Ppa od predvstupov ho obdobia po s asnos
Download
1 / 24

PPA od predvstupového obdobia po súčasnosť - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

PPA od predvstupového obdobia po súčasnosť. 02 – 05 december 2013 Plešivec , Slovakia Jaroslav Hlava, PPA. História PPA. Vznik v 1999 – Agentúra SAPARD príprava, akreditovanie a následná implementácia predvstupového programu SAPARD 1.12.2003 – PPA – zo zákona začlenenie IPA do PPA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' PPA od predvstupového obdobia po súčasnosť ' - brinly


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ppa od predvstupov ho obdobia po s asnos
PPA od predvstupového obdobia po súčasnosť

02 – 05december 2013

Plešivec, Slovakia

Jaroslav Hlava, PPA


Hist ria ppa
História PPA

 • Vznik v 1999 – Agentúra SAPARD príprava, akreditovanie a následná implementácia predvstupového programu SAPARD

 • 1.12.2003 – PPA – zo zákona

  začlenenie IPA do PPA


K ov prvky implement cie
Kľúčové prvky implementácie

 • Správnyvýberopatrení

 • Dôslednáprípravamanuálov-zjednodušenia

 • Splnenie a dodržiavanieakreditačných kritérií

 • Fyzická bezpečnosťdokumentov, údajov z IS,

 • Monitoring

 • Hodnotenie programu (ex ante, mid-term, ex post)


Implemetn cia podpornej politiky
Implemetnácia podpornej politiky

Pôdohospodárska platobná agentúra:

578 zamestnancov vrátane 17 regionálnych pracovísk

Realizuje podpory

 • pre rozvoj vidieka

 • priame platby

 • trhové podpory

 • národné podpory


Loha ppa
Úloha PPA

 • Implementácia CAP a Spoločnej politiky rybného hospodárstva + štátna pomoc

 • Výber opatrení

 • Príprava manuálov na akreditovanie

 • Implementácia opatrení vrátane evidovania v IS, monitorovania hodnotenia


Po nohospod rstvo na slovensku
Poľnohospodárstvo na Slovensku

 • Podiel na hospodárstve SR

 • Výmera pôdy

 • Štruktúra fariem

 • Štruktúra výroby – trendy

 • Geografické členenie podľa podpory

 • Implementácia podpornej politiky


Podiel poľnohospodárstva a potravinárstva na základných ekonomických ukazovateľoch hospodárstva v SR (% v roku 2011)

 • HDP (s.c.) 2,29

 • HDP (b.c.) 3,18

 • Zamestnanosť 4,38

 • Priemerná mzda (pomer odvetvia k priemernej mzde v SR) 78,88

 • Podiel na vývoze 5,04

 • Podiel na dovoze 6,68


V mera p dy ha
Výmera pôdy (ha) ekonomických ukazovateľoch hospodárstva v SR


Trukt ra fariem
Štruktúra fariem ekonomických ukazovateľoch hospodárstva v SR

 • Počet fariem (cenzus 2010): 24 459

 • Priemerná výmera na farmu: 80 ha

 • Právnické osoby hospodária na 85% pôdy s priemernou výmerou na farmu 696 ha

 • Vlastníctvo pôdy: 75% súkromné osoby

  25% SPF


Rastlinn v roba
Rastlinná výroba ekonomických ukazovateľoch hospodárstva v SR

 • Obilie - 60% plôch (pšenica, jačmeň, raž, ovos, kukurica)

 • Olejniny – 37% plôch

 • Zemiaky, strukoviny, zelenina – 3% plôch


Ivo na v roba
Živočíšna výroba ekonomických ukazovateľoch hospodárstva v SR

Počty hospodárskych zvierat v tis ks (k 31.12.2011)


Trukt ra v roby trendy
Štruktúra výroby - trendy ekonomických ukazovateľoch hospodárstva v SR

 • Hrubá poľnohospodárska produkcia – pokles o 3,6% oproti roku 2005, z toho zvýšenie rastlinnej produkcie o 6,6% a zníženie živočíšnej o 12,1%

 • Pokles produkcie v porovnaní s rokom 2007 najmä u jatočných ošípaných (25%) a kravského mlieka (10%)


