Cz 04 3 07 4 2 01 1 0008 zvy ov n znalost z oblasti nov ch diagnostick ch metod a biotechnologi
Download
1 / 12

Dynex Laboratories, s.r.o. - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2 Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť s podnikatelskou sférou, podpora inovací. LOGO zadatele Male. CZ.04.3.07/4.2.01.1/0008 Zvyšování znalostí z oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií. Dynex Laboratories, s.r.o.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Dynex Laboratories, s.r.o.' - bunny


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Cz 04 3 07 4 2 01 1 0008 zvy ov n znalost z oblasti nov ch diagnostick ch metod a biotechnologi

ESF – JPD 3 Grantové schéma 4.2

Spolupráce výzkumných a vývojových pracovišť

s podnikatelskou sférou, podpora inovací

LOGO zadatele

Male

CZ.04.3.07/4.2.01.1/0008 Zvyšování znalostí z oblasti nových diagnostických metod a biotechnologií

Dynex Laboratories, s.r.o.

1.LF UK v Praze, 3. LF UK v Praze, PřF UK v Praze, ČSŽ, Arcus – Onko Centrum

Tereza Šašková,+420 724 515 517, [email protected]

www.dynex.cz/?vzdelavaci_kurzy


1 zd vodn n projektu
1 Zdůvodnění projektu

 • Obecné cíle:

  • poskytnout zaměstnavatelům a zaměstnancům znalosti, které jim pomohou při zavádění nových technologií – zvýšení konkurenceschopnosti.

  • Vytvoření základu vzdělávání vedoucích pracovníků v oblasti vědy a výzkumu.

  • Rozvoj společných inovačních projektů mezi VŠ a podnikatelskou sférou.

 • Konkrétní cíle:

  • Vytvoření systému kurzů, seminářů, workshopů a stáží pro zaměstnance, zaměstnavatele i studenty

  • Zvyšování kvalifikace zaměstnanců

  • Zvyšování znalostí o inovačních postupech pro řídící pracovníky

  • Umožnit zaměstnancům i studentůmprakticky se seznámit s nejmodernějšími technologiemi

  • Navázání spolupráce s vědeckými a výzkumnými pracovišti

 • Zdůvodnění inovačních aktivit rozvoje lidských zdrojů (RLZ)?

  • Oblast diagnostické medicíny se vyvíjí velmi rychle a pro zaměstnance je velmi složité průběžně se vzdělávat o nejmodernějších metodách.

  • Finanční omezení laboratoří (zejména státních)

  • Podpora zavádění nových metod prostřednictvím seznámení se s metodou předem


1 zd vodn n projektu1
1 Zdůvodnění projektu

 • Hrubý odhad investic:

  • Lidé – 2 952 500 Kč

  • Vybavení - 2 627 500 Kč

 • Zdůvodnění intervence veřejných prostředků:

  • Podpora veřejně přístupných vzdělávacích programů (zájem firmy vzdělávat sebe či pořádat semináře vs. finance)

  • Zapojení soukromých subjektů prostřednictvím finanční motivace (přístup k přístrojům, „zapůjčení lidí“, předávání zkušeností a know-how)


2 c lov skupiny
2 Cílové skupiny

 • Cílové skupiny a přínosy pro cílovou skupinu:

  • Zaměstnanci (přínos pro zaměstnavatele – RLZ, přínos pro zaměstnance – zvyšování vlastní kvalifikace, povinné udržování kvalifikace (systém celoživotního vzdělávání))

  • Zaměstnavatelé (sebevzdělávání, pomoc při zavádění inovací na svá pracoviště)

  • Studenti/doktorandi (přínos pro studium – možnost seznámit se s moderními metodami v praxi, jiný kantorský přístup; přínos pro budoucnost – snadnější zapojení se do pracovního procesu (více praktických zkušeností), rozhodování se pro budoucí kariéru)

  • Členové NNO (podpora vzdělávacích aktivit, navázání spolupráce se soukromými subjekty (příliv finanční podpory))

 • Zapojení (motivace) cílových skupin:

  • Návaznost na přínosy

  • VŠ – nové moderní metody (vybavení)

 • Doprovodná opatření pro cílové skupiny:

  • Stravování

  • Materiály

 • Podíl cílové skupiny z území (městských částí) JPD2:

  • V poměru k počtu obyvatel…


3 typy innost
3 Typy činností

 • Typy činností realizované projektem:

  • Dlouhodobé kurzy (studenti 1. LF UK)

  • Střednědobé kurzy (studenti PřF UK)

  • Ostatní kurzy pro studenty

  • Kurzy/semináře/workshopy pro zaměstnavatele a zaměstnance (pracovníci nemocnicí, laboratoří, Policie…)

  • Kurzy zaměřené na prevenci užívání návykových látek (učitelé, NNO)

