Izgl t ba un zin tne valsts att st bas atsl ga
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 7

Izglītība un zinātne: valsts attīstības atslēga PowerPoint PPT Presentation


 • 172 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Izglītība un zinātne: valsts attīstības atslēga. Irina Arhipova IZM Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamenta direktore Apvārsnis 2020 – Latvijas un Eiropas attīstības perspektīva 11 .05.2012. Eiropas Pētniecības Telpa (ERA). Z&A ieguldījumi 3% no valstu IKP līdz 2020.gadam.

Download Presentation

Izglītība un zinātne: valsts attīstības atslēga

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Izgl t ba un zin tne valsts att st bas atsl ga

Izglītība un zinātne: valsts attīstības atslēga

Irina Arhipova

IZM Zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju departamenta direktore

Apvārsnis 2020 – Latvijas un Eiropas attīstības perspektīva

11.05.2012.


Eiropas p tniec bas telpa era

Eiropas Pētniecības Telpa (ERA)

 • Z&A ieguldījumi 3% no valstu IKP līdz 2020.gadam.

 • Horizonts 2020 finansējums – 80 miljardi EUR.

 • Eiropa 2020 stratēģija un vadošā iniciatīva «Inovācijas Savienība».

 • Vienota pētniecības telpa, kas ir atvērta uz iekšējo tirgu, kurā zinātnieki, zinātniskās zināšanas un tehnoloģijas brīvi cirkulē visā Eiropā, un ES dalībvalstis stiprina savas zinātniskās un tehnoloģiskās bāzes, savu konkurētspēju un savu kapacitāti, lai risinātu lielos izaicinājumus.


Birti projekts

BIRTI projekts

 • BIRTI projekta ietvaros plānots izveidot pārrobežas sadarbības platformu.

 • Mērķis - saskaņoti attīstīt zinātniskās, izglītības un inovāciju infrastruktūru, cilvēkresursus visās trijās Baltijas valstīts, lai

  • stiprinātu ES un, it īpaši, Baltijas jūras reģiona kapacitāti,

  • veicinātu tā konkurētspēju pasaules tirgos un

  • mazinātu atkarību no ASV un Japānas industrijas dominēšanas.


Nap2020 tautas saimniec bas izaugsme

NAP2020: Tautas saimniecības izaugsme

 • Augstražīga un eksportspējīga ražošana.

 • Attīstīta pētniecība un inovācija.

 • Izcila uzņēmējdarbības vide.

 • Tautas saimniecības attīstību atbalstoša kvalitatīva izglītība.

 • Tautas saimniecības attīstību atbalstoši mērķorientēti ieguldījumi infrastruktūrā.


Att st ta p tniec ba un inov cija sagad mie rezult ti

Attīstīta pētniecība un inovācija:sagadāmie rezultāti

 • Inovatīvo uzņēmumu īpatsvars tautas saimniecībā.

 • Ieguldījumus pētniecībā un attīstībā vienlīdzīgās daļās nodrošina valsts un privātais sektors.

 • Zinātnieku skaita pieaugums privātajā sektorā.

 • Zinātnieku īpatsvars iedzīvotāju vidū.

 • Jauno zinātnieku absolventu skaits.

 • Eiropas u.c. ārvalstu patentu skaita dinamika.

 • Publikāciju skaits starptautiski citējamos avotos.


Latvijas zin tnisk s sabiedr bas uzdevumi 2013 gad

Latvijas zinātniskās sabiedrības uzdevumi 2013.gadā

 • Pētniecības un attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.

 • Prioritārie zinātnes virzieni un specializācijas jomas.

 • Principi fundamentālo un lietišķo pētījumu un valsts pētījumu programmu izstrādē un zinātniskās bāzes finansējuma piešķiršanā.

 • Sadarbības ietvars ar uzņēmējiem pētniecības projektu un infrastruktūras iegādē un izmantošanā.


Izgl t ba un zin tne valsts att st bas atsl ga

Novēlu Jums šodien un turpmāk radošu darbu, interesantas diskusijas un sadarbību, meklējot ceļus sekmīgai zinātnes attīstībai Eiropas pētniecības telpā


 • Login