Blindsight
Download
1 / 43

BLINDSIGHT - PowerPoint PPT Presentation


 • 149 Views
 • Uploaded on
 • Presentation posted in: General

BLINDSIGHT. Petra Navrátilová FF, LF MU Brno PK FN Brno. OBSAH. Úvod, vymezení, typy Možnosti přístupu Teorie Souvislosti. Úvod,vymezení, typy. Zraková dráha. Korová slepota. - Poškození primárního zrakového kortexu (V1), kdy není defektní zrakový orgán ani optický nerv

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha

Download Presentation

BLINDSIGHT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Presentation Transcript


BLINDSIGHT

Petra Navrtilov

FF, LF MU Brno

PK FN Brno


OBSAH

 • vod, vymezen, typy

 • Monosti pstupu

 • Teorie

 • Souvislosti


vod,vymezen, typy


Zrakov drha


Korov slepota

- Pokozen primrnho zrakovho kortexu (V1), kdy nen defektn zrakov orgn ani optick nerv

 • Pacienti jsou slep (uvd, e nic nevid). Pesto dle dostvaj senzorick informace, ale nezpracovvaj je pln (sprvn).

 • Spojovno s fenomnem Blindsight

 • Pokud pokozen dve ne V1 nen efekt Blindsigt


Korov slepota - druhy

Podle mry pokozen primrn zrakov kry se objevuje:

 • Vpadek celho zrakovho pole

 • Hemianopsie vpadek jedn poloviny zrakovho pole

 • Kvadrantopsie vpadek tvrtiny zrakovho pole

 • Skotom - oblast slepoty v sti vizulnho pole je mapuje pokozenou oblast


Definice Blindsight

= Vidn slepch

- Paradoxn neurologick stav kdy pacienti s korovou slepotou demonstruj implicitn reziduln vizuln schopnosti

- Pacienti si tchto svch schopnost nejsou vdomi

 • Vskyt ojedinle

 • Dv vhled do vztah mezi vdomm, percepc a pozornost


Historie

 • Riddoch (1917)

  - popsal tento jev u vojk s porannm temenn kry (Riddochv syndrom)

 • Pppel, Held, Frost (1973)

  -Vymezili novou metodologii zkoumn

  - Sledovn onch pohyb pacient s B. smrem za zbleskem svtel, kter vdom nevidli

 • Weiskrantz a kol. (1986) - vytvoil pojem

  - pacient D.B.


O co jde ?

 • Disociace

  - zrakovho vdom

  - zrakovho vnmn (rozliovn,vkonu)

 • Blindsight jakoto porucha zrakovho vdom

 • Nzor - pacienti si mus bt njakm zpsobem vdomi svch rezidulnch schopnost (zavdjc)


Pojmov vymezen

 • U zdravch lid existuj v rmci zrakovho systmu dv tsn spjat schopnosti:

 • Gnosanopsie vdom bez schopnost rozliovat pedmty (agnozie)

 • Agnosopsie zrakov rozliovn bez uvdomovn (blindsight)

 • Gnosopsie ptomnost jak zrakovho rozliovn tak vdom, u zdravch jedinc.

  (Zeki, ffytche, 1998)


Popis - 1

 • Popis rezidulnch schopnost nen homogenn a variuje od pacienta kpacientovi.

 • Znaky rezidulnch percepnch schopnost:

  - Detekce a lokalizacesmru pohybu

  - Detekce a lokalizace svtelnch podnt (prommnlivch, blikn)

  - Percepce barev

  - Schopnost rozliit orientaci, tvar objekt (tvary jako X a O)


Popis - 2

 • Doprovzeno neuroendokrinn i reflexn odpovd

 • Projev:

  - Pacienti uhodnou tvar objektu, hnou si na nho, sleduje pohyb, akoliv ho nevid a neuvdomuj si ho

 • Popis zkuenosti:

  - vbec neuvdomuj

  - pocit e tu nco je ale ne e to vid (pohybliv, promnliv podnty)


Typy

 • S fenomnem Blindsight se poj dva zkladn mody diskriminace:

 • Unaware

  - schopnost diskriminace, pln bez vdom

 • Aware

  - Spojeno s pocitem, e se nco dje ale nev co.

