Deutsch hat Zukunft ! - PowerPoint PPT Presentation

Deutsch hat zukunft
Download
1 / 15

 • 143 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Deutsch hat Zukunft !. profesion ā lai izaugsmei m ā c ī b ā m un studij ā m kontaktiem Latvijai Eiropai Jums un J ū su b ē rniem. K ā du sve š valodu lai izv ē las? T ā du, kas noz ī m ī ga…. V ā cu valodai ir n ā kotne!. Saturs. V ā cu valoda ir s tarptautisks sazi ņ as l ī dzeklis

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Deutsch hat Zukunft !

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Deutsch hat zukunft

Deutsch hat Zukunft !


Profesion lai izaugsmei m c b m un studij m kontaktiem latvijai eiropai jums un j su b rniem

profesionālai izaugsmei

mācībām un studijām

kontaktiem

Latvijai

Eiropai

Jums un Jūsu bērniem

Kādu svešvalodu lai izvēlas?Tādu, kas nozīmīga…

Vācu valodai ir nākotne!


Saturs

Saturs

 • Vācu valoda irstarptautisks saziņas līdzeklis

 • Nozīmīga daļa pasaules literatūras un interneta avotu pieejami vāciski!

 • Dzimtā valoda Eiropā

 • Vācija ir viens no nozīmīgākajiemLatvijas tirdzniecības partneriem

 • Latviju un Vāciju vieno cieša sadarbība

 • Tirdzniecība starp Vāciju un Latviju pieaug

 • Latvijā lielākā daļa tūristu ir no Vācijas

 • Studēt Vācijā ir izdevīgi

 • Latvijas un Vācijas sakariem ir senas tradīcijas

 • Cilvēki

Vācu valodai ir nākotne Latvijā un pasaulē


V cu valoda ir s tarptautisks sazi as l dzeklis

Vācu valoda irstarptautisks saziņas līdzeklis

 • Vairāk nekā 100 miljoniem cilvēku pasaulē vācu valoda ir dzimtā valoda.

 • Visā pasaulē 20 miljoni cilvēku apgūst vācuvalodu.

 • Eiropas Savienībālabi jāpārzin vismaz 2 svešvalodas.

 • Tas, kurš vācu valodu sāk mācīties agrāk nekā angļu valodu, labi apgūst abas valodas.

 • Tas, kurš vācu valodu sāk mācīties vēlāk nekā angļu valodu, labi apgūst angļu valodu...

Vācu valodai ir nākotne Latvijā un pasaulē


Noz m ga da a pasaules literat ras un interneta avotu pieejami v ciski

Nozīmīga daļa pasaules literatūras un interneta avotu pieejami vāciski!

 • Vācu valoda ir otra visvairāk

  lietotā valoda pēc angļu valodas.

 • Pasaulē izdotās grāmatas:

  1. angļu val. 28%

  2. ķīniešu val. 13%

  3. vācu val. 12%

 • Interneta lapas pasaulē:

  1. angļu val. 56%

  2. vācu val. 7,7%

  3. franču val. 5,6%

Vācu valoda paver plašas informācijas gūšanas iespējas!


Dzimt valoda eirop

Dzimtā valoda Eiropā

Vācu 88.1 milj.

Franču 61.6 milj.

Angļu 60.3 milj.

Itāļu 56.3 milj.

Spāņu 40.2 milj.

Vācu valoda ir visizplatītākā dzimtā

valoda Eiropā


V cija ir viens no noz m g kajiem latvijas tirdzniec bas partneriem

Vācija ir viens no nozīmīgākajiemLatvijas tirdzniecības partneriem

 • Latvijā darbojas 1024 Vācijas un Vācijas -Latvijas firmas.

 • Katru gadu vidēji tiek reģistrēti 100 jauniuzņēmumi.

 • Vācu valodas zināšanas paver plašākasiespējas atrast darbu Latvijā. Pēc dažiemgadiem arī Vācijas tirgus būs atvērts Latvijasdarbaspēkam.

Sadarbībai ar Vāciju ekonomikasjomā ir nākotne!


Latviju un v ciju vieno cie a sadarb ba

Latviju un Vāciju vieno cieša sadarbība

 • Latvijai Vācijā ir vairāk nekā 30 sadraudzības pilsētas,neskaitāmas sadraudzîbas skolas un 10augstskolu partneri. Tiek īstenoti kopīgiizglītības, politikas, kultūras un ekonomikasprojekti.

