednym z warunkw skutecznego zarzdzania podwadnymi.

Etyka zawodowa- normy postpowania osb wykonujcych okrelony zawd, wynikajce z obowizujcego prawa, norm moralnych oraz ze specyfiki tego zawodu (np.. etyka lekarza, nauczyciela, adwokata).

Norma moralna regua postpowania oparta na powszechnie akceptowanych wartociach moralnych wynikajcych z tradycji, kultury lub religii, takich jak: sprawiedliwo, uczciwo, prawdomwno, lojalno, szacunek dla innych osb i ich pogldw, bezinteresowno, poszanowanie cudzej wasnoci i wolnoci, odpowiedzialno.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Norma prawna regua postpowania ustanowiona przez kompetentny organ pastwa, ktrej realizacja jest zabezpieczona pod grob uycia przymusu przez pastwo, stosujce w razie jej naruszenia okrelone sankcje (np.. Grzywna, pozbawienie wolnoci).

Przedsiebiorczo zesp cech osobowych, takich jak: aktywno, zapa do pracy, inicjatywa, kreatywno, podzielno uwagi, zdolno do koncentracji, pewno siebie, samodyscyplina, uczciwo, skonno do wywaonego ryzyka i brania odpowiedzialnoci za siebie i innych oraz intuicja i umiejtnoci kierowania sob i innymi, podejmowania decyzji, oszacowania potrzebnych nakadw danego przedsiwzicia.

Kodeks etyczny zbir zasad, ktre okrelaj co jest dobre, a co jest ze

Audyt etyczny ocena stosowania zasad etycznych w organizacji, ktrej celem jest wspomaganie dziaa etycznych w firmie lub instytucji

Firma potoczny synonim przedsibiorstwa


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Historia etyki biznesu

Pocztek zainteresowa problematyk, ktra dzisiaj stanowi jeden z istotnych obszarw refleksji etyki biznesu, datuje si na okres przeomu XIX i XX wieku.

W 1891 r. Leon XIII ogosi encyklik Rerum Novarum, powicon kwestii robotniczej, ktra zapocztkowaa spoeczn nauk Kocioa. Jeli ogoszenie tej encykliki przyj za moment sprzyjajcy wyranemu okreleniu si problematyki etyki biznesu, to jej rozwj mona podzieli na pi etapw.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Etap I (koniec XIX w. -1960)okres, w ktrym myl etyczna w dziedzinie gospodarowania dopiero dojrzewa

W okresie tym pojawiaj si pojedyncze prace, podejmujce zagadnienie relacji pomidzy yciem gospodarczym a etyk, czsto pisane z perspektywy katolickiej nauki spoecznej Kocioa. Do najczciej rozwaanych kwestii nale: prawo robotnikw do godziwych warunkw pracy, sprawiedliwa paca czy prawo robotnikw do zrzeszania si w zwizki zawodowe.

W latach pidziesitych pojawia si nowy problem, zrodzony w wyniku zimnowojennego konfliktu - zagadnienia moralnej oceny obu rywalizujcych systemw. W okresie tym zostaj przygotowane zrby etyki biznesu.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Etap II lata szedziesite

Do najwaniejszych wydarze tego okresu, majcych zasadniczy wpyw na rozwj refleksji etyczno-gospodarczej, nale: protest amerykaskich hippisw przeciw wojnie w Wietnamie, ale take przeciw wycigowi szczurw, za w Polsce wydarzenia marcowe.

Pojawia si refleksja nad problemami rwnoci, sprawiedliwoci, wolnoci, ale take nad zagadnieniem odpowiedzialnoci pastwa wobec swoich obywateli. W okresie tym rozwija si gwatownie ruch ekologiczny, a take ruch konsumencki.

Lata szedziesite mona uzna za czas dojrzewania etyki biznesu.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Etap III lata siedemdziesite

 • okres wielu coraz powaniejszych afer w sferze gospodarczej, ktre staj si przyczyn kryzysu zaufania do przedsibiorstw

 • coraz wicej dyskusji na temat odpowiedzialnoci firm wobec klientw i na temat ewentualnych sankcji wobec tych firm, ktre nie stosuj si do powszechnie obowizujcych norm etycznych

 • dalszy rozwj ruchu konsumenckiego i ekologicznego

 • zaczynaj odbywa si pierwsze konferencje naukowe i spotkania teoretykw z ludmi biznesu

 • czas wyodrbnienia si etyki biznesu jako samodzielnej dziedziny. Nie bez znaczenia dla tego procesu okaza si rozwj bioetyki.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Etap IV lata osiemdziesite

 • Okres rozkwitu etyki biznesu, szczegle w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie

 • Etyka biznesu staje si tematem wykadw w wielu uniwersytetach. Coraz modniejsze staje si organizowanie w przedsibiorstwach kursw szkoleniowych dla pracownikw w zakres etyki biznesu lub specjalnych treningw zachowa etycznych.

 • Wszelkie doradztwo w sprawach etycznych, stajc si nowym rodzajem dziaalnoci gospodarczej

 • W tych latach Jan Pawe II pisze dwie encykliki spoeczne: encyklik Laborem exercens (1981) na temat pracy ludzkiej i encyklik Solicitudo rei socialis (1987), w ktrej porusza nowe problemy ycia spoecznego, szczeglnie kwesti ubstwa, rozwoju technologicznego, reform systemu gospodarczego.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Etap V ostatnie dziesiciolecie XX wieku

 • Etyka biznesu staje si uznan dyscyplin akademick w Stanach Zjednoczonych. Wzrasta zainteresowanie ni take w Europie oraz w wysoko rozwinitych krajach Dalekie Wschodu.

 • Powstaj organizacje naukowe skupiajce badaczy tej dziedziny, odbywaj si europejskie lub wiatowe kongresy, powicone problemom etyki biznesu.

 • Wielkie firmy zaczynaj dba o swj wizerunek, w peni wiadomie stosujc sposoby podnoszenia swego poziomu etycznego

 • Jan Pawe II napisa encyklik Centesimmus annus (1991). Porusza w niej szczeglnie kwesti wasnoci prywatnej i powszechnego przeznaczenia dbr. Omawia zasady wolnego rynku, poddaje krytycznej ocenie systemem kapitalistyczny i kolektywistyczny.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

 • W 1992 r. odbya si midzynarodowa konferencja powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency International, ktrej celem jest promowanie otwartoci i przejrzystoci w dziaaniach rzd i przedsibiorstw.

 • W 1998 r. Nagrod Nobla w dziedzinie ekonomii otrzyma Amartya Kumar Sen. W uzasadnieniu decyzji jury napisao, e laureat przyczyni si do przywrcenia etycznych wymiarw dyskusji nad najpowaniejszymi problemami gospodarki wiatowej.

 • W Polsce w okresie transformacji gospodarczej zauwaa si coraz silniejsze zainteresowanie problematyk etyki biznesu. Jest ona wykadana obecnie w wikszoci polskich uczelni ekonomicznych. W 1994 r. powsta Zesp Etyki Biznesu przy Towarzystwie Naukowym Prakseologii PAN (od 1995 r. uczestniczcy w pracach Europejskiej Sieci Etyki Biznesu), a w 1998 r. powoano do ycia polski oddzia Transparency International.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Sprawiedliwo spoeczna powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency International

Pojcie sprawiedliwo spoeczna po raz pierwszy

uyte zostao dopiero w XIX wieku.

KONSTYTUCJARZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 1997 r.

Art. 2.

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym pastwem prawnym urzeczywistniajcym zasady sprawiedliwoci spoecznej.

pl.wikipedia.org


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Sprawiedliwo spoeczna wedug filozofa powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency International

Immanuel Kant

(filozof niemiecki, profesor uniwersytetu w Krlewcu, 1724-1804)

Istota czowieczestwa, jak naucza, realizuje si w sferze powinnoci.

Jestemy ludmi tak dugo, jak dugo jestemy gotowi akceptowa to, co by powinno. Cakowite podporzdkowanie si koniecznociom, np..ekonomicznym, niweczy godno ludzkiej istoty, sprawia, e czowiek przestaje by czowiekiem, staje si przedmiotem.

niepospolitaidea.pl


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Karta Praw Podstawowych powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency InternationalUnii Europejskiej z dnia 07.12.2000 r.

art. 1

Godno czowieka jest nienaruszalna.