  - Spojeno se zmrnou pozornost

  - Meme to nazvat bezobsahov druh vdom, kdy nen ptomna qualia

  (Kentridge, Heywood, Weinskrantz, 2000)


Subtypy

 • Action-blindsight

  schopni pesn jednat (ukazovat, sledovat oima podnt)

 • Attention-blindsight

  reziduln funkce se opraj o pozornost

 • Agnosopsie

  pesn percepn odhady, navzdory kompletnmu nedostatku vdomch vjem

  - Kad z tchto subtyp jin neurologick substrt

  (Danckert, Rossetti, 2004)


Monosti pstupu


 • Nepm metody

 • Animln modely

 • Neurorobrazovac modely

 • Srovnn fenomnu s normln percepc


Nepm metody

 • Uit nepmch test vizulnch funkc, ve kterch pacient nepodv zprvu o nevidnm stimulu sm o sob, ale vykonv koly, ve kterch me bt vliv takovho stimulu men. (Na fenomn usuzujeme nepmo)

 • Nucen volba

 • Ano-Ne

 • Priming


Vzkumy

 • Marcel (1998)

  - provedl se dvma pacienty (muem a enou) postienmi pravostranou homonomn hemianopsi experimenty, kter zkoumaly zrakov rozliovn tvar ve slep sti zrakovho pole

 • Pklady experiment

  - nucen volba

  - priming - ovlivnn interpretace dvojznanch slov ve vidom sti zrak pole siln vliv primingu (vt ne nucen volba)

  - vnmn celk


 • Dal vzkumy:

 • Rafal a kol. (1990)

  - studovali efekt stimulu ve slepm zrakovm poli na rychlost, se kterou hemianoptit pacienti mohou udlat posun kpodntu vjejich normlnm poli.

 • Zeki a ffytche (1998)

 • Azzopardi a Cowey (2001)

  - cl, urit zda korov slep pacienti rozliuj v slep sti zornho pole smr a prostorovou hloubku pohyblivho podntu. Vichni pacienti rozliily bez ohledu na druh podntu, ne vak smr sloitjho podntu.


Animln modely

 • Reziduln zrakov schopnost nejdve spn modelovny na primtech

  - konec 19.stol (Munk et al.) - nzor, e u lid nen mon pozorovat

  (Weinskrantz, 2003; Rapp, 2001)

  2. Zvaovno, zda to co je patrn u zvat se vyskytuje i u lovka

  3. Zvaovno, zda se i u primt jedn o jev, kter si neuvdomuj

  - Vytvoen animln model vdom pi blindsight

  - Dokzna neptomnost uvdomn i u primt

  (Cowey, Stoerig, 1997)


Zobrazovc metody

 • Ovovn teori blindsightu

  - Strukturln a funkn nlezy pouity k ovovn hypotzy o rezidulnmu pouvn primrn zrakov kry pacient s blindsight

  2. Hledn souvislost mezi vdomm/nevdomm a strukturami mozku

  Vyeten funkn magnetickou rezonanc u pacienta s blindsight fenomnem zjistilo:

  - Pokud si pacient urit podnt uvdomoval, aktivoval se dorsolaterln prefrontln kortex

  - Pi neuvdomovanm zpracovn podnt byla aktivovna spe mediln a basln st frontlnho laloku.

  (Sahraiem et al.,1997)


Normln percepce

Je fenomn blindsight stejn jako normln percepce blzk percepnmu prahu?

 • Argument: Princip blindsight je stejn jako podprahov (implicitn) vnmn zdravch osob.

