Post powanie w sprawach o wykroczenia
Download
1 / 103

Postępowanie w sprawach o wykroczenia - PowerPoint PPT Presentation


  • 96 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Postępowanie w sprawach o wykroczenia. LITERATURA 1.  T. Grzegorczyk ., Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003. 2 . T. Bojarski, Polskie prawo wykroczeń. Zarys wykładu, LexisNexis, Warszawa 2009.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Postpowanie w sprawach o wykroczenia


Post powanie w sprawach o wykroczenia

LITERATURA

1. T. Grzegorczyk ., Kodeks postpowania w sprawach o wykroczenia, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2003.

2.T. Bojarski, Polskie prawo wykrocze. Zarys wykadu, LexisNexis, Warszawa 2009.

  • A. Kietyka, J. Pakiewicz, M. Rogalski, A. Wany, Kodeks postpowania w sprawach o wykroczenia. Komentarz, Oficyna 2009.

    4. S. Stachowiak, Wniosek o ukaranie w ujciu kodeksu postpowania w sprawach o wykroczenia, Prokuratura i Prawo 2002, nr 12


Post powanie w sprawach o wykroczenia

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postpowania w sprawach o wykroczenia, Dz. U. Nr 12, poz. 116 z pn. zm.

2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postpowania karnego, Dz. U. Nr 89, poz. 555 z pn. Zm.

3. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykrocze, Dz. U. z 2007, Nr 109, poz. 756 z pn. zm.

4. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Dz. U. Nr 88, poz. 553 z pn. zm.


Uwagi wst pne

Uwagi wstpne

W rnych systemach prawnych prawo wykrocze traktowane jest jako cz prawa karnego, albo te jako dziedzina blisza prawu administracyjnemu. W polskim systemie prawa odpowiedzialno za wykroczenia, opiera si na zasadach bliskich prawu karnemu. Dlatego te naley przyj, e prawo wykrocze jest spokrewnione z prawem karnym. Przy czym kodeks wykrocze nie nazywa odpowiedzialnoci za wykroczenie odpowiedzialnoci karn.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Obie odpowiedzialnoci tj. odpowiedzialno karna i odpowiedzialno za wykroczenia czy to, e opieraj si na wymierzaniu kar za czyny zabronione przez ustaw. Od prawa karnego odrnia prawo wykrocze waga czynw objtych kad z tych dziedzin, stopie ich spoecznej szkodliwoci, a w konsekwencji rozmiar ich moralnego potpienia. Podkreli naley, e wykroczenia to czyny o mniejszej spoecznej szkodliwoci ni przestpstwa.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Prawo wykrocze od strony materialnej, reguluje aktualnie ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykrocze, a od strony proceduralnej ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 Kodeks postpowania w sprawach o wykroczenia.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Pierwszym aktem, ktry regulowa postpowanie w sprawach o wykroczenia byo rozporzdzenie Prezydenta RP z 22 marca 1928 r. o postpowaniu karno-administracyjnym a kolejnym ustawa z 15 grudnia 1951 r. o orzecznictwie karno-administracyjnym.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Trzecim aktem z tego zakresu bya ustawa z dnia 20 maja 1971 r. kodeks postpowania w sprawach o wykroczenia, ktra obowizywaa do 17 padziernika 2001 r. Od 17 padziernika 2001 r. obowizuje nowy kodek postpowania w sprawach o wykroczenia z 24 sierpnia 2001 r.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Nowy kodeks postpowania w sprawach o wykroczenia przej wprost wiele konstrukcji kodeksu postpowania karnego, czsto take odsya do przepisw kodeksu postpowania karnego. Postpowanie w sprawach o wykroczenia jest zatem postpowaniem sdowym z koniecznymi z uwagi na charakter spraw uproszczeniami.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Wejcie w ycie w roku 2001 r. nowego kodeksu postpowania w sprawach o wykroczenia spowodowao zlikwidowanie orzekania w pierwszej instancji kolegiw ds. wykrocze.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Pocztkowo kolegia funkcjonoway przy terenowych organach administracji oglnej stopnia podstawowego a od 1990 r. przy sdach rejonowych. Ostatecznie od 17 lipca 2001 r., po likwidacji kolegiw, w postpowaniu w sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji orzekaj sdy rejonowe.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

W postpowaniu odwoawczym orzecznictwo naley co do zasady do sdw okrgowych, ktre rozpatruj apelacje i zaalenia.

