Vyu it analytick ch n stroj thomson reuters v hodnocen v dy a v zkumu
Download
1 / 25

VYUŽITÍ ANALYTICKÝCH NÁSTROJů THOMSON REUTERS V HODNOCENÍ VĚDY A VÝzkumu - PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

VYUŽITÍ ANALYTICKÝCH NÁSTROJů THOMSON REUTERS V HODNOCENÍ VĚDY A VÝzkumu. David Hork ý ŘÍJEN 2014, BIBLIOTHECA ACADEMICA ÚSTÍ NAD LABEM. Citační databáze Web o f Science. SELE KTIVNÍ …… ALE KOMPLEXNÍ. “ Multidisciplin ární ” pokrytí

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'VYUŽITÍ ANALYTICKÝCH NÁSTROJů THOMSON REUTERS V HODNOCENÍ VĚDY A VÝzkumu ' - brittany-perez


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Vyu it analytick ch n stroj thomson reuters v hodnocen v dy a v zkumu

VYUIT ANALYTICKCH NSTROJ THOMSON REUTERS V HODNOCEN VDY A Vzkumu

David Hork

JEN 2014, BIBLIOTHECA ACADEMICA

ST NAD LABEM


Cita n datab ze web o f science
Citan databze Web of Science

SELEKTIVNALE KOMPLEXN

 • Multidisciplinrn pokryt

  • umouje analyzovatcel kontext vdy a vzkumu

 • Pokryt mnoha let

  • umouje analyzovat historii a rozvoj VaV

 • Politika Cover to Cover

  • umouje sledovat rozvoj tmat bez ohledu na zpsob, jakmi jsou komunikovna

 • VICHNI autoi, VECHNY adresy

  • umouje analyzovat podle jmna autora, instituce

 • VECHNY citovan reference

  • umouje vytvet analzy vdeck literatury, kter nen indexovna


Proces v b ru pro web o f science core collection
Proces vbru proWeb of Science Core Collection

tyi okruhy hodnocen

Mezinrodn rozmanitost

Publikanstandardy

Obsah

Citan analza

12500 vybranch asopis

12000 vybranch konferenc kad rok

53000 vybranch knih

NEUTRAL


Ap likace bibliometrick anal zy
Aplikace bibliometrick analzy

 • 1. Kvantifikace:

  • Redukce dat(extrakcezsadnch informac)

  • itn a disambiguace dat

 • Po padest let Thomson Reuters poskytuje irokou klu nstroj a slueb podporujcch hodnocen VaV.

 • Nai experti pracuj s daty z Web of Science a zajiuj maximln standardizaci a unifikaci dat pedtm, ne jsou dodna zkaznkm.

 • Nejen jednoduch souty a prmry, ale skuten metriky zaloen na benchmarcch a normalizovanch statistikch.


Ap likace bibliometrick anal zy1

pikov vkonnost

a

vdeck excelence

Produktivita

a

vliv

Vdeck spoluprce

Aplikace bibliometrick analzy

Normalizace

 • 2. Men:

  • Co je mon a co je teba mit?

  • Jak jsou vhodn mtka pro dan el?

 • Patents

 • h-index

 • Citation Impact

 • Impact Relative to Country

 • Impact Relative to Area

 • Impact Relative to World

 • Fractional Counting

 • % Open Access

 • Grants

 • Self-Citations

 • Normalized Citation Impact Country Adjusted

 • Journal Normalized Citation Impact

 • Normalized Citation Impact

 • Hot Papers

 • Highly Cited Papers

 • ESI Most Cited

 • THE Ranked

 • % Documents in 1%

 • % Documents in 10%

 • Average Percentiles

 • Average Quartiles

 • Research Fronts

 • Co-citations

 • Bibliographic Coupling

 • Baselines

 • % International Collaborations

 • % Industry Collaborations

 • International Collaborations


Ap likace bibliometrick anal zy2
Aplikace bibliometrick analzy

 • 3. Benchmarking

 • Porovnvn stejnho

 • Nahlen dat v kontextu

 • Zvaovn omezen


Ap likace bibliometrick anal zy3
Aplikace bibliometrick analzy

 • 4. Prezentace a interpretace

  • Vizualizace a interpretacevsledk

  • Propojovnbibliometrickchindiktor s vsledky a dalmi metodamiV sou asnosti p ibli n 600 incites z kazn k po cel m sv t

