Standart - PowerPoint PPT Presentation

Standart
Download
1 / 59

 • 433 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

F ƏNN Riyaziyyat V sinif Qaziyev SamirMuxtar oğlu Qax rayonu R.İbrahimov adına Cəlayir kənd tam orta məktəb i. Standart. 3.1.3.Üçbucaq,düzbucaqlı və kvadratın perimetrini ,düzbucaqlının və kvadratın sahəsini hesablayır. Mövzu. Üçbucağın, kvadratın və düzbucaqlının perimetri.

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Standart

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Standart

FƏNNRiyaziyyatV sinifQaziyev SamirMuxtar oğluQax rayonu R.İbrahimov adına Cəlayir kənd tam orta məktəbi


Standart

Standart

3.1.3.Üçbucaq,düzbucaqlı və kvadratın perimetrini ,düzbucaqlının və kvadratın sahəsini hesablayır.


M vzu

Mövzu

Üçbucağın, kvadratın və düzbucaqlının perimetri.


Standart

Həndəsi fiqurları tanıyır və fərqləndirə bilir.

Tərəfləri verildikdə üçbucaq, düzbucaqlı və kvadratın perimetrlərini tapır.

Məqsəd


Standart

İş forması

Cütlər,böyük və kiçik qruplar.


Standart

İş üsulu:

İnteqrasiya

 • Beyin həmləsi

 • Müzakirə

 • Müsahibə

 • Venn diaqramı

 • İnformatika.

 • Həyatbilgisi.


Resurslar i

RESURSLARI

 • Dərslik,

 • test kitabı

 • işçi vərəqələri

 • həndəsi fiqurlar

 • xətkeş

 • qələm

 • pozan

 • lövhə

 • təbaşir

 • kompyuter və. s.


Standart

Dioqnostik

qiymətləndirmə


Bucaq n y deyilir buca n atributlar hans lard r

Üçbucaq nəyə deyilir?Üçbucağın atributları hansılardır?


Bucaq

Üçbucaq

Üçbucağın hansı növləri var?

Bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtədən

onları ardıcıl olaraq birləşdirən parçalardan ibarət

olan fiqura üçbucaq deyilir.

 • A,B,C üçbucağın təpələri,AB,AC,BC-yə isə tərəfləri deyilir.

Tərəflərinə və bucaqlaqrına görə

B

C

A


Buca n bucaqlar na g r n vl ri

Üçbucağın bucaqlarına görə növləri.

 • Düzbucaqlı üçbucaq

 • İtibucaqlı üçbucaq

 • Korbucaqlı üçbucaq


Cbucag n t r fl rin g r n vl ri

Ücbucagın tərəflərinə görə növləri.

 • Müxtəliftərəfli

 • Bərabəryanlı

 • Bərabərtərəfli


Verimi yalar hans formadad r

Verimiş əşyalar hansı formadadır?


D rdbucaql n dir v n y deyilir

Dördbucaqlı nədir və nəyə deyilir?


Standart

Dördbucaqlı

C

B

D

A


D rdbucaql n n hans n vl rini tan y rs n z

Dördbucaqlının hansı növlərini tanıyırsınız?


Standart

DÜZBUCAQLI

Bütün bucaqlarıdüzbucaqolandördbucaqlıdüzbucaqlıadlanır.


Standart

Düzbucaqlının bir təpədən cıxan tərəfləri onun uzunluğu və eni adlanır.

Düzbucaqlının böyük tərəfi onun uzunluq, kiçik tərəfi isə en qəbul olunur.

a

b

b

a


Kvadrat n y deyilir

Kvadrat nəyə deyilir?


Standart

KVADRAT

Bütün tərəfləri bərabər və bütün bucaqları düz bucaq olan dördbucaqlı.


A b c d kvadratin t p n qt l r ab bc cd da kvadratin t r fl r d r

A,B,C,D – KVADRATIN TƏPƏ NÖQTƏLƏRİAB, BC,CD, DA- KVADRATIN TƏRƏFLƏRİDİR

A

B

D

C

TƏPƏ NÖQTƏLƏRİ A,B,C,D OLAN KVADRAT ABCD,BCDA,CDAB,DABC VƏ.S KİMİ İŞARƏ OLUNUR.


Motiviasiya problemin qoyulmas

Motiviasiya.Problemin qoyulması.


Standart

Qruplardakı fiqurları

necə fərqləndirmək olar?

2

1


Perimetr n dem kdir

Perimetr nə deməkdir?

Perimetrətrafıölçürəm — fiqurunsərhəddininümumiuzunluğu (əsasənmüstəviüzərində). Uzunluqkəmiyyətləriiləölçülür.

Bəzənhəndəsifiqurunsərhəddnidəperimetradlandırırlar.


Standart

Təqdiqat sualı


Standart

Üçbucağın,kvadratın,

düzbucalının perimetri necə və hansı

üsullarla hesablanır?


Standart

Təqdiqatın aparılması.

Şagirdlər qruplara bölünürlər. Qruplara iş vərəqələri paylanır.


Standart

QRUP

TAPŞIRIQLARI


T r fl ri 3 4 v 5 olan buca n perimetrini tap n

QRUP

1

Tərəfləri 3,4 və 5 olan üçbucağın perimetrini tapın.

1.