Wyjtkiem jest postpowanie mandatowe, ktre prowadz organy administracyjne np. Policja.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Zasady oglne

W postpowaniu, w sprawa o wykroczenia, przepisy Kodeksu postpowania karnego stosuje si jedynie, gdy niniejszy kodeks tak stanowi.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Zasad jest stosowanie w toku postpowania przepisw kpw a przepisw kpk w wypadkach wskazanych w kodeksie postpowania w sprawach o wykroczenia. Przykadowo art. 8 kpw stanowi, e w postpowaniu uregulowanym w niniejszym kodeksie (kpw) stosuje si odpowiednio przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 2 i 3, art. 16, art. 18 2, art. 20 i 23 Kodeksu postpowania karnego. Inne odesania wystpuj przy poszczeglnych instytucjach procesowych.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Zasady oglne

Obwinionemu przysuguje prawo do obrony, w tym do korzystania z pomocy jednego obrocy, o czym naley go pouczy.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Nie wszczyna si postpowania, a wszczte umarza, gdy:

1)czynu nie popeniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniajcych podejrzenie jego popenienia;

2)czyn nie zawiera znamion wykroczenia albo ustawa stanowi, e sprawca nie popenia wykroczenia;

3)ustawa stanowi, e sprawca nie podlega karze;

4)nastpio przedawnienie orzekania;

5)obwiniony zmar;

.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

obwiniony jest:

a)uwierzytelnionym w Rzeczypospolitej Polskiej, szefem przedstawicielstwa dyplomatycznego pastwa obcego,

b)osob nalec do personelu dyplomatycznego tego przedstawicielstwa,

c)osob nalec do personelu administracyjnego lub technicznego tego przedstawicielstwa,


Post powanie w sprawach o wykroczenia

obwiniony jest:

a)uwierzytelnionym w Rzeczypospolitej Polskiej, szefem przedstawicielstwa dyplomatycznego pastwa obcego,

b)osob nalec do personelu dyplomatycznego tego przedstawicielstwa,

c)osob nalec do personelu administracyjnego lub technicznego tego przedstawicielstwa,


Post powanie w sprawach o wykroczenia

d)czonkiem rodziny osb wymienionych w lit. a-c i pozostaje z nimi we wsplnocie domowej,

e)inn osob korzystajc z immunitetu dyplomatycznego, na podstawie ustaw, umw lub powszechnie uznanych zwyczajw midzynarodowych,

f)kierownikiem urzdu konsularnego lub innym urzdnikiem konsularnym pastwa obcego albo inn osob zrwnan z nimi na podstawie ustaw, umw lub powszechnie uznanych zwyczajw midzynarodowych;


Post powanie w sprawach o wykroczenia

7)obwiniony z mocy przepisw szczeglnych nie podlega orzecznictwu na podstawie niniejszego kodeksu;

8)postpowanie co do tego samego czynu obwinionego zostao prawomocnie zakoczone lub wczeniej wszczte, toczy si;

9)brak jest skargi uprawnionego oskaryciela albo dania cigania pochodzcego od osoby uprawnionej lub zezwolenia na ciganie, gdy ustawa tego wymaga;

10)zachodzi inna okoliczno wyczajca z mocy ustawy orzekanie w postpowaniu na podstawie niniejszego kodeksu.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Policja i inne organy w zakresie postpowania w sprawach o wykroczenia wykonuj polecenia sdu oraz prowadz w granicach okrelonych w ustawie czynnoci wyjaniajce.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

W postpowaniu uregulowanym w niniejszym kodeksie stosuje si odpowiednio przepisy art. 2, 4, 5, 7-9, 13, 14, art. 15 2 i 3, art. 16, art. 18 2, art. 20 i 23 Kodeksu postpowania karnego.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Waciwo i skad sdu

W sprawach o wykroczenia w pierwszej instancji orzeka sd rejonowy, z zastrzeeniem spraw okrelonych w art. 10.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Art.10.