Naley j szanowa i chroni.

wrotapodlasia.pl

merlin.pl


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Papie Jan Pawe II powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency International

Przemwienie do Zgromadzenia Oglnego

Organizacji Narodw zjednoczonych, Nowy Jork,

02.10.1979 r.

Caoksztat praw czowieka odpowiada istocie godnoci czowieka, czowieka rozumianego caociowo, a nie sprowadzonego do jednego tylko wymiaru. Prawa te odnosz si do zaspokojenia podstawowych potrzeb czowieka, do korzystania przeze z wolnoci, do jego stosunkw z innymi osobami. Wszelako zawsze i wszdzie odnosz si do czowieka, do jego penego ludzkiego wymiaru.

pnmpmk.webd.pl


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Komentarz prasowy powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency International

Odpowiedzialna firma dba o ludzi

Rzeczpospolita Grayna Raszkowska 08-12-2010

Uczciwo wobec pracownikw to dla Polakw gwny wyznacznik spoecznej odpowiedzialnoci w biznesie. Elementarna uczciwo pracodawcw polegajca choby na regularnym wypacaniu wynagrodzenia, jest najbardziej podanym zachowaniem spoecznej odpowiedzialnoci firmy. adna firma uczestniczca w badaniu nie uznaa relacji w miejscu pracy za najistotniejsze dziaanie z zakresu odpowiedzialnego biznesu.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Kodeks etyczny powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency International

Wstp

Przestrzeganie norm etycznych w warunkach gospodarki rynkowej jest podstaw skutecznego zarzdzania przedsibiorstwem


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Kodeks etyczny powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency International

Zasady oglne

1. Jednym ze rde sukcesu przedsibiorstwa jest zapewnienie wysokiej jakoci produktw i usug, rzetelno wobec kontrahentw, pracownikw, skarbu pastwa i rodowiska.

2. We wszystkich dziaaniach podstawow wartoci etyczn jest zaufanie i reputacja firmy.

3. Zobowizujemy si do systematycznego monitorowania przestrzegania przyjtych zasad.


Etyczne i nieetyczne dzia ania firm w dziedzinie wsp pracy z pracownikami
Etyczne i nieetyczne dziaania firm powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency Internationalw dziedzinie wsppracy z pracownikami.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Historia myli ekonomicznej powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency International

Frank i Lilian Gilbreth s przedstawicielami nurtu inynierw przemysowych. yli na przeomie XIX i XX wieku. Gilbrecht wierzy w istnienie jednego, najlepszego sposobu wykonania kadej pracy. Wsplnie z on podkrelali rol szkolenia pracownikw i stosowania motywacji pracownikw w zwikszaniu efektywnoci pracy.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Podstawowe pojcia powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency International

Pracownik

Pracodawca

Umowa o prac

Nepotyzm

Kumoterstwo

Dyskryminacja

Mobbing

Demonstracja

Strajk

Szanta


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Pracownik powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency International osoba wykonujca dla pracodawcy okrelon prac, zgodnie z warunkami okrelonymi w umowie o prac (lub w akcie mianowania, powoania, wyboru).

Pracodawca osoba fizyczna lub osoba prawna (przedsibiorstwo, instytucja) oferujca miejsce pracy, zatrudniajca kogo na warunkach okrelonych w umowie o prac.

Umowa o prac umowa, na ktrej podstawie pracodawca zatrudnia pracownika na okrelonym stanowisku,

w okrelonym czasie i za okrelone wynagrodzenie.

Nepotyzm- faworyzowanie czonkw rodziny przy obsadzaniu stanowisk i przydzielaniu godnoci.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Kumoterstwo powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency International- wzajemne popieranie si ludzi zwizanych przynalenoci do jakiej grupy czy pokrewiestwem, zwykle dla osignicia pozycji spoecznej lub korzyci materialnych, nie opierajce si na ocenie wartoci tych osb, lecz na fakcie znajomoci. Kumoterstwo jest pojciem nieco szerszym ni nepotyzm, gdy dotyczy nie tylko krewnych, ale znacznie czciej przyjaci i znajomych.

Dyskryminacja - oznacza odmienne traktowanie rnych podmiotw, ktre znajduj si w podobnej sytuacji. Podobiestwo sytuacji ocenia si w oparciu o obiektywne i weryfikowalne okolicznoci istotne. Przepisy prawa zakazujce dyskryminacji ze wzgldu na pe, wyznanie, przynaleno pastwow itp.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Mobbing powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency International systematyczne, cige nkanie psychiczne pracownika przez pracodawc (lub podwadnego przez szefa, czasem take wsppracownikw na rwnorzdnych stanowiskach), polegajce na uywaniu sw i zachowa godzcych w godno czowieka i jego podstawowe prawa.

Demonstracja - wystpienie zbiorowe, zgromadzenie, majce na celu wyraenie protestujcej przeciw czemu lub popierajcej co. Jest to publiczne okazywanie uczu, postawy wobec czego lub kogo przez jednostk lub grup. Czonkowie spoeczestwa demonstrujc pokazuj swoje pogldy i opinie na wane sprawy polityczne i spoeczne.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Strajk powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency International- forma nacisku i protestu spoecznego stosowana przez rne grupy spoeczne, gwnie jednak przez pracownikw najemnych. Znane s rne formy strajku, wikszo z nich polega na dobrowolnym powstrzymaniu si od pracy przez protestujcych.

Szanta- przestpstwo przeciwko wolnoci, polegajce na prbie zmuszenia osoby do okrelonego dziaania lub zaniechania pod grob bezprawn zastosowania przemocy lub ujawnienia pewnych, czciowo lub w peni prawdziwych informacji, ktrych ujawnienie byoby w opinii szantaujcego du dolegliwoci dla ofiary.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Ustawodawstwo powicona problematyce etyki biznesu w gospodarce globalnej; w 1993 r. powstaa najwiksza wiecie pozarzdowa organizacja antykorupcyjna Transparency International

dziaania firm w zakresie zatrudnienia

1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dziaalnoci gospodarczej (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z pn. zm.)

2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z pn. zm.)

3. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1998 r. o ograniczeniu prowadzenia dziaalnoci gospodarczej przez osoby penice funkcje publiczne (Dz. U. z dnia 11.09.1997 r. z pn. zm.)


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Wybrane przepisy Kodeksu pracy dotyczce obowizkw pracodawcy wobec pracownikw

Art. 11

Pracodawca jest obowizany szanowa godno i inne dobra osobiste pracownika.

Art. 11

Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezporednia lub porednia, w szczeglnoci ze wzgldu na pe, wiek, niepenosprawno, ras, religi, narodowo, przekonania polityczne, przynaleno zwizkow, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacj seksualn, a take ze wzgldu na zatrudnienie na czas okrelony lub nieokrelony, albo w penym lub niepenym wymiarze czasu pracy jest niedopuszczalna.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Art. 13 pracodawcy wobec pracownikw

Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za prac.

Art. 14

Pracownik ma prawo do wypoczynku, ktry zapewniaj przepisy o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

Art. 15

Pracodawca jest obowizany zapewni pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

Art. 17

Pracodawca jest obowizany uatwi pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Obowizki Pracownika i Pracodawcy pracodawcy wobec pracownikw

Pracodawca jest zobowizany :

Zapozna pracownika podejmujcego prac z obowizkami i uprawnieniami

Zapewni warunki pracy i prowadzi w tym zakresie szkolenia

Terminowo wypaca wynagrodzenie

Przeciwdziaa mobbingowi- uporczywemu i dugotrwajcemu nkaniu lub zastraszaniu pracownikw

Pracownik jest zobowizany :

Wykonywa prace sumiennie i starannie

Przestrzega regulaminu pracy

Przestrzega tajemnicy subowej

Przestrzega przepisw BHP


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Wybrane przepisy Kodeksu Pracy dotyczce obowizkw pracownika wobec pracodawcy

Art. 100

1. Pracownik jest obowizany wykonywa prac sumiennie i starannie oraz stosowa si do polece przeoonych, ktre dotycz pracy, jeeli nie s one sprzeczne z przepisami prawa lub umow o prac.

