Standart
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 59

Standart PowerPoint PPT Presentation


 • 414 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

F ƏNN Riyaziyyat V sinif Qaziyev SamirMuxtar oğlu Qax rayonu R.İbrahimov adına Cəlayir kənd tam orta məktəb i. Standart. 3.1.3.Üçbucaq,düzbucaqlı və kvadratın perimetrini ,düzbucaqlının və kvadratın sahəsini hesablayır. Mövzu. Üçbucağın, kvadratın və düzbucaqlının perimetri.

Download Presentation

Standart

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


FƏNNRiyaziyyatV sinifQaziyev SamirMuxtar oğluQax rayonu R.İbrahimov adına Cəlayir kənd tam orta məktəbi


Standart

3.1.3.Üçbucaq,düzbucaqlı və kvadratın perimetrini ,düzbucaqlının və kvadratın sahəsini hesablayır.


Mövzu

Üçbucağın, kvadratın və düzbucaqlının perimetri.


Həndəsi fiqurları tanıyır və fərqləndirə bilir.

Tərəfləri verildikdə üçbucaq, düzbucaqlı və kvadratın perimetrlərini tapır.

Məqsəd


İş forması

Cütlər,böyük və kiçik qruplar.


İş üsulu:

İnteqrasiya

 • Beyin həmləsi

 • Müzakirə

 • Müsahibə

 • Venn diaqramı

 • İnformatika.

 • Həyatbilgisi.


RESURSLARI

 • Dərslik,

 • test kitabı

 • işçi vərəqələri

 • həndəsi fiqurlar

 • xətkeş

 • qələm

 • pozan

 • lövhə

 • təbaşir

 • kompyuter və. s.


Dioqnostik

qiymətləndirmə


Üçbucaq nəyə deyilir?Üçbucağın atributları hansılardır?


Üçbucaq

Üçbucağın hansı növləri var?

Bir düz xətt üzərində olmayan üç nöqtədən

onları ardıcıl olaraq birləşdirən parçalardan ibarət

olan fiqura üçbucaq deyilir.

 • A,B,C üçbucağın təpələri,AB,AC,BC-yə isə tərəfləri deyilir.

Tərəflərinə və bucaqlaqrına görə

B

C

A


Üçbucağın bucaqlarına görə növləri.

 • Düzbucaqlı üçbucaq

 • İtibucaqlı üçbucaq

 • Korbucaqlı üçbucaq


Ücbucagın tərəflərinə görə növləri.

 • Müxtəliftərəfli

 • Bərabəryanlı

 • Bərabərtərəfli


Verimiş əşyalar hansı formadadır?


Dördbucaqlı nədir və nəyə deyilir?


Dördbucaqlı

C

B

D

A


Dördbucaqlının hansı növlərini tanıyırsınız?


DÜZBUCAQLI

Bütün bucaqlarıdüzbucaqolandördbucaqlıdüzbucaqlıadlanır.


Düzbucaqlının bir təpədən cıxan tərəfləri onun uzunluğu və eni adlanır.

Düzbucaqlının böyük tərəfi onun uzunluq, kiçik tərəfi isə en qəbul olunur.

a

b

b

a


Kvadrat nəyə deyilir?


KVADRAT

Bütün tərəfləri bərabər və bütün bucaqları düz bucaq olan dördbucaqlı.


A,B,C,D – KVADRATIN TƏPƏ NÖQTƏLƏRİAB, BC,CD, DA- KVADRATIN TƏRƏFLƏRİDİR

A

B

D

C

TƏPƏ NÖQTƏLƏRİ A,B,C,D OLAN KVADRAT ABCD,BCDA,CDAB,DABC VƏ.S KİMİ İŞARƏ OLUNUR.


Motiviasiya.Problemin qoyulması.


Qruplardakı fiqurları

necə fərqləndirmək olar?

2

1


Perimetr nə deməkdir?

Perimetrətrafıölçürəm — fiqurunsərhəddininümumiuzunluğu (əsasənmüstəviüzərində). Uzunluqkəmiyyətləriiləölçülür.

Bəzənhəndəsifiqurunsərhəddnidəperimetradlandırırlar.


Təqdiqat sualı


Üçbucağın,kvadratın,

düzbucalının perimetri necə və hansı

üsullarla hesablanır?


Təqdiqatın aparılması.

Şagirdlər qruplara bölünürlər. Qruplara iş vərəqələri paylanır.


QRUP

TAPŞIRIQLARI


QRUP

1

Tərəfləri 3,4 və 5 olan üçbucağın perimetrini tapın.

1.

