๑ . เพื่อรับฝากเงินที่ได้มาจากการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง - PowerPoint PPT Presentation

จุดประสงค์ของยุวการธนาคาร
Download
1 / 7

 • 42 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

จุดประสงค์ของยุวการธนาคาร. ๑ . เพื่อรับฝากเงินที่ได้มาจากการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง ๒ . เพื่อให้สมาชิกมีความตระหนัก มีนิสัยในการประหยัดอดออม และมีวินัยในการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด ๓ . เพื่อให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความสามัคคี และมีความเป็นประชาธิปไตย

I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.

Download Presentation

๑ . เพื่อรับฝากเงินที่ได้มาจากการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


6364868

จุดประสงค์ของยุวการธนาคาร

๑. เพื่อรับฝากเงินที่ได้มาจากการออมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง

๒. เพื่อให้สมาชิกมีความตระหนัก มีนิสัยในการประหยัดอดออม และมีวินัยในการใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด

๓. เพื่อให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วยความสามัคคี และมีความเป็นประชาธิปไตย

๔. เพื่อให้สมาชิกสามารถทำงานตามลำดับขั้นตอน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยในการทำงานและผลงานมีประสิทธิภาพ

จุดประสงค์ของยุวการธนาคาร


6364868

ข้อตกลงของยุวธนาคาร

๑. สมาชิกทุกคนต้องมีสมุดบัญชีออมทรัพย์ของธนาคารออมสิน

๒. สมาชิกที่ฝากประจำ จะต้องฝากสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตลอดปีการศึกษา

๓. สมาชิกทั่วไปฝาก ๕ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง


6364868

จำนวนสมาชิก

ปีการศึกษา ๒๕๓๒ – ๒๕๔๖ ไม่มีหลักฐานที่เก็บเป็นลายลักษณ์อักษร

ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ๙๖ คน

ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ๑๒๕ คน

ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๑๐๘ คน

ปีการศึกษานี้ เริ่มรับฝากเงินเพื่อเข้าธนาคารออมสิน จากบุคลากรอื่นๆในโรงเรียน สมาชิกจึงแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ

๑. ประเภทฝากประจำ (สมาชิกในชุมนุม)

๒. ประเภทฝากทั่วไป (สมาชิกนอกชุมนุม)


6364868

คติพจน์ของยุวธนาคาร

“มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท

อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์

ถ้ามีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง

อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน”

( จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่ )

วันเปิดทำการของยุวธนาคาร

วันจันทร์ เวลา ๑๕.๒๐ – ๑๖.๑๕ น


6364868

คณะทำงานของยุวธนาคาร ปีการศึกษา 2549


6364868

ผู้ให้คำปรึกษา

 • คุณกรองกาญจน์ เบ็ญจกุล ธนาคารออมสิน สาขาสิชล

 • คุณณิวรรณ ไชยพงศ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสิชล

 • ติดต่อสอบถาม

  • tanasree@hotmail.com

  • penna-pa@hotmail.com

  • ดูยอดเงินได้ที่

  • - http://www.krujin.th.gs


6364868

ขอบคุณค่ะ


 • Login