2. Pracownik jest obowizany w szczeglnoci:

2) Przestrzega czasu pracy ustalonego w zakadzie pracy;

2) przestrzega regulaminu pracy i ustalonego w zakadzie pracy porzdku,

3) przestrzega przepisw oraz zasad bezpieczestwa i higieny pracy, a take przepisw przeciwpoarowych,

4) dba o dobro zakadu pracy, chroni jego mienie oraz zachowa w tajemnicy prac informacje, ktrych ujawnienie mogoby narazi pracodawc na szkod,

5) przestrzega tajemnicy okrelonej w odrbnych przepisach,

6) przestrzega w zakadzie pracy zasad wspycia spoecznego.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Instytucje, organizacje, ktre wspieraj pracownikw w dochodzeniu swoich racji

Pastwowa Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl

Pastwowa Inspekcja Sanitarna www.gis.gov.pl

Spoeczna Inspekcja Pracy www.pip.gov.pl

Sdy pracy

Zwizki zawodowe np.:

Niezaleny Samorzdny Zwizek Zawodowy Solidarno

Oglnopolskie Porozumienie Zwizkw Zawodowych

Niezaleny Samorzdny Zwizek Zawodowy Solidarno Rolnikw Indywidualnych


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Rady dla pracownikw dochodzeniu swoich racji

1. Poznaj przepisy regulujce relacje pomidzy pracodawc i pracownikiem.

2. Znaj swoje prawa i staraj si jak najlepiej wypenia swoje obowizki.

3. Przestrzegaj etyki zawodowej.

4. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej zadawaj wszystkie istotne dla Ciebie pytania zwizane z prac, ktr chcesz wykonywa.

5. W sytuacjach trudnych, konfliktowych najpierw staraj si rozwiza problem w drodze rozmw i negocjacji a dopiero pniej korzystaj z innych rozwiza zawartych w obowizujcym prawie.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Kodeks etyczny dochodzeniu swoich racji

Stosunki z pracownikami

1. Stosunki przedsibiorcy z pracownikami oparte s na szacunku dla ich godnoci osobistej.

2. Firma stwarza wszystkim pracownikom na rwne warunki do rozwoju, awansowania, podnoszenia kwalifikacji, bezpiecznych warunkw pracy i przepywu informacji dotyczcych realizowanych celw.

3. Relacje midzy pracodawc a pracownikiem oparte s na konstruktywnym dialogu, lojalnoci, uczciwoci i odpowiedzialnoci.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Wybrane przykady zachowa nieetycznych pracodawcw wskazywanych przez pracownikw na forach internetowych

 • Nie wypacanie wynagrodze lub opnienia w wypacie

 • Praca na czarno obywateli polskich

 • Nielegalne zatrudnianie cudzoziemcw

 • Brak przestrzegania zapisw zawartych w umowie o prac

 • Lekcewaenie przestrzegania przepisw bhp

www.mleczko.pl


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Firmowa oferta dla byego pracownika wskazywanych przez pracownikw na forach internetowychRzeczpospolita autor: Anita Baszczak z 02.03.2011 r.

Nie tylko uczelnie, ale i firmy inwestuj w utrzymanie dobrych relacji z byymi pracownikami. Byli pracownicy s wspaniaymi ambasadorami firmy. Relacje takie sprzyjaj wymianie dowiadcze z osobami, ktre teraz patrz na firm z innej perspektywy. Organizowane spotkania i imprezy dla byych pracownikw uatwiaj bezporedni kontakt, a bywa i tak, e niektrzy pracownicy wracaj do firmy.

www.PhotoXpress.pl


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Pracownik gwiazd firmowego kalendarza wskazywanych przez pracownikw na forach internetowychautor: Anita Baszczak Rzeczpospolita z dnia 29.12.2010 r.

Zdjcie w firmowym kalendarzu to wyrnienie i jednoczenie silny motywacyjny bodziec dla pracownika. Takie dziaania firmy pomagaj budowa w pracownikach poczucie lojalnoci oraz indentyfikacji z firm. Firmowe cienne kalendarze z udziaem pracownikw opublikowaa na przykad sie drogeryjna Rossmann. Na firmowych kalendarzach pracownicy przedstawiaj rwnie swoje pasje i zainteresowania. Pracownik jest wspautorem kalendarza poprzez wczenie go do prac zwizanych z jego przygotowaniem.

sophisti.pl


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Warto wiedzie wskazywanych przez pracownikw na forach internetowych

Kodeks etyczny w myl art. 9 k.p. nie jest rdem prawa pracy

art. 9 1. Ilekro w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie si przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktw wykonawczych, okrelajce prawa i obowizki pracownikw i pracodawcw, a take postanowienia ukadw zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumie zbiorowych, regulaminw i statutw okrelajcych prawa i obowizki stron stosunku pracy.

Kodeks etyczny zawiera normy postpowania ustanowione przez firm, ale nie s to normy prawne. Taki status osign one dopiero, gdy stan si elementem stosowanego przez pracodawc ukadu zbiorowego pracy, regulaminu pracy lub umowy o prac.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518
Spotkanie z Pani Katarzyn Nowack pracownikiem wskazywanych przez pracownikw na forach internetowychKlubu Pracy w Krotoszynie dziaajcego w ramach Powiatowego Urzdu Pracy


Wnioski ze spotkania
Wnioski ze spotkania wskazywanych przez pracownikw na forach internetowych

 • Naley zawsze bardzo dokadnie przeczyta tre umowy zanim j podpiszemy. Sprawdzamy przede wszystkim poprawno wasnych danych i danych pracodawcy, rodzaj wykonywanej pracy, wymiar czasu pracy, wynagrodzenie, miejsce wykonywania pracy.

 • Braki w umowie o prace mog skutkowa jej uniewanieniem dotyczy to np. sytuacji gdy nie s okrelone strony umowy.

 • Godzenie si przez pracownika na to, e w umowie pojawia si wynagrodzenie minimalne, a pracodawca zapewnia dopacanie pod stoem jest wykroczeniem.

 • Gdy podpisujemy umow o prac nie przewidujemy, e midzy nami a pracodawc wystpi spr. Jednak przyszo jest nieprzewidywalna. Jeli pracodawca nie wypaca wynagrodzenia, mobbinguje , wypowiada umow niezgodnie z prawem - pozostaje tylko zwrcenie si do sdu pracy. Nie naley ba si walczy o to, co si nam susznie naley.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Reklamacja w wybranych wskazywanych przez pracownikw na forach internetowych

pastwach Unii Europejskiej


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Niemcy wskazywanych przez pracownikw na forach internetowych

Niemcy wdroyy Dyrektyw 1999/44/WE dotyczc sprzeday towarw konsumpcyjnych i zwizanych z tym gwarancji. W wyniku przyjcia powyszych przepisw minimalny okres gwarancji wynosi w przypadku towarw 2 lata. Przyjmuje si, e kady brak zgodnoci, ktry uwidoczni si w cigu 6 miesicy od daty dostawy, istnia w chwili dostawy, o ile nie dowiedziono inaczej. W tym okresie konsument ma prawo do przywrcenia zgodnoci towaru. Konsument moe da wolnej od opat naprawy lub wymiany towaru.

Istotne dla konsumentw jest rwnie to, e po upywie okresu 6 miesicy nadal objci s ochron przed wadliwymi produktami. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno za brak zgodnoci w cigu 2 lat od dostawy towaru. Jednake, wwczas to konsument musi udowodni, e brak zgodnoci istnia w momencie dostawy.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Wielka Brytania wskazywanych przez pracownikw na forach internetowych

Wielka Brytania wdroya Dyrektyw 1999/44/WE dotyczc sprzeday towarw konsumpcyjnych i zwizanych z tym gwarancji. W wyniku przyjcia powyszych przepisw minimalny okres gwarancji wynosi w przypadku towarw 2 lata. Przyjmuje si, e kady brak zgodnoci, ktry uwidoczni si w cigu 6 miesicy od daty dostawy, istnia w chwili dostawy, o ile nie dowiedziono inaczej. W tym okresie konsument ma prawo do przywrcenia zgodnoci towaru.

Konsument moe da wolnej od opat naprawy lub wymiany towaru.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Litwa wskazywanych przez pracownikw na forach internetowych

Litwa wdroya Dyrektyw 1999/44/WE dotyczc sprzeday towarw konsumpcyjnych i zwizanych z tym gwarancji. W wyniku przyjcia powyszych przepisw minimalny okres gwarancji wynosi w przypadku towarw 2 lata. Przyjmuje si, e kady brak zgodnoci, ktry uwidoczni si w cigu 6 miesicy od daty dostawy, istnia w chwili dostawy, o ile nie dowiedziono inaczej. W tym okresie konsument ma prawo do przywrcenia zgodnoci towaru.