Pl n rozvoja vidieka 2007 2013 os 1 a iskov opatrenia
Plán rozvoja vidieka 2007 – 2013 ekonomických ukazovateľoch hospodárstva v SRos 1-ťažiskové opatrenia

Os 1: Zvýšenie konkurencieschopnosti sektora poľnohospodárstva a lesného hospodárstva

 • Opatrenie 1.1 Modernizácia fariem

 • Opatrenie 1.2 Pridávanie hodnoty do poľnohospodárskych produktov a produktov lesného hospodárstva

 • Opatrenie 1.4 Zvýšenie hospodárskej hodnoty lesov


Pl n rozvoja vidieka 2007 2013 os 2
Plán rozvoja vidieka 2007 – 2013, os 2 ekonomických ukazovateľoch hospodárstva v SR

 • Os 3: Kvalita života vo vidieckych oblastiach a diverzifikácia vidieckeho hospodárstva

 • Opatrenie 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

 • Opatrenie 3.2A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – Časť A

 • Opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo

 • Opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb


Pl n rozvoja vidieka 2007 2013 os 21
Plán rozvoja vidieka 2007 – 2013, os 2 ekonomických ukazovateľoch hospodárstva v SR

 • V rámci osi 2 sa formou priamych podpôr administrovaných v IACS (integrovaný administratívny a kontrolný systém) vyplácali nasledovné príspevky a platby na plochu a zvieratá:

 • vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti,

 • agroenvironmentálne platby,

 • platba na územia európskeho významu na poľ. pôde,

 • platba na životné podmienky zvierat,

 • platba na prvé zalesnenie poľ. pôdy,

 • lesnícko-environmentálne platby,

 • platby na územia európskeho významu na lesnom pozemku.


Vyplatené finančné prostriedky na priame podpory z osi 2 opatrení PRV SR 2007-2013 podľa rokov 2008-2012 k 31.12.2012


7 Počet vydaných a právoplatne vyplatených rozhodnutí na priame platby a LFA v rokoch 2010-2012 k 31.12. príslušných rokov


Delegovan kompetencie
Delegované kompetencie na priame platby a LFA v rokoch 2010-2012 k 31.12. príslušných rokov


Iados o nfp 1 1 moderniz cia fariem
Žiadosť o NFP- 1.1 na priame platby a LFA v rokoch 2010-2012 k 31.12. príslušných rokov Modernizácia fariem

Špecifiká :

 • Výber zamerania projektu a oprávnených výdavkov vo vzťahu k ekonomike podniku

 • Kvalita projektu

 • VO

 • Udržateľnosť projektu


Iados o nfp 3 1 diverzifik cia smerom k nepo nohospod rskym innostiam
Žiadosť o NFP- na priame platby a LFA v rokoch 2010-2012 k 31.12. príslušných rokov3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

Špecifiká :

 • Výber orientácie projektu - diverzifikácie

 • Kvalita projektu

 • VO

 • Oznamovacia povinnosť

 • Udržateľnosť projektu


Iados o nfp 3 2 podpora innost v oblasti vidieckeho cestovn ho ruchu
Žiadosť o NFP- na priame platby a LFA v rokoch 2010-2012 k 31.12. príslušných rokov3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

Špecifiká :

 • Výber zamerania projektu a oprávnených výdavkov

 • Kvalita projektov

 • VO

 • Oznamovacia povinnosť


Žiadosť o NFP- na priame platby a LFA v rokoch 2010-2012 k 31.12. príslušných rokov3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo; 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb

Špecifiká :

 • Financovanie – systém platieb

 • Výber oprávnených výdavkov

 • Kvalita projektov

 • VO

 • Oznamovacia povinnosť


Pr lohy
Prílohy na priame platby a LFA v rokoch 2010-2012 k 31.12. príslušných rokov

 • Detail Žiadosti o NFP- 1.1 Modernizácia fariem v prílohe

 • Detail Žiadosti o NFP- 3.1 Diverzifikácia smerom k nepoľnohospodárskym činnostiam

 • Detail Žiadosti o NFP- 3.2A Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu

 • Detail Žiadosti o NFP- 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo a 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb


ad