Xeeliga dooxada - PowerPoint PPT Presentation

Xeeliga dooxada
Download
1 / 16

 • 66 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Goolka waxbarasho Ardeygu waa in uu ; Qeexi karaa tilmaamina kraa xayawaanka ku nool wabiga xeeligiisa .. Qeexi karaa malayga iyo xayawaanka yaryar ee ku nool wabiga .. Sheegi karaa sob shimbruhu u heesaan waqtiga guga .

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Xeeliga dooxada

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Xeeliga dooxada

Goolkawaxbarasho

Ardeyguwaa in uu;

Qeexikaraatilmaaminakraaxayawaankakunoolwabigaxeeligiisa..

Qeexikaraamalaygaiyoxayawaankayaryareekunoolwabiga..

Sheegikaraa sob shimbruhu u heesaanwaqtigaguga.

UU sheegikaraakhatartadeegaaneekusoofoolehxayawaankakunoolwabigaiyoxeeligiissa..

Xeeligadooxada


Oreskog jiq ahi waa meel ay xayawaan badni sifiican oo nabad ah ugu noolaan karaan

Oreskog jiq ahi waa meel ay xayawaan badni sifiican oo nabad ah ugu noolaan karaan.


Grevling

Grevling

 • Godkiisawaxauukasoobaxaamarka ay qoraxdudhacdosiuu u ugaarsado.

 • Dadkawaauukacabsadaa, sidegdegayuu u noqdaaooxuska gala markadadkaarko.

 • Waxauucunaaxayawaanka, dirxi-dhuleedkaiyocayayaanka

 • Xaadhinayuusamaystaasiuusaxaroonayo.


Buorm

Buorm

 • Dhererkiisuwuxugaaraa 2 mitir.

 • Markauuxanaaqoaadayuu wax u qaniinaa.

 • Sun ma laha.

 • Waa uugabadaawaxaanuiskadhigaa wax dhintay.

 • Waxauujecelyahayguntawabiga.

 • Waxauucunaacayayaanka, rahaiyomalaygayaryar.

 • Waxa kale oouucunaadooligaukuntashimbirahaiyoxayawaankayaryar. Waxauudhalaaukunwaxanuudhigaadhexdeeda.


Vannrotte dooli biyood

Vannrotte: Dooli-biyood

 • Waxa kale oolooguyeeraadooli-dhuleed.

 • Dabaashaaadayuu u yaqaan.

 • Wabigaxeeligiisaayuujecelyahay.

 • Xeeligagodadiskudaloolaayuukasameeyaa.

 • Dhirtaayuucunaa.

 • Waxauugaraacdaaxididkageedahakhudaarta ah..

 • Waxauudhalaailaashanilmo ah sedaexama afar jeer xagaaga.


Vannspissmus

Vannspissmus

 • Waa cadaaniyomadow.

 • Timoadagayuuwaxauukuleeyahaydabadaiyolugahadanbe. Waa u kufiicanyahaydabaashiyomuquurashada.

 • Dabadadheerwaxauu u sticmaalaasidiishukaantalugahadanbanasidiialwaaxdadoonyahamarkauudabaalanayo. Si fududayuubiyahadushooda u heehaaba.

 • Waxauukunoolyahay , cayayaanka, dirxiga, iyomalaygayaryar.


Nolosha biyo xidheenka

Nolosha biyo xidheenka

 • Dayrtii marka roobku dao,biyo ayaa gala biyo xidheenka.

 • Mar marka qaar malaay waaweyn oo xididada dhirta biyaha dhexdeeda ah Ayaan ku aragnaa.


Malaayga wabiga

Malaayga wabiga

 • Waxauujecelyahaybiyahasocda.

 • Waxauuiskagagudbaaxeebaha, wabiyadaiyobiyoxidheenadamarkauudhalayobilahasibtambariyooktoober.

 • Ninkaayaamarkahoreyimaadooqabtameelkuwanaagsan in ukunta la dhigo.