Konsument moe da wolnej od opat naprawy lub wymiany towaru.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Wochy wskazywanych przez pracownikw na forach internetowych

Wochy wdroyy Dyrektyw 1999/44/WE dotyczc sprzeday towarw konsumpcyjnych i zwizanych z tym gwarancji. W wyniku przyjcia powyszych przepisw minimalny okres gwarancji na towary zakupione przez konsumentw we Woszech wynosi minimum 2 lata. Przyjmuje si, e kady brak zgodnoci, ktry uwidoczni si w cigu 6 miesicy od daty dostawy, istnia w chwili dostawy, o ile nie dowiedziono inaczej. W tym okresie konsument ma prawo do przywrcenia zgodnoci towaru.

W cigu wspomnianego okresu 2 lat konsument moe da wolnej od opat naprawy lub wymiany towaru.


Etyczne i nieetyczne dzia ania firm w dziedzinie wsp pracy z konsumentami
Etyczne i nieetyczne dziaania firm w dziedzinie wsppracy z konsumentami


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Historia myli ekonomicznej dziedzinie wsppracy z konsumentami

Ralph Nader (ur. 27 lutego 19344 w Winsted w stanie Connecticut) amerykaski polityk i aktywista spoeczny pochodzenia libaskiego.

Nader zyska rozgos w 1965 r. po opublikowaniu ksiki Unsafe at Any Speed (Niebezpieczne przy kadej szybkoci), w ktrej obnay nieodpowiedzialno przemysu samochodowego w projektowaniu samochodw, na przykadzie Chevrolet Corvair (model ten zosta wkrtce wycofany).

Nader stan na czele pierwszego wspczenie ruchu konsumenckiego, objedajc kraj z wykadami i organizujc grupy spoeczne, jak Public Citizen, ktrych celem bya walka z niedbaoci i dz zysku wielkich korporacji.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Podstawowe pojcia dziedzinie wsppracy z konsumentami

Konsument

Przedsibiorca

Reklamacja

Niezgodno towaru z umow

Niedozwolone klauzule umowne

Kredyt konsumencki

Upado konsumencka

Spam


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Konsument dziedzinie wsppracy z konsumentami osoba nabywajca towary i usugi dla zaspokojenia swoich konsumpcyjnych potrzeb.

Przedsibiorca osoba fizyczna, osoba prawna oraz niemajca osobowoci prawnej spka prawa handlowego, ktra zawodowo we wasnym imieniu podejmuje i wykonuje dziaalno gospodarcz.

Reklamacja zawiadomienie producenta lub sprzedawcy towaru bd usugi o niezgodnoci dostarczonego dobra z umow kupna-sprzeday lub wyraenie niezadowolenia z jakoci nabytego dobra, umoliwiajce odbiorcy dochodzenie roszcze majtkowych (np. zwrotu pienidzy, naprawy, obnienia ceny).


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Niezgodno towaru z umow dziedzinie wsppracy z konsumentami sprzedawca odpowiada wobec kupujcego, jeeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umow, co jest odpowiedniekiem rkojmi za wady funkcjonujcej w przypadku sprzeday midzy przedsibiorcami lub midzy konsumentami.

Niedozowlone klauzule umowne postanowienia umowne, ktre nie zostay uzgodnione indywidualnie z konsumentem; ksztatuj prawa i obowizki konsumenta w sposb sprzeczny z dobrymi obyczajami i raco naruszaj interesy konsumenta.

Spam niechciana korespondencja, ktra zamieca poczty internetowe konsumentw


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Upado konsumencka dziedzinie wsppracy z konsumentami niewypacalno konsumenta powstaa na wskutek wyjtkowych i niezalenych od niego okolicznoci.

Kredyt konsumencki specjalny rodzaj kredytu cile regulowanego przez prawo, udzielanego przez przedsibiorc osobom fizycznym na cele niezwizane bezporednio z prowadzeniem dziaalnoci gospodarczej. Musi spenia okrelone warunki, m.in. jego kwota nie moe by nisza ni 500 z ani wysza od 80 tys. z, a okres spaty musi wynosi co najmniej 3 miesice.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. dziedzinie wsppracy z konsumentami

o wiadczeniu usug drog elektroniczn

Art. 10

1. Zakazane jest przesyanie niezamwionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomoc rodkw komunikacji elektronicznej, w szczeglnoci poczty elektronicznej.

Ustawa z dnia 20 lipca 2001 r.

o kredycie konsumenckim

Art. 8

1. Konsument jest uprawniony do spaty kredytu przed terminem okrelonym w umowie. Termin dokonania spaty powinien odpowiada terminom wnoszenia rat okrelonych w umowie.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Ustawodawstwo dziedzinie wsppracy z konsumentamidziaania firm w zakresie zatrudnienia

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentw z 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2000, nr 122, poz. 1319)

Ustawa o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z 27 lipca 2002 r.

(Dz.U. 2002, nr 141, poz. 1176)

Kodeks cywilny. Ustawa z 23 kwietnia 1964 r.

(Dz. U. nr 16 z 18 maja 1964 r., poz. 93 z pniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o wiadczeniu usug drog elektroniczn (Dz.U. z dnia 9 wrzenia 2002 r)


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Ustawa o kredycie konsumenckim z 20 lipca 2001 r. dziedzinie wsppracy z konsumentami

(Dz.U. nr 100 z 2001 r., poz. 1081)

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo upadociowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sdowych w sprawach cywilnych

(Dz. U. z dnia 30 grudnia 2008 r. Nr 234, poz. 1572).


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Wybrane przepisy dotyczce dziedzinie wsppracy z konsumentamiobowizkw firm wobec konsumentw

Art.385 kodeksu cywilnego niedozwolone klauzule umowne

Rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony jest przez urzd ochrony konkurencji konsumentw

Wicej informacji pod adresem:

http://www.uokik.gov.pl//rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php

www.money24.pl


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Wybrane przepisy regulujce dziedzinie wsppracy z konsumentamirelacje midzy firm a konsumentem

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczeglnych warunkach sprzeday konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

Art. 10

Sprzedawca odpowiada za niezgodno towaru konsumpcyjnego z umow jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upywem dwch lat od wydania tego towaru kupujcemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeeli przedmiotem sprzeday jest rzecz uywana, strony mog ten termin skrci, jednake nie poniej jednego roku


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Reklama zesp dziaa przedsibiorstwa, majcych na celu poinformowanie potencjalnego klienta o oferowanych towarach bd usugach, by zachci ich do zakupu.

Przyciga

uwag

Niebanalna

Zgodna

z prawem

i obyczajami

Jakie s zasady

reklamy?

Zrozumiaa

Szanujca odbiorc

Rzetelna


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Czego nie wolno w reklamie? na celu poinformowanie potencjalnego klienta o oferowanych towarach bd usugach, by zachci ich do zakupu.

Kama

Rozwija uzalenie np. alkohol, tyto

Atakowa wprost inne towary

i usugi

Nie podwaa autorytetu rodzicw

Narusza dobre obyczaje

Narusza godno czowieka, jego uczucia religijne, nie dyskryminowa pod adnym wzgldem

Wywoywa szkd

w rodowisku naturalnym


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Przykady reklam nieetycznych na celu poinformowanie potencjalnego klienta o oferowanych towarach bd usugach, by zachci ich do zakupu.

Reklama, ktra wywouje przemoc i agresj

Reklama, ktra obraa uczucia religijne, bd kulturowe


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Reklama wprowadzajca w bd odnonie waciwoci leczniczych produktu

Wprowadzajca konsumenta w bd (np. co do odmadzajcych waciwoci produktu)

Wicej o nieetycznych reklamach


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Instytucje, organizacje, ktre wspieraj konsumentw leczniczych produktuw dochodzeniu swoich racji

 • Rzecznicy Ochrony Konsumentw: najatwiej wyszuka na stronie Urzdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw: www.uokik.gov.pl

 • Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw www.uokik.gov.pl

 • Federacja Konsumentwwww.fowarzyszenieederacja-konsumentow.org.pl

 • Stowarzyszenie Konsumentw Polskich www.skp.pl

 • Gwny Inspektorat Jakoci Handlowej Artykuw RolnoSpoywczych www.ijhars.gov.pl

 • Rzecznik Ubezpieczonych www.rzu.gov.pl


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518


Oto kilka zasad kt rymi powinni my si kierowa ogl daj c reklamy
Oto kilka zasad, ktrymi powinnimy si kierowa ogldajc reklamy:

 • Miejmy swj rozum i swoje zdanie. Sami decydujmy, co jest dla nas najlepsze i rzeczywicie potrzebne.