 • 12

 • 15

 • 10

 • 11


Tərəfləri 6 sm və 7 sm olan düzbucaqlının perimetrini haesablayın.

2.

 • 25

 • 24

 • 26

 • 28


3.

Perimetri 144 sm olan kvadratın tərəfini tapın.

 • A) 36 SM

 • B) 42 SM

 • C) 28 SM

 • D) 120 SM


1

QRUP

2

Tərəfləri 4 olan üçbucağın perimetrini tap.

 • 16

 • 8

 • 12

 • 20


2

Tərəfləri 15 sm və 2 sm olan düzbucaqlının perimetrini tapın.

 • A) 20 SM

 • B) 34 SM

 • C) 15 SM

 • D) 75 SM


3. Hansı fiqur kvadratdır.

A

B

C

D


1

QRUP

3

Tərəfləri 10,10 və 12 olan üçbucağın perimetrini tapın.

 • 42

 • 32

 • 22

 • 52


Düzbucaqlının tərəfləri 16 sm və 10 sm olarsa onun perimetrini tapın.

2

A) 52 SM

B) 70 SM

C) 20 SM

D) 58 SM


Kvadratın perimetri 16 sm-dir.Tərəfini tapın.

3

 • A) 5

 • B) 4

 • C) 8

 • D) 6


 • Qrup kapitanlarının

 • yarışı


Kvadrat və Düzbucalınının

oxşar cəhətlərini yazın.

d

k


Məlumat mübadiləsi.

Hər qrup lideri öz işini təqdim edir.

Qrupların işi lövhədən asılır.


Məlumatın müzakirəsi.

 • Müzakirə prosesində müəllim şagirdlərə suallar verir. Müəllim şagirdlərin köməyi ilə əsaslı fikri qısa və aydın izah edir. Şagirdlərin cavabında faydalı fikirləri izah etdirmək üçün əlavə suallar verir.


Üçbucağın perimetri necə hesablanır?

Kvadratın perimetri necə hesablanır.

Düzbucaqlının perimetri necə hesablanır?


Nəticə və ümumiləşdirmə.

Şagirdlərin cavablarını ümumiləşdirərək bildirirəm ki, insan həmişə oxuyub öyrənməlidir. Perimetr anlayışı tez-tez istifadə olunan anlyışdır.


 • Üçbucağın bütün tərəfləri cəminə onun perimetri deyilir.


Üçbucağın perimetri.

 • Bərabəryanlı

 • P=a+a+c

  Müxtəliftərəfli

 • P=a+b+c

 • Bərabərtərəfli

 • P=a+a+a


Düzbucaqlının perimetri.

Uzunluğunu a, enini b, perimetrini P ilə işarə etsək, tərifdən alarıq ki,

P = 2(a + b ) olur.

a

b

b

a


Kvadratın perimetri

Kvadratın tərəfinin uzunluğunu a ilə işarə etsək, tərifə görə onun perimetri üçün

P = 4•a

Düsturunu alarıq.


Şagirdlərin cavablarını sistemləşdirdikdən sonra onların diqqətini yenidən ekrana yönəldirəm.


 • RİYAZİYYAT BÜTÜN ELMLƏRİN

  AÇARI OLDUĞU ÜÇÜN

  O, HAKİM ELAN

  OLUNUR. VƏ

  BÜTÜN BAŞQA ELMLƏR

  ONA TABE OLMAĞA MƏCBURDUR


 • Dostluğumuzundateoremivar:

Səninüçünsevincləvuran,

üstünlüyübölən,

keçmişiçıxan,

gələcəyitoplayan,

qəlbinindərinliyindəkiehtiyacıhesablayıbvə


 • hərzamanbütünparçalardan

  dahaböyükolan ,

  işiqurtarandansonra

  qalıqkimibirtərəfə

  atmayan

  ənyaxşıinsanaDOSTdeyilir.


Yaradıcı tədbiq etmə.

Cütlərə döşəmənin, yazı taxtasının, günyənin, kvadrat formasında olan şəklin perimetrinin hesablanması tapşırılır.


Ev tapşırığı.

Dərslikdən və test tapşırıqları kitabından çalışmalar verilir.

Kitab üzrə iş


Dərsin bütün mərhələlərində ayrı-ayrı şagirdlərin fəaliyyəti üzrə qiymətləndirmə aparılır.


Qiymətləndirmə.


QÜVVƏT ELMDƏDİR, BAŞQA CÜR HEÇ KƏS, HEÇ KƏSƏ ÜSTÜNLÜK EYLƏYƏ BİLMƏZ.


Diqqətinizə görə sağ olun.


 • Login