Kvalitetssikring

Kvalitetssikring PowerPoint PPT Presentation


  • 150 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

er alle tiltak som er ndvendig for sikre at et produkt vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet og trygghetKvalitetsarbeid kreverKunnskap om kvalitet Holdning til kvalitet. Kvalitetssikring. Risikoer enhver biologisk, kjemisk eller fysisk forurensing eller tilstand i et matprodukt som kan fre til en helsemessig fare for konsumenten.

Download Presentation

Kvalitetssikring

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


1. Kvalitetssikring

2. er alle tiltak som er nødvendig for å sikre at et produkt vil tilfredsstille angitte krav til kvalitet og trygghet Kvalitetsarbeid krever Kunnskap om kvalitet Holdning til kvalitet Kvalitetssikring

3. Risiko er enhver biologisk, kjemisk eller fysisk forurensing eller tilstand i et matprodukt som kan føre til en helsemessig fare for konsumenten Kvalitetssikring

4. Kritisk kontrollpunkt – KKP er et punkt, trinn eller prosedyre i en tilvirkning eller prosess, hvor kontroll kan benyttes og en risiko kan unngås eller reduseres til et akseptabelt nivå. Kvalitetssikring

5. Kritisk kontrollpunktanalyse – HACCP (hæs’ep) er en systematisk fremgangsmåte som benyttes for å identifisere, vurdere, kontrollere og forebygge risiko Kvalitetssikring

6. Kvalitetskontroll er måling, undersøkelse, prøving og tolking av ett eller flere kjennetegn ved et produkt Kvalitetssikring

7. Kvalitetssystem er organisering av ansvar, prosedyrer, prosesser og ressurser for å gjennomføre kvalitetsstyring Kvalitetssikring

8. Kvalitetssikring INTERNKONTROLL (IK – MAT) er et lovpålagt krav for alle som produserer eller selger næringsmidler. Det skal utarbeides rutiner for kontroll og dokumentasjon av disse Vareflyt og produksjon skal det beskrives og risiko vurderes Praktiske rutiner og dokumentasjon av kontroller skal innarbeides gjennom opplæring av personalet Medarbeiderne skal forholde seg til oppsatte instrukser og rutiner

9. Gode råd om praktiske rutiner Sett deg grundig inn i virksomhetens Internkontroll Gjør deg kjent med ditt ansvar Sørg for at du forstår og har lært deg butikkens innarbeidede rutiner Følg instruksene disiplinert – det er ikke tillatt å lage egne veier Vær observant! Kvalitetsfeil og risiko melder ikke ifra selv – det er du som må oppdage det. Vær løpende oppmerksom når du pakker inn fisk og skalldyr til kundene at det er trygge og gode produkter.

10. Gode råd om praktiske rutiner Vær løpende oppmerksom når du pakker inn fisk og skalldyr til kundene at det er trygge og gode produkter. Vær særlig årvåken og løpende observant overfor 4 risiko-områder: Iboende kvalitet / ferskhet Forurensning Temperatur Hygiene og renhold Gi butikkledelsen gode forslag til forbedringer

11. Kvalitetssikring Grunnlagsdokumentasjon er registrering av generelle kontroller som er nødvendig for å sikre prosessen og produkter

12. Gode råd om dokumentasjon Sett deg grundig inn i virksomhetens Internkontroll Gjør deg kjent med ditt ansvar Forviss deg om at du forstår butikkens innarbeidede rutiner Sett deg godt inn i de kontroller som skal logges inn på skjemaer Følg instruksen for utfylling av skjemaer punktlig

13. Gode råd om dokumentasjon Sørg for at du kun bruker riktige og godkjente skjemaer La ikke skjemaer ”flyte fritt” omkring – det er et ”verdipapir” Små eller store uregelmessigheter ved skriftlige kontroller skal alltid og omgående rapporteres til overordnet. Når du oppdager avvik – registrer det straks på avviksskjema. Gi den ansvarlige beskjed.

14. Forskriftenes krav Forskrift om internkontroll for å oppfylle Næringsmiddellovgivningene ? § 5 Internkontrollens innhold Internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse i det omfang som er nødvendig for å overholde krav i næringsmiddellovgivningen. Internkontrollen skal inneholde: oversikt over de krav i næringsmiddellovgivningen som gjelder for virksomheten oversikt over hvordan virksomheten er organisert rutiner virksomheten følger, for å sikre overholdelse av næringsmiddellovgivningens krav og styring med de kritiske punktene, jmf § 5a. Ansvar og myndighet for utførelse skal fastlegges rutiner virksomheten følger dersom avvik oppstår og opplysninger om hvem som er ansvarlig rutiner virksomheten følger for å hindre gjentakelse av avvik og opplysninger om hvem som er ansvarlig

15. Forskriftenes krav registreringer virksomheten finner nødvendig å oppbevare og opplysning om hvor lenge de skal være tilgjengelig for tilsynsmyndigheten rutine for hvordan virksomheten systematisk og regelmessig gjennomgår sin internkontroll, for å kontrollere aktivitetene og resultatene av dem stemmer overens med det system virksomheten har fastlagt, og om det medfører oppfyllelse av næringsmiddellovgivningen rutine for hvordan virksomheten sikrer seg at alle aktuelle og kun gjeldende rutiner blir benyttet, og rutiner for hvordan virksomheten sikrer at de ansatte har tilstrekkelig kompetanse til å overholde forskriftens krav

16. Forskriftenes krav ? § 5a. Styring med kritiske punkter Virksomheten skal kartlegge mulige farer forbundet med næringsmidlenes helsemessige sikkerhet og ha styring med punkter og prosesser som er kritiske. På bakgrunn av dette skal virksomheten: vurdere mulige farer ved arbeidsoperasjonene som utføres i virksomheten påvise trinn og stadier (punkter) i arbeidsoperasjonene der farer kan oppstå fastsette hvilke av de påvisre punkter som er avgjørende for næringsmidlenes helsemessige sikkerhet (kritiske punkter) fastlegge og gjennomføre effektive rutiner for styring og kontroll med de kritiske punktene, jmf § 5 nr. 3, og ved enhver endring av arbeidsoperasjonene, vurdere farer, de kritiske kontrollpunkter og styringsrutinene.

17. Kvalitetssikring

  • Login