Ar a edukattiva
Download
Sponsored Links
This presentation is the property of its rightful owner.
1 / 34

Ħarġa Edukattiva PowerPoint PPT Presentation


  • 184 Views
  • Uploaded on
  • Presentation posted in: General

Ħarġa Edukattiva. L-istudenti tas-sitt sena Skola Primarja Gżira. GĦAR DALAM. Fl-24 t’Ottubru aħna morna n żuru Għar Dalam u Ħagar Qim biex insiru n afu iktar dwar il -Pre- istorja. Il –gwida qalilna li d-dinja ilha teżisti madwar 600, 000, 000 sena.

Download Presentation

Ħarġa Edukattiva

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


Ar a edukattiva

ĦarġaEdukattiva

L-istudenti tas-sitt sena

Skola Primarja Gżira


G ar dalam

GĦAR DALAM


Ar a edukattiva

  • Fl-24 t’OttubruaħnamornanżuruGħarDalam u ĦagarQimbiexinsirunafuiktardwaril-Pre-istorja.


Il gwida qalilna li d dinja ilha te isti madwar 600 000 000 sena

Il –gwida qalilna li d-dinja ilha teżisti madwar 600, 000, 000 sena.


Hawnhekk rajna snien ta annimali li illum m g adhomx jg ixu hawn

Hawnhekk rajna snien ta’ annimali li illum m’għadhomx jgħixu hawn.


Qrajna informazzjoni dwar l iljunfanti li kienu jg ixu hawn

Qrajnainformazzjonidwar l-iljunfanti li kienujgħixuhawn.


L istudenti ne lin lejn g ar dalam

L-istudentineżlinlejnGħarDalam


Il gwida jurina s si ra nazzjonali ta l g arg ar

Il-gwidajurina s-siġranazzjonali ta’ l-Għargħar


Stajna naraw ukoll widnet il ba ar il pjanta nazzjonali

StajnanarawukollWidnetil-Baħar, il-pjantanazzjonali


Minn hemm ittawwalna lejn wied dalam

MinnhemmittawwalnalejnWiedDalam


Il gwida entilment fehemna fuq is si ra tal arrub

Il-gwidaġentilmentfehemnafuq is-siġratal-Ħarrub.


Ftit qabel ma d alna o l g ar

Ftit qabel ma dħalna ġo l-għar.


Din turina l ilma li kien jg addi mill wied minn ol g ar u jibqa sejjer il ba ar

Din turina l-ilma li kien jgħaddi mill-wied minn ġol-għar u jibqa’ sejjer il-baħar.


Ewwa l g ar stajna naraw l iskavi li g amlu l arkeologi biex sabu l g adam tal annimali

Ġewwa l-għarstajnanaraw l-iskavi li għamlu l-arkeologibiexsabu l-għadamtal-annimali.


Iktar l ewwa stajna naraw l istalagmiti u stalaktiti

Iktar ‘l ġewwastajnanaraw l-istalagmiti u stalaktiti.


Stri ajna ftit qabel ma komplejna lejn agar qim

Striħajnaftitqabel ma komplejnalejnĦagarQim.


Ar a edukattiva

Qabel ma tlaqnadħalnafil-Mużew ta’ GħarDalam u rajnaskeletri ta’ annimali li tagħhomsabu l-għadamfl-għarfosthomċriev, volpi, orszgħir, iljunfantieċċ.


Skeletri ta annimali

Skeletri ta’ annimali


A ar qim

ĦAĠAR QIM


It tempji ta a ar qim juruna li n nies tal qedem kienu jaduraw l allat foloz

It-Tempji ta’ ĦaġarQimjuruna li n-niestal-qedemkienujaduraw l-allatfoloz.


Qabel ma d alna il gwida dawwarna mal mu ew u fehemna kif dawn inbnew

Qabel ma dħalna, il-gwidadawwarna mal-mużew u fehemnakif dawn inbnew.


Fit tempju sabu statwa tal mara oxna ming ajr ras

Fit-tempjusabustatwatal-Mara Ħoxnamingħajrras.


Qalilna ukoll li filfla hija protetta bil li i u fuqha jg ixu gremxul u l gawwija l bajda

Qalilna ukoll li Filfla hija protetta bil-liġi u fuqha jgħixu gremxul u l-gawwija l-bajda.


Minn bejn ew men ir tista tara lil filfla ukoll

Minnbejnżewġmenħirtista’ taralilFilflaukoll.


Hawnhekk rajna kif kienu j orru ebel kbir billi jag mlu ebel tondi ta thom

Hawnhekk rajna kif kienu jġorru ġebel kbir billi jagħmlu ġebel tondi taħthom.


Qabel ma d alna fit tempju rajna xi mudelli tieg u

Qabel ma dħalna fit-tempju, rajna xi mudellitiegħu.


It tempju huwa mg otti b tinda kbira biex tipprote ih kontra l elementi tat temp

It-tempju huwa mgħotti b’tinda kbira biex tipproteġih kontra l-elementi tat-temp.


Din il ebla ti en madwar 20 tunnellata

Din il-ġeblatiżenmadwar 20 tunnellata.


Spjegalna li hemm erba da liet g at tempju

Spjegalna li hemmerba’ daħlietgħat-tempju.


Din it toqba tirrifletti x xemx skont l ista uni

Din it-toqbatirrifletti x-xemxskont l-istaġuni.


Ebla kbira mimduda dolmen ebla kbira wieqfa men ir

Ġebla kbira mimduda – DolmenĠebla kbira wieqfa - Menħir


Ar a edukattiva

Dawwarna mat-tempju u spjegalnax’kienisirgewwafih.


Ar a edukattiva

Għalkemm ma nżilniex fit-Tempjutal-Imnajdra, stajnanarawhminnfuq.


Qabel ma tlaqna adna ritratt b ala rikordju

Qabel ma tlaqnaħadnaritrattbħalarikordju.


  • Login