 • Latvijas un Vācijas sadarbību atbalsta unsekmē daudzas institūcijas: Vācijas vēstniecîba,Gētes institūts, Vācijas akadēmiskās apmaiņasdienests, Centrālāārvalstu skolvadībasnodaļa, skolotāji un lektori no Vācijas, Vācijas- Latvijas tirdzniecības kamera un daudzipolitiski un sabiedriski fondi.

Ciešā sadarbība nodrošinavācu valodai nākotni!


Tirdzniec ba starp v ciju un latviju pieaug

Tirdzniecība starp Vāciju un Latviju pieaug

Imports (2005)

1. Vācija 13.9%

2. Lietuva 13.6%

3. Krievija 8.6%

4. Igaunija 7.9%

5. Polija 6.4%

Eksports (2005)

1. Lietuva 11%

2. Igaunija 10.8%

3. Vācija 10.2%

3. UK 10.2%

5. Krievija 7.9%

Mācīties vācu valodu - tās ir investīcijas nākotnē!


Latvij liel k da a t ristu i r no v cijas

Latvijā lielākā daļa tūristu ir no Vācijas

 • 2006. gadā Latvijā viesojās vairāk nekā 230000 tūristu no Vācijas.

 • Tūristi dzīvo viesnīcās, pusdieno restorānos,pērk suvenīrus un izmanto servisapakalpojumus. Vācu tūristi Latvijā iztērē 20miljonus latu gadā.

 • Vācu tūristi labprāt apmeklē valstis, kurāsrunā vāciski.

Vācijas tūrisms Latvijā pieaug ar katrugadu. Vācu valodai ir nākotne!


Deutsch hat zukunft

Studēt Vācijā ir izdevīgi

 • Vācijas Universitātes piedāvāļoti labasizglītības iespējas. Studijas Vācijā pārsvarā irbezmaksas.

 • Nepieciešamos valodas eksāmenus varnokārtot Latvijā: skolās, kurās var iegūtVācu diplomu (DSD), RTU Starptautisko unsabiedrisko attiecību departamenta valoducentrā (TestDaf) un Gētes institūtā (ZMP, ZOP).

 • Apmēram 1000 Latvijas studentu izmanto šoiespēju un pašlaik studē Vācijā.

 • Vācija atbalsta studentu un jauno zinātniekuapmaiņas programmas. Katru gadu tiekpiešķirtas vairāk nekā 100 stipendijas.

Studijas Vācijā piesaista daudzus Latvijas

studentus. Vācu valodai ir nākotne.


Latvijas un v cijas sakariem i r senas trad cijas

Latvijas un Vācijas sakariem ir senas tradīcijas

 • Jau vairāk nekā 800 gadus Latviju un Vācijuvieno intensīva ekonomiskā sadarbība, kassekmējusi būtisku sociālo un kultūrumijiedarbību.

 • Vācu valodas zināšanas palīdz izprast latviešuvalodu un vēsturi.

 • Daudzām Latvijas ģimenēm ir vācu senči, undaudziem ir radinieki Vācijā.

Vācu valodai Latvijā ir senas tradīcijas,un tai ir nākotne!


Cilv ki

Cilvēki

„Mūsu uzņēmumā strādā 170 vietējiedarbinieki. Tā kā uzņēmums nemitīgipaplašinās, tad katru gadu mēs pieņemamdarbā 10 jaunus darbiniekus. Tiem,kuriem ir labas vācu valodas zināšanas,protams, ir lielākas izredzes un iespējasnākotnē.“

Jānis Kraulis,

SIA KNAUF,Valdes loceklis

„Es esmu Vācijā studējusi. Līdz ar to manir labākas izredzes darba tirgū Latvijā.Pašlaik es strādāju par biroja vadītājukādā Latvijas uzņēmumā, kas galvenokārtsadarbojas ar Vācijas klientiem. Man vācu valoda nozīmē stabilas darba iespējas nākotnē.“

Dana Gribuste,

SIA Data-Factories,Rīgas biroja vadītāja


Deutsch hat zukunft

Deutsch hat Zukunft!

Kontakt:

Thomas Diekhaus, LS@riga.goethe.org,

www.goethe.de/riga , Goethe-Institut Riga


Deutsch hat zukunft

2007


 • Login