 • V testech (nucen volby) je u jedinc s Blindsight oproti zdravm osobm vznamn vy senzitivita (lep vkon)

 • Vsledky tak ukazuj, e za fenomn Blindsigt neodpovd pouze normln percepci, blzk prahu a e s jedn o specifick jev, pi kterm jsou informace o podntu zpracovvny jinak.

  (Azzopardi Cowey, 1997; 1998)


Teorie vzniku Blindsight


Blindsight zprostedkovn:

 • Zbytkovou funkc primrnho zrakovho kortexu (V1)

 • Subkortiklnm vizulnm systmem

 • Jinmi oblastmi vizulnho kortexu


Ad 1.

Blindsight

 • Zprostedkovan jako reziduln funkce primrn zrakov kry (pmo, nebo nepmo)

 • Ml by bt povaovn za artefakt

 • Zpsoben - zachovanmi ostrvky uvnit primrn zrakov kry, je mohou uniknout detekci normlnch metod.

  (Campion, Latto, Smith, 1983; Gazzaniga, 1992)


 • Toto vysvtlen se logicky nabz, a z obecnho hlu pohledu je mon. Nicmn neobstoj nejnovjm vzkumnm datm.

  Argumenty proti:

 • Povaha jevu jde o kvantitativn zmnu, spe, ne o kvalitativn bytek

 • Blindsight schopnosti prokzny i u pacient pln bez primrnho kortexu

 • Neurozobrazovac data nenala aktivitu ve V1

  (Rafal et al., 1990)


Ad 2.

Blindsight

 • Zprostedkovan subkortiklnm vizulnm systmem(projekce zretiny do stednho mozku -colliculus superior a do pulvinrn oblasti thalamu)

 • Argumenty pro

  - Funkn podobnost mezi specializac subkortiklnho zrakovho systmu a povahou zachovalch schopnost pi blindsight (detekce, lokalizace pohybu apodntu)

 • Argumenty proti

  - Subkortikln oblasti nejsou schopn vysvtlit fenomn v pln i

  (Stoerg et al. 1998; Rafal et al., 1990)


Ad 3.

Blindsight

 • Zprostedkovn zrakovmi drhami vedoucmi do extrastriatovho kortexu pmo. Obchzej primrn zrakovou kru.

 • Argumenty pro:

  - Vysvtluje fenomn v pln i

  - Funkn magnetick rezonance zobrazujc aktivitu mozku pacientu s blindsight ukzala nrst aktivity v tzv. extrastriatovch korovch oblastech.

  (Stoerig et al. 1998)


Oblasti zodpovdn za blindsight

 • Colliculus superior

 • Corpus ganiculatum laterale

 • Pulvinarn oblasti thalamu

 • Extrastriatln visulnl kortex

  (Chivers, 2000)


Souhrn

 • Existuj dva hlavn mechanismy vysvtlujc blindsigt:

 • Subkortikln projekce (z retiny pes colliculus superior do Pulvinrnch oblast thalamu a pak do sekundrnch zrakovch oblast V5, V4)

 • Projekce obchzejc primrn zrakov kortex (z nucleus geniculatum laterale pmo do sekundrnch zrakovch oblast V2, V4)

 • Blindsight nen vsledek degradovanho normlnho vidn


Souvislosti


Vztah k pozornosti

Pedpokld se tsn vztah mezi vizuln pozornost a vizulnm vdomm.

 • U Blindsight zstv pozornost zachovna i pes neptomnost zrakovho vdom

 • Akoliv je pozornost dleit prekurzor vizulnho vdom, nen pro nho dostaujc

 • P. Vyeten pacienta s blindsight nebyl si vdom podntu, jeho zpracovn bylo facilitovno pozornost

  (Kentridge, Heywood, Weiskrantz, 2001)


Vztah k vdom

 • Blindsight nabz dkaz o nevdom jakoto vznamnm initeli lidskho chovn

 • Je demonstrac toho, e vdom nen zkladem operac vizuln - informanho zpracovn, jak se obecn pedpokld

  (Marcel, 1983; Wainskrantz, 1980)

  Co nm k Blindsight pmo o vdom?


