Download

Nowe rozporzadzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psycho...


Advertisement
Download Presentation
Comments
butch
From:
|  
(1064) |   (0) |   (0)
Views: 203 | Added: 31-10-2012
Rate Presentation: 0 0
Description:
Cele wprowadzanych zmian. poszerzenie zakresu adresat
Nowe rozporzadzenie w sprawie zasad udzielania i organizacj...

An Image/Link below is provided (as is) to

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use only and may not be sold or licensed nor shared on other sites. SlideServe reserves the right to change this policy at anytime. While downloading, If for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. 1

2. Cele wprowadzanych zmian poszerzenie zakresu adresat?w pomocy psychologiczno-pedagogicznej; oferta pomocy psychologiczno-pedagogicznej ?jak najblizej ucznia? tzn. w jego srodowisku; poprawa wykorzystania zasob?w kadrowych; 2

3. Istota pomocy psychologiczno ? pedagogicznej udzielanej uczniowi w przedszkolu, szkole i plac?wce rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia; rozpoznawanie jego indywidualnych mozliwosci psychofizycznych wynikajacych ze specjalnych potrzeb edukacyjnych. 3

4. Specjalne potrzeby edukacyjne moga wynikac w szczeg?lnosci: z niepelnosprawnosci; ze specyficznych trudnosci w uczeniu sie, niepowodzen; z przewleklej choroba; z zaburzen komunikacji jezykowej; z niedostosowania spolecznego; z zagrozenia niedostosowaniem spolecznym; ze szczeg?lnych uzdolnien; z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; z zaniedban srodowiskowych zwiazanych z sytuacja bytowa ucznia i jego rodziny, z trudnosci adaptacyjnych zwiazanych z r?znicami kulturowymi lub ze zmiana srodowiska edukacyjnego, w tym zwiazanych z wczesniejszym ksztalceniem za granica. . 4

5. Osoby odpowiedzialne za organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i za udzielanie jej uczniom Odpowiedzialnym za organizowanie pomocy jest dyrektor plac?wki. Odpowiedzialni za udzielanie pomocy: wszyscy nauczyciele wychowawcy grup wychowawczych specjalisci zatrudnieni w plac?wce, w szczeg?lnosci: psycholodzy; pedagodzy; logopedzi; doradcy zawodowi? 5

6. Osoby wsp?lpracujace w udzielaniu uczniom pomocy rodzice uczni?w; poradnie psychologiczno-pedagogiczne (w tym, specjalistyczne); plac?wki doskonalenia nauczycieli; inne instytucje dzialajace na rzecz rodziny, dzieci i mlodziezy. 6

7. Formy udzielania uczniom w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej klasy terapeutyczne; zajecia rozwijajace uzdolnienia; zajecia dydaktyczno-wyr?wnawcze; zajecia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne; logopedyczne; socjoterapeutyczne; inne o charakterze terapeutycznym; zajecia zwiazane z wyborem kierunku ksztalcenia i zawodu oraz planowaniem ksztalcenia i kariery zawodowej (gimnazja i szkoly ponadgimnazjalne); porady i konsultacje. 7

8. KLASY TERAPEUTYCZNE Dla kogo? Uczniowie wykazujacy jednorodne lub sprzezone zaburzenia, wymagajace dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specyficznych potrzeb edukacyjnych oraz dlugotrwalej pomocy specjalistycznej. Objecie ucznia nauka w takiej klasie wymaga opinii poradni psychologiczno ? pedagogicznej. Kto? Nauczyciele wlasciwych zajec edukacyjnych. Warunki Nie wiecej niz 15 8

9. ZAJECIA ROZWIJAJACE UZDOLNIENIA Dla kogo? Dla uczni?w uzdolnionych w ? Kto? Nauczyciele i specjalisci posiadajacy kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajec Warunki Nie wiecej niz 8 9