1. W sprawach o wykroczenia popenione przez:

1)onierzy w czynnej subie wojskowej:

a) przeciwko organowi wojskowemu lub innemu onierzowi,

b)podczas lub w zwizku z penieniem obowizkw subowych, w obrbie obiektu wojskowego lub wyznaczonego miejsca przebywania, na szkod wojska lub z naruszeniem obowizku wynikajcego ze suby wojskowej,


Post powanie w sprawach o wykroczenia

c)za granic, podczas uycia lub pobytu Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami pastwa, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach uycia lub pobytu Si Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami pastwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135),

,


Post powanie w sprawach o wykroczenia

2)onierzy si zbrojnych pastw obcych, przebywajcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz czonkw ich personelu cywilnego, jeeli pozostaj w zwizku z penieniem obowizkw subowych, o ile ustawa lub umowa midzynarodowa, ktrej Rzeczpospolita Polska jest stron, nie stanowi inaczej

- orzekaj w pierwszej instancji wojskowe sdy garnizonowe.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Przy ustalaniu waciwoci sdu stosuje si odpowiednio przepisy art. 31, 32, 33 1, art. 34-36, 39 i 43 Kodeksu postpowania karnego, a w odniesieniu do sdu, o ktrym mowa w art. 10, take art. 651 Kodeksu postpowania karnego.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Sd okrgowy moe z inicjatywy waciwego sdu przekaza spraw do rozpoznania innemu sdowi rwnorzdnemu w ramach okrgu tego samego sdu okrgowego, jeeli wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwoci.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Spory o waciwo midzy sdami rejonowymi rozstrzyga sd okrgowy, waciwy dla okrgu, w ktrym dziaa sd, ktry pierwszy wszcz spr.

Spory o waciwo midzy wojskowymi sdami garnizonowymi rozstrzyga wojskowy sd okrgowy, nadrzdny nad sdem, ktry pierwszy wszcz spr.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Sd rejonowy orzeka na rozprawie i na posiedzeniu jednoosobowo


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Sdem odwoawczym w sprawach o wykroczenia podlegajcych waciwoci sdw powszechnych, jeeli ustawa nie stanowi inaczej, jest:

1)sd okrgowy do rozpoznania apelacji oraz zaale na postanowienia i zarzdzenia zamykajce drog do wydania wyroku

2) sd rejonowy w innym rwnorzdnym skadzie do rozpoznania pozostaych zaale.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Sdem odwoawczym w sprawach o wykroczenia podlegajcych waciwoci sdw wojskowych, jeeli ustawa nie stanowi inaczej, jest wojskowy sd okrgowy


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Sd apelacyjny rozpoznaje rodki odwoawcze od orzecze i zarzdze wydawanych w pierwszej instancji przez sd okrgowy oraz inne sprawy przekazane mu przez ustaw.

Sd Najwyszy rozpoznaje kasacje i inne sprawy przekazane mu przez ustaw.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

W sprawach, w ktrych orzekay sdy wojskowe, uprawnienia sdu okrgowego ma wojskowy sd okrgowy, a uprawnienia sdu apelacyjnego i Sdu Najwyszego ma Sd Najwyszy - Izba Wojskowa.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Strony, obrocy i penomocnicy

Oskaryciel publiczny

Oskarycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest Policja, chyba e ustawa stanowi inaczej


Post powanie w sprawach o wykroczenia

W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika okrelonych w Kodeksie pracy, w sprawach o wykroczenia okrelonych w art. 119-123 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416), a take w sprawach o inne wykroczenia zwizane z wykonywaniem pracy zarobkowej, jeeli ustawa tak stanowi, oskarycielem publicznym jest inspektor pracy.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Organom administracji rzdowej i samorzdowej, organom kontroli pastwowej i kontroli samorzdu terytorialnego oraz straom gminnym (miejskim) uprawnienia oskaryciela publicznego przysuguj tylko wwczas, gdy w zakresie swego dziaania ujawniy wykroczenie i wystpiy z wnioskiem o ukaranie.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

W kadej sprawie o wykroczenie wniosek o ukaranie moe wnie prokurator, stajc si oskarycielem publicznym.