 • Pokud zmiz vdom po pokozen primrn zrakov kry (V1), nabz se teorie, e zrakov vdom je nkde v tto primrn ke.

  - toto vysvtlen pli reduktivn.

  - Fenomn Blindsight podporuje:

 • Lokalizan teorie vdom - Primrn kra je st kterou proud informace zprostedkujc dosaen vdom

 • Teorie proudu vdom (Dennett)

 • Teorii zrakovho vdom (Crick, Koch) - je vslednic rozshl nevdom innosti zrakovch korovch oblast

  (Danckert, Goodale, 2000; Chivers, 2000)


Vztah k jinm poruchm

 • Antonv syndrom

  - anosognosie slepoty

 • pacient je korov slep, avak popr tuto skutenost

 • Vizuln agnozie

 • Achromatopsie


Emon Blindsight

 • Reziduln vizuln schopnosti pacient s Blindsight se neomezuj jen na jednoduchou diskriminaci, ale tito pacienti tak odlin kategorizuj a odpovdaj na emon vznamn podnty

 • Zachovan schopnost uen se podmiovnm

  - mu s bilaterln kortikln slepotou.

  - vizuln podnty predikovaly objeven se averzivnho elektrickho oku.

 • Naznauje, e uen prostednictvm podmiovn strachu na vizuln podnt nevyaduje kortikln reprezentace pomiovanho stimulu, a e subkortikln cesty dostauj k aktivace modulu strachu u lid.

  (Hamm, Almut,Weike et al. 2003)


Deafhearing

= hluch slyen

 • Popsn ppad pacienta S.B., u kterho se fenomn blindsight vyskytl v oblasti sluchovho vnmn

  - Dsledkem CMP utrpl destrukci primrnch sluchovch korovch oblast v P a pak L (korov hluchota)

 • ukzal se u nj siln vliv pozornosti na vkon

  - Pi zamen pozornosti na sluchov rozliovn, dokzal S.B. urit zatak a konec sluchovho podntu

 • Top-down regulace pozornost m vliv na zachovan sti funknho systmu sluchovho vnmn a poznvn.

  (Eugelien et al. 2000)


Blindsight v oblasti taktiln percepce

 • Ppad pacientky s vnm pokozenm taktiln percepce na jej prav stran tla.

  - Mohla sama sebe znout, nebo uhodit ani by to zjistila, nicmn kdy se j nkdo dotkl, dokzala uvst, kde to bylo, ale nebyla si toho vdoma

  - Lep vkon (ne by odpovdal nhod) v lokalizaci stimulu, je nedokzala ctit. (vkon se nerovnal vkonu zdravch jedinc)

  - Schopna hrub diskriminace mezi objekty pohmatu, kter subjektivn je nectila

  (Paillard, Michel, Stelmach, 1983)


Zvr

 • Fenomn Blindsight nabz vhled do vztah mezi percepc, pozornost a vdomm

 • Ukazuje, e velk mnostv percepnch proces probh bez jejich vdom zkuenosti

 • Otzkou zstv jak tyto funkce podpoit a vyut


Doporuen literatura:

 • Farah, M.J. (2001): Consciousness. In Rapp, B.(Ed.): The Handbook of Cognitive neuropsychology. (pp 159-181) Philadelphia: Psychology Press.

 • Weinskrantz,L.(2004): Roots of blindsight. Progres in Brain Research 144:227-241

 • Azzopardi, P., Cowey, A.(1998): Blindsight and Visual Awareness. Consciousness and Cognition 7: 292-311

 • Zeki, S., ffytche, D.H. (1998):The Riddoch syndrome: insight into the neurobiology of consious vision. Brain 121: 25-45.

 • http://serendip.brynmawr.edu/bb/blindsight.html


Dkuji za pozornost


 • Login