10. ZAJECIA DYDAKTYCZNO-WYR?WNAWCZE Dla kogo? Uczniowie majacy trudnosci w nauce w szczeg?lnosci w spelnianiu wymagan edukacyjnych wynikajacych z podstawy programowej ksztalcenia og?lnego dla danego etapu edukacyjnego Kto? Nauczyciele i specjalisci posiadajacy kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajec Warunki Nie wiecej niz 8 10

11. ZAJECIA KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNE Dla kogo? Uczniowie z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnosciami w uczeniu sie Kto? Nauczyciele i specjalisci posiadajacy kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajec Warunki Nie wiecej niz 5 11

12. ZAJECIA LOGOPEDYCZNE Dla kogo? Uczniowie z zaburzeniami mowy, kt?re powoduja zaburzenia komunikacji jezykowej oraz utrudniaja nauke Kto? Nauczyciele i specjalisci posiadajacy kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajec. Warunki Nie wiecej niz 4 12

13. ZAJECIA SOCJOTERAPEUTYCZNE INNE O CHARAKTERZE TERAPEUTYCZNYM Dla kogo? Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniajacymi funkcjonowanie spoleczne Kto? Nauczyciele i specjalisci posiadajacy kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajec. Warunki Nie wiecej niz 10 13

14. ZAJECIA ZWIAZANE Z WYBOREM KIERUKU KSZTALCENIA I ZAWODU Dla kogo? Uczniowie szk?l gimnazjalnych i ponadgimnazjanych Kto? Nauczyciele i specjalisci posiadajacy kwalifikacje odpowiednie dla rodzaju prowadzonych zajec. Warunki nie okreslono 14

15. Czas trwania zajec specjalistycznych i dydaktyczno - wyr?wnawczych Zajecia dydaktyczno-wyr?wnawcze ? 45 minut Zajecia specjalistyczne ? 60 minut 15

16. Udzielanie pomocy ? kolejne kroki Nauczyciel stwierdza, ze uczen wymaga pomocy. Przekazuje informacje dyrektorowi. Dyrektor tworzy zesp?l skladajacy sie z nauczycieli i specjalist?w, wyznacza koordynatora. Zesp?l ustala zakres, forme, spos?b i okres udzielania pomocy. Dyrektor decyduje o zakresie, formie, sposobie i okresie udzielania pomocy. Zesp?l opracowuje plan dzialan wspierajacych i zaklada KIPU. Zesp?l dokonuje oceny efektywnosci udzielanej pomocy. 16

17. przedszkole ? obserwacja pedagogiczna zakonczona analiza i ocena gotowosci szkolnej; klasy I-III ? obserwacja i pomiary pedagogiczne majace na celu rozpoznanie u ucznia specyficznych trudnosci w uczeniu sie; gimnazja i szkoly ponadgimnazjalne ? doradztwo edukacyjne i zawodowe. 17

18. 18

19. Zadania Zespolu ustalenie zakresu, w kt?rym uczen wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mozliwosci psychofizyczne, w tym szczeg?lne uzdolnienia; okreslenie zalecanych form, sposob?w i okresu udzielania uczniowi pomocy z uwzglednieniem zalecen zawartych w orzeczeniu lub opinii, jezeli uczen je posiada; zaplanowanie dzialan z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i sposobu ich realizacji ? w przypadku ucznia gimnazjum i szkoly ponadgimnazjalnej. podejmowanie stosownie do potrzeb dzialan mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 19

20. dyrektor na podstawie zalecen Zespolu ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w kt?rym poszczeg?lne formy pomocy beda realizowane; o podjetych decyzjach dyrektor niezwlocznie informuje na pismie rodzic?w ucznia albo samego ucznia, jezeli jest pelnoletni. 20

21. cele do osiagniecia w zakresie, w kt?rym uczen wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; dzialania realizowane z uczniem w ramach poszczeg?lnych form i sposob?w udzielania mu pomocy; metody pracy z uczniem; zakres dostosowania wymagan edukacyjnych; dzialania wspierajace rodzic?w ucznia; w zaleznosci od potrzeb, zakres wsp?lpracy z poradniami i innymi instytucjami. 21