 • Podchodmy do reklamy z dystansem. wiat w rzeczywistoci nigdy nie bdzie taki, jak w reklamie. Pamitajmy, e to tylko kolorowa opowie o produkcie, w ktrej nie wszystko musi by prawd.

 • Nie zapominajmy, e reklam stworzono po to, by nas do czego namwi abymy wydali nasze pienidze.

 • Gdy jestemy w sklepie zastanwmy si chwil, dlaczego wybieramy taki a nie inny produkt. Zwrmy uwag na napis na etykiecie i cen. Moe si okaza, e zakup nie bdzie dla nas wcale taki opacalny.

 • Nie wierzmy, e modne markowe rzeczy sprawi, e bdziemy lepsi od innych, e zyskamy przyjaci i sympati otoczenia.

 • http://www.konsumenckieabc.pl/jak-traktowac-reklame.html


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Kodeks etyczny ogldajc reklamy:

Stosunki z konsumentami

1. W celu zapewnienia penej satysfakcji klientw firma dostarcza na rynek towary i wiadczy usugi zgodnie z najwyszymi standardami jakoci i bezpieczestwa.

2. Firma w ramach dziaa marketingowych przestrzega obowizujcego prawa ze szczeglnym uwzgldnieniem podawania informacji prawdziwych i penych.

3. Celem firmy jest stworzenie jak najlepszych relacji z klientem czemu suy wyjanianie wszelkich ewentualnych kwestii spornych.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Wybrane przykady zachowa nieetycznych ogldajc reklamy:

Przykadowe wykroczenia przeciwko interesom konsumentw rozdzia XV kodeksu wykrocze

(Dz.U. z 2010 r. nr 46, poz. 275 z pn. zmianami)

Naruszenie przepisu o obowizku uwidaczniania cen

Oszukiwanie nabywcy co do iloci, wagi, miary, gatunku, rodzaju lub ceny

Wprowadzanie w bd co do posiadanych uprawnie


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Przykadowe niedopuszczalne klauzule umowne Art. 385 Kodeks cywilny

Uzaleniaj zawarcie umowy od przyrzeczenia przez konsumenta zawierania w przyszoci dalszych usug podobnego rodzaju.

Nakadaj na konsumenta, ktry odstpi od umowy raco wygrowanej kary umownej.

Pozbawiaj wycznie konsumenta uprawnienia do rozwizania umowy, odstpienia od niej lub jej wypowiedzenia.

www.mleczko.pl


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Przykady etycznych dziaa firm na rzecz konsumenta Kodeks cywilny

blog.momentum.pl


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Produkty przyjazne rodowisku - ECOLABEL Kodeks cywilny

Wsplnotowe oznakowanie ekologiczne ecolabel, w postaci kwiatka, jest oficjalnym wyrnieniem przyznawanym produktom i usugom wysokiej jakoci, relatywnie mniej uciliwym dla rodowiska ni inne produkty i usugi z nimi konkurujce na rynku.Ecolabel jest take wiarygodnym wiadectwem odpowiedzialnoci firmy, dostarczajcej produkty i usugi, za stan rodowiska oraz instrumentem uatwiajcym konsumentom podejmowanie wiadomego wyboru produktw i usug.

Wykaz firm posiadajcych certyfikat:

www.pcbc.gov

www.mos.gov.pl


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Produkty regionalne i tradycyjne Kodeks cywilny

UE wprowadzia specjalne oznaczenia, pozwalajce rozpozna produkty najwyszej jakoci, przygotowane tradycyjnymi metodami lub bdce specjaem jakiego regionu.

www.cobico.plDane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Wnioski ze spotkania Kodeks cywilny

Rzecznik udziela pomocy bezpatnie. Zawsze przy zakupach towarw naley zachowa paragon lub inny dokument potwierdzajcy zakup, poniewa bez niego nie bdzie mona zoy reklamacji.

Najczciej zgaszane przez konsumentw problemy dotycz zakupu obuwia i odziey, usug budowlanych i telekomunikacyjnych.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Etyczne i nieetyczne dziaania firm Kodeks cywilnyw dziedzinie wsppracy z kontrahentami


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Historia myli ekonomicznej Kodeks cywilny

www.cla.calpoly.edu

Adam Smith urodzi si w Szkocji w 1723 r. Chocia jest powszechnie uwaany za ojca ekonomii, prawdopodobnie nigdy nie uy sowa ekonomia.

Na uniwersytecie w Glasgow by profesorem filozofii moralnej. Przez wiele lat pracowa nad swoimi przemyleniami dotyczcymi kwestii ekonomicznych.

Smith by przekonany, e gospodarka dziaaaby najlepiej, gdyby dziaaa bez ingerencji pastwa. Posuy si metafor niewidzialnej rki rynku, ktr dzisiaj nazwalibymy prawem popytu i poday lub po prostu rynkiem.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Podstawowe pojcia Kodeks cywilny

 • Konkurencja

 • Wsppraca

 • Zmowa cenowa

 • Wojna cenowa

 • Fuzja

 • Podkupywanie pracownikw

 • Korupcja

 • Reklama porwnawcza


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Konkurencja Kodeks cywilny rywalizacja midzy podmiotami gospodarczymi stawiajcymi sobie podobne cele (co sprowadza si do rywalizacji o jak najwiksz liczb klientw), prowadzc czasami do walki.

Wsppraca zharmonizowane wspdziaanie jednostek lub grup ludzi, wykonujcych czci okrelonego zadania w sposb zapewniajcy im osignicie wsplnego celu, z ktrym wszyscy si identyfikuj.

Zmowa cenowa - porozumienie przedsibiorstw na pewnym rynku dotyczce poziomu cen, majce na celu uniknicie wzajemnej konkurencji.

Wojna cenowa proces na rynku wystpujcy wtedy, kiedy najwaniejszym czynnikiem dla atrakcyjnoci produktu jest jego niska cena.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Fuzja Kodeks cywilny poczenie si kilku przedsibiorstw, w wyniku czego powstaje jedno.

Podkupywanie pracownikw budowanie pozycji na rynku poprzez przejmowanie kluczowych pracownikw od konkurenta.

Korupcja naduywanie urzdu publicznego dla prywatnych korzyci (swoich, swoich bliskich lub wasnej firmy).

Reklama porwnawcza - jedna z form reklamy, w ktrej porwnuje si przedmiot reklamy z przedmiotem analogicznym konkurencji.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Ustawodawstwo Kodeks cywilnydziaania firm w zakresie wsppracy z kontrahentami

Ustawa o swobodzie dziaalnoci gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z pn. zm.)

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentw z 15 grudnia 2000 r. (Dz.U. 2000, nr 122, poz. 1319)


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Wybrane przepisy dotyczce Kodeks cywilnyobowizkw firm wobec kontrahentw

Art.. 17

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 (z pn.zm.)

o swobodzie dziaalnoci gospodarczej

Przedsibiorca wykonuje dziaalno gospodarcz na zasadach uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajw oraz susznych interesw konsumentw.

Rozdzia 2 art. 8

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentw z 15 grudnia 2000 r.

Zakazane jest naduywanie pozycji dominujcej na rynku waciwym przez jednego lub kilku przedsibiorcw.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Negocjacje : Kodeks cywilny

- sposb rozwizywania konfliktu;- zesp dziaa na rzecz osignicia porozumienia;- dochodzenie do konsensusu przez strony uczestniczce w procesie w celu zaspokojenia ich potrzeb

www.hrstandard.pl


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Typy negocjacji Kodeks cywilny

WYGRANA-PRZEGRANA

Cel- wygrana jednego oznacza

przegran drugiego

PRZEGRANA-PRZEGRANA

Cel- zniszczenie

przeciwnika, nierzadko

wasnym kosztem

WYGRANA-WYGRANA

Cel-rozwizanie przynosi

Korzy wszystkim


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Instytucje, organizacje, ktre wspieraj firmy w dochodzeniu swoich racji

Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw http://www.uokik.gov.pl/

Konfederacja Pracodawcw Polskich http://konfederacja.pracodawc.nf.pl/

Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan http://pkpplewiatan.pl/

Krajowa Izba Gospodarcza http://www.kig.pl/index.php/o-nas

Zwizek Rzemiosa Polskiego http://www.zrp.pl/

Europejski Urzd ds. Zwalczania Naduy Finansowych OLAF

http://ec.europa.eu/dgs/olaf/inde_pl.html


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Rady dla firm dochodzeniu swoich racji

1.Na bieco analizuj zmiany w obowizujcych przepisach prawnych.

