Nauczyciel humanista wobec historii najnowszej
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 28

NAUCZYCIEL HUMANISTA WOBEC HISTORII NAJNOWSZEJ PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

NAUCZYCIEL HUMANISTA WOBEC HISTORII NAJNOWSZEJ. Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie Mierzęcin, 4 listopada 2009 roku. ROK HISTORII NAJNOWSZEJ.

Download Presentation

NAUCZYCIEL HUMANISTA WOBEC HISTORII NAJNOWSZEJ

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


NAUCZYCIEL HUMANISTA WOBEC HISTORII NAJNOWSZEJ

Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie

Mierzęcin, 4 listopada 2009 roku


ROK HISTORII NAJNOWSZEJ


W okresie II wojny światowej, od końca maja 1940 roku do 25 stycznia 1945 roku, w obecnym Dobiegniewie istniał największy obóz jeniecki dla polskich oficerów – Oflag II Woldenberg.


NAUCZYCIEL HUMANISTA

nauczyciel języka polskiego

nauczyciel

historii

nauczyciel etyki

nauczyciel

wiedzy o społeczeństwie

nauczyciel wiedzy o kulturze

nauczyciel

historii sztuki

nauczyciel filozofii


NAUCZYCIEL HUMANISTA

 • skupia się na wartościach i znaczeniach świata kultury, w który wprowadza młode pokolenie;

 • skłania do przyswajania przez uczniów obowiązujących reguł i wartości oraz twórczego ich przekształcania;

 • ułatwia uczniom samoidentyfikację społeczną i kulturową;

 • przygotowuje ucznia do aktywnego życia społecznego, kulturalnego;

 • przygotowuje do odbioru różnych tekstów kultury, tekstów historycznych;

 • naucza z pasją;

 • potrafi słuchać innych i wyciągać wnioski;

 • stawia dobre pytania;


FORMY PRACY Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW MUZEALNYCH

„Lekcja” w muzeum

FORMY

PRACY

Szkolne koło humanistów

„Lekcja”

w archiwum


korzystanie z oferty lekcji muzealnych

zwiedzanie wystawy pod kierunkiem przewodnika

„LEKCJA” W MUZEUM

Przygotowanie uczniów do odbioru zajęć w placówce muzealnej; wstępne zapoznanie z charakterem muzeum i jego zbiorami; wskazanie bibliografii tematycznej.

Przygotowanie arkusza pomocnicznego z zestawem pytań, zadań do uzupełnienia informacjami zdobytymi podczas zwiedzania.


nauczyciel ma dostęp do materiałów archiwalnych, które może wykorzystać na lekcji;

nauczyciel koordynatorem pracy badawczej ucznia

uczniowie mogą bezpośrednio poznać cenne źródła historyczne;

uczeń w roli badacza

„LEKCJA” W ARCHIWUM

 • Dokładne omówienie celu i zakresu zajęć.

 • Dostosowanie zajęć do możliwości poznawczych uczniów.

 • Założenie kształcenia umiejętności korzystania z zasobów archiwum.

 • Doskonalenie umiejętności samokształcenia.


SZKOLNE KOŁO HUMANISTÓW

JĘZYK POLSKI

HISTORIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O KULTURZE


UCZEŃ

poszerzanie i pogłębianie wiadomości z zakresu wiedzy humanistycznej;

przyjemność i odpowiedzialność w lekturze;

rozwijanie zainteresowań;

dobrowolność uczestnictwa;

NAUCZYCIEL

działania zmierzające do wytworzenia uczniowskiego emocjonalnego zaangażowania wobec tekstu (zachęta, prowokacja, zaintrygowanie tematem…);

stwarzanie określonej sytuacji dydaktycznej;

stymulowanie aktywnością myślową ucznia lub proponowanie drogi analizy, interpretacji, badania;

SZKOLNE KOŁO HUMANISTÓW


SZKOLNE KOŁO HUMANISTÓW – przykłady projektów edukacyjnych do realizacji

 • Miejsca Pamięci:

  • zajęcia muzealne;

  • zorganizowanie wystawy tematycznej;

  • przygotowanie prezentacji multimedialnej;

  • seminarium dla uczniów i nauczycieli;

 • Obozy jenieckie w czasie II wojny światowej:

  • analiza źródeł i dokumentów;

  • analiza dzieł artystycznych;

  • przygotowanie prezentacji;

  • dyskusja plenarna;

 • Poezja obozowa:

  • opracowanie słownika poetów jenieckich;

  • zorganizowanie wieczoru poetyckiego;

  • świat wartości w poezji obozowej – artykuły do gazety;


Przykłady metod kształcenia humanistycznego (przy wykorzystaniu materiałów muzealnych)