 • Meeshauguwanaagsaniwaaguntameelbiyoferesh ah oosocdaakajiraan.


Xeeliga dooxada

 • Ta dhediga ahi dhowrwiigayeykadanbeysaalabka.

 • Naagtu god ayeykasamaysaaguntawaanaydhigtaaukunta.

 • Ninkuwaxauuukuntadushakagasayriyaacaanobacrimiyaukunta.

 • Naagtucarroayeydushaugashubtaaukuntaintaaanaykatagin


Sj rret

Sjøørret

 • Waxauukunoolyahaybiyahabaddaiyokuwamacaanba.

 • Waxauujoogaaxeebtaiyogacamada.

 • Waxauutagaawabiyadaiyobiyoxidheenadamarkauuukuntadhigayo.

 • Qaarwaxa ay jecelyihiinwabiyadaiyoharahakuwanawaxa ay jecelyihiinbadda.

 • Kuwawebiyadaiyokuwabadduwaxyarayey kala duwanyihiinlaakiinwaaiskunooc.


Xayawaanada yaryar oo biyaha ku jira

Xayawaanadayaryaroobiyahakujira

 • Xayawaanadayaryarookunoolwabiyaduwaxa ay la qabsadeenbiyahasocda.

 • Qaarbadanooiyagaka mid ahi waxa ay leeyihii layman-mowjadeedyo u fududeeyasiaanaybiyuhu u qaadan.

 • Qarbadaniwaxa ay leeyihiinqoobab,qabsatooyiniyomadaiibadonuugeed ay wax kuqabsadaansiaanaybiyuhu u qaadan.

 • Qaarkoodwaxa ay isticmaalaandhagacyaryar say culays u yeeshaan.


V rfluelarve dirxiga duqsi gu eedka

VårfluelarveDirxigaduqsigu,eedka

 • Guridhuunuegayaawaxauukadhistaacaleemahadhadhayiyoqoryaha.

 • Kuwakunoolwabiyadaiyomeelahabiyuhuwaxayguryahakadhistaanciidaiyojayga.

 • Kuwokamidadirxi-duqsiyeedkuwaxa ay guryokadhistaandhagxaantayaryaroo ay gadaalugadhajiyaanqoridheersiuumowjaddasitoos ah iskugutaago.

 • Qaarwaxaytaxdaanshabaq ay kudhajistaandhagaxasalkahoosekuyaalla.


D gnfluenymfe

Døgnfluenymfe

 • Waxa ay leeyihiin gees ay wax ku dareemaan.

 • Waxa ay xagga danbe ku leeyihiin seddex dabo oo dun u eg.

 • Waxa ay leeyihiin dhisme yar oo ay u isticmaalaan baalal.Har små anlegg til vinger.


Steinfluenymfe

Steinfluenymfe

 • Waxa ay leeyihiin geesas dhaadheer oo ay ku wax ku dareemaan.Har

 • Waxa ay leeyihiin laba dabo oo dun u egg.

 • Dhismo ayey baalal u haystaan.Har

 • Waxay ku wareegaansalka hoose ee biyaha.


Snegler alaalaxeey

Snegler Alaalaxeey

 • Waxa ay isku nuugtaa oo isku dhajisaa dhagxaanta iyo qoryaxa xeelliga.

 • Ta la dhahoToppluesneglen Waxa ay la qabsatay oo ku nooshahay biyaha socda.


Knottlarve ama dirxi bureedku

KnottlarveamaDirxibureedku

 • Waxa ay qaybtadanbeeejirkakudhajisaadhagxaanta, qoryahaiyoxididaddasalkakuyaalla.

 • Waxa ay afkakuleeyihiintimoyaryaroodhalaalayasi ay ugamiiraanwayaalahausooraacayabiyahaafkoodagalaya.Harsmåflimmerhårrundtmunnenfor å filtrereorganismer fra vannet.


 • Login