  • Kurzy zaměřené na podporu prevence a vzdělávání v oblasti problematiky rakoviny děložního čípku

  • Stáže (pracovníci laboratoří, vlastní pracovníci – přenos znalostí dále)

  • Navazování spolupráce


4 vnit n postupy zen
4 Vnitřní postupy řízení

 • Složení realizačního týmu:

  • Příjemce (1 koordinátor, 1 odborný koordinátor (cca 0,2), lektoři; nakupované služby: účetní, asistenti, webmaster)

  • Partner 1.LF (2 koordinátoři, 2 techničtí asistenti, cca 10 lektorů)

  • Partner 3.LF (1 koordinátor, 1 asistent)

  • Partner PřF (1 koordinátor, 1 asistent)

  • Partner ČSŽ (1 koordinátor, cca 3 asistenti, 1 webmaster)

  • Partner Arcus – Onko Centrum (1 koordinátor, 2 asistenti)

 • Plánování a komunikace:

  • Plánování: Příjemce (vlastní aktivity), Příjemce + příslušný Partner (společná komunikace)

  • Komunikace: spíše jednotlivě s partnery

 • Hodnocení:

  • Vnitřní (pravidelné schůzky celého týmu Příjemce)

  • Společné (hodnocení s partnery a návrh dalšího postupu)

 • Hlavní rizika a příslušná opatření:

  • Zajištění kvality kurzu – změna harmonogramu, změna témat


5 zaji t n publicity
5 Zajištění publicity

 • Příklady zajištění publicity projektu:

  • Tiskové konference

  • Semináře, kongresy, konference (především ve spolupráci s NNO)

  • Články (bulletin, časopis)

  • Fotografie (web, výstava)

  • Letáky

  • Výstavy, stánky na veletrzích

  • Propagační předměty v materiálech

  • Materiály (bloky, desky, propisky)

  • Web (Příjemce, Partneři)


6 p idan hodnota inovativnost multiplikace
6 Přidaná hodnotaInovativnost, Multiplikace

 • Přidaná hodnota financování projetu z ESF:

  • Zvyšování kvalifikace zaměstnanců podniků veřejného sektoru (zlepšování služeb ve zdravotnictví), zvyšování kvalifikace zaměstnanců soukromých podniků (zvyšování konkurenceschopnosti), zlepšování možností výuky na VŠ, podpora aktivit NNO (zlepšení prevence v oblasti návykových látek a v oblasti problematiky rakoviny děložního čípku).

  • Nové produkty: semináře, kurzy, informační brožury…

 • V čem je projekt inovativní:

  • Inovativnost obsahu (rychle se vyvíjející obor)

  • Podpora aplikovaného výzkumu

  • Přenos zkušeností ze zahraničí

 • Multiplikační efekty projektu:

  • Především příprava nových podnikatelských projektů

  • Získání zkušeností s řízením projektu

  • Přenos zkušeností s řízením projektu

  • Nová partnerství


7 udr itelnost innost synergie a n vaznost projekt
7 Udržitelnost činnostíSynergie a návaznost projektů

 • Udržitelnost činností projektu:

  • Semináře, kurzy, workshopy pro zaměstnavatele a zaměstnance (ale ne v takovém množství)

  • Kurzy pro studenty (přechod na možnost praxí a diplomových prací…)

  • Spolupráce s NNO (především lektorská činnost)

 • Synergie a návaznost projektu:

  • Zájem o další projekty RLZ v oblasti inovaci 2007-2013

  • Zájem o jiné strukturální fondy (především inovace)

  • Zájem o jiné než strukturální fondy – výzkum, vývoj


8 v stupy a v sledky
8 Výstupy a Výsledky

 • Výstupy (podpořené osoby / organizace)

 • Výsledky (inovované produkty)


9 dal v stupy v sledky horizont ln t mata partnerstv
9 Další výstupy/výsledky Horizontální témata, Partnerství

 • Horizontální témata:

  • Podpora zlepšení postavení žen ve společnosti

  • Udržitelný rozvoj (sociální aspekt)

  • Informační společnost

 • Partnerství:

  • Především s NNO


10 doporu en pro dal programovac obdob 2007 2013
10 Doporučení pro další programovací období 2007-2013 Partnerství

 • Náměty na zlepšení monitoringu a koordinace v současnosti běžících projektů:

  • Lepší návaznost na fungování v realitě (účetnictví)

  • Návaznost odevzdávání MZ a opravování MZ

 • Stručná charakteristika nejzajímavějších činnosti RLZ z hlediska potřebnosti a přenositelnostiv budoucím období …

 • Náměty na zjednodušení a zlepšení budoucích procesů (způsob podání žádosti, změna vah hodnocení, přátelská elektronická komunikace, administrace...)


ad