Prokurator moe take wstpi do postpowania wszcztego na podstawie wniosku o ukaranie wniesionego przez innego oskaryciela.

W wypadkach wskazanych w 1 i 2 udzia prokuratora wycza udzia innego oskaryciela publicznego.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Obwiniony i jego obroca

Obwinionym jest osoba, przeciwko ktrej wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykroczenie.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Obwiniony i jego obroca

Jeeli obwiniony nie zna jzyka polskiego, wniosek o ukaranie oraz rozstrzygnicia podlegajce zaskareniu lub koczce postpowanie ogasza si lub dorcza obwinionemu wraz z tumaczeniem.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Obwiniony i jego obroca

Do obwinionego stosuje si odpowiednio art. 74 1 i 2, art. 75, 76 i 175 Kodeksu postpowania karnego.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Obwiniony i jego obroca

W postpowaniu w sprawie o wykroczenia obwiniony musi mie obroc przed sdem, jeeli:

1)jest guchy, niemy lub niewidomy;

2)zachodzi uzasadniona wtpliwo co do jego poczytalnoci.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Obwiniony i jego obroca

W wypadku, o ktrym mowa w 1 pkt 2, obowizek korzystania z pomocy obrocy ustaje, jeeli powoany biegy stwierdzi, e poczytalno obwinionego nie budzi wtpliwoci, chyba e sd postanowi inaczej.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Obwiniony i jego obroca

W wypadkach, obligatoryjnej obrony udzia obrocy w rozprawie jest obowizkowy, a w posiedzeniu, jeeli ustawa tak stanowi.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Obwiniony i jego obroca

Jeeli w wypadkach obligatoryjnej obrony, obwiniony nie ma obrocy z wyboru, wyznacza mu si obroc z urzdu.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Obwiniony i jego obroca

Gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawiedliwoci, obwinionemu, ktry nie ma obrocy z wyboru, wyznacza si na jego wniosek obroc z urzdu, jeeli w sposb naleyty wykae, e nie jest w stanie ponie kosztw obrony bez powanego uszczerbku dla niezbdnego utrzymania siebie i rodziny. Przepis art. 78 2 Kodeksu postpowania karnego stosuje si.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Obwiniony i jego obroca

Obroc z urzdu wyznacza prezes sdu waciwego do rozpoznania sprawy.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Obwiniony i jego obroca

Obroc w sprawach o wykroczenia moe by adwokat albo radca prawny.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Pokrzywdzony, oskaryciel posikowy i penomocnicy

Pokrzywdzonym jest ten, czyje dobro prawne zostao bezporednio naruszone lub zagroone przez wykroczenie

Pokrzywdzony moe dziaa jako strona w charakterze oskaryciela posikowego obok oskaryciela publicznego lub zamiast niego


Post powanie w sprawach o wykroczenia

O przesaniu wniosku o ukaranie oskaryciel publiczny zawiadamia ujawnionego pokrzywdzonego, wskazujc sd, do ktrego wniosek skierowano, i pouczajc goo uprawnieniach, o ktrych mowa niej.