22. Zesp?l dokonuje oceny efektywnosci udzielanej pomocy. Zesp?l dokonuje oceny efektywnosci pomocy: po zakonczeniu udzielania danej formy pomocy; przed opracowaniem arkusza organizacji na kolejny rok szkolny; w innym terminie na wniosek rodzic?w ucznia albo pelnoletniego ucznia, a takze nauczyciela prowadzacego zajecia dydaktyczno-wyr?wnawcze lub specjalistyczne; 22

23. Na podstawie dokonanej oceny Zesp?l okresla: wnioski, zalecenia, formy, sposoby, okresy udzielania dalszej pomocy. 23

24. Organizacja pracy Zespolu spotkania Zespolu zwoluje osoba koordynujaca jego prace; spotkania sa zwolywane w miare potrzeb; w spotkaniach Zespolu moga dodatkowo uczestniczyc: na wniosek dyrektora: przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; na wniosek rodzica ucznia: inne osoby, w szczeg?lnosci lekarz, psycholog, pedagog, logopeda, inni specjalisci. 24

25. Osoby biorace udzial w spotkaniu Zespolu sa obowiazane do nieujawniania spraw poruszanych podczas jego trwania. 25

26. Karta indywidualnych potrzeb ucznia KIPU posiadajacego opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiazkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania; nie majacego takiego orzeczenia lub opinii, ale dokonane zostalo u niego rozpoznanie indywidualnej potrzeby objecia pomoca psychologiczno-pedagogiczna. 26

27. KIPU zawiera: imie (imiona) i nazwisko ucznia; nazwa szkoly, oddzial; informacje dotyczace : orzeczen lub opinii z podaniem numeru i daty ich wydania potrzeby objecia ucznia pomoca stwierdzonej na podstawie ustalen nauczycieli i specjalist?w; zakres , w kt?rym uczen wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej; zalecane przez zesp?l formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy; ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okresy udzielania pomocy oraz wymiar godzin, w kt?rym poszczeg?lne formy tej pomocy beda realizowane (wpisu dokonuje dyrektor, opatrujac go data i wlasnorecznym podpisem); ocene efektywnosci pomocy psychologiczno-pedagogicznej; terminy spotkan zespolu; podpisy os?b bioracych udzial w poszczeg?lnych spotkaniach zespolu. 27

28. Przyklady KIPU 28

29. Uczen z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia specjalnego w sprawie warunk?w organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych oraz niedostosowanych spolecznie w przedszkolach, szkolach i oddzialach og?lnodostepnych lub integracyjnych albo w sprawie warunk?w organizowania ksztalcenia, wychowania i opieki dla dzieci i mlodziezy niepelnosprawnych oraz niedostosowanych spolecznie w specjalnych przedszkolach, szkolach i oddzialach oraz w osrodkach. 29

30. IPET zawiera: zakres dostosowania wymagan edukacyjnych wynikajacych z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwosci psychofizycznych ucznia; rodzaj i zakres zintegrowanych dzialan nauczycieli i specjalist?w prowadzacych zajecia z uczniem, w tym w przypadku: ucznia niepelnosprawnego ? zakres dzialan o charakterze rewalidacyjnym, ucznia niedostosowanego spolecznie - zakres dzialan o charakterze resocjalizacyjnym, ucznia zagrozonego niedostosowaniem spolecznym ? zakres dzialan o charakterze socjoterapeutycznym. 30

31. IPET zawiera (c.d.): formy i metody pracy z uczniem; ustalone przez dyrektora formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w kt?rym poszczeg?lne formy pomocy beda realizowane; dzialania wspierajace rodzic?w ucznia oraz zakres wsp?ldzialania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, plac?wkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarzadowymi oraz innymi instytucjami dzialajacymi na rzecz rodziny, dzieci i mlodziezy; zajecia rewalidacyjne, resocjalizacyjne oraz inne zajecia odpowiednie ze wzgledu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mozliwosci psychofizyczne uczni?w; zakres wsp?lpracy nauczycieli i specjalist?w z rodzicami uczni?w. 31