2. Przestrzegaj obowizujcych uregulowa prawnych oraz zasad etyki w relacjach z kontrahentami.

3. Podczas rozmw i ustale biznesowych zadawaj pytania majc na uwadze uniknicie potencjalnych sytuacji konfliktowych.

4. Poprawne relacje z kontrahentami traktuj priorytetowo - to one w duym stopniu bd decydowa o sukcesie firmy.

5. Rezygnuj ze wsppracy z firm, ktra wiadomie i celowo narusza zasady etyki.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Kodeks etyczny dochodzeniu swoich racji

Stosunki z kontrahentami

1.Relacje firmy z kontrahentami oparte s na wzajemnych zaufaniu, a swj wizerunek ksztatujemy w oparciu o uczciwo, rzetelno, wysok jako wasnej pracy oraz trosk o rodowisko naturalne.

2. Realizujc wasn strategi dziaania na rynku przestrzegamy zasad uczciwej konkurencji.

3. Celem firmy jest stwarzanie w relacjach z kontrahentami klimatu sucego wyjanianiu wszelkich kwestii spornych

w atmosferze rzeczowych negocjacji.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Przykady zachowa etycznych dochodzeniu swoich racji

W dniu 18.05.2011 r. w Filharmonii Pomorskie w Bydgoszczy zosta ogoszony wynik konkursu Zota Setka Pomorza i Kujaw. Najlepsze firmy w regionie odebray laury nie tylko za wietne wyniki finansowe, ale te za wzrost zatrudnienia, siganie po dotacje z funduszy unijnych oraz wprowadzenie

w zakadach innowacji.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Wybrane przykady zachowa nieetycznych, ktre obserwujemy w yciu codziennym

 • Kamstwo

 • Korupcja

 • Manipulacja informacj

 • Przekonanie, e sukces odnosi si nie poprzez mozoln prac dziki pomysowi, ktry pozwala nie pracowa a mie

 • Spoeczne przyzwolenie na amanie zasad etycznych: pierwszy milion trzeba ukra, cel uwica rodki


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

obserwujemy w yciu codziennymZmowy cenowe pod lup inspektorwRzeczpospolita autor: Micha Kotuniak z 08.03.2011 r.

Tego typu porozumienia midzy przedsibiorcami s zakazane.

Zgodnie z art. 6 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentw zakazane s porozumienia, ktrych celem jest np.

Ustalanie bezporednio lub porednio, cen i innych warunkw zakupu lub sprzeday towarw,

Podzia rynkw zbytu,

Ograniczenie dostpu do rynku lub eliminowanie z rynku przedsibiorcw nie objtych porozumieniem.

Firma jest importerem sportowych ubra. Ich dystrybucj zajmuje si kilku niezalenych przedsibiorcw z rnych miast Polski. Importer chcc zachowa jednolito cen na terenie caego kraju, proponuje im stosowanie ustalonej minimalnej ceny detalicznej. Ponadto przedsibiorcy ustalaj, e kady bdzie oferowa produkty wycznie na terenie wojewdztwa, na ktrym dziaa. W ten sposb ustalaj, e nie bd sobie wchodzi w drog i bezporednio ze sob konkurowa. Uwaaj, e pozwala im na to swoboda gospodarcza i wolny rynek.

Czy takie dziaanie jest rzeczywicie dozwolone na wolnym rynku?


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Jak mona zminimalizowa ryzyko nieuczciwych negocjacjiRzeczpospolita autor: Magorzata Nowotnik z 20.05.2011 r.

Przygotowujca si do negocjacji warto pamita o zagroeniach, ktre mog wynika z nieuczciwej postawy kontrahenta.

Przykady dziaa, ktre nie maj na celu zawarcie ugody, lecz dnie do ukrytych celw:

 • Przed rozpoczciem negocjacji d, aby kontrahent zapozna si z treci penomocnictwa nie bdzie mg wtedy podwaa, e wynegocjowane ustalenia umowy s nieobowizujce poniewa osoba negocjujca miaa ograniczone umocowania.

 • Realizacji ukrytego celu przez nieuczciwego kontrahentanp.. uzyskanie informacji stanowicych informacj przedsibiorstwa. Taki kontrahent, gdy tylko uzyska podane informacje zwykle pod rnymi pretekstami przerywa rozmowy.

 • Zablokowanie moliwoci rozpoczcia dziaanianp. inwestycji, opnienie realizacji planw biznesowych, przedawnienie roszcze partnera.

 • Sposb na zwikszenie kosztw partneranp.. danie przygotowania kosztownych ekspertyz.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

negocjacjiRzeczpospolita autor: Magorzata Nowotnik z 20.05.2011 r.Kusownicy grasuj na rynku pracyRzeczpospolita autor: Dorota Kaczyska z 12.01.2011 r.

Cz firm wychodzi z zaoenia, e najszybciej wzmocni swoj pozycj na rynku, przejmuj kluczowych pracownikw od konkurenta pracownicze kusownictwo.

Przykady dziaa nieetycznych :

Nowa firma narynku przejmuje cay zesp pracownikw, ktry np.. Opracowa unikatowy sposb rozwizanai okreslonego problemu.

Proponowanie wyszych zarobkw czy lepsz mark samochodu subowego.

Rozpowszechnianie plotki wrd pracownikw kontrahenta o jego bardzo trudnejsytuacji na rynku.

autor: Danuta Matloch

rdo: Fotorzepa

Sylwia Mikiel z TU Signal Iduna, ktremu konkurencyjna AXA podkupia w 2009 r. 14 specjalistw od polis turystycznych


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Spotkanie z Grzegorzem Komidrem, ktrego firma posiada Certyfikat Przedsibiorstwo FAIR PLAY

http://img.naszemiasto.pl

http://gala2010.fairplay.pl

panoramio.com


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Wnioski ze spotkania Certyfikat Przedsibiorstwo FAIR PLAY

 • Etyka w firmie to gwnie solidarno, uczciwo, pracowito. Trzeba by przygotowany na cik prac, dusz ni 8 godzin.

 • Rozpoczynajc dziaalno gospodarcz najwaniejszy jest pomys, aby w warunkach gospodarki rynkowej znale nisz dla siebie.

 • Posiadanie Certyfikatu Przedsibiorstwa FAIR PLAY to ogromne wyrnienie.

 • Marzeniem firmy GABI-PLAST jest otrzymanie tytuu Ambasadora FAIR PLAY.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Etyczne i nieetyczne dziaania firm Certyfikat Przedsibiorstwo FAIR PLAYw dziedzinie wsppracy z pastwem


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Historia myli ekonomicznej Certyfikat Przedsibiorstwo FAIR PLAY

johnmaynard.wordpress.com

John Maynard Keynes, angielski ekonomista, twrca teorii interwencjonizmu pastwowego w dziedzinie ekonomii i finansw pastwowych.

Jego gwnym dzieem jest Oglna teoria zatrudnienia, procentu i pienidza opublikowana w 1936 roku (wydanie polskie 1956), kwestionujca zasady liberalnej myli ekonomicznej. Teorie Keynesa byy reakcj na kryzys ekonomiczny lat 30. XX wieku. Aby zapewni stay rozwj gospodarczy, naley, poprzez odpowiedni polityk gospodarcz, pobudzi wzrost globalnych wydatkw. Obecnie, kiedy jaki kraj wchodzi w okres recesji lub inflacji, ekonomici i inni ludzie zwizani z ekonomi, natychmiast myl o posuniciach, ktre rzd powinien podj, aby odwrci niekorzystny trend.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Podstawowe pojcia Certyfikat Przedsibiorstwo FAIR PLAY

 • Prawo podatkowe

 • Podatek

 • Licencja

 • Koncesja

 • Raj podatkowy

 • Korupcja

 • Lobbing


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Prawo podatkowe- Certyfikat Przedsibiorstwo FAIR PLAYto og przepisw regulujcych zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiza podatkowych oraz obowizki podatnikw, patnikw i inkasentw poszczeglnych podatkw. Prawo podatkowe stanowi take o obowizujcych procedurach, ktre winny by przestrzegane przez organy podatkowe.