Pokrzywdzony moe w terminie 7 dni od zawiadomienia, o ktrym mowa wyej, owiadczy, e bdzie dziaa obok oskaryciela publicznego jako oskaryciel posikowy; po upywie tego terminu uprawnienie wygasa.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

W sprawach o wykroczenia cigane na danie pokrzywdzonego, pokrzywdzony moe samodzielnie wnie wniosek o ukaranie jako oskaryciel posikowy.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

W sprawach o wykroczenia inne ni okrelone w 1 art. 27 kpw, pokrzywdzony moe samodzielnie wnie wniosek o ukaranie jako oskaryciel posikowy, jeeli w cigu miesica od powiadomienia o wykroczeniu organu uprawnionego do wystpowania w tych sprawach w charakterze oskaryciela publicznego nie zostanie powiadomiony o wniesieniu przez ten organ wniosku o ukaranie albo otrzyma zawiadomienie, o ktrym mowa w art. 54 2 kpw.

.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Jeeli pokrzywdzony zoy wniosek o ukaranie, pomimo e oskaryciel publiczny take zoy taki wniosek, wniosek pokrzywdzonego traktuje si jako owiadczenie wskazane w art. 26 3 kpw.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Prezes sdu zawiadamia o wniesieniu wniosku o ukaranie, o ktrym mowa w 1 i 2 art. 27 kpw, waciwego oskaryciela publicznego. Jeeli oskaryciel ten w cigu 14 dni od otrzymania zawiadomienia wniesie w sprawie o ten sam czyn tej samej osoby publiczny wniosek o ukaranie, wniosek pokrzywdzonego traktuje si jak owiadczenie wskazane w art. 26 3 kpw.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Pokrzywdzony i oskaryciel posikowy moe korzysta z pomocy jednego penomocnika. Penomocnikiem moe by adwokat, radca prawny, a w wypadku, gdy pokrzywdzonym jest instytucja pastwowa, samorzdowa lub spoeczna, take pracownik tej instytucji lub jej organu nadrzdnego.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Czynnoci procesowe

Rozstrzygnicia zapadaj w postaci orzecze, zarzdze albo mandatw karnych.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Orzeczenie wydaje si w formie wyroku lub postanowienia. Postanowieniem rozstrzyga si, gdy ustawa nie wymaga wydania wyroku.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Postanowienie wydaje sd, prezes sdu i upowaniony sdzia, a w toku czynnoci wyjaniajcych rwnie organ prowadzcy te czynnoci. W kwestii niewymagajcej postanowienia wydaje si zarzdzenie.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Strony mog uczestniczy w posiedzeniu, jeeli ustawa to przewiduje albo gdy prezes sdu lub sd tak zarzdzi.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Podstaw orzeczenia moe stanowi tylko caoksztat okolicznoci ujawnionych w postpowaniu, majcych znaczenie dla rozstrzygnicia.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Wyrok sdu pierwszej instancji uzasadnia si i dorcza stronie wraz z uzasadnieniem jedynie na jej danie zgoszone w zawitym terminie 7 dni od daty jego ogoszenia, chyba e ustawa stanowi inaczej.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Wyrok zaoczny dorcza si z urzdu obwinionemu i jego obrocy, jeeli zosta ustanowiony; termin do dania dorczenia uzasadnienia tego wyroku biegnie od daty jego dorczenia.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Wyrok wydany na posiedzeniu dorcza si stronie z urzdu, gdy nie uczestniczya ona w posiedzeniu; termin do dania dorczenia uzasadnienia wyroku biegnie wwczas od daty jego dorczenia.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Postanowienie i zarzdzenie uzasadnia si jedynie, gdy podlega ono zaskareniu. Uzasadnienie sporzdza si wwczas z urzdu i dorcza si je wraz z rozstrzygniciem osobom, ktrym przysuguje rodek odwoawczy, jeeli nie bray udziau w rozprawie lub posiedzeniu albo nie byy obecne przy ogoszeniu rozstrzygnicia, chyba e oddaliy si samowolnie.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Protok spisuje si z kadej czynnoci majcej istotne znaczenie dla sprawy, a w szczeglnoci z rozprawy i posiedzenia, a take z dokonanych poza rozpraw czynnoci dowodowych, chyba e ustawa stanowi inaczej.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Czynnoci, z ktrych nie sporzdza si protokou, a take inne zdarzenia, ktre maj znaczenie dla postpowania, utrwala si w aktach w formie notatki urzdowej podpisanej przez osob, ktra dokonaa tych czynnoci.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Przebieg czynnoci protokoowanych moe by utrwalony ponadto za pomoc urzdzenia rejestrujcego obraz lub dwik, o czym naley uprzedzi osoby uczestniczce w czynnoci. Zapis taki i jego przekad, jeeli zosta sporzdzony, s zacznikami do protokou.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Strony i osoby majce w tym interes prawny mog zoy wniosek o sprostowanie protokou rozprawy lub posiedzenia, wskazujc na niecisoci i opuszczenia. W przedmiocie sprostowania protokou rozstrzyga, po wysuchaniu protokolanta, sdzia, ktry prowadzi czynno.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Przy pierwszym wysuchaniu oraz w wypadku, o ktrym mowa w art. 54 7, osoba podejrzana o popenienie wykroczenia ma obowizek wskaza adres dla dorcze w kraju; w razie nieuczynienia tego pismo wysane pod ostatnio znanym adresem w kraju albo jeeli adresu tego nie ma, zaczone do akt sprawy, uwaa si za dorczone, o czym naley j pouczy. Pouczenie to odnotowuje si w protokole, o ktrym mowa w art. 54 6, lub w notatce wskazanej w art. 54 7.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Dowody

