Ms excel wspomaganie decyzji
Download
1 / 27

MS Excel - wspomaganie decyzji - PowerPoint PPT Presentation


 • 211 Views
 • Uploaded on

ZIiP zaoczne sem.3. MS Excel - wspomaganie decyzji. W3. Excel - złożone problemy decyzyjne. DECYZJE SEMI-STRUKTURYZOWANE – OPTYMALIZACJA LINIOWA Z OGRANICZENIAMI Cel : znalezienie optymalnej wartości funkcji dla kilku zmiennych decyzyjnych. Proces tworzenia:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' MS Excel - wspomaganie decyzji' - brone


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ms excel wspomaganie decyzji

ZIiPzaoczne sem.3

MS Excel - wspomaganie decyzji

W3


DECYZJE SEMI-STRUKTURYZOWANE – OPTYMALIZACJA LINIOWA Z OGRANICZENIAMI

Cel: znalezienie optymalnej wartości funkcji dla kilku zmiennych decyzyjnych.
Przykładowo: intuicji - nie

wybór asortymentu produkcji - problem wyboru asortymentu produkcji polega na określeniu, które wyroby i w jakich ilościach powinno przedsiębiorstwo produkować, aby nie przekraczając dostępnych zasobów środków produkcji oraz przy spełnieniu ewentualnych dodatkowych ograniczeń maksymalizować zysk lub przychód ze sprzedaży,


problemy mieszania intuicji - nie

decydent chce określić optymalny skład mieszaniny, która powinna spełniać pewne wymagania aby zminimalizować koszty związane z uzyskaniem produktu końcowego (np. benzyna, ciekłe metale oraz inne chemikalia przerabiane na gotowe do sprzedaży wyroby),


określenie optymalnego portfela inwestycyjnego intuicji - nie - polegający na doborze alokacji kapitału, którym dysponuje inwestor pomiędzy pewne preferowane walory, tworzące portfel, w celu minimalizacji poziomu ryzyka związanego z portfelem przy zachowaniu określonej stopy zwrotu,


zagadnienie transportowe intuicji - nie - sprowadzające się do określania planu przewozu jednorodnego produktu z kilku różnych źródeł zaopatrzenia do kilku punktów zgłaszających zapotrzebowanie na ten towar, takiego aby zminimalizować łączne koszty transportu (czasem minimalizacja odległości lub czasu transportu),


zagadnienie harmonogramowania intuicji - nie - sprowadzające się do określania planu wykonania pewnych prac, które muszą być zrealizowane w określonych miejscach pracy (zakładach, stanowiskach pracy, maszynach) przy znanych ograniczeniach (np. czas pracy pracowników lub liczba pracowników).


 • Przykładowe problemy należą do grupy zagadnień intuicji - nie programowania liniowego- metoda wyznaczania decyzji przy spełnieniu warunków i przy zadanym kryterium oceny efektu decyzji.

 • Decyzje- wektor zmiennych decyzyjnych

 • Warunki ograniczające- układ nierówności lub równości liniowych

 • Funkcja celu– reguła wyboru - pewna pojedyncza zmienna wartość, mająca być obliczona, wymagająca maksymalizacji, minimalizacji lub przyjęcia określonej wartości (zwykle jako zysk lub koszt).

 • Kryterium oceny - funkcja liniowa.


Program Solver(dodatek wymagający instalacji) - bardziej skomplikowane problemy decyzyjne niż przy użyciu Szukaj wyniku.

Daje możliwość wspomagania procesu podejmowania decyzji semistrukturyzowanych.


 • identyfikacja problemu,

 • określenie zmiennych decyzyjnych,

 • sformułowanie funkcji celu,

 • określenie i sformułowanie ograniczeń,

 • zapis modelu w postaci analitycznej,

 • przejście na zapis w postaci wyrażeń arkusza Excel,

 • uruchomienie programu Solver,

 • wprowadzenie informacji dotyczących adresów komórek stanowiących zmienne decyzyjne funkcji celu i ich ograniczenia,

 • uruchomienie optymalizacji,

 • interpretacja otrzymanych wyników.


Uruchomienie intuicji - nie narzędzia - Solver


Parametry i opcje: intuicji - nie

 • komórka celu– adres komórki zawierającej wzór stanowiący zapis funkcji celu optymalizacji,

 • równa– grupa opcji pozwalająca określić czy funkcja celu ma przyjąć wartość maksymalną, minimalną czy konkretną wartość, określoną przez użytkownika,

 • komórki zmieniane(zmienne decyzyjne)– adresy lub zakresy komórek stanowiących zmienne decyzyjne, których wartości początkowe ustawiane są arbitralnie a po procesie optymalizacji przyjmują wartości optymalne (jeżeli program znajdzie rozwiązanie),

 • warunki ograniczające – ograniczenia zdefiniowane w problemie do rozwiązania, można je dodawać, usuwać i modyfikować z wykorzystaniem odpowiednich przycisków Dodaj , Usuń i Zmień,

 • rozwiąż – przycisk uruchamiania procesu optymalizacji.