Vybran hlavn zkaznci v Evrop

V SOUASNOSTI PIBLIN 600 INCITES ZKAZNK PO CELM SVT

Ministerstva a vldn ady

Bulharsko

esk republika

Francie

Irsko

Maarsko

Portugalsko

Rakousko

Romunsko

Rusk federace

ecko

Slovensko

Slovinsko

Turecko

Velk Britnie

Univerzity a vzkumn instituty

Max Planck Society

Kings College London

KTH Royal Institute of Technology

Russian Academy of Sciences

University of Geneva

Utrecht University

University of Oslo

Catholic University in Leuven

University of Helsinki

University of Barcelona

University of Vienna

Masarykova univerzita Brno

Zpadoesk universityPlze

Projekt IPN metodika

STRONG BRAND


Porovn v n zem monitorov n p rodu k tivity
Porovnvn zem monitorovn produktivity


Incites srovn v n zem a normalizovan cita n vliv normalized citation impact
InCites Srovnvn zem a Normalizovan citan vliv (Normalized Citation Impact)

erven ra naznauje celosvtov prmr citanho vlivu

Citan vliv ukazuje konstantn rst, co je dobrm znamenm zlepenho vdeckho vkonu


Vyu it analytick ch n stroj thomson reuters v hodnocen v dy a v zkumu

Jak je nvratnost mezinrodn spoluprce?

InCites Monitorovn mezinrodn spoluprce

 • Mezinrodn spoluprce na poli VaV se zintenzivnila a je asto vnmna jako indiktor kvality a zpsobu jak vytvet a it vdeck znalosti

 • Instituce finann podporujc VaV, jako nap. Evropsk komise, stimuluj spoluprce v rmci EU tm, e se tyto spoluprce staly kritriem pro pidlen grant


Do jak m ry spolupracuje r na mezin rodn m poli
Do jak mry spolupracuje R na mezinrodnm poli?

Mezinrodn spoluprce vyaduj vznamn sil a finann podporu

Mezinrodn spoluprce jsou povaovny za hnac sluvlivu (citac)


Vyu it analytick ch n stroj thomson reuters v hodnocen v dy a v zkumu

Mezinrodn spoluprce - zem

Se ktermi zemmi vytvoila R nejvce spoluprac

(poet dokument)?

Se ktermi zemmi vytvoila R nejvceHighly Cited Papers(vysocecitovanch dokument)?


Vyu it analytick ch n stroj thomson reuters v hodnocen v dy a v zkumu

Mezinrodnspoluprce- instituce

Se ktermi institucemi vytvoila R nejvce spoluprac

(poet dokument)?

Se ktermi institucemi vytvoila R nejvce

spnch spoluprac (Nomalised Citation Index)?


Spolupr ce s priv tn m sektorem vliv publi kac
Spoluprce s privtnm sektorem vliv publikac

Jak vliv maj publikace z R vytvoen na zklad spoluprce s privtnm sektorem?


Ve kter ch v dn ch oborech jsou v dci z r nejaktivn j
Vekterch vdnch oborech jsou vdci z R nejaktivnj?


Do jak m ry v dci z r spolupracuj ve v dn ch oborech ve kter ch jsou nejaktivn j
Do jak mry vdci z R spolupracuj ve vdnch oborech, ve kterch jsou nejaktivnj


Vyu it analytick ch n stroj thomson reuters v hodnocen v dy a v zkumu

Porovnvejte Vai strategii vbru asopis nap disciplnami s indiktory hodnocen asopis

Zjistte, kde vai vdci publikuj nejvce.


Vyu it analytick ch n stroj thomson reuters v hodnocen v dy a v zkumu

Porovnvejte Vai strategii vbru asopis nap disciplnami s indiktory hodnocen asopis

... a hodnote vkonnost asopis, ve kterch publikujete pomoc pokroilch indiktor pro hodnocen asopis jako je nap. Impact Factor

... nebo Journal Normalized Citation Impact(normalizovan citan vliv asopisu):

Indiktor vkonnostiasopisu:

Pokud je >1, pak je vkonnost asopisu nadprmrn

Pokud je <1, pak podpmrn


Porovn v n instituc monitorujte svoji produktivitu
Porovnvn instituc disciplnami s indiktory hodnocen asopis monitorujte svoji produktivitu

Jak je poad instituc v R podle vdeckch vstup?


Porovn v n instituc normalized citation impact pro obdob 2008 2012
Porovnvn instituc disciplnami s indiktory hodnocen asopisNormalized Citation Impact pro obdob 2008-2012

Jak je poad instituc v R podle vkonnosti v oborech, ve kterch publikuj (NCI)?

Jak si dan instituce stoj v porovnn s celosvtovm prmrem

Jak si dan instituce stoj v porovnn s prmrem pro R_

Kdykoliv mete pejt na analzu metrik na rovni jednotlivch lnk


D kuji za pozornost

Dkuji za pozornost disciplnami s indiktory hodnocen asopis

David Hork

Country Manager pro stedn a vchodn Evropu a BeNeLux

Thomson Reuters

david.horky@thomsonreuters.com

http://thomsonreuters.com/incites


ad
 • Login