Hhhc9401 kemahiran nilai sikap etika dan profesionalisme
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 5

HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME. SITI NUR AMIRAH BT MOHD ASRI A146194. PUAN KHALIJAH BINTI AHMAD. PROGRAM : FORUM ‘SUAMIKU ISTERI ORANG’ ANJURAN : KELAB KEROHANIAN & SIVIK, KOLEJ DATO’ ONN, UKM. TARIKH : 21 FEBRUARI 2014

Download Presentation

HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Hhhc9401 kemahiran nilai sikap etika dan profesionalisme

HHHC9401 KEMAHIRAN NILAI, SIKAP, ETIKA DAN PROFESIONALISME

SITI NUR AMIRAH BT MOHD ASRI

A146194

PUAN KHALIJAH BINTI AHMAD


Hhhc9401 kemahiran nilai sikap etika dan profesionalisme

PROGRAM : FORUM ‘SUAMIKU ISTERI ORANG’

ANJURAN : KELAB KEROHANIAN & SIVIK, KOLEJ DATO’ ONN,

UKM.

TARIKH : 21 FEBRUARI 2014

TEMPAT : KAFETARIA KOLEJ DATO’ ONN

MASA : 9.00 – 11.00 MALAM

JAWATAN : PENGARAH JAMUAN


Hhhc9401 kemahiran nilai sikap etika dan profesionalisme

HASIL PEMBELAJARAN

Program inimerupakan program yang dirangcangolehKelabKerohanian& Sivik, KolejDato’ Onn. Pihakkamitelahmenjemputfelokanankolejkamisendirisebagai moderator sertaduaahli panel iaitu Prof. Dr. ZulkifliZainuddindan Prof. Madya. Dr. Salasiah Bt Hanin Hamjah. Dalamprogram ini, tugasan yang telahdiberikepadasayaialahsebagaiPengarahJamuan. Walaupuntugasaninisepertitidakberattetapisebenarnyaiamemerlukan perancangan.Terdapat pelbagaiperkarabaru yang sayapelajarisepanjangmelakukan program inisebagaipengarahjamuan. Antaranyaialah, sayabelajarbagaimanauntukmelakukanperancangantentang menu yang akandihidangkan agar sesuaidenganwaktudanbajet yang diperuntukkan, belajarbagaimanauntukmenghidangkanmakanankepada VIP mengikutprotokoldanberkomunikasidenganmerekaketikamenghidangkan makanan dan sebagainya. Saya juga dapat belajar untuk bekerja secara berpasuka dengan ahli – ahli jawatan kuasa yang lain kerana kami saling tolong – menolong dalam melengkapi tugasan masing – masing agar berjalan dengan lancar. Saya merasakan tugasan ini banyak melatih saya untuk memupuk sikap nilai, etika dan profesionalisme yang dapat saya aplikasikan dalam kehidupan seharian. Kesimpulannya, kemahiran insaniah ini amat penting untuk diterapkan dalam setiap pelajar agar dapat melatih diri mereka untuk menjadi pelajar yang berkebolehan dalam pelbagai bidang.


Kesimpulan

KESIMPULAN

Etikaadalahmerupakanhimpunannilaidan moral yang menjadipiawaibagitingkahlakuindividudanditetapkanolehperadabanmanusia. Etika professional bolehdiamalkanmelaluipenerapannilai-nilaimurnidalamkehidupaanseharian. Antaranilai-nilaimurni yang sayaperolehiketikamelakukan program iniialah;

1. Adabsopan

2. Peramah

3. Komitmen

4. Bertanggungjawab

5. Berilmupengetahuan

6. Berfikiranpositif

Olehitu, sayadapatmengamalkannilai-nilaimurnidalamkehidupansayauntukmembentukkeperibadianmulia.


Hhhc9401 kemahiran nilai sikap etika dan profesionalisme

Antarasikapprofesionalisme yang sayapelajariialah :

1. kebaikandirisendiri- merupakanasasdanpanduandalampengalamanautonomidantanggungjawab moral. Penekanannyaialahkefahamandankeprihatinanterhadapprinsip moral. Contohnyamemahamidirisendiridarisegikekuatandankelemahan.

2. kebaikanuntukmasyarakat – merupakankebaikankepadamasyarakatmementingkankebaikan yang diperoleholehkliendanmasyarakatumumberikutansesuatutindakan. Perkara yang diutamakanialahkeadilandalamhalmenghormatihakseseorangkhususnyahakuntukmembuatkeputusan.

3. kebaikankepadakumpulan- merupakanaspekpenting yang ditekankaniailahsemangatkerjaberpasukan, bekerjasama, kebolehankomunikasisecaraberkesandankepimpinan.

4. kebaikankemahiran – adalahberkaitandengankecekapan, ketekunandankreativiti. Ciri-cirikeperibadianmuliamempunyaikaitanrapatdengansifatintegritidanmenghormatidiri.


  • Login