Dodatkowe opcje (wybór przycisku intuicji - nie Opcje), np.:

Przyjmij model liniowy – wskazująca, że rozwiązywany problem należy do grupy zagadnień programowania liniowego,

Przyjmij nieujemne – założenie, że zmienne decyzyjne mogą przyjmować tylko wartości nieujemne.


 • Dwa modele produktu aparatu fotograficznego

 • Model1 – zysk jednostkowy z1=1 jednostka (umowne),

 • Model2 – zysk jednostkowy z2=5 jednostek

 • Podzespoły do wymienionych modeli są produkowane na trzech wydziałach: WM, WO, WME

 • Liczba godzin przy tworzeniu podzespołów dla wymienionych modeli i ograniczenia czasowe na wydziałach:


Funkcja celu: intuicji - nie

Jakie wybrać wielkości produkcji obydwu modeli by zmaksymalizować zysk.


 • 1) Identyfikacja problemu:

 • określenie wielkości produkcji modelu 1 oraz modelu 2

 • 2) Określenie zmiennych decyzyjnych:

  • M1 – wielkość produkcji modelu 1

  • M2 – wielkość produkcji modelu 2

 • 3) Sformułowanie funkcji celu:

 • zysk zapisany w postaci wzoru

 • z1*M1 + z2*M2  MAX

 • gdzie współczynniki z1 i z2 oznaczają zysk jednostkowy (w przykładzie odpowiednio 1 i 5), a M1 i M2 to wielkość produkcji poszczególnych modeli.


 • 4) Określenie i sformułowanie ograniczeń: intuicji - nie

  w1

  t1a*M1 + t2a*M2 ga – ograniczenia czasu pracy na wydziale WM,

  w2

  t1b*M1 + t2b*M2 gb – ograniczenia czasu pracy na wydziale WO,

  w3

  t1c*M1 + t2c*M2 gc – ograniczenia czasu pracy na wydziale WME,

  M1, M2 0 – założenie o nieujemnych wartościach zmiennych decyzyjnych.


  w3 intuicji - nie

  M1

  w1

  funkcja celu

  w2

  M2

  5. Interpretacja graficzna


  6) Przejście na zapis w postaci wzorów w arkuszu intuicji - nie Excel:

  • wprowadzenie informacji do arkusza,


  Można użyć funkcji intuicji - nie suma.iloczynów(…) - mnoży odpowiadające sobie elementy w danych tablicach (identycznych rozmiarów) i podaje w wyniku sumę tych iloczynów.

  Składnia

  = SUMA.ILOCZYNÓW(tablica1;tablica2;tablica3;...)

  Tablica1;tablica2;tablica3;... to od 2 do 30 tablic, których elementy mają być pomnożone i dodane.

  • Argumenty tablic muszą mieć ten sam rozmiar. Jeśli tak nie jest, to funkcja SUMA.ILOCZYNÓW podaje w wyniku wartość błędu #ARG!.

  • SUMA.ILOCZYNÓW traktuje elementy tablic, które nie są liczbami jako równe zero.


  7) Uruchomienie programu intuicji - nie Solver:

  w oknie dialogowym wprowadza się informacje dotyczące adresów komórek zawierających funkcję celu i ograniczenia oraz określa się, które komórki stanowią zmienne decyzyjne,

  po naciśnięciu przycisku Opcje wybiera się ustawienia:

  Przyjmij model liniowy

  Przyjmij nieujemne.


  Wykonanie optymalizacji: intuicji - nie

  • Proces optymalizacji aktywizuje się przyciskiem Rozwiąż. Po wykonaniu optymalizacji zmienne decyzyjne przyjmują optymalne wartości a program Solver wyświetla okno informacyjne o powodzeniu lub braku możliwości uzyskania rozwiązania optymalnego.


  Interpretacja otrzymanych wyników: intuicji - nie

  linia prosta funkcji celu opiera się na "ostrzu"

  • aby uzyskać w rozpatrywanym problemie maksymalny zysk, przy zadanych ograniczeniach, należy model 1 produkować w liczbie 440 egzemplarzy natomiast model 2 produkować w liczbie 445 egzemplarzy,

  • do produkcji aparatów potrzebny będzie następujący czas pracy poszczególnych wydziałów:

   • WM - 3995 h <=4000

   • WO - 1770 h <=2000

   • WME - 4000 h <=4000

  • przy wskazanej decyzji zysk firmy przyjmie wartość 2665 jednostek umownych.


  Przykład2: intuicji - nie DORADCA GIEŁDOWY

  przygotowanie danych…


  ad