Dowody przeprowadza si na wniosek stron albo z urzdu. Przepis art. 168 Kodeksu postpowania karnego stosuje si.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Do wniosku dowodowego stosuje si odpowiednio przepisy art. 169 i 170 Kodeksu postpowania karnego, a przy przeprowadzaniu dowodu take art. 171-173 Kodeksu postpowania karnego.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Dowodu z wyjanie lub zezna nie wolno zastpowa treci pism, zapiskw lub notatek urzdowych, chyba e ustawa stanowi inaczej.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Art.40.1.Na wniosek osoby przesuchiwanej przyjmuje si od niej owiadczenie na pimie.

2.W wypadku, o ktrym mowa w 1, naley umoliwi tej osobie sporzdzenie owiadczenia w warunkach uniemoliwiajcych porozumienie si z innymi osobami, a nastpnie przesucha j w celu wyjanienia, uzupenienia lub ucilenia okolicznoci zawartych w owiadczeniu pisemnym. Owiadczenie pisemne stanowi zacznik do protokou.

3.Wyjanienia lub zeznania, zoone w formie owiadczenia pisemnego w postpowaniu przed sdem, odczytuje si.

.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Przeprowadzanie poszczeglnych dowodw.

Przeszukanie

Przy przeprowadzaniu dowodu z zezna wiadka stosuje si odpowiednio przepisy art. 177, 178, 182, 183, 185-190, 191 1 i 2 oraz art. 192 Kodeksu postpowania karnego.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Osoby obowizane do zachowania tajemnicy pastwowej mog by przesuchane co do okolicznoci, na ktre rozciga si ten obowizek, tylko po zwolnieniu tych osb od obowizku zachowania tajemnicy przez uprawniony organ przeoony.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Osoby obowizane do zachowania tajemnicy subowej lub tajemnicy zwizanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji mog odmwi zezna co do okolicznoci, na ktre rozciga si ten obowizek, chyba e sd zwolni te osoby od obowizku zachowania tajemnicy. Na postanowienie sdu suy zaalenie.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Sd nie moe zwolni jednak od obowizku zachowania tajemnicy zwizanej z wykonywaniem zawodu adwokata, radcy prawnego, lekarza lub dziennikarza.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Przy przeprowadzaniu dowodu z opinii biegego stosuje si odpowiednio przepisy art. 193-201 Kodeksu postpowania karnego.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Przy przeprowadzaniu ogldzin i eksperymentu procesowego stosuje si odpowiednio przepisy art. 207, 208, 211 i 212 Kodeksu postpowania karnego.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