 • 12

 • 15

 • 10

 • 11


T r fl ri 6 sm v 7 sm olan d zbucaql n n perimetrini haesablay n

Tərəfləri 6 sm və 7 sm olan düzbucaqlının perimetrini haesablayın.

2.

 • 25

 • 24

 • 26

 • 28


Perimetri 144 sm olan kvadrat n t r fini tap n

3.

Perimetri 144 sm olan kvadratın tərəfini tapın.

 • A) 36 SM

 • B) 42 SM

 • C) 28 SM

 • D) 120 SM


T r fl ri 4 olan buca n perimetrini tap

1

QRUP

2

Tərəfləri 4 olan üçbucağın perimetrini tap.

 • 16

 • 8

 • 12

 • 20


T r fl ri 15 sm v 2 sm olan d zbucaql n n perimetrini tap n

2

Tərəfləri 15 sm və 2 sm olan düzbucaqlının perimetrini tapın.

 • A) 20 SM

 • B) 34 SM

 • C) 15 SM

 • D) 75 SM


Standart

3. Hansı fiqur kvadratdır.

A

B

C

D


T r fl ri 10 10 v 12 olan buca n perimetrini tap n

1

QRUP

3

Tərəfləri 10,10 və 12 olan üçbucağın perimetrini tapın.

 • 42

 • 32

 • 22

 • 52


D zbucaql n n t r fl ri 16 sm v 10 sm olarsa onun perimetrini tap n

Düzbucaqlının tərəfləri 16 sm və 10 sm olarsa onun perimetrini tapın.

2

A) 52 SM

B) 70 SM

C) 20 SM

D) 58 SM


Kvadrat n perimetri 16 sm dir t r fini tap n

Kvadratın perimetri 16 sm-dir.Tərəfini tapın.

3

 • A) 5

 • B) 4

 • C) 8

 • D) 6


Standart

 • Qrup kapitanlarının

 • yarışı


Standart

Kvadrat və Düzbucalınının

oxşar cəhətlərini yazın.

d

k


M lumat m badil si

Məlumat mübadiləsi.

Hər qrup lideri öz işini təqdim edir.

Qrupların işi lövhədən asılır.


Standart

Məlumatın müzakirəsi.

 • Müzakirə prosesində müəllim şagirdlərə suallar verir. Müəllim şagirdlərin köməyi ilə əsaslı fikri qısa və aydın izah edir. Şagirdlərin cavabında faydalı fikirləri izah etdirmək üçün əlavə suallar verir.


Buca n perimetri nec hesablan r

Üçbucağın perimetri necə hesablanır?

Kvadratın perimetri necə hesablanır.

Düzbucaqlının perimetri necə hesablanır?


Standart

Nəticə və ümumiləşdirmə.

Şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirərək bildirirəm ki, insan həmişə oxuyub öyrənməlidir. Perimetr anlayışı tez-tez istifadə olunan anlyışdır.


Standart

 • Üçbucağın bütün tərəfləri cəminə onun perimetri deyilir.


Buca n perimetri

Üçbucağın perimetri.

 • Bərabəryanlı

 • P=a+a+c

  Müxtəliftərəfli

 • P=a+b+c

 • Bərabərtərəfli

 • P=a+a+a


D zbucaql n n perimetri

Düzbucaqlının perimetri.

Uzunluğunu a, enini b, perimetrini P ilə işarə etsək, tərifdən alarıq ki,

P = 2(a + b ) olur.

a

b

b

a


Kvadrat n perimetri

Kvadratın perimetri

Kvadratın tərəfinin uzunluğunu a ilə işarə etsək, tərifə görə onun perimetri üçün

P = 4•a

Düsturunu alarıq.


Standart

Şagirdlərin cavablarını sistemləşdirdikdən sonra onların diqqətini yenidən ekrana yönəldirəm.


Standart

 • RİYAZİYYAT BÜTÜN ELMLƏRİN

  AÇARI OLDUĞU ÜÇÜN

  O, HAKİM ELAN

  OLUNUR. VƏ

  BÜTÜN BAŞQA ELMLƏR

  ONA TABE OLMAĞA MƏCBURDUR


Standart

 • Dostluğumuzundateoremivar:

Səninüçünsevincləvuran,

üstünlüyübölən,

keçmişiçıxan,

gələcəyitoplayan,

qəlbinindərinliyindəkiehtiyacıhesablayıbvə


Standart

 • hərzamanbütünparçalardan

  dahaböyükolan ,

  işiqurtarandansonra

  qalıqkimibirtərəfə

  atmayan

  ənyaxşıinsanaDOSTdeyilir.


Standart

Yaradıcı tədbiq etmə.

Cütlərə döşəmənin, yazı taxtasının, günyənin, kvadrat formasında olan şəklin perimetrinin hesablanması tapşırılır.


Standart

Ev tapşırığı.

Dərslikdən və test tapşırıqları kitabından çalışmalar verilir.

Kitab üzrə iş


Standart

Dərsin bütün mərhələlərində ayrı-ayrı şagirdlərin fəaliyyəti üzrə qiymətləndirmə aparılır.


Qiym tl ndirm

Qiymətləndirmə.


Standart

QÜVVƏT ELMDƏDİR, BAŞQA CÜR HEÇ KƏS, HEÇ KƏSƏ ÜSTÜNLÜK EYLƏYƏ BİLMƏZ.


Standart

Diqqətinizə görə sağ olun.


 • Login