PROJEKT EDUKACYJNY

badawczy

działań praktycznych


Przykłady metod kształcenia humanistycznego (przy wykorzystaniu materiałów muzealnych)

DIALOGI MIĘDZYTEKSTOWE

(lektura intertekstualna)

 • kategoria porządkująca

 • pracę nad tekstem,

 • metoda wyznaczająca

  zakres problemowy

  lekcyjnych działań,

 • daje uczniom poczucie

  satysfakcji rozpoznawania znaków

  i symboli kultury; rozwiązywania

  literackich, historycznych zagadek,

 • uczeń w roli badacza,

 • uczeń prowadzi dialog

  z tekstami

  (zna konwencje, język,

  konteksty…)


DIALOGI MIĘDZYTEKSTOWE(lektura intertekstualna)

 • NAUCZYCIEL – UCZEŃ – TEKST

  • motywowanie ucznia do przeczytania tekstu,

  • indywidualne refleksje dotyczące utworu,

  • rozważania na temat miejsc „trudnych” i miejsc „znajomych”,

 • TEKST – TEKST (TEKST – KODY KULTURY)

  • poszukiwanie w tekście sygnałów, odsyłających do innych tekstów (gatunków, konwencji, stylów…),

  • analiza porównawcza tekstów; identyfikacja przedmiotu dialogu między tekstami,

  • wykorzystanie interpretantów do czytania tekstu,

 • TEKST – TEKST – ODBIORCA

  • samodzielna interpretacja, poszukiwanie znaczeń uniwersalnych,

  • odczytywanie znaczeniotwórczej funkcji intertekstów,


Przykłady metod kształcenia humanistycznego (przy wykorzystaniu materiałów muzealnych)

Dyskusja plenarna

 • swobodna wymiana poglądów w grupie;

 • kluczowa rola osoby prowadzącej dyskusję – moderatora dyskusji (kwestie porządkowe, dbałość o przechodzenie do kolejnych wątków dyskusji, porządkowanie informacji wynikających z dyskusji, wskazywanie na stanowiska wspólne i rozbieżne);

 • cechy moderatora: obiektywizm i bezstronność;

 • kształcenie umiejętności wymiany poglądów;

  TEMAT:Polscy żołnierze w obozach jenieckich.

  (wykorzystanie tekstów źródłowych, literatury obozowej oraz tekstów kultury)


Poezja obozowa – dokumentem

patriotyzmu oraz humanizmu

Dialog z poezją obozową (żołnierską, o tematyce sportowej, refleksyjnej, osobistej…)


SZTUKI PLASTYCZNE –grafiki, drzeworyty, akwarele, plakaty, karykatury


SZTUKI PLASTYCZNE –grafiki, drzeworyty, akwarele, plakaty, karykatury

Akwarela przedstawiająca obóz

jeniecki - 1941


SZTUKI PLASTYCZNE –grafiki, drzeworyty, akwarele, plakaty, karykatury

Karykatura wykonana przez

ppor Janusza Łonickiego


Obozowa piosenka żołnierska

„Ania” (1941r.)

Słowa napisał Edward Fiszer,

muzykę Albin Rybkowski.

Edward Fiszer – uczestnik kampanii wrześniowej; jeniec w obozie w Woldenbergu; poeta, literat, twórca piosenek estradowych i wojskowych; inicjator i organizator Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu; dyrektor programu III Polskiego Radia.


BIBLIOGRAFIA

 • Jan Olesik, Obóz jeniecki Oflag IIC Woldenberg, Dobiegniew 2008.

 • Andrzej Toczewski, Oflag IIC Woldenberg w Dobiegniewie, Dobiegniew 2009.

 • Anna Janus- Sitarz, Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze, Kraków 2009.

 • Ewa Chorąży, Danuta Konieczka- Śliwińska, Stanisław Roszak, Edukacja historyczna w szkole, Warszawa 2008.

 • Zbigniew Adrjański, Złota księga pieśni polskich, Warszawa 2002.

 • Wanda Pierzchlewicz, Z życia duchowego jeńców, [w:] Przewodnik Katolicki 2009,nr 35, s. 28-29.

 • Stefan Flukowski, Poezja w Oflagu IIC, [w:] Twórczość 1948, nr 4.

 • Marian Brandys, Wyprawa do oflagu, Warszawa 1955.

 • Jolanta Kadler, Działalność artystyczno- rozrywkowa w obozie jenieckim Oflag IIC Woldenberg, [w:] www.gimdobiegniew.pl

 • Krzysztof Niedziałkowski, Ślad Woldenberczyków w życiu Dobiegniewa po 1945 roku, [w:] www.gimdobiegniew.pl


Opracowanie: Elżbieta Anioła, Marzena Teterus


 • Login