W celu znalezienia i zatrzymania przedmiotw podlegajcych ogldzinom lub mogcych stanowi dowd rzeczowy, Policja, a w toku czynnoci wyjaniajcych rwnie inne organy je prowadzce, mog dokona przeszukania pomieszcze i innych miejsc, jeeli istniej uzasadnione podstawy do przypuszczenia, e przedmioty te lub dowody tam si znajduj.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Przeszukanie nastpuje na mocy postanowienia prokuratora lub sdu.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

W wypadkach niecierpicych zwoki, jeeli postanowienie nie mogo by uprzednio wydane, mona przeprowadzi przeszukanie bez takiego postanowienia, jednak organ dokonujcy tej czynnoci zobowizany jest nastpnie zwrci si niezwocznie do prokuratora o zatwierdzenie przeszukania. Na danie osoby, u ktrej dokonano przeszukania, dorcza si jej w terminie 14 dni postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia przeszukania. O prawie wystpienia z takim daniem naley j pouczy.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

rodki przymusu

Policja ma prawo zatrzyma osob ujt na gorcym uczynku popenienia wykroczenia lub bezporednio potem, jeeli:

1)zachodz podstawy do zastosowania wobec niej postpowania przyspieszonego;

2)nie mona ustali jej tosamoci.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Art. 243 Kodeksu postpowania karnego stosuje si odpowiednio.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Zatrzymanego naley natychmiast poinformowa o przyczynach zatrzymania i o przysugujcych mu uprawnieniach oraz wysucha go.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Z zatrzymania sporzdza si protok, ktrego odpis dorcza si zatrzymanemu za pokwitowaniem. W protokole naley poda imi i nazwisko oraz funkcj osoby dokonujcej zatrzymania, imi i nazwisko zatrzymanego, a w razie niemonoci ustalenia tosamoci - rysopis tej osoby, a ponadto dzie, godzin, miejsce i przyczyn zatrzymania z okreleniem wykroczenia, w zwizku z ktrym zostaa zatrzymana. Naley rwnie zapisa zoone przez zatrzymanego owiadczenia i zaznaczy udzielenie mu informacji o przysugujcych prawach.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Na danie zatrzymanego zawiadamia si o zatrzymaniu osob najblisz, a take pracodawc. O zatrzymaniu osoby wskazanej w art. 10 1 zawiadamia si niezwocznie waciwego dowdc jednostki wojskowej, nawet gdy zatrzymany tego nie da.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Zatrzymanemu naley na jego danie umoliwi nawizanie w dostpnej formie kontaktu z adwokatem albo z radc prawnym oraz zapewni moliwo bezporedniej z nim rozmowy; zatrzymujcy moe zastrzec, e bdzie przy niej obecny.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Zatrzymanego naley natychmiast zwolni, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a take z upywem czasu zatrzymania.

Czas zatrzymania osoby liczy si od chwili jej ujcia i nie moe przekroczy 24 godzin, a w wypadkach wskazanych w art. 45 1 pkt 1 - 48 godzin.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Zatrzymanemu przysuguje zaalenie na zatrzymanie do sdu. W zaaleniu zatrzymany moe domaga si zbadania zasadnoci, legalnoci oraz prawidowoci zatrzymania.

Zaalenie przekazuje si niezwocznie sdowi rejonowemu miejsca zatrzymania, ktry rwnie niezwocznie je rozpoznaje.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Zabezpieczenie i zajcie przedmiotw

