Predložky - PowerPoint PPT Presentation

Predlo ky
Download
1 / 28

 • 186 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

Predložky. Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc. O čom budeme hovoriť. Čo sú predložky? Ako ich môžeme skúmať? Ako sa obohacuje inventár predložiek?. Čo sú predložky?. nezákladný a nesamostatný slovný druh neohybné slová, ktoré v súhre s pádom vyjadrujú určovacie (determinačné) vzťahy

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

Predložky

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Predlo ky

Predložky

Doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.


O om budeme hovori

O čom budeme hovoriť

 • Čo sú predložky?

 • Ako ich môžeme skúmať?

 • Ako sa obohacuje inventár predložiek?


O s predlo ky

Čo sú predložky?

 • nezákladný a nesamostatný slovný druh

 • neohybné slová, ktoré v súhre s pádom vyjadrujú určovacie (determinačné) vzťahy

 • predložky sú jazykovým znakom vzťahu


Predlo ky vyjadruj vz ahy

Predložky vyjadrujú vzťahy:

 • Adverbiálne (príslovkové)

  • vchádzať do kuchyne

 • Atributívne (prívlastkové)

  • vchod do kuchyne

 • Objektové (predmetové)

  • zaujímať sa o módu


Predlo ky

 • Malá časť prevzatých predložiek sa viaže s nominatívom:

 • Slovan kontra Inter

 • Kramerová verzus Kramer

 • jedlo à la Čína


Ako m eme predlo ky sk ma

1. lexikograficky

skúma sa kontextový význam predložky

význam, ktorý vychádza zo súhry predložky, subst. a slovesa

prepozícia

substantívum

verbum

Ako môžeme predložky skúmať?


Predlo ky

na

 • klásť na stôl – smerovanie na povrch

 • je na stole – miesto na povrchu

 • ísť na kávu – účel

 • mať dobrú kondíciu na svoj vek - zreteľ

 • láska na celý život – čas

 • dieťa sa zobudilo na hluk – príčina


Pri lexikografickom pr stupe sa vych dza z toho e

Pri lexikografickom prístupe sa vychádza z toho, že:

 • Predložky nadobúdajú význam až

  v kontexte

  • vreči, v syntagmatických vzťahoch

 • Opis predložky je sumarizáciou kontextových (variantných) významov.

  • KSSJ

  • Ján Oravec: Slovenské predložky v praxi.


Predlo ky

 • 2. systémovo-štruktúrne

 • hľadá sa vlastný význam predložky.

 • skúma sa miesto predložky

  v paradigmatických vzťahoch


Predlo ky

pred

pri v

 • pod

 • pred nad

NA


Predlo ky

 • Pri systémovo-štruktúrnom prístupe sa pracuje s jedným invariantným významom predložky, ktorý predložka vnáša do vzťahu

  meno + pád + sloveso.


Predlo ky

 • Horák, G.: Východiská pre konfrontáciu predložkového systému slovenčiny s inými jazykmi. SaS, 1989, 18, s. 167 – 183.

 • Miko, F.: Povaha predložkového systému. Jazykovedný časopis, 1969.


I prim rne predlo ky

I. Primárne predložky

 • Štruktúra primárnych predložiek s priestorovým významom je vybudovaná na binárnych a ternárnych vzťahoch.

 • Binárny vzťah:

  • kontakt a pozícia

   • priestorový vzťah

 • Ternárny vzťah:

  • začiatok – stred – koniec

   • časový vzťah


 • Predlo ky

  Štruktúra kontaktových predložiek

  do

  na

  v, po

  na, po

  z

  z


  Trukt ra pozi n ch predlo iek

  Štruktúra pozičných predložiek

  • Pozičné predložky vyjadrujú pozíciu:

   • blízkostnú

   • rovinnú

   • smerovú

   • sociatívnu


  Bl zkostn poz cia

  Blízkostná pozícia


  Rovinn poz cia

  Rovinná pozícia

  • Vyjadruje pozíciu vzhľadom na rovinné členenie priestoru.

   • nad – pod – pred – za


  Smerov poz cia

  Smerová pozícia

  • K (ísť k dverám)


  Sociat vna poz cia

  Sociatívna pozícia

  • Predložky vyjadrujú, že osoby (objekty) sú v súvzťažnosti.

   • dom so záhradou – dom bez záhrady

   • otec s mamou – otec bez mamy

   • posedieť si u známych

    • predložka u: len sociatívnosť osôb

    • spojenia typu rozlišujeme u substantív sú chybné


  Predlo ky

  Do systému uvedených vzťahov sa nezapája predložka pre.

  1. Príčinný význam: neprišiel pre chorobu, hospitalizovaný pre otravu plynom, hnevá sa pre každú maličkosť

  2. Zreteľový význam: film nevhodný pre deti, správanie typické pre Slovákov

  3. Prospechový význam: žiť pre deti, darček pre teba


  Ii sekund rne predlo ky

  II. Sekundárne predložky

  • Vznikajú z iných slovných druhov.

  • prepozicionalizácia

  • Prečo?

  • Dôsledok komunikačných potrieb človeka presnejšie vyjadrovať abstraktnejšie vzťahy


  Predlo ky

  • Ako vznikajú sekundárne predložky?


  Stabilizovan sekund rne predlo ky

  Stabilizované sekundárne predložky

  A)Blízko k primárnym predložkám:

  počas, podľa

  • hore, dolu, blízko, neďaleko, okolo – deadverbiálne predložky

  • pomocou, vinou, vďaka, v rámci, na rozdiel od, v súlade s, v dôsledku – desubstantívne

  • začínajúc, končiac, nepočítajúc, odhliadnuc od – deverbatívne


  Nestabilizovan sekund rne predlo ky

  Nestabilizované sekundárne predložky

  • V začiatočnom štádiu prepozicionalizácie

  • na prelome

  • na sklonku

  • v strede

  • v centre


  Predlo ky

  Primárne predložky

  Polyfunkčné

  Konkrétnejšie významy

  Sekundárne predložky

  Monofunkčné

  Abstraktnejšie významy (časové, dôsledkové, príčinné, účelové, podmienkové)


  Vyp te spojenia so sekund rnymi predlo kami

  Vypíšte spojenia so sekundárnymi predložkami

  • Vlak smerom na Žilinu

  • Ísť dobrým smerom

  • Stáť bokom

  • Dom stojí trochu stranou

  • Prejsť krížom cez cestu

  • Prídem začiatkom júla

  • Koncom semestra


  Predlo ky

  • Časom sa všetko vyrieši

  • V súlade s harmonogramom školského roka

  • Žiť v súlade farieb, tvarov a prírody

  • Prostredníctvom internetu

  • minul 100 eur nepočítajúc (do toho) drobné

  • pracoval nepozerajúc na únavu


  Porovnajte funkciu v razov ktor maj tvar prechodn ka

  Nemali by ich zaskočiť požiadavky:

  začínajúc jazykovou vybavenosťou uchádzačov, vysokým pracovným tempom, cez meranie výkonu, končiac tlakom na zvyšovanie kvalifikácie.

  Novodobí otroci pracujúci v nehoráznych podmienkach a za 13 amerických centov na hodinu v tzv. robotárňach tretieho sveta počnúc Latinskou Amerikou, pokračujúc Čínou a končiac krajinami Indočíny.

  Porovnajte funkciu výrazov, ktoré majú tvar prechodníka.

  Končiac svoju misiu, odkázal nám, že sme málo sebavedomí.


 • Login