Podatek obowizkowe wiadczenie pienine pobierane przez zwizek publicznoprawny (pastwo, jednostka samorzdu terytorialnego) bez konkretnego, bezporedniego wiadczenia wzajemnego.

Licencja dokument prawny lub umowa, okrelajca warunki korzystania z produktu firmowego, znaku handlowego lub patentu.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Koncesja Certyfikat Przedsibiorstwo FAIR PLAY- jest to akt administracyjny wydawany przez organ koncesyjny. Akt ten upowania koncesjonariusza do prowadzenia cile okrelonej dziaalnoci gospodarczej

Raj podatkowy termin uywany w odniesieniu do pastw, w ktrych przepisy podatkowe s wyjtkowo agodne dla obcokrajowcw i kapitau zagranicznego. Gwnym celem istnienia rajw podatkowych nie jest uatwianie nielegalnych dziaa midzynarodowych.

Korupcja naduycie stanowiska publicznego w celu uzyskania prywatnych korzyci. Korupcja moe w praktyce powstawa niezalenie od formy rzdw.

Lobbing- dziaalno wykonywana w lobby. Z czasem okrelenie to przylgno do praktyki kontaktowania si z decydentami politycznymi, szczeglnie w lobby angielskiej Izby Gmin lub amerykaskiego Kongresu.


Wybrane przepisy dotycz ce obowi zk w firm wobec pa stwa
Wybrane przepisy dotyczce Certyfikat Przedsibiorstwo FAIR PLAYobowizkw firm wobec pastwa

Art. 26.

Podatnik odpowiada caym swoim majtkiem za wynikajce ze zobowiza podatkowych.

Art. 51.

1. Zalegoci podatkow jest podatek niezapacony w terminie patnoci.

Art. 86.

1. Podatnicy obowizani do prowadzenia ksig podatkowych przechowuj ksigi i zwizane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upywu okresu przedawnienia

zobowizania podatkowego.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Art. 121. Certyfikat Przedsibiorstwo FAIR PLAY

1. Postpowanie podatkowe powinno by prowadzone w sposb budzcy zaufanie do organw podatkowych.

2. Organy podatkowe w postpowaniu podatkowym obowizane s udziela niezbdnych informacji i wyjanie o przepisach prawa podatkowego pozostajcych w zwizku z przedmiotem tego postpowania.

Art. 125.

1. Organy podatkowe powinny dziaa w sprawie wnikliwie i szybko, posugujc si moliwie najprostszymi rodkami prowadzcymi do jej zaatwienia.

2. Sprawy, ktre nie wymagaj zbierania dowodw, informacji lub wyjanie, powinny by zaatwiane niezwocznie.

Art. 126.

Sprawy podatkowe zaatwiane s w formie pisemnej, chyba e przepisy szczeglne.


Prawo podatkowe
Prawo podatkowe Certyfikat Przedsibiorstwo FAIR PLAY

Jest to og przepisw regulujcych zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiza podatkowych oraz obowizki podatnikw, patnikw i inkasentw poszczeglnych podatkw. Prawo podatkowe stanowi take o obowizujcych procedurach, ktre winny by przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postpowania podatkowego i wykonywania innych czynnoci zmierzajcych do ustalenia prawidowej wysokoci zobowizania podatkowego i skutecznego poboru podatku.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Instytucje, organizacje, ktre wspieraj firmy w dochodzeniu swoich racji

Urzd Ochrony Konkurencji i Konsumentw http://www.uokik.gov.pl/

Konfederacja Pracodawcw Polskich http://konfederacja.pracodawc.nf.pl/

Polska Konfederacja Pracodawcw Prywatnych Lewiatan http://pkpplewiatan.pl/

Krajowa Izba Gospodarcza http://www.kig.pl/index.php/o-nas

Zwizek Rzemiosa Polskiego http://www.zrp.pl/


Instytucje organizacje kt re wspieraj firmy w dochodzeniu swoich racji
Instytucje, organizacje, ktre wspieraj firmy w dochodzeniu swoich racji

Ministerstwo Finansw

www.mf.gov.pl

Policja Pastwowa

www.policja.pl

Urzad Skarbowy

www.urzad-skarbowy.pl


Rady dla firm
Rady dla firm dochodzeniu swoich racji

1.Na bieco analizuj zmiany w obowizujcych przepisach prawnych.

2. Przestrzegaj obowizujcych uregulowa prawnych oraz zasad etyki w relacjach z instytucjami pastwowymi.

3. W przypadku wtpliwoci zwracaj si do uprawnionych instytucji o interpretacj przepisw prawa.

4. O dugookresowym sukcesie firmy decyduje uczciwo i rzetelno.

5. Denie do osigania zysku realizuj z poszanowaniem obowizujcego prawa.


Kodeks etyczny
Kodeks etyczny dochodzeniu swoich racji

1.Relacje firmy z pastwem oparte s na penym poszanowaniu dla prawa.

2. Realizujc wasn strategi dziaania nie bdzie podejmowaa adnych dziaa majcych na celu wpywanie na decyzje podejmowane przez wadze lokalne, regionalne czy oglnokrajowe.

3. wszelkie kwestie sporne bd rozwizywane z wykorzystaniem procedur zawartych w obowizujcych przepisach prawa.

Stosunki z pastwem


Wybrane przyk ady zachowa nieetycznych kt re obserwujemy w yciu codziennym
Wybrane przykady zachowa nieetycznych, ktre obserwujemy w yciu codziennym

Zanianie dochodu z dziaalnoci gospodarczej

Nieewidencjonowanie sprzeday na kasie fiskalnej i niewydawanie paragonw i faktur

Nieprawidowe wykazywanie kosztw

Stosowanie nieprawidowej stawki podatku

Baagan w dokumentacji


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Zalegoci podatkowe dunicy podatkowi obserwujemy w yciu codziennymzalegajcy we wpatach wszelkich nalenoci wobec budetu pastwa powyej 1 mln z - rdo: www.mf.gov.pl

Na dzie 31.12.2010 r. 4605 podmiotw gospodarczych posiadao zalegoci podatkowe we wpatach wszelkich nalenoci wobec budetu pastwa powyej 1 mln z.

Ogem zalegoci tych podmiotw wynosiy

13.715.540 tys. z, a wraz z odsetkami 25.303.788 tys. z

www.mleczko.pl


Kryzys wzmocni korupcj w gospodarce rzeczpospolita anita b aszczak z 23 05 2011 r
Kryzys wzmocni korupcj w gospodarce, Rzeczpospolita Anita Baszczak z 23.05.2011 r.

A trzy czwarte zatrudnionych w Polsce i 62 proc. w caej Europie uwaa, e w ich kraju praktyki korupcyjne s powszechnym zjawiskiem w gospodarce. W kryzysie takich sytuacji przybywa. Dobra reputacja etyczna firmy jest atutem w biznesie, ale gotowo do usprawiedliwienia drogi na skrty jest dostrzegalna, zwaszcza w obliczu presji na wzrost zyskw i przychodw. Siedmiu na dziesiciu pracownikw w Polsce (i prawie 80 proc. w Europie) oczekuje zwikszonego pastwowego nadzoru, by ograniczy ryzyko naduy gospodarczych.


Przyk ady zachowa etycznych
Przykady zachowa etycznych Rzeczpospolita Anita Baszczak z 23.05.2011 r.

Program "Przedsibiorstwo Fair Play - organizatorem jest Instytut Bada nad Demokracj i Przedsibiorstwem Prywatnym.

Celem programu jest:

promocja etyki w dziaalnoci gospodarczej, wspieranie rozwoju firm poprzez promowanie przedsibiorstw dziaajcych zgodnie z prawem i zasadami etyki na rynkach krajowych i zagranicznych;

poprawianie wizerunku przedsibiorstw polskich;

zachcanie wszystkich firm w Polsce do zachowa etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewntrznej organizacji pracy oraz podjcia szkole w tym zakresie.

film


Spotkanie z panem stefanem kosi skim pracownikiem urz du skarbowego w krotoszynie
Spotkanie z Panem Stefanem Kosiskim pracownikiem Rzeczpospolita Anita Baszczak z 23.05.2011 r.Urzdu Skarbowego w Krotoszynie


Wnioski ze spotkania1
Wnioski ze spotkania Rzeczpospolita Anita Baszczak z 23.05.2011 r.