Policja i inne organy uprawnione do prowadzenia czynnoci okrelonych w dziale VII mog dokona tymczasowego zajcia przedmiotu, jeeli w zakresie swego dziaania dowiedziay si lub ujawniy wykroczenie zagroone przepadkiem przedmiotw, a zajcie takie jest niezbdne dla zabezpieczenia wykonania tego przepadku. Z czynnoci zajcia sporzdza si protok.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Tymczasowe zajcie upada, jeeli w cigu 7 dni od daty jego dokonania nie zostanie wydane postanowienie o zabezpieczeniu albo rozstrzygnicie orzekajce przepadek. Postanowienie o zabezpieczeniu wydaje sd waciwy do rozpoznania sprawy; dorcza si je niezwocznie osobie, u ktrej dokonano zajcia.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Zabezpieczenie moe nastpi take na mocy postanowienia sdu po wszczciu postpowania w sprawie o wykroczenie zagroone przepadkiem przedmiotw, jeeli nie dokonano tymczasowego zajcia. Postanowienie to wykonuje Policja, stosujc odpowiednio przepisy o przeszukaniu i dorczajc postanowienie osobie, u ktrej dokonuje zajcia.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Kary porzdkowe i pozostae rodki przymusu

Na wiadka, biegego, tumacza lub specjalist, ktry bez usprawiedliwienia nie stawi si na wezwanie uprawnionego organu lub bez zezwolenia tego organu samowolnie wydali si z miejsca czynnoci przed jej zakoczeniem albo bezpodstawnie odmwi zoenia zezna, wykonania czynnoci biegego, tumacza lub specjalisty, mona naoy kar porzdkow do 250 zotych, a w razie ponownego niezastosowania si do wezwania do 500 zotych.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Zasad t stosuje si rwnie do osoby, ktra bdc obowizana do okazania albo wydania przedmiotu ogldzin lub dowodu rzeczowego odmwia jego okazania lub wydania; nie dotyczy to osoby, ktrej przysuguje prawo odmowy zezna.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Naoon kar naley uchyli, jeeli osoba ukarana w cigu 7 dni od daty dorczenia lub ogoszenia jej postanowienia o naoeniu kary porzdkowej dostatecznie usprawiedliwi swoje niestawiennictwo, samowolne oddalenie si, odmow zoenia zezna albo wykonania innego obowizku, o ktrym mowa w 1 lub 2 art. 49 kpw.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

W razie niestawienia si wiadka na wezwanie bez usprawiedliwienia mona, niezalenie od naoenia kary porzdkowej, zarzdzi jego przymusowe doprowadzenie przez Policj.

W razie nieusprawiedliwionej odmowy okazania albo wydania przedmiotu ogldzin lub dowodu rzeczowego mona zarzdzi jego odebranie przez Policj.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

rodki przymusu, o ktrych mowa w art. 49 kpw i 50 kpw, stosuje sd waciwy do rozpoznania sprawy, a w toku czynnoci wyjaniajcych take prokurator, jeeli prowadzi te czynnoci. W toku czynnoci wyjaniajcych, prowadzonych przez organ inny ni prokurator, rodki przymusu, o ktrych mowa w art. 50 1 kpw, stosuje sd waciwy do rozpoznania sprawy na wniosek organu dokonujcego tych czynnoci, a pozostae rodki przymusu - organ dokonujcy czynnoci wyjaniajcych.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Kar porzdkow wskazan w art. 49 1 i 2 kpw uchyla odpowiednio sd lub organ przeoony nad organem, ktry dan kar naoy.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Na postanowienie odmawiajce uchylenia kary porzdkowej przysuguje ukaranemu zaalenie; jeeli postanowienie wydano w toku czynnoci wyjaniajcych, zaalenie rozpoznaje sd waciwy do rozpoznania sprawy.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Kary porzdkowe naoone w toku czynnoci wyjaniajcych ciga si w trybie przepisw o postpowaniu egzekucyjnym w administracji. Kary te stanowi dochd budetu pastwa.


Post powanie w sprawach o wykroczenia

Jeeli miejsce pobytu osoby podejrzanej o popenienie wykroczenia nie jest znane, sd moe zarzdzi ustalenie miejsca jej pobytu przez Policj. Policja ustala te miejsce pobytu z wasnej inicjatywy albo na wniosek organu dokonujcego czynnoci wyjaniajcych. Sd moe zarzdzi przymusowe doprowadzenie obwinionego.


Dzi kuj za uwag

Dzikuj za uwag


ad
  • Login