Xeeliga dooxada
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 16

Xeeliga dooxada PowerPoint PPT Presentation


 • 59 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Goolka waxbarasho Ardeygu waa in uu ; Qeexi karaa tilmaamina kraa xayawaanka ku nool wabiga xeeligiisa .. Qeexi karaa malayga iyo xayawaanka yaryar ee ku nool wabiga .. Sheegi karaa sob shimbruhu u heesaan waqtiga guga .

Download Presentation

Xeeliga dooxada

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Goolkawaxbarasho

Ardeyguwaa in uu;

Qeexikaraatilmaaminakraaxayawaankakunoolwabigaxeeligiisa..

Qeexikaraamalaygaiyoxayawaankayaryareekunoolwabiga..

Sheegikaraa sob shimbruhu u heesaanwaqtigaguga.

UU sheegikaraakhatartadeegaaneekusoofoolehxayawaankakunoolwabigaiyoxeeligiissa..

Xeeligadooxada


Oreskog jiq ahi waa meel ay xayawaan badni sifiican oo nabad ah ugu noolaan karaan.


Grevling

 • Godkiisawaxauukasoobaxaamarka ay qoraxdudhacdosiuu u ugaarsado.

 • Dadkawaauukacabsadaa, sidegdegayuu u noqdaaooxuska gala markadadkaarko.

 • Waxauucunaaxayawaanka, dirxi-dhuleedkaiyocayayaanka

 • Xaadhinayuusamaystaasiuusaxaroonayo.


Buorm

 • Dhererkiisuwuxugaaraa 2 mitir.

 • Markauuxanaaqoaadayuu wax u qaniinaa.

 • Sun ma laha.

 • Waa uugabadaawaxaanuiskadhigaa wax dhintay.

 • Waxauujecelyahayguntawabiga.

 • Waxauucunaacayayaanka, rahaiyomalaygayaryar.

 • Waxa kale oouucunaadooligaukuntashimbirahaiyoxayawaankayaryar. Waxauudhalaaukunwaxanuudhigaadhexdeeda.


Vannrotte: Dooli-biyood

 • Waxa kale oolooguyeeraadooli-dhuleed.

 • Dabaashaaadayuu u yaqaan.

 • Wabigaxeeligiisaayuujecelyahay.

 • Xeeligagodadiskudaloolaayuukasameeyaa.

 • Dhirtaayuucunaa.

 • Waxauugaraacdaaxididkageedahakhudaarta ah..

 • Waxauudhalaailaashanilmo ah sedaexama afar jeer xagaaga.


Vannspissmus

 • Waa cadaaniyomadow.

 • Timoadagayuuwaxauukuleeyahaydabadaiyolugahadanbe. Waa u kufiicanyahaydabaashiyomuquurashada.

 • Dabadadheerwaxauu u sticmaalaasidiishukaantalugahadanbanasidiialwaaxdadoonyahamarkauudabaalanayo. Si fududayuubiyahadushooda u heehaaba.

 • Waxauukunoolyahay , cayayaanka, dirxiga, iyomalaygayaryar.


Nolosha biyo xidheenka

 • Dayrtii marka roobku dao,biyo ayaa gala biyo xidheenka.

 • Mar marka qaar malaay waaweyn oo xididada dhirta biyaha dhexdeeda ah Ayaan ku aragnaa.


Malaayga wabiga

 • Waxauujecelyahaybiyahasocda.

 • Waxauuiskagagudbaaxeebaha, wabiyadaiyobiyoxidheenadamarkauudhalayobilahasibtambariyooktoober.

 • Ninkaayaamarkahoreyimaadooqabtameelkuwanaagsan in ukunta la dhigo.

 • Meeshauguwanaagsaniwaaguntameelbiyoferesh ah oosocdaakajiraan.


 • Ta dhediga ahi dhowrwiigayeykadanbeysaalabka.

 • Naagtu god ayeykasamaysaaguntawaanaydhigtaaukunta.

 • Ninkuwaxauuukuntadushakagasayriyaacaanobacrimiyaukunta.

 • Naagtucarroayeydushaugashubtaaukuntaintaaanaykatagin


Sjøørret

 • Waxauukunoolyahaybiyahabaddaiyokuwamacaanba.

 • Waxauujoogaaxeebtaiyogacamada.

 • Waxauutagaawabiyadaiyobiyoxidheenadamarkauuukuntadhigayo.

 • Qaarwaxa ay jecelyihiinwabiyadaiyoharahakuwanawaxa ay jecelyihiinbadda.

 • Kuwawebiyadaiyokuwabadduwaxyarayey kala duwanyihiinlaakiinwaaiskunooc.


Xayawaanadayaryaroobiyahakujira

 • Xayawaanadayaryarookunoolwabiyaduwaxa ay la qabsadeenbiyahasocda.

 • Qaarbadanooiyagaka mid ahi waxa ay leeyihii layman-mowjadeedyo u fududeeyasiaanaybiyuhu u qaadan.

 • Qarbadaniwaxa ay leeyihiinqoobab,qabsatooyiniyomadaiibadonuugeed ay wax kuqabsadaansiaanaybiyuhu u qaadan.

 • Qaarkoodwaxa ay isticmaalaandhagacyaryar say culays u yeeshaan.


VårfluelarveDirxigaduqsigu,eedka

 • Guridhuunuegayaawaxauukadhistaacaleemahadhadhayiyoqoryaha.

 • Kuwakunoolwabiyadaiyomeelahabiyuhuwaxayguryahakadhistaanciidaiyojayga.

 • Kuwokamidadirxi-duqsiyeedkuwaxa ay guryokadhistaandhagxaantayaryaroo ay gadaalugadhajiyaanqoridheersiuumowjaddasitoos ah iskugutaago.

 • Qaarwaxaytaxdaanshabaq ay kudhajistaandhagaxasalkahoosekuyaalla.


Døgnfluenymfe

 • Waxa ay leeyihiin gees ay wax ku dareemaan.

 • Waxa ay xagga danbe ku leeyihiin seddex dabo oo dun u eg.

 • Waxa ay leeyihiin dhisme yar oo ay u isticmaalaan baalal.Har små anlegg til vinger.


Steinfluenymfe

 • Waxa ay leeyihiin geesas dhaadheer oo ay ku wax ku dareemaan.Har

 • Waxa ay leeyihiin laba dabo oo dun u egg.

 • Dhismo ayey baalal u haystaan.Har

 • Waxay ku wareegaansalka hoose ee biyaha.


Snegler Alaalaxeey

 • Waxa ay isku nuugtaa oo isku dhajisaa dhagxaanta iyo qoryaxa xeelliga.

 • Ta la dhahoToppluesneglen Waxa ay la qabsatay oo ku nooshahay biyaha socda.


KnottlarveamaDirxibureedku

 • Waxa ay qaybtadanbeeejirkakudhajisaadhagxaanta, qoryahaiyoxididaddasalkakuyaalla.

 • Waxa ay afkakuleeyihiintimoyaryaroodhalaalayasi ay ugamiiraanwayaalahausooraacayabiyahaafkoodagalaya.Harsmåflimmerhårrundtmunnenfor å filtrereorganismer fra vannet.


 • Login