32. Zadania specjalist?w zatrudnionych w plac?wce pedagoga i psychologa; logopedy; doradcy zawodowego. 32

33. Pedagog i psycholog prowadzenie badan i dzialan diagnostycznych dotyczacych poszczeg?lnych uczni?w, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwosci psychofizycznych, a takze wspieranie mocnych stron uczni?w; minimalizowanie skutk?w zaburzen rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz realizacja r?znych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w srodowisku szkolnym i pozaszkolnym poszczeg?lnych uczni?w; prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 33

34. Logopeda prowadzenie badan wstepnych w celu ustalenia stanu mowy uczni?w, w tym mowy glosnej i pisma; diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wynik?w, udzielanie pomocy logopedycznej poszczeg?lnym uczniom z trudnosciami w uczeniu sie, we wsp?lpracy z nauczycielami prowadzacymi zajecia z uczniem; prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla uczni?w, w zaleznosci od rozpoznanych potrzeb; podejmowanie dzialan profilaktycznych zapobiegajacych powstawaniu zaburzen komunikacji jezykowej, w tym wsp?lpraca z najblizszym srodowiskiem ucznia. 34

35. Doradca zawodowy systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania poszczeg?lnych uczni?w na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu ksztalcenia i kariery zawodowej; gromadzenie, aktualizacja i udostepnianie informacji edukacyjnych i zawodowych wlasciwych dla danego poziomu ksztalcenia; prowadzenie zajec przygotowujacych uczni?w do swiadomego planowania kariery i podjecia roli zawodowej; koordynowanie dzialalnosci informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkole i plac?wke; wsp?lpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciaglosci dzialan w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. 35

36. Harmonogram wprowadzania nowych uregulowan 2011/2012 Przedszkola, oddzialy przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej i gimnazja szkoly podstawowe specjalne, szkoly ponadgimnazjalne specjalne, oddzialy specjalne zorganizowane w szkolach podstawowych og?lnodostepnych i szkolach ponadgimnazjalnych og?lnodostepnych 36

37. Harmonogram szczeg?lowy przedszkola, oddzialy przedszkolne w szkole podstawowej, gimnazja, szkoly specjalne do 31 marca 2011 dyrektorzy tworza dla uczni?w Zespoly; Zespoly wykonaja swoje zadania. do 30 kwietnia 2011 dyrektor ustala dla uczni?w - na podstawie zalecen Zespol?w - formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczeg?lnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2011/2012; niezwlocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzace arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2011/2012, dyrektor informuje rodzic?w uczni?w o ustalonych dla uczni?w formach (wymiarze godzin), sposobach i okresach udzielania pomocy od roku szkolnego 2011/2012. do 30 wrzesnia 2011 Zespoly opracowuja dla uczni?w plan dzialan wspierajacych realizowanych w roku szkolnym 2011/2012. 37

38. Harmonogram szczeg?lowy szkoly podstawowe, szkoly ponadgimnazjalne do 31 marca 2012 dyrektorzy tworza dla uczni?w Zespoly; Zespoly wykonaja swoje zadania. do 30 kwietnia 2012 dyrektor ustala dla uczni?w - na podstawie zalecen Zespol?w - formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin poszczeg?lnych form pomocy udzielanej od roku szkolnego 2012/2013; niezwlocznie po zatwierdzeniu przez organy prowadzace arkusza organizacyjnego na rok szkolny 2012/2013, dyrektor informuje rodzic?w uczni?w o ustalonych dla uczni?w formach (wymiarze godzin), sposobach i okresach udzielania pomocy od roku szkolnego 2012/2013. do 30 wrzesnia 2012 Zespoly opracowuja dla uczni?w plan dzialan wspierajacych realizowanych w roku szkolnym 2012/2013. 38


Other Related Presentations

Copyright © 2014 SlideServe. All rights reserved | Powered By DigitalOfficePro