 • Kademu moe przydarzy si bd w zeznaniu podatkowym, ale wtedy pracownik urzdu nie moe go poprawi musi to zrobi wycznie sam podatnik.

 • Najczciej pytania podatnikw dotycz odlicze 1% podatku na rzecz organizacji poytku publicznego oraz rehabililtacji osb niepenosprawnych.

 • Z zachowa niezgodnych z prawem zdarzaj si czsto przypadki podrabiania podpisw przez podatnikw na zeznaniach podatkowych.

 • W sytuacjach problemowych pracownicy urzdu su pomoc - wystarczy tylko o t pomoc si zwrci.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Papie Jan Pawe II Rzeczpospolita Anita Baszczak z 23.05.2011 r.

Fragment przemwienia

Jan Pawe II O pracy


Przeprowadzony sonda opinii uczni w w zespole szk ponadgimnazjalnych nr 2 w krotoszynie
Przeprowadzony sonda opinii uczniw w Zespole Szk Ponadgimnazjalnych nr 2 w Krotoszynie

Na zlecenie Rzeczpospolitej przeprowadzia firma GfK Polonia badanie w 2003 r., ktre zostao powtrzone w 2009 r. na prbie 1000 dorosych Polakw na temat wizerunku przedsibiorcw w Polsce.

Nasza grupa projektowa przeprowadzia podobne badanie na grupie 100 uczniw w miesicu kwietniu 2011 r.

Celem przeprowadzonego sondau, byo uzyskanie odpowiedzi na ile wyniki bada bd zbiene, a w jakich obszarach bd si najbardziej rni.Typowy przedsi biorca w polsce odpowiedzi uczni w naszej szko y
Typowy przedsibiorca w Polsce przedsibiorcach. - odpowiedzi uczniw naszej szkoy


Wnioski z przeprowadzonych bada
Wnioski z przeprowadzonych bada przedsibiorcach.

Uczniowie postrzegaj przedsibiorcw korzystniej ni respondenci objci profesjonalnym badaniem przez GfK Polonia (rednio o 15%).

Pozytywne rnice wizerunku dotycz szczeglnie uczciwoci wobec wszystkich partnerw: kontrahentw, pracownikw, klientw i pastwa. Przekada to si na to, e modzie darzy wiksz sympati przedsibiorcw.

Uczniowie bardziej krytycznie podchodz do powiza przedsibiorcy z polityk. By moe nie akceptuj jakoci polityki prowadzonej w naszym kraju.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Modzi korzystniej postrzegaj uyteczno przedsibiorcy dla spoeczestwa. Postawa taka moe by wyrazem skutecznie prowadzonego w szkole nauczania przedsibiorczoci. Na ten fakt niewtpliwe wpywa korzystanie z atrakcyjnych dla modziey programw wspfinansowanych ze rodkw Unii Europejskiej.

Modzie w wikszym stopniu zauwaa wyksztacenie przedsibiorcw, widzc w tym jeden z wanych czynnikw decydujcych o sukcesie firmy.

Zamono oraz inwestowanie w firm ocenianie jest przez obie grupy badanych na zblionym poziomie.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Na podstawie fragmentw tekstw literackich oraz tekstw prasowych przedstaw pozytywne i negatywne, Twoim zdaniem, cechy i postawy XIX-wiecznych przedsibiorcw.

wiczenie 1


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

W praktyce niektre uczelnie stosuj rozwizanie, aby na dyskusje o etyce zaprasza oszustw. Ktra opinia, przedstawiona poniej, o takich spotkaniach jest zbliona do Twojej? pamitaj o argumentach potwierdzajcych Twoje stanowisko.

Takie spotkania z yciowym przykadem duo lepiej zostaj w pamici naszych studentw ni wykad o etyce w biznesie Bill Resler, Foster Business School Uniwersytet w Waszyngtonie;

Uczenie etyki przez strach nie jest nie jest dobrym przekazem Wojciech Gasparski, Centrum Etyki Biznesu na Akademii Komiskiego;

Dziaanie takie jest dwuznaczne i ryzykowne. Zodzieja raczej nie zaprasza si, by uczy innych, e nie naley kra. Tym bardziej, e niektrzy oszuci traktowani s jako celebryci Witold Orowski, Szkoa Biznesu Politechnika Warszawska.

wiczenie 2


Wiczenie 3
wiczenie 3 dyskusje o etyce zaprasza oszustw.

Remember to justify your opinOn the basis of the source article present your opinion on the arrogance principles and decide which of them mostly affects the companys or business failure.

ion with for and against arguments.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Your company rationalizes its mistakes instead of learning from them.

Your leders dictate more than they listen.

The company underestimates its competition and trivializes the success competitors acchieve.

Your company suffers from Not Invented Here Syndrome, believing it holds the monoply on greta ideas, so that innovations coming from the outside (Not Invented Here) are deemed to hold little value.

Source: Business English Magazine, Nr 22/2011


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Wyniki naszej pracy zostay przedstawione na uroczystoci zakoczenia roku szkolnego 2010/2011. Pan Dyrektor Roman Olejnik, przedstawiciel przedsibiorcw Ziemi Krotoszyskiej Pan Zygmunt Kozupa oraz opiekun naszej grupy Pani Ewa Kowalska wrczyli nam listy gratulacyjne.


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

Przygotowalimy prezentacj ciekaw pod wzgldem formy i treci, ktr mog wykorzysta na rnych zajciach nie tylko nauczyciele i uczniowie naszej szkoy, ale rwnie inne osoby zainteresowane tematem.

Poszerzylimy swoje wiadomoci na temat etyki w prowadzeniu dziaalnoci gospodarczej.

Potrafilimy korzysta z wiedzy zdobytej na wielu zajciach przedmiotowych.

Potrafilimy okreli zasady formuujc Kodeks etyczny, ktrymi powinien kierowa si przedsibiorca w swojej pracy.

Jestemy przekonani, e uczenie si metod projektu jest dla nas bardzo ciekawym dowiadczeniem.

Potrafilimy korzysta z rnych rde informacji, by rozstrzyga sytuacje problemowe.

Przeprowadzony sonda wrd uczniw naszej szkoy pokaza, e modzi ludzie postrzegaj przedsibiorcw bardzo pozytywnie.

Bardzo wany wniosek:

NASZYM ZDANIEM O ETYCE W BIZNESIE STANOWCZO ZA MAO MWI SI NA ZAJCIACH SZKOLNYCH.


H u m o r
H treci, ktr mog wykorzysta na rnych zajciach nie tylko nauczyciele i uczniowie naszej szkoy, ale rwnie inne osoby zainteresowane tematem.umor

Kabaret Moralnego Niepokoju - Drzwi


Bibliografia
Bibliografia treci, ktr mog wykorzysta na rnych zajciach nie tylko nauczyciele i uczniowie naszej szkoy, ale rwnie inne osoby zainteresowane tematem.

 • Portal Polskiego Stowarzyszenia Etyki Biznesu [online].www.eben.org.pl

 • Portal Wolnej Encyklopedii [online]. www.wikipedia.pl

 • Portal Esencja- myli niekonieczne na tamat [online]. www.es-encja.blogspot.com

 • Portal dotyczcy prawa [online]www.prawa-konsumenta.wieszjak.pl

 • Portal informacyjny [online] www.torun.qra.fm


Dane informacyjne do uzupe nienia 5080518

 • 6. Prawo konsumenta. Jacek Kerplik, Micha Kozowski. Ringer Axel Springer. 2011. ISBN: 978-83-7558-912-2

 • 7. Negocjacje w biznesie. Zbigniew Ncki. Krakw: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoy Biznesu. 1991. ISBN: 83-85441-00-X

 • 8. Edukacja FILOZOFICZNA. Magdalena Gajewska, Krzysztof Sobczak. Gdynia: Operon. 2007. ISBN: 978-83-7461-463-4

 • 9. wiat reklamy. Marian Golka. ARTIA. 1994. ISBN: 83-9000374-1-6

 • 10. Etyka. Pawe Koodziski, Jakub Kapiszewski. Gdynia: Operon. 2008. ISBN: 978-83-7461-816-8

 • 11. Wkonomika stosowana. Warszawa. 2005. ISBN: 83-88